Кафедра філософії, історії та політології

Шмиголь
Михайло Федорович
Завідуючий кафедрою
к.ф.н., доцент

Кафедра філософії, історії та політології була створена на підставі рішення Вченої ради університету від 29 червня 2011 року шляхом об’єднання кафедр філософії та культурології, історії України, політології з метою вдосконалення усіх напрямків їх роботи.

У минулому кожна з цих кафедр забезпечувала викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу і мала багату історію свого розвитку.

З проголошення незалежності України кафедри гуманітарних наук інтенсивно розробляли активні методи навчання з дисциплін філософії, історії України, політології, соціології, релігієзнавства, культурології, логіки, етики, а також викладали низку спецкурсів, таких як філософські проблеми глобалізації, історія філософії, філософія науки, синергетика.

У 2011 році новоутворена кафедра філософії, історії та політології збагатилася багатоаспектним баченням різноманітних проблем з дисциплін гуманітарного циклу. До професорсько-викладацького складу кафедри входили професори П.Г. Гопченко, В.М. Соколов, М.Ф. Цибра, Н.С. Назарова; доценти Н.В. Агафонова, Є.O. Акимович, Л.С. Буланенко, О.В. Добродум, В.П. Ковальчук, В.М. Красовський, Л.В. Петришина, А.Є. Румянцева, Л.О. Сандюк, С.П. Симоненко, О.В. Сулим, Н.Ф. Щербина, М.Ф. Шмиголь, Н.В. Щубелка, М.А. Яценко; ст. викладачі Т.П. Балута, О.Д. Картелян, Ю.Б. Махінла, Н.О. Музиченко, О.П. Гловацька, І.А. Стрижова, К.В. Лапін, Ю.С. Юшкевич; викладачі О.О. Давиденко, А.О. Прибильський, О.О. Сечковський. Очолив кафедру філософії, історії та політології к.філос.н., доцент М.Ф. Шмиголь.

Кафедра філософії, історії та політології посідає вагоме місце у системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців економічних галузей. Кафедра усвідомлює своє високе призначення у навчанні та вихованні висококваліфікованих спеціалістів та свідомих громадян своєї держави.

 

Наукова робота кафедри передбачає різні напрямки реалізації одним з яких є розробка комплексної теми.

«Світоглядні, історичні та соціально-політичні проблеми розвитку України в контексті глобалізаційних процесів» (2012-2015 рр.); «Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства» (2016-2018 рр.).

На основі наукових наробок професорсько-викладацького складу підготовлено до друку і видано низку монографій:

 1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 277 с.
 2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. – Київ, 2018. – 326 с.
 3. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : Монографія / А. О. Лазарева, Ю. С. Юшкевич ; [наук. ред. Є. Р. Борінштейн]. – Одеса, 2016. – 260 с.
 4. Yushkevych Yu.S. Economic culture in the contemporary era: socio-philosophical aspect. Philosophical and methodological challenges of the study of modern society: collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P.237-255.
 5. Yushkevych Yu.S. Modernization of the contemporary educational system: socio-philosophical aspec / Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z.   M.   Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc.  – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P.170-191.
 6. Yushkevych Yu.S. Socio-philosophical analysis of the phenomenon of information society / Modern philosophy in the context of intercultural communication: collective monograph / Z.M. Atamaniuk, Ye.R. Borinshtein, N.P. Hapon, Yu.А. Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P.191-206.

2019 року кафедра започаткувала наукову розробку нової комплексної теми: «Філософські, історичні та соціально-політичні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні», дослідження якої складається з наступних етапів:

 • становлення і розвиток інформаційного суспільства: теоретико-методологічний аспект;
 • інформатизація суспільства як мегатренд сучасного соціального розвитку;
 • інформаційна антропологія та інформаційна аксіологія як складові сучасного наукового дискурсу;
 • соціогуманітарні основи освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи;
 • стан та перспективи розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота кафедри спрямована на підготовку науково-методичних та навчальних розробок, на консультативну допомогу студентам та аспірантам, на підготовку матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються. Зокрема:

 1. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. – К.: Центр учбової літератури, 2016 – 412 с.
 2. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. –  К.: Центр учбової літератури, 2016 р. – 184 с.
 3. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина ІІ: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. –  К.: Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.
 4. Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С. Філософія науки: методичні рекомендації. – Київ, 2020. – 67 с.
 5. Yushkevych Y. S. Lecture notes on philosophy. – Kyiv, 2018. – 156 p.
 6. Юшкевич Ю. С. Структурно-логічні схеми з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина І. –  Київ, 2018 р. – 122 с.

 

вул. Преображенська, 8, к.320
723-23-88
k.philosophy@oneu.edu.ua

Нормативні

 • Політологія та економічна социологія
 • Історія світової культури
 • Соціологія
 • Філософія