Симоненко Сергій Петрович

Симоненко
Сергій Петрович
к.філ.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: доцент кафедри філософії, історії та політології

Дисципліни, які викладаються: «Філософія»

Науковий ступінь: к.філос.н., спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, дисертація «Громадська думка як регулятор відносин між суспільством та державою».

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Досвід роботи:

З 1982 р. – викладач кафедри філософії ОІНХ

З 1991 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ

Сфера наукових інтересів: культурологія, філософії освіти та глобалізації, соціальна філософія, філософія інформаційного суспільства.

Основні наукові публікації:

близько 110 науково-методичних робіт та публікацій

Монографії:

 1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір /кол.авт., – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 277 с.
 2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., – Київ, 2018. – 326 с.

Навчальні посібники:

 1. Основи культурології : навчальний посібник рекомендований МОН / [Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Сулим О. В., Симоненко С. П., Шмиголь М. Ф., Романенков І. Д., Юшкевич Ю. С.] : За ред. Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
 2. Основы философии: учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей. // [Сандюк Л. А., Сулим А. В., Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С.] : Под редакцией Сандюк Л. А. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2012. – 158 с.
 3. Навчально-практичний посібник для аспірантів та здобувачів з філософії у 2-х частинах. // Шмиголь М.Ф., Сандюк Л. О., Сулим О. В. – Одеса: ОНЕУ, 2014.
 4. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 412 с.
 5. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016 р. – 184 с.
 6. Практикум з дисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина ІІ: навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 136 с.

Статті:

 1. СимоненкоС.П. Методологические аспекты культурно-исторической периодизации общества./ Перспективи. Науковий журнал. №4 (54). Одеса, 2012.
 2. Симоненко С.П. Феномен долі як невід’ємний атрибут культури сорому: давньогрецький епос та трагедія. Наукове пізнання : методологія та технологія – Науковий журнал. №1 (30). Одеса, 2013. – С. 164-169.
 3. Симоненко С.П. Тоталітаризм як різновид культури сорому в умовах «атомізації» суспільства»./ Особа в тоталітарному суспільстві : рефлексія ХХІ століття / Збірка наукових статей (Міжнародна науково-практична конференція, 23-27 червня). Одеса : ОНУ ім.І.Мечникова, 2013.
 4. Симоненко С.П. Проблема людської свободи через призму культурологічних категорій совісті та сорому./ Збірник наукових праць Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету, 2013.
 5. Симоненко С.П. До питання про ґенезу совісті./ Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. Вип. 38.- Філософія, 2016.- С.91-99
 6. Симоненко С.П. Освітня концепція постмодернізму як відображення реалій сучасності /Філософія та гуманізм. Вип.2(4). – Одеса: ОНПУ, 2017. – С.94-102.
 7. Симоненко С.П. Гуманітаристика в освітніх стратегіях індустріального та постіндустріального суспільств./ Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 130 (№ 3). – С. 347-352.
 8. Симоненко С.П. Українська культура в контексті сучасних глобалізаційних викликів./ Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Актуальні питання соціально-філософської думки». – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014.

 

Е-mail: si39mon@ukr.net