Кафедра філософії, історії та політології

Шмиголь
Михайло Федорович
Завідуючий кафедрою
к.ф.н., доцент

Кафедра філософії, історії та політології була створена на підставі рішення Вченої ради університету від 29 червня 2011 року шляхом об’єднання кафедр філософії та культурології, історії України, політології з метою вдосконалення усіх напрямків їх роботи. У минулому кожна з цих кафедр забезпечувала викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу і мала багату історію свого розвитку. 

Кафедра філософії, історії та політології посідає вагоме місце у системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців як економічної галузі, так і галузі соціальних та поведінкових наук.

Сучасний світ ставить перед гуманітарною освітою такі вимоги, які пов’язані з необхідністю розвитку критичного мислення, комунікативних здібностей, креативності, а нова цифрова реальність вимагає від сучасного освітнього процесу формування здібності до постійних змін в сучасному світі, навички верифікації інформації, вміння логічно, послідовно, несуперечливо, обґрунтовано, стратегічно мислити, здатності вчитися протистояти стресовим ситуаціям та жити в цифровому світі, зберігаючи людяність. 

Саме підготовка фахівців такого рівня є почесною місією професорсько-викладацького колективу кафедри філософії, історії та політології!

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра філософії, історії та політології здійснює прийом та підготовку бакалаврів на денній та заочній формі навчання за освітньо-професійною програмою «Соціально-політичний аналіз і експертиза» у межах спеціальності 052 «Політологія» в галузі соціальних та поведінкових наук.

 

Перспективи професійного розвитку

Метою освітньо-професійної програми «Соціально-політичний аналіз і експертиза» є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у політичній сфері.

Випускники кафедри зможуть працювати:

 • в органах влади та місцевого самоврядування
 • у громадських організаціях
 • у політичних партіях
 • у професійних спілках
 • в експертно-аналітичних центрах
 • у науково-дослідних організаціях
 • в освітніх установах
 • у засобах масової комунікації
 • у міжнародних організаціях 
 • транснаціональних компаніях

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри передбачає різні напрямки реалізації одним з яких є розробка комплексної теми. Зокрема:

«Світоглядні, історичні та соціально-політичні проблеми розвитку України в контексті глобалізаційних процесів» (2012-2015 рр.);

«Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства» (2016-2018 рр.).

На основі наукових наробок професорсько-викладацького складу підготовлено до друку і видано низку монографій:

 1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. Одеса : ОНЕУ, 2015. 277 с.
 2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
 3. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : Монографія / А.О. Лазарева, Ю. С. Юшкевич ; [наук. ред. Є. Р. Борінштейн]. Одеса, 2016. 260 с.
 4. Philosophical and methodological challenges of the study of modern society: collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, Yu.S. Yushkevych , etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 272 p.
 5. Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, Yu.S. Yushkevych, etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 256 p.
 6. Modern philosophy in the context of intercultural communication: collective monograph / Z.M. Atamaniuk, Ye.R. Borinshtein, N.P. Hapon, Yu.А. Dobrolyubska, Yu.S. Yushkevych, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 248 p.

2019 року кафедра започаткувала наукову розробку нової комплексної теми: «Філософські, історичні та соціально-політичні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні», дослідження якої складається з наступних етапів:

 • становлення і розвиток інформаційного суспільства: теоретико-методологічний аспект;
 • інформатизація суспільства як мегатренд сучасного соціального розвитку;
 • інформаційна антропологія та інформаційна аксіологія як складові сучасного наукового дискурсу;
 • соціогуманітарні основи освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи;
 • стан та перспективи розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

 

2021 року було організовано роботу трьох студентських наукових гуртків:

COGITO ERGO SUM (Шмиголь М.Ф., Юшкевич Ю.С.)

Положення про СНГ

https://drive.google.com/file/d/1DuTvVxklveelXq01HE98C1bpGzXbRGlq/view?usp=sharing

Учасники СНГ

https://docs.google.com/document/d/1NVTgg6Hl_KDI8OkjL6Dqy2me6wqsQtuZ/edit?usp=sharing&ouid=110880662168897582446&rtpof=true&sd=true

ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ (Щубелка Н.В., Симоненко С.П.)

Положення про СНГ

https://drive.google.com/file/d/1Q5nTg2s3JNp2rnl86zEu4-fNvfoJTBBY/view?usp=sharing

STUDIUM (Щербина Н.Ф., Балута Т.П.)

Положення про СНГ

https://drive.google.com/file/d/1xovE5cdzQaGHTxcLhjWmN4Iwm-f4s_Uf/view?usp=sharing

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота кафедри спрямована на підготовку науково-методичних та навчальних розробок, на консультативну допомогу студентам та аспірантам, на підготовку матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються. Зокрема:

 1. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. К.: Центр учбової літератури, 2016. 412 с.
 2. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. К.: Центр учбової літератури, 2016. 184 с.
 3. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина ІІ: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. К.: Центр учбової літератури, 2017. 136 с.
 4. Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С. Філософія науки: методичні рекомендації. Київ, 2020. 67 с.
 5. Yushkevych Y.S. Lecture notes on philosophy. Kyiv, 2018. 156 p.

 

Спеціальність: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА

Програма спрямована на формування практичних вмінь і навичок, необхідних для аналітичної, експертної, консультаційної діяльності, організації політичних кампаній, прийняття та реалізації рішень у сфері публічної політики, аналітично-проектної діяльності на основі глибинного знання теорії та методології політичної науки.

Програма передбачає формування здатності:

 • здійснювати експертно-аналітичну діяльність – сприяти вдосконаленню процесу прийняття рішень і політичного процесу
 • застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
 • оцінювати політичну дійсність на основі політичного аналізу та складати аналітичні документи
 • презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань
 • конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу
 • аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування

Випускники зможуть займати наступні посади:

Посада Зарплатня
Політичний експерт 18 000 – 40 000 грн.
Політичний консультант 20 000 – 40 000 грн.
Політтехнолог 10 000 – 25 000 грн.
Менеджер виборчих компаній 15 000 – 50 000 грн.
PR-менеджер у сфері політики

(зв’язки з громадськістю)

15 000 – 30 000 грн.
Державний службовець 10 000 – 40 000 грн.
Дипломат 30 000 – 55 000 грн.
Співробітник міжнародних організацій 30 000 – 100 000 грн.
Викладач  12 000 – 15 000 грн.

 

Випускники зможуть працювати:

 • в органах державної влади та місцевого самоврядування
 • в аналітичних центрах
 • у закладах вищої освіти 
 • у бізнес-структурах
 • у PR-агентствах, прес-службах та відділах зв’язків з громадськістю політичних та комерційних структур
 • у прес-службах органів державного управління, політичних організацій та політиків
 • на телевізійних каналах, у сфері Інтернет-медіа, видавничих будинках та холдингах
Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,35
2. Математика 0,40
3. Історія України

Іноземна мова

Біологія

Фізика

Хімія

0,25

0,25

0,20

0,20

0,20

 

Дисципліни за освітньою програмою:

І курс

 • Вступ до фаху
 • Історія політичних вчень
 • Політична влада
 • Політична етика

ІІ курс

 • Політичні інститути та процеси
 • Політичний процес
 • Політичні режими 
 • Партологія 

ІІІ курс

 • Порівняльна політологія
 • Політичні еліти і лідерство
 • Політичний аналіз і експертиза
 • Міжнародні відносини
 • Політична комунікація

ІV курс

 • Політичне прогнозування
 • Політичні технології 
 • Електоральний аналіз 
 • Політичний менеджмент

Контактна особа:

професор Сіленко Алла Олексіївна

+38 067 790 05 19

20.09.2021 р. та 21.09.2021 р. в межах реалізації наукового та виховного напрямків роботи кафедри к.і.н., доц. Щербиною Н.Ф. та к.філос.н., ст.викл. Юшкевич Ю.С. було організовано екскурсію для студентів 1-го та 2-го курсів ФМЕ та ФЕУП до Одеської національної наукової бібліотеки. Під час заходу студенти дізнались багато цікавого з історії найстарішої публічної книгозбірні України, ознайомились з правилами користування фондами бібліотеки та отримали читацькі квитки.

13.09.2021 р. в межах здійснення профорієнтаційної роботи, завдяки організації та керівництву к.філос.н, доц. Щубелки Н.В., викладачі кафедри ФІтаП спільно з викладачами випускових кафедр ЕПтаОПД та МЕВ зустрілися зі школярами у рамках програми тематичної зміни «У кадрі – гра». Зустріч відбулася на території табору «Молода гвардія», де викладачі університету у доступній формі роз’яснили підліткам, чим цікавою є економічна наука і наскільки важливим для сучасної людини є володіння економічними знаннями.

вул. Преображенська, 8, к.320
723-23-88

philosophy@oneu.ukr.education

Для МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

 • Економічна соціологія
 • Історія світової культури
 • Логіка та теорія аргументації
 • Політологія та економічна соціологія
 • Філософія (Філософія та логіка)

 

Для БАКАЛАВРІВ 

 • Економічна соціологія
 • Історія світової культури
 • Логіка та теорія аргументації
 • Політологія та економічна соціологія
 • Соціологія
 • Філософія (Філософія та логіка)

 

Для PhD

 • Філософія науки