Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Лоханова
Наталія Олексіївна
завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту – одна із перших кафедр, що були засновані в ОНЕУ.

З часів свого заснування вона неперервно розвиває всі форми академічного навчання та підтримує високий рівень наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю та аудиту.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, фінансового менеджменту, оцінки, інформаційних обліково-аналітичних систем, оподаткування тощо.

Вже десятки років кафедра плідно співпрацює з всесвітньо визнаними центрами бухгалтерської науки: Празьким економічним університетом (м. Прага, Чеська Республіка), Краківським економічним університетом (м. Краків, Польша), Державним економічним університетом в Познані (м. Познань, Польша), Магдебургським університетом імені Отто Фон Гюрике (м. Магдебург, Німеччина), Університетом прикладних наук (м. Міттвайда, Німечинна), Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусія), Господарською академією «Димитр Ценів» (м. Свіштоф, Болгарія), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) тощо.

Завдяки багатовекторній міжнародній співпраці навчальні програми кафедри приведені у відповідність до вимог глобального ринку праці та стандартів Європейського Союзу. Про високий рівень якості освітніх програм кафедри свідчить їх акредитація світовими професійними організаціями, зокрема Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Великобританія) та Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів ACCA (Великобританія).

Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана унікальна можливість паралельно з дипломом бакалавра або магістра отримати престижний міжнародний сертифікат СІМА Certificate in Business Accounting, який визнається в будь-якій країні світу, та є свідченням високого рівня отриманих професійних знань та навичок, а також їх відповідності міжнародним стандартам.

Міжнародна кваліфікація СІМА – це одна з найбільш престижних професійних кваліфікацій на глобальному рівні (деталі на сайтіwww.cimaglobal.com).

Також кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ активно співпрацює з Британським інститутом присяжних бухгалтерів (ACCA, Великобританія). Викладачі кафедри мають сертифікати за програмою АССА/DipFR за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а студенти починаючи з 1 вересня 2016 року отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін АССА (F1-F6).

Щороку навчання на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту закінчують майже 200 випускників різних рівнів підготовки. Це енергійна та амбіційна молодь, які мають неперевершений рівень теоретичної та практичної підготовки для побудови своєї професійної кар’єри. Їх професійні компетенції належним чином оцінюють великі українські компанії різної галузевої спрямованості, соціальні та фіскальні служби, органи державної влади та аудиторські компанії. Наші випускники працюють в міжнародних аудиторських компаніях PricewaterhouseCoopers, Delloite Touch Tohmatsu, Ernst & Young, Beker Tilly тощо; на крупних вітчизняних підприємствах, зокрема в публічних акціонерних товариствах: ПАТ «Одеський кабельний завод», ПАТ «Одесагаз», ПАТ «Укрзалізниця»; ТОВ «ТЕНЕТ», ТОВ «Рошен Де Люкс», ТОВ «ЦЕМЕНТ» та інші.

Кафедра здійснює ступеневу підготовку студентів за ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії.

Сьогодні Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту викладає фахові та спеціальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Облік та аудит», «Аудит», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік і звітність у системі оподаткування», «Особливості обліку ЗЕД», «Внутрішній контроль», «Теорія фінансового контролю», «Комп’ютерний аудит», «Звітність підприємств», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Організація обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», «Основи наукових досліджень», «Облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній аудит», «Комп’ютерні інформаційні системи в обліку та аудиті», «Облік інвестиційної і інноваційної діяльності», «Консолідована фінансова звітність» та інші.

Науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують 27 викладачів, з них 18 мають науковий ступень та звання: 2 доктора наук, професора; 16 кандидата наук, доцента.

На кафедрі постійно діє аспірантура, яка готує наукові та науково-педагогічні кадри за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА/DipIFR – 2. Більшість викладачів кафедри є практикуючими бухгалтерами та аудиторами.


Наші партнери

У довоєнний період вона мала назву кафедра “Бухгалтерського обліку”. Головним її завданням була підготовка фахівців для банківської системи, забезпечення їх знаннями в галузі бухгалтерського обліку і економічного аналізу підприємств. У ті роки ВУЗ не готував спеціалістів з бухгалтерського обліку в галузях народного господарства. Облікові дисципліни “Теорія бухгалтерського обліку” і “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” згідно з діючими учбовими планами являлись складовими спеціальними дисциплінами підготовки економістів і кредитних працівників банківської системи.

В повоєнні роки інститут готував кадри не лише для банківської системи, але також для органів державної статистики, фінансової системи та матеріальних галузей виробництва за спеціальністю: “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”.

З 30-тих років до початку війни, а потім з 1944 р. до 1956 р. існувала кафедра “Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності”.

З 1945 року розпочалась підготовка кадрів по спеціальності “Оперативна техніка і облік в Державному банку”, а кафедра стала випускною. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теоретичних організаційних основ бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в різних галузях народного господарства.

В серпні 1956 року кафедра розділена на дві самостійні: “Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності в промисловості і “Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств”. Саме в цей час кафедра розпочала підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності в промисловості. Зростав рівень підготовки спеціалістів і кількісний склад колективу викладачів, ускладнювались задачі, що стали перед ними. Виникла необхідність чергового розподілу кафедри. Це було зроблено в 1966 році. Виділились:

 • кафедра “Бухгалтерського обліку” та
 • кафедра “Аналізу господарської діяльності”.

За багато років існування кафедри її завідувачами були к.е.н.,доц.. Шмулян М.П. (1944-1955рр.), к.е.н., доц. Зернов Л. (1955-1961рр.), к.е.н., доц.. Остринська Ц.Р. (1962-1965 рр.), к.е.н., доц. Логінова Г.М. (1970-1976 рр.), д.е.н., проф.Валуєв Б.І. (1976-2008 рр.), д.е.н., проф. Максімова В.Ф. (2008-2016 рр.), з 2016 року по теперішній час – д.е.н., проф. Лоханова Н. О.

Максімова
Валентина Федорівна

д.е.н., почесний професор

Крамаровський
Леонід Моїсейович

д.е.н., почесний професор

Яцунська
Олеся Сергіївна

к.е.н, ст.викладач

Бойко
Ольга Станіславівна

к.е.н, ст.викладач

Єніна
Олена Миколаївна

викладач

Харченко
Ніна Львівна

зав. лабораторії

Карпук
Ілона Тарасівна

ст. лаборант

Ясько
Галина Миколаївна

лаборант

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі функціонує «Наукова школа Б.І. Валуєва», напрямками наукових досліджень якої є: вдосконалення організаційних систем і методів управління промисловими підприємствами; проблеми обліку, контролю та аудиту, облік в системі управління підприємствами; проблеми взаємозв’язків видів народногосподарського обліку; організація, оцінка стану, удосконалення внутрішнього економічного контролю на промислових підприємствах. розвиток методології та організації бухгалтерського обліку та контролю в сучасних умовах; гармонізація методології обліку на мікро- та макрорівнях.

Представники наукової школи серед викладачів кафедри: д.е.н., проф. Крамаровський Л.М., д.е.н. проф. Максімова В.Ф.; к.е.н., доц. Кузіна З.В.; к.е.н. проф. –Лоханова Н.О. – к.е.н., доц. Сиротенко Н.А. та інші.

Монографії кафедри за останні роки:
 1. Максімова В.Ф. «Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку» (2005р.)
 2. Лоханова Н.О. «Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень»: Монографія/ Н.О.Лоханова – Херсон: Грінь Д.С., 2012 – 400с.
 3. Максімова В.Ф., Артюх О.В. Взаємозв’язок облікових підсистем: методологічний аспект: Монографія: Одеса: ОНЕУ, 2012, – 187с.
Колективні монографії:
 1. Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д.е.н., професора Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 461 с.
 2. Обліково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально інтегрованих підприємств \\ М.М. Гоголь, В.Ф. Максімова, В.В. Попович. – Одеса: «Атлант» , 2014. – 196 с.
 3. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку: Монографія / [Н.О. Лоханова, Ю.Б. Слободяник, О.В. Артюх, та ін.]; під ред. Н.О. Лоханової. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 261с.
 4. Облік у механізмі реалізації ефективного управління: Монографія/ за наук.ред.проф. Максімової В.Ф.: Одеса: ОНЕУ, 2012, – 318с.
Комплексні дослідження кафедри

З 2010р. колективом кафедри ведуться дослідження за держбюджетною темою: «Проблеми і напрями розвитку обліку та контролю в умовах глобалізації».

З 2009 по 2012 роки проводиться дослідження за госпдоговірною темою «Інжиніринг інформаційної системи управління на підприємстві»

Аспірантура

Станом на 2016-2017 н.р. в аспірантурі проходять навчання:

 • За денної формою навчання 2 особи: (Тимощенко І.В., Федорова І.В.)
 • За заочної формою навчання 4 особо: (Аскерова І.Г., Зелінський А.Ю., Іваннікова О.В., Слуцький Є.В.)
 • Здобувачів 8 осіб.

Науково-методична робота

Підручники та навчальні посібники за 2010 – 2012 роки:
 1. Максімова В.Ф., Кузіна З.В., Степова Т.Г., Стиренко Л.М. «Облік у галузях економіки». Навчальний посібник за ред. Максимової В.Ф. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 496 с.
 2. Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» Одеса: «Атланта», 2011 р. – 243 с.
 3. Артюх В.О. Бухгалтерський облік: Навч.посібник: Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 305с.
 4. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ Артюх О.В., Король К.В., Москалюк А.О., Шаровська Т.С./ за ред.проф. Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 126с.
 5. Основи методології бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ за ред. проф. Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 144с.
 6. Максімова В.Ф., Шляхов Є.В. Організація аудиту: Практичний посібник.– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 85с.
Міжкафедральні видання:
 1. Кублікова Т.Б., Мальченко О.В., Мішина Н.В., Самострол С.В., Слободенюк С.М., Чернега О.М./ Під.ред. Звєрякова М.І., Суслова В.І. «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України» Одеса: «Атланта» 2010, 330 с.
Профіль програми освітнього рівня магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Профіль програми освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Успішні випускники кафедри

Сиротенко Наталія Анатоліївна – закінчила Одеський державний економічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит», магістр з «Обліку і аудиту», диплом з відзнакою З 2001 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)». З 2009 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, член ради обліково-економічного факультету ОНЕУ. З 2013 року – заступник голови секції навчально-методичного забезпечення змісту освіти Науково-методичної ради ОНЕУ. З 2014 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Сфера наукових інтересів: розвиток вітчизняної системи обліку та контролю; гармонізація облікових систем країн світу; узгодженість інформаційних даних у системах обліку, статистики та оподаткування; загальні тенденції розвитку екологічного та соціально-орієнтованого обліку та контролю.

Москалюк Ганна Олександрівна к.е.н., доцент (1998 -2003) – з 2003 року працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Організаційні форми та механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства». Має вчене звання – доцент, має міжнародний сертифікат САР («Бухгалтер-практик»). З 2005 по 2012 рр. – заступником головного бухгалтера ПП «Технострой». Сфера наукових інтересів: фінансова та нефінансова звітність, МСФЗ, фінансовий та управлінський облік, управління підприємством. З 2014 року – заступник декана обліково-економічного факультету ОНЕУ, заступник голови Ради обліково-економічного факультету ОНЕУ.

Муренко Тетяна Олександрівна к.е.н., доцент – з 2003 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. Сфера наукових інтересів: фінансова звітність та контроль діяльності підприємств, економічна безпека підприємств та їх сталий розвиток. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація контролю фінансової звітності (на прикладі підприємств залізничного транспорту)», з 2015 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку. Обіймала посади: начальника відділу зведеної бухгалтерської звітності фінансової служби Одеської залізниці (2004-2008), заступника директора автобази санітарного автотранспорту з економічних питань (2008-2013). Має сертифікати: Certified Accounting Practitioner (CAP), reg. numder 0007256, August 15, 2007; International Financial Reporting Standards Diploma (IСFМ), reg. numder ІАS 10795, September 15, 2014; про підвищення кваліфікації за програмою: «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України», №14 від 18.01.2014р.

І. Кількість договорів про співпрацю із закордонними організаціями
 1. Договір про співпрацю № 2 від 09.10.2014 р. з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Державного університету ім. Джавіхішвілі, м. Тбілісі, Грузія.
 2. Договір про співпрацю № 3 від 9.10.2014 р. з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Молдавської економічної академії, м. Кишинів, Республіка Молдова.
 3. Договір про співпрацю № 4 від 28.11.2014 р. з Установою освіти «Полоцький державний університет», м. Новополоцьк, Білорусь.
 4. Договір про співпрацю з Факультетом фінансів та обліку Вищої школи економіки, м. Прага, Чеська республіка.
 5. Договір про співпрацю з Празькою школою підприємництва та права, м. Прага, Чеська республіка.
ІІ. Закордонні відрядження викладачів для проведення наукової та викладацької роботи, стажування
 1. К.е.н., доцент Кузіна Р.В. Участь у семінарі з бухгалтерського обліку та аудиту у рамках товариства практики (EduCop), 20-21 травня 2015 року, м. Баку, Азербайджан.
 2. Викл. Яцунська О.С. Наукове стажування на Факультеті фінансів та обліку Вищої школи економіки в Празі, Чеська Республіка, з 2 листопада по 4 грудня 2015 р.
ІІІ. Закордонні фахівці, які були прийняти кафедрою
 1. PhD Bryane Michael, Oxford University. Відкриті лекції за темою «Проблеми внутрішнього аудиту в сучасних умовах»; «Проблеми застосування сучасних методів аналізу»; «Міжнародні стандарти аудиту: виклики та перспективи», 23-25 березня 2015 р., 4 корпус 405 ауд.
ІV. Доповіді викладачів за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах
 1. К.е.н., доцент Кузіна Р.В., м. Тбілісі, Грузія, 7-9 жовтеня 2014 р.
V. Aспіранти та студенти, які були направлені на навчання, виробничу практику за профілем підготовки або стажування до закордонних організацій і підприємств
 1. Білозерцева К.М., виробнича та переддипломна практика з 12 січня 2015 по 3 травня 2015 р. на Філії Lahmeyer International GmBH, Казахстан.
VI. Дисципліни кафедри, що викладаються англійською мовою
 1. Accounting. Sagareva D.A.
 2. Accounting in foriеng countries. Sagareva D.A.
VII. Mіжнародні конференції, які було проведено кафедрою
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті євроінтеграції», 22-23 травня 2009 р.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 19-20 травня 2011 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 5-6 червня 2014 р.
 4. Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 17 квітня 2015 р.

Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм провідних ВУЗів УКРАЇНИ

Переглянуто та приведено у відповідність до вимог СІМА програми підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Облік і оподкування» :

 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Одеський національний економічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрів спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування»

Академія праці, соціальних відносин і туризму СІМА акредитувала вищевказані програми підготовки бакалаврів та магістрів.

Затверджено спеціальну цінову пропозицію для випускників зазначених спеціальностей.
Обовязкові умови для виконання кандидатами на Диплом СІМА:

 • Реєстрація з СІМА
 • Успішна здача кейс-стаді СІМА (центри екзаменування є у 7 найбільших містах України)

Вітаємо наших бакалаврів та їх наукових керівників з блискучим захистом 10 червня 2019 року

Сьогодні, 10.06.2019 р. закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ОЕФ зі спеціальності “Облік та аудит”. Вітаємо студентів 4 курсу, а також викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кафедри економічного аналізу, кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки і Обліково-економічний факультет з цією важливою подією!

Вітаємо студента 1 курсу магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ з ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з  дисципліни “Управлінський облік”

Вітаємо студента 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА з почесним ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Управлінський облік”, яка відбулася 15-17 травня 2019 р. в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби

Спортивне студентське життя!!!

18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби.

Вітаємо студентів ОЕФ, які посіли призові місця:

Самострол О.О., студента 51 групи ОЕФ – І місце з кульової стрільби;
Тропанця Д.І, студента 11 групи ОЕФ – ІІІ місце з штовхання ядра;
Шевченко К.В., студентку 12 групи ОЕФ – І місце з бігу на 60 м;
Хамутинську О.В., студентку 31 групи ОЕФ – І місце зі стрибків у довжину та ІІ місце з бігу на 60 м.

За загальними підсумками ОЕФ посів почесне І місце в програмі 69 Спартакіади ОНЕУ.

Висловлюємо щирі слова подяки від імені студентського самоврядування та деканату переможцям спортивного заходу та всім студентам, що підтримали команду обліково-економічного факультету ОНЕУ.

16 травня 2019 року студенти ОЕФ відсвяткували День вишиванки

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв’язок поколінь.
Зі святом Вас, друзі!

Шановні науковці та фахівці❕

Запрошуємо Вас 23 травня 2019 року до участі у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції».

На конференції планується обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних викладачів закладів вищої освіти, слухачів магістратури, аспірантів, а також фахівців в обліково-аналітичній сфері.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

З повагою та надією на плідну співпрацю,
Організаційний комітет

Науковці кафедри бухгалтерського обліку та аудиту взяли участь в обговоренні сценаріїв розвитку України до 2027 року🇺🇦
19 жовтня 2018 року за ініціативою Фонду Ф. Еберта (Німеччина) та Інституту Глобальних Трансформацій (Україна) кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту спільно з кафедрою економіки, права та управління бізнесом було організовано та проведено засідання круглого столу «Форсайт «Україна-2027». Науковці кафедри взяли участь в обговоренні чотирьох можливих довгострокових сценаріїв розвитку України до 2027 р. – «Активний розвиток», «Успіх та зростання України», «Протистояння внутрішніх та зовнішніх гравців», «Управління технократів», та надали рекомендації щодо їх удосконалення.

13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація».
За результатами тренінгу власником ресторану «Папа Гиви» Чернявською Яною було відзначено практичну цінність та високий рівень здобутих студентами фахових компетентностей щодо організації управлінського обліку та аналізу у сфері ресторанного бізнесу.
Також ресторатором було запропоновано можливість подальшого працевлаштування та проходження виробничої й переддипломної практики майбутніх випускників у ресторані «Папа Гиви».За активну участь у тренінгу студенти були нагородженні 20% дисконтними картами до закладу ресторанного господарства.

Дякуємо керівництву університету та факультету за можливість реалізації тренінгових технологій в освітньому процесі!

Запрошуємо на навчання на бакалаврат і в магістратуру Одеського національного економічного університету за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” і гарантуємо високу якість і практичну спрямованість підготовки за програмами, акредитованими Ассоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) (Великобританія)!


25 травня 2016 року в м. Одесі Центр реформування фінансової звітності Всесвітнього банку (CFRR) спільно з Одеським національним економічним університетом провели Круглий стіл «Сучасна освіта бухгалтера: тенденції в Європі і світі, перспективи розвитку». Круглий стіл проводився рамках регіональної програми CFRR з Посилення аудиту та звітності у країнах Східного партнерства (STAREP).

Центр реформування фінансової звітності (CFRR) є підрозділом групи Світового банку, Глобальна Практика, що працює з країнами-клієнтами в Європі та Центральній Азії для здійснення ефективного корпоративного управління, вдосконалення практики і стандартів фінансової звітності.

CFRR надає широкий спектр діагностичних оцінок, технічної допомоги, знань і експертизи в сфері аудиту, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та реалізації міжнародних стандартів у цих областях. У число партнерів CFRR входять Європейський союз, Агентство з розвитку Австрії, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань та Федеральне міністерство фінансів Республіки Австрія.

Програма STAREP робить акцент як на побудові інститутів, необхідних для ефективного впровадження нових правових систем, так і на структуру та зміст законодавства в галузі звітності та аудиту. Сприяння професійним бухгалтерським та аудиторським органам у здійсненні їх ролі щодо встановлення професійних стандартів, а також модернізація систем професійної освіти в університетах та інших установах, є ключовими компонентами програми STAREP. Одним з важливих пріоритетів програми також є передача досвіду інших країн, які стикаються або стикалися з подібними проблемами під час реалізації реформ звітності та аудиту.

Метою заходу буде обговорення існуючого рівня підготовки бухгалтерів та аудиторів ВНЗами України, його відповідність міжнародним стандартам та визнаним міжнародним програмам навчання в даній сфері, попит на спеціалістів на ринку праці, а також відповідність рівня знань та навичок за даною спеціальністю очікуванням та вимогам роботодавців.

26 травня 2016 року Одеський національний економічний університет за участі фахівців Світового банку, провели IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті Євроінтеграції» з метою активізації науково-дослідної діяльності і з нагоди святкування 95-річчя університету в Одеському національному економічному університеті

У конференції взяли участь провідні українські науковці, фахівці, представники громадських організацій, викладачі університету та магістранти ОНЕУ.

Збірник Конференції 26.05.2016


18 березня 2016 р. кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту, обліку та оподаткування в галузях економіки і економічного аналізу був проведений Круглий стіл на тему: “Власний бізнес: поради для початківців” за участю шеф-редактора газети “Все про бухгалтерський облік”- Степового Олександра Георгійовича для студентів 3 і 4 курсу ОЕФ (близько 70 осіб).

Участь у заході також взяли: декан ОЕФ, к.е.н., доц. Островський П.І., зам. декана ОЕФ, к.е.н., доц. Москалюк Г.О., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Т.О., к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу Волчек Р.М.


12 березня 2016 р. на обліково-економічному факультеті ОНЕУ кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту, обліку та оподаткування в галузях економіки і економічного аналізу вперше в історії факультету був проведений КВЕСТ для абітурієнтів з акцентом на майбутню спеціальність в сфері обліку.

У КВЕСТІ взяли участь 18 учнів 11 класів шкіл, гімназій і коледжів міста Одеси і Одеської області, студенти 1 курсу ОЕФ і викладачі кафедр, які допомагали в організації заходу. Абітурієнти, поділені на команди, отримали цікаві завдання і в захваті справилися з ними.

КВЕСТ продемонстрував інтерес абітурієнтів до майбутньої спеціальності і сприяв поглибленню спілкування викладачів університету з активною молодю міста і області.

вул. Успенська 91, к.401

(048) 725-13-80

k.bua@oneu.od.ua
kafedraboa@gmail.com

Графіки захистів ДР, консультацій
Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

26 червня 2017 року о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

27 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

БАКАЛАВРИ

Нормативні

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Аудит

Вибіркові
Пакет 1

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Облік у бюджетних установах

Пакет 2

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті

Пакет 3

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
 • Контроль в системі управління
 • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

МАГІСТРИ

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність
 • Державний фінансовий контроль

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
 • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
 • Державний фінансовий контроль

Партнер