Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ)

Москалюк
Ганна Олександрівна

Декан факультету
к.е.н., доцент

Наш девіз:

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

Обліково-економічний факультет (ОЕФ) було створено у вересні 1947 року.

Протягом 70 років факультет готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів і магістрів з обліку, контролю, аналізу, оцінки, аудиту та оподаткуванню. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч фахівців.

Навчальний план передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоєння яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, ефективності контролю, економічного аналізу, аудиту, оцінки та оподаткування. Впровадження нових інформаційних технологій в управління підприємствами та організаціями виробничої і невиробничої сфер здійснюється з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними ступенями:

 • у бакалавріаті (4 роки) студенти одержують якісну підготовку із загальноосвітніх та фахових дисциплін, зокрема бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, особливості обліку в різних галузях економіки, особливості обліку малого бізнесу, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік і звітність в управлінні, облік і звітність у системі оподаткування, податкові ризики, міжнародні стандарти фінансової звітності, облік у сфері зовнішньоекономічної діяльності, основи контролю, аудит, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, організація та методика економічного аналізу, оцінка нерухомості, аналітичне обґрунтування прийняття управлінських рішень та інші. Студенти готують та захищають випускну роботу бакалавра;
 • у магістратурі (1 рік та 4 міс.) студенти оволодівають знаннями з: організації обліку на підприємстві, стратегічного управлінського обліку, корпоративного обліку і консолідації звітності, внутрішнього аудиту, методики аудиту на підставі міжнародних стандартів аудиту, фінансового і стратегічного аналізу діяльності підприємств, визначення їх ефективності діяльності, податкового планування, професійної етики бізнесу тощо. Магістранти проходять міждисциплінарні тренінги за фахом з використанням різних програмних продуктів з автоматизації системи управління та обліку на підприємстві, а також проходять виробничу переддипломну практику, готують і захищають кваліфікаційну роботу магістра.

У 2017 році на факультеті було впроваджено нову, сучасну та цікаву освітню програму «Оціночна діяльність» на спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Підготовку студентів забезпечують високопрофесійні викладачі, що мають Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та Свідоцтва судового експерта. У продовж навчання ви маєте змогу отримати знання та практичні навички щодо проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі, бізнесу та прав на об’єкти інтелектуальної власності; проведення оцінки державного майна, об’єктів нерухомості, транспортних засобів, а також товарів в обороті; здійснення судово-бухгалтерської експертизи тощо.

Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

Найкращі студенти факультету постійно виїжджають за обміном на навчання у ВНЗ інших країн, а також беруть участь у програмах Work & Travel.

Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо.

Випускники ОЕФ також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

2014 року на ОЕФ створено Клуб випускників – постійно діюча організація, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам і випускникам ОЕФ щодо підтримки діяльності факультету, сприяння працевлаштуванню і професійному зростанню випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обміну інформацією про їх місце роботи, успіхи й досягнення.

Сьогодні обліково-економічний факультет вносить значний вклад у науковий потенціал університету. До його складу входять п’ять кафедр:

– бухгалтерського обліку та аудиту;

– економічного аналізу;

– обліку та оподаткування в галузях економіки;

– статистики;

– економічної кібернетики та інформаційних технологій.

На кафедрах факультету працює більше ніж 50 викладачів, понад 80% яких мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедри факультету мають широкі творчі зв’язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном, проходячи стажування у провідних європейських ВНЗ  (Польща, Чехія, Грузія, Молдова тощо), публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях. На кафедрах факультету діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

Ви маєте змогу власно взяти участь у всіх цих процесах. Для цього залишається тільки одне – вступити до лав студентів обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету.

Деканат факультету та його актив завжди готові допомогти Вам у виборі майбутньої професії.

Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!

 

Москалюк
Ганна Олександрівна

Декан факультету
к.е.н., доцент

Подвальна
Наталія Едуардівна

заступник декана факультету, к.е.н., доцент

Антонян
Анастасія Володимирівна

фахівець I категорії

Сопрук
Олеся Ігорівна

фахівець

Єфімова
Марія Олександрівна

диспетчер факультету 

На факультеті діє ефективна система студентського самоврядування на чолі із головою студентського самоврядування (студентським деканом) та головою профспілки студентів ОЕФ.

Голова студентського самоврядування ОЕФ 

Савченко Вадим

студент 31 групи 

Голова профспілки студентів ОЕФ 

Міогло Олена

студентка 31 групи

Студентське самоврядування обліково-економічного факультету – це невід’ємна частина університетського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті.

Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, закладає засади майбутньої професійної кар’єри. Студентське самоврядування допомагає студентам у вирішенні їх проблем, забезпечує їх науковий, культурний та спортивний розвиток.

На факультеті діють такі сектори:

Учбовий сектор

Сапко Олександр

студент 45 групи

Навчальний сектор обліково-економічного факультету – це студентська організація, яка займається виконанням поточних адміністративних завдань, пов’язаних з веденням моніторингу успішності навчання студентів.

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися. Аналізування та підведення підсумків в навчальній діяльності – це наше покликання. Навчальний сектор ОЕФ допомагає студентам навчатися, долати труднощі, перешкоди та впевнено йти до своєї мети.

Навчальний сектор студентської ради ОЕФ здійснює роботу за такими напрямами:

— Контролює діяльність старост академічних груп на факультеті та координує їх діяльність, а саме:

 • ведення журналів відвідування;
 • інформування студентів щодо навчання;
 • слідкування за успіхами групи;
 • облік заборгованостей студентів;
 • своєчасне виконання своїх обов’язків.

— Веде пояснювальну роботу на старостатах про навчальну систему факультету та складання рейтингу успішності.

—Збирає інформацію про навчальні досягнення студентів за семестр, аналізує і складає рейтинг з виділенням 10 кращих студентів на факультеті;

— Розміщує рейтинг надбань на інформаційному стенді ОЕФ;

— Нагороджує кращих студентів за їх успіхи та відповідає за нарахування премій;

— Веде систематичну перевірку успішності на факультеті;

— Веде облік заборгованостей й нагадує студентам про необхідність їх погашення;

— Контролює своєчасну здачу інформації з кожного курсу про навчальну діяльність студентів;

— Проводить додаткові консультації з викладачами для покращення загального рейтингу факультету;

— Допомагає студентам з навчанням та їх боргами для поліпшення спільних показників.

Організаційний сектор

Аветисян Жанна

 студентка 31 групи 

Організаційний сектор обліково-економічного факультету – це те, що робить твоє життя в університеті життєрадісним, цікавим та веселим. Наш сектор, перш за все, працює для того, щоб урізноманітнити життя студентів ОЕФ у вільний від навчання час.

Будь яка подія на нашому факультеті не обходиться без нашої участі. Завдяки нам кожного семестру проводяться поїздки до визначних місць в Україні, де студенти можуть культурно збагачувати свої знання та відпочивати. Кожен вересень проводиться «Посвята у студенти» для наших першокурсників на студентській базі «Економіст», що знаходиться на Кароліно-Бугазі.

Започатковано вже традиційний для нашого факультету квест для першокурсників, де вони виконують різні завдання та краще знайомляться з історією нашого факультету, університету та історією нашого міста. Також ми організовуємо різні благодійні ярмарки та беремо участь у благодійних акціях, наприклад, таких як «Від серця до серця» тощо.

У повсякденний час проводяться різні походи студентів факультету до боулінгу, на ковзанки і т.п.

Команда організаційного сектору – це молоді, активні, цілеспрямовані люди, які намагаються розфарбувати життя на обліково-економічному факультеті ОНЕУ. Ми чекаємо на тебе!!!

Науковий сектор

Паун Інна

студентка 21 групи

Науковий сектор обліково-економічного факультету – це одна з тих гілок студентського самоврядування, діяльність якої має на меті організацію і проведення таких заходів наукового характеру як: олімпіади, тренінги, брейн-ринги, вікторини тощо. Крім того, прямим обов’язком нашого сектору є пошук серед студентів тих, хто хотів би займатися наукою поглиблено, написати наукову роботу, приймати участь в міжнародних конкурсах, студентських олімпіадах тощо. Багато студентів факультету виступають на конференціях не лише нашого, але й інших університетів країни, а також за кордоном.

Кожного року представники наукового сектору ОЕФ займаються такими справами:

 • відбувається комплектування наукового сектору: проводиться анкетування студентів з метою виявлення бажаючих брати участь у його роботі, а так само визначення потенційних учасників олімпіад, конкурсів, конференцій. Таким чином, формується склад наукового студентського товариства, формуються команди для участі в чемпіонаті «Що? Де? Коли? », у вікторині істориків тощо.
 • в корпусі № 4 був оформлений і вивішений стенд наукового сектору, інформація на якому знайомить студентів з його складом, умовами співпраці, переліком наукових заходів, що проводяться на факультеті. Також постійно оновлюється список конференцій і конкурсів, що проводяться в університеті та в інших навчальних закладах, із зазначенням місця і часу проведення, умовами для участі.
 • протягом року студенти нашого факультету мають можливість подивитися наукові фільми з історії, соціології. Студенти обліково економічного факультету беруть безпосередню участь у конференціях з української мови, культурології, соціології, загальної економічної теорії, англійської мови, фахових дисциплін тощо.

Отже, наука – це те, що зробить тебе сильнішим! Разом з нами ти взнаєш наскільки вона цікава, зможеш проявити свої здібності та вміння. Ми робимо життя студентів цікавим і незабутнім!

Культурно-масовий сектор

 Герасименко Ольга

студентка 32 групи

Культурно-масовий сектор обліково-економічного факультету – один з найяскравіших і найцікавіших секторів.

Головною ціллю сектора є проведення заходів культурно-масового характеру, таких як «Студосінь», «Студвесна», «МісОНЕУ»і сприяння змістовному відпочинку студентів у вільний час.

Даний сектор надає допомогу кураторам курсів в плануванні, організації та проведенні культурно-масових, художньо-мистецьких заходів у позанавчальний час, організовує і проводить свята, конкурси, інформує студентів про молодіжні суспільно-політичних рухи і спілки і встановлює з ними зв’язок, а також займається організацією художньої самодіяльності, гуртків, команд КВК і бере участь в PR-акціях.

Завдання культурно-масового сектору ОЕФ:

 • підтримка студентських творчих ініціатив;
 • виховання почуття причетності до справ студентства ОНЕУ;
 • організація культурно-масових заходів;
 • залучення більшої кількості молоді до діяльності самоуправління;
 • організація дозвілля студентів;
 • участь у міських заходах культурно-масового характеру.

Головним показником успішної діяльності культурно-масового сектору є достойні і незабутні номери команди КВК обліково-економічного факультету, які вносять особливий стиль гумору в загальний ансамбль виступів команд університету.

Яскравим прикладом може слугувати численна кількість перемог представниць обліково- економічного факультету на святі «Міс ОНЕУ». Неповторні виступи наших красунь – результат клопіткої і узгодженої роботи всього нашого сектору.

Перед членами сектору стоїть ціла низка організаційних і підготовчих завдань: це і пошиття оригінальних костюмів, і створення яскравих декорацій, і організація свят на факультеті.

Яскраві, творчо обдаровані і небайдужі до культурного життя факультету люди об’єднуються разом заради якнайкращого представлення ролі факультету у житті університету.

Словом, головним для членів культурно-масового сектору ОЕФ є наповнення яскравими моментами життя кожного студента нашого факультету.

З нами кожен захід стане яскравіше, цікавіше і веселіше! Ми гарантуємо заряд позитивних емоцій та гарний настрій, адже саме ми робимо КВК веселим, «Студосінь» незабутньою, конкурс «Міс ОНЕУ» барвистим, а «Студвесну» прекрасною! Вступай в наші ряди і роби студентське життя дивніше! Ласкаво просимо до числа студентів ОЕФ!!!

Спортивний сектор

 Лазар Ольга

студентка 32 групи

Спортивний сектор обліково-економічного факультету здійснює організаційну і
координуючу діяльність, забезпечуючи здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів, щодо
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами.
Для досягнення поставленої мети спортивний сектор вирішує наступні завдання і виконує
такі функції:

 • організує фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу зі студентами факультету;
 • забезпечує організацію роботи гуртків та секцій спортивного напряму;
 • сприяє в організації та діяльності спортивних клубів за інтересами.

Спортивний сектор вивчає, узагальнює, розвиває та поширює позитивний (передовий)
досвід в області організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи університету, виявляє
потреби студентів у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи та їх реальної пропозиції
на факультеті.
Щорічно у нашому Вузі проводяться спортивні змагання між факультетами і наш сектор
відповідальний за підготовку своїх команд. Спорт сектор працює у таких напрямах:

 • Футбол
 • Баскетбол
 • Легка атлетика
 • Волейбол
 • Шахи
 • Боротьба
 • Гімнастика
 • Плавання

Важливими результатами діяльності спортивного сектору, безумовно, є численні перемоги
студентів ОЕФ. Отже, якщо ти повен сил, маєш здібності у різних видах спорту, любиш та
вболіваєш за любимий факультет, ми чекаємо саме на тебе!!!

PR-сектор

 Кіор Анна

студентка 31 групи

PR-сектор обліково-економічного факультету – це, перш за все, плідна і насичена співпраця творчих та обдарованих студентів. Атмосфера нашої дружньої PR-команди пронизана духом ініціативи, активної творчості і непереможного бажання розфарбувати яскравими моментами студентське життя.

Інформація про будь-яку подію повинна швидко поширяться, саме цим і займається наш сектор, функціонує у різноманітних напрямках: це і статті до студентської газети ОНЕУ «Економіст», і незмінно яскраві та неповторні плакати, стенди, афіши до кожного свята, і PR-підтримка команди факультету на різних заходах. Щоб студенти були в курсі всіх подій, ми ведемо групу ОЕФ в соціальних мережах (Аккаунт в Фейсбуке – uef.oneu, аккаунт в Інстаграмі – uef_oneu, Вконтакті – https://vk.com/yef_oneu). На PR-сектор завжди можна покластися, це надійний супутник на шляху до мрії студента!

Переступивши поріг PR-сектора, здається, що потрапляєш до чарівної казки барв і світла, занурюєшся у світ урочистості і свята: різнокольорові кульки, яскраві плакати, оригінальні листівки. Енергія, що б’є ключем з творчих сердець талановитої молоді PR- сектору, день за днем набирає сили і неодмінно знаходить підтримку і в керівництва факультету, і в самих студентів.

Отже, ми чекаємо на тебе, а PR-сектор працюватиме ще на повнішу силу аби радість не сходила з твого обличчя, а усі роки навчання згадувалися з теплом!

Профспілкова організація студентів (профбюро) обліково-економічного факультету – це організація, головним завдання якої є не тільки захист прав студентів, а також розвиток і організація культурно-масового дозвілля студентів. Профбюро нашого факультету містить команду активних, відповідальних та творчих людей, і найголовніше – вони такі ж студенти, як і Ви! Навчаючись в університеті, живучі в гуртожитку, у студентів виникають труднощі. Ніхто інший не може краще підтримати тебе, ніж інші студенти, адже рано чи пізно ми все це вже «проходили»: сесія, проживання в гуртожитку і відповідні побутові питання, оздоровлення, матеріальні проблеми і багато іншого. Те, що стосується всіх – легше вирішувати спільно. Наше профбюро завжди прийде на допомогу!

Нашу увагу також не минає і культурне дозвілля студентів. Профбюро займається активною допомогою в організації, проведенні і заохочення переможців конкурсів художньої самодіяльності («Студосінь», «Міс ОНЕУ», «Студвесна», щорічний концерт-церемонія для першокурсників «Посвята в студенти»).

А для тих, хто любить відкривати для себе нові місця та проводити час в компанії таких же життєрадісних та енергійних студентів, ми організовуємо туристичні відрядження студентів в Буковель, Львів та, звичайно ж, у літній студентський табір «Економіст», який щороку запрошує наших студентів і викладачів на відпочинок у затишні будинки серед зелених алей, поблизу Чорного моря на пляжі морського курорту Кароліно-Бугаз.

Якщо Ви бачите себе в цій атмосфері, ласкаво просимо на обліково-економічний факультет!

вул. Пушкінська, 26, каб. 210
724-37-38, 725-69-01
uef@oneu.edu.ua

– Вугельман П.В. – заст. міського голови міста Одеси;

– Григорєв Д.С. – депутат Одеської міської ради;

– Ковальов А.І. – проректор з наукової роботи ОНЕУ, д.е.н., професор;

– Проніна Л.П. – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»;

– Коверда А.В. – директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД;

– Терновський А.Ю. – депутат Одеської міської ради;

– Позднякова Г.І. – депутат Одеської міської ради;

– Бутова Г. – віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса);

– Філіппов С.А. – ген. директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

– Коршиков Є.В. – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»;

– Верлан І.О. – завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»;

– Рибчак Д.М. – бухгалтер-ревізор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».