Волчек Руслан Миколайович

Волчек Руслан Миколайович к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2003 рік, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація економіст

📌Науковий ступінь:

кандидат економічних наук, тема дослідження – Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами, 2008 рік

📌Вчене звання – доцент кафедри економічного аналізу, 2012 рік

📌Досвід роботи: 

за період з 2003-2007 роки працював на посадах економіста, в.о. начальника планового відділу, начальником планового відділу на ПАТ «Одесхарчокомбінат».

З 2007- 2010 рік – викладач, з 2010 – 2011 рік – старший викладач, з 2011 року – доцент кафедри економічного аналізу, з 23.04.2011 року по теперішній час – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, з 01.09.2022 року – доцент кафедри менеджменту організацій (основне місце роботи).

📌Дисципліни:

 • Етика ділового спілкування;
 • Історія менеджменту;
 • Oпераційний менеджмент;
 • Методи прийняття управлінських рішень,
 • Менеджмент.

📌Підвищення кваліфікації

1. Стажування у ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки», 2019 р.
2. Стажування у СУНД «ТТВ-ДОМ» 2015 р.
3. Курси підвищення кваліфікації за програмою: ВГО «Спілка податкових консультантів України» «Актуальні питання сучасної системи оподаткування України», сертифікат № 1013 від 19.07.2017 р.


📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Участь у конференціях:

1. Волчек Р.М. Оцінка вартості резерву на рекультивацію землі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю». 21 травня 2020 року / редкол.: І.О. Крюкова та ін. Одеський державний аграрний університет. Одеса : «ВМВ-Принт». 2020. С.15-18.
2. Волчек Р.М., Большаков С.І. Обліково-аналітичний інструментарій оцінки вартості майнових прав на земельні ділянки // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу к контексті євроінтеграції». 21 травня 2020 року / редкол.: М.І. Звєряков та ін. Одеський національний економічний університет. Одеса : ОНЕУ. 2020. С.109-113.
3. Волчек Р.М. Особливості державного регулювання процедур оцінки справедливої вартості активів підприємств // Матеріали Українсько-польсько-болгарської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу». 10-11 березня 2020 року. : Житомир. 2020. – С. 131137.
4. Волчек Р.М. Концепція прозорої оцінки вартості підприємства // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 24-26 жовтня 2019 року / редкол. :  Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 3336.
5. Волчек Р.М. Дискусійні питання визначення митної вартості колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну із США. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: Київ, 2019. Вип. І. Частина ІI. С. 40-41

6. Ruslan Volchek Methodological aspects of estimation of value of specialized property of enterprises / 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) / Series: Advances in Economics, Business and Management Research October 2019 / https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.7  https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919184

📌Наукові інтереси

 • Стратегічне управління підприємством; Антикризовий менеджмент;  
 • Методи прийняття управлінських рішень; Управління вартістю підприємства;
 • Управління стратегічними змінами в організації;
 • Особливості складання звітності підприємств за НПСБО та МСФЗ та її аналіз;
 • Оцінювання вартості обєктів у матеріальній формі;
 • Оцінювання вартості цілісних майнових комплексів;
 • Організаційне регламентування процедур реструктуризації підприємств;
 • Аудит облікових оцінок;
 • Економіко-математичне моделювання процесів, що впливають на оцінку аудиторських ризиків;
 • Прийняття стратегічних та тактичних рішень виходячи із фінансової та нефінансової інформації

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Понад 40 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації

1. Volchek Ruslan The Process of Forming Accounting Policies of Ukrainian Enterprises by InternationalFinancial Reporting Standards. (2021).Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1199 – 1211. (2021). URL: https://www.hrpub.org/download/20211030/UJAF29-12224176.pdf (Scopus)
2. Волчек Р. М., Большаков С.І., Кубік В.Д. Методологічні аспекти виявлення ризиків суттєвого викривлення при аудиті облікової оцінки об’єктів нерухомості (2021). European Cooperation. Vol. 1 № 49. 2021. С.90-115. URL: https://european-cooperation.eu/index.php/EC/article/view/112/186 (Index Copernicus)
3. Волчек Р. М., Шерер І.Л., Кубік В.Д. Мотиваційні аспекти та застосування облікової оцінки вуправлінському обліку витрат допоміжних виробництв підприємств промисловості.Електронне видання «Економіка та суспільство». 2020.
№ 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/476/458
4. Volchek R. M. Formation of criteria of the auditor`s trust in the independent appraiser during the auditof accounting evaluations Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2020. № 4 (50).
С. 87-100. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо4/87.pdf. (Index Copernicus)
5. Volchek R. M., Bolshakov S. І., Naida А. V. Assessment of the cost reimbursement of damages caused to owners of wheeled vehicle according to the position of insurance companies. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2020. № 6 (52). С. 15-24. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо6/15.pdf. (Index Copernicus)

6. Волчек Р. М., Большаков С. І. Інструменти забезпечення коректного нарахування податків під час відчуження земельних ділянок. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць/ За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 84-105.

📌Посилання на профіль

Google Scholar 

Orcid