Обліково-економічний факультет

Москалюк
Ганна Олександрівна

Декан факультету
к.е.н., доцент

Наш девіз:

«ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ»

Обліково-економічний факультет (ОЕФ) було створено у вересні 1947 року.

Протягом 70 років факультет готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів і магістрів з обліку, контролю, аналізу, оцінки, аудиту та оподаткуванню. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч фахівців.

Навчальний план передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоєння яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, ефективності контролю, економічного аналізу, аудиту, оцінки та оподаткування. Впровадження нових інформаційних технологій в управління підприємствами та організаціями виробничої і невиробничої сфер здійснюється з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними ступенями:

  • у бакалавріаті (4 роки) студенти одержують якісну підготовку із загальноосвітніх та фахових дисциплін, зокрема бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, особливості обліку в різних галузях економіки, особливості обліку малого бізнесу, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік і звітність в управлінні, облік і звітність у системі оподаткування, податкові ризики, міжнародні стандарти фінансової звітності, облік у сфері зовнішньоекономічної діяльності, основи контролю, аудит, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, організація та методика економічного аналізу, оцінка нерухомості, аналітичне обґрунтування прийняття управлінських рішень та інші. Студенти готують та захищають випускну роботу бакалавра;
  • у магістратурі (1 рік та 4 міс.) студенти оволодівають знаннями з: організації обліку на підприємстві, стратегічного управлінського обліку, корпоративного обліку і консолідації звітності, внутрішнього аудиту, методики аудиту на підставі міжнародних стандартів аудиту, фінансового і стратегічного аналізу діяльності підприємств, визначення їх ефективності діяльності, податкового планування, професійної етики бізнесу тощо. Магістранти проходять міждисциплінарні тренінги за фахом з використанням різних програмних продуктів з автоматизації системи управління та обліку на підприємстві, а також проходять виробничу переддипломну практику, готують і захищають кваліфікаційну роботу магістра.

У 2017 році на факультеті було впроваджено нову, сучасну та цікаву освітню програму «Оціночна діяльність» на спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Підготовку студентів забезпечують високопрофесійні викладачі, що мають Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та Свідоцтва судового експерта. У продовж навчання ви маєте змогу отримати знання та практичні навички щодо проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі, бізнесу та прав на об’єкти інтелектуальної власності; проведення оцінки державного майна, об’єктів нерухомості, транспортних засобів, а також товарів в обороті; здійснення судово-бухгалтерської експертизи тощо.

Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

Найкращі студенти факультету постійно виїжджають за обміном на навчання у ВНЗ інших країн, а також беруть участь у програмах Work & Travel.

Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо.

Випускники ОЕФ також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

2014 року на ОЕФ створено Клуб випускників – постійно діюча організація, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам і випускникам ОЕФ щодо підтримки діяльності факультету, сприяння працевлаштуванню і професійному зростанню випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обміну інформацією про їх місце роботи, успіхи й досягнення.

Сьогодні обліково-економічний факультет вносить значний вклад у науковий потенціал університету. До його складу входять п’ять кафедр:

– бухгалтерського обліку та аудиту;

– економічного аналізу;

– обліку та оподаткування в галузях економіки;

– статистики;

– економічної кібернетики та інформаційних технологій.

На кафедрах факультету працює більше ніж 50 викладачів, понад 80% яких мають наукові ступені та вчені звання.

Кафедри факультету мають широкі творчі зв’язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном, проходячи стажування у провідних європейських ВНЗ  (Польща, Чехія, Грузія, Молдова тощо), публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях. На кафедрах факультету діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

Ви маєте змогу власно взяти участь у всіх цих процесах. Для цього залишається тільки одне – вступити до лав студентів обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету.

Деканат факультету та його актив завжди готові допомогти Вам у виборі майбутньої професії.

Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!

 

Москалюк
Ганна Олександрівна

Декан факультету
к.е.н., доцент

Подвальна
Наталія Едуардівна

заступник декана факультету, к.е.н., доцент

Антонян
Анастасія Володимирівна

фахівець I категорії

Сопрук
Олеся Ігорівна

фахівець

Єфімова
Марія Олександрівна

диспетчер факультету 

На факультеті діє ефективна система студентського самоврядування на чолі із головою студентського самоврядування (студентським деканом) та головою профспілки студентів ОЕФ.

Голова студентського самоврядування ОЕФ 

Савченко Вадим

студент 31 групи 

Голова профспілки студентів ОЕФ 

Міогло Олена

студентка 31 групи

Студентське самоврядування обліково-економічного факультету – це невід’ємна частина університетського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті.

Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, закладає засади майбутньої професійної кар’єри. Студентське самоврядування допомагає студентам у вирішенні їх проблем, забезпечує їх науковий, культурний та спортивний розвиток.

На факультеті діють такі сектори:

Учбовий сектор

Сапко Олександр

студент 45 групи

Організаційний сектор

Аветисян Жанна

 студентка 31 групи 

Науковий сектор

Паун Інна

студентка 21 групи

Культурно-масовий сектор

 Герасименко Ольга

студентка 32 групи

Спортивний сектор

 Лазар Ольга

студентка 32 групи

PR-сектор

 Кіор Анна

студентка 31 групи

Студенти беруть активну участь в олімпіадах і наукових конференціях як на рівні університету, так і в наукових заходах, що проводяться провідними ВНЗ країни.

Яскраві, творчо обдаровані і небайдужі до культурного життя факультету люди об’єднуються разом заради якнайкращого представлення ролі факультету в житті університету. ОЕФ є активним учасником у щорічних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, займаючи призові місця, зокрема «Студосінь», «Студвесна», «Міс ОНЕУ», а також в інтелектуальних іграх – «Що, де, коли?» та «Брейн-ринг».

Спортивне життя студентів факультету та університету є дуже насиченим. Це практично всі види спорту – гімнастика, легка атлетика, футбол, гандбол, баскетбол, шахи та ін. Наші спортсмени неодноразово посідали перші місця практично в усіх видах спорту.

вул. Пушкінська, 26, каб. 210
724-37-38, 725-69-01
uef@oneu.edu.ua

– Вугельман П.В. – заст. міського голови міста Одеси;

– Григорєв Д.С. – депутат Одеської міської ради;

– Ковальов А.І. – проректор з наукової роботи ОНЕУ, д.е.н., професор;

– Проніна Л.П. – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»;

– Коверда А.В. – директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД;

– Терновський А.Ю. – депутат Одеської міської ради;

– Позднякова Г.І. – депутат Одеської міської ради;

– Бутова Г. – віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса);

– Філіппов С.А. – ген. директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

– Коршиков Є.В. – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»;

– Верлан І.О. – завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»;

– Рибчак Д.М. – бухгалтер-ревізор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».