Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Якуб
Євген Соломонович
Завідуючий кафедрою
д.ф-м.н.,професор

Заснування кафедри

Історія сучасної кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» почалася зі створення в вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву «Кафедра обчислювальних машин і механізації облікових робіт». Першим завідувачем кафедри був призначений к.е.н., доц. Омаров А.Г., який очолював її п’ять років. Згодом на цю посаду був призначений к.е.н., доц. Сурков Є.М., під керівництвом якого були розроблені перспективи подальшого розвитку кафедри. У 1973 році на базі цієї кафедри була створені кафедри «Обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації». Завідувачем кафедри «Автоматизованої обробки економічної інформації» був обраний д.е.н., проф. Діордіца С.Г., а колектив кафедри «Обчислювальної техніки та програмування» очолила к.е.н., доц. Бакова І.В., яку згодом змінив д.т.н., проф. Карповський Ю.Я.

1975 – 2010 рр.

У період з 1975 по 1977 рік кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації» очолювала к.е.н., доц. Козлова Г.М. До 1996 року кафедри «обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації» розвивалися паралельно і незалежно один від одного. Так, за роки паралельного існування на обох кафедрах було підготовлено понад 30 кандидатів наук, п’ять співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Черговим кроком у розвитку і вдосконалення підготовки фахівців-економістів стало об’єднання кафедр «Обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації» в єдину кафедру, яка отримала назву «Кафедра обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». Ця подія відбулася у вересні 1996 року. Об’єднану кафедру очолив академік Української академії інформатики, д.е.н., проф. Діордіца С.Г., який керував нею до 2010 року.

Висококваліфікований кадровий склад кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» дозволив керівництву університету використовувати його при створенні і формуванні нових споріднених кафедр.

2010 – 2022 рр.

У 2010 році з неї знову виділилася «Кафедра інформаційних систем в економіці». Завідувачем кафедри був обраний д.т.н., проф. Скопа О.О. За період з 2010 по 2016 роки на цій кафедрі був розроблений і істотно модернізований ряд профільних дисциплін для всіх форм навчання. Такими дисциплінами стали: «Інформатика», «Ділова інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології в обліку, статистиці, туристичної індустрії, фінансах», «Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів», «Проектування інформаційних систем в економіці», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».

У вересні 2001 року на базі кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» була створена «Кафедра економічної кібернетики». Протягом перших трьох років кафедру очолювала д.е.н., проф. Соколовська З.М. У 2004 році на цій посаді її змінив д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С.

Сучасна кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» (ЕК та ІТ) була створена об’єднанням в 2016 році кафедр «Економічної кібернетики» і «Інформаційних систем в економіці» (наказом №111 від 21.10.2016 року). Кафедру очолює д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. У штаті кафедри два професори, чотири доценти, сім старших викладачів і один викладач. Кафедра є випускаючою.

Підготовка фахівців

Співробітники кафедри (викладачі, аспіранти та лаборанти) забезпечують підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Економіка». На бакалаврському рівні підготовка ведеться за спеціалізацією «Інформаційні та Інтернет-технології в бізнесі», на магістерському рівні за програмою «Економіко-математичне моделювання. Поряд з викладанням дисциплін цього напряму, викладачі кафедри займаються розробкою проектів інформаційних систем; консультаціями в сфері інформатизації; аналізом і моделюванням природних, технічних і економічних процесів; питаннями експлуатації різних інформаційних систем; розробкою прикладного програмного забезпечення прогнозних моделей розвитку економічних процесів.

На кафедрі ЕК та ІТ розроблені і методично укомплектовані велика кількість профільних дисциплін. Серед них: «Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «WEB програмування», «Електронна комерція», «Інтернет-технології в бізнесі», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи штучного інтелекту», «Ризикологія», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи підтримки прийняття рішень», «Методи Інтернет-просування», «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Клієнтно-орієнтовані системи», «Математичні моделі трансформаційної економіки» та інші.

Наукові дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри ЕК та ІТ: Агентно-динамічне моделювання економічних процесів в суспільстві; Комп’ютерне моделювання процесів в економіці та навколишньому середовищу; Розробка теоретико-статистичних і комп’ютерних моделей економічних систем і їх інформаційного забезпечення; Розробка і впровадження моделей електронного бізнесу.

В 2004р. у видавництві Springer (Berlin-Heidelberg) була видана монографія проф. Якуба Є.С. «Equation of state of uranium dioxide».

В 2005-2008 роках співробітниками кафедри на замовлення Європейської комісії була проведена науково-дослідна робота «Development of a mathematical model and its implementation in computer code for calculation of thermophysical properties of the radiation damaged oxide fuels».

Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, таких як «The Journal of Chemical Physics», «Journal of Physics A: Math.Gen.», «Journal of Nuclear Materials», «Journal of Low Temperature Physics» та ін. реферованих в наукометричної базіи даних «Skopus».

С 2011 по 2014 рр. кафедра ЕК та ІТ брала участь в проекті TEMPUS ECOMMIS «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі». Координатор проекту – д.е.н., проф. Меджибовська Н.С. В результаті виконання проекту викладачами ОНЕУ були розроблені нові і вдосконалені існуючі навчальні дисципліни. Ще одним результатом проекту стало створення електронного бізнес-офісу (ЕБО), завданням якого є забезпечення стійкості проекту після його завершення.

Склад кафедри

Кадровий склад кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»: Якуб Є.С., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри; Меджибовська Н.С. д.е.н., професор; доценти кафедри: к.е.н. Гострик О.М., к.е.н. Орлик О.В., старші викладачі Вакула А.Ю., к.е.н Васильченко К.Г., Єсіна О.Г., к.е.н. Манжула С.П., зав. кабінетом Лазарєва Т.О.

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій здійснює підготовку за спеціальностями:

073 «Менеджмент» 051 «Економіка»
 бакалаври
освітня програма «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті»
 бакалаври
освітня програма «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі»
 магістри
освітня програма «Економіко-математичне моделювання»

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» здійснюється на базі двох кафедр – кафедри менеджменту і кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Освітня програма «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» – новий сучасний напрям підготовки менеджерів в умовах інформатизації та цифровізації економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку підприємств, організацій та бізнес-структур у різних сферах діяльності в державному та приватному секторах економіки через призму інформаційних технологій. 

Програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища, розв’язувати завдання предметної області з використанням сучасного інструментарію менеджменту, інформаційних та Інтернет-технологій. Здобувач вищої освіти під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Відмінною особливістю ОП «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» є те, що завдяки поєднанню економічних, управлінських та ІТ дисциплін, наскрізного вивчення іноземної мови, проходження студентами тренінгів, практичної підготовки на підприємствах та в установах, студенти мають можливість стати конкурентоспроможними та затребуваними фахівцями з більш широкими можливостями для працевлаштування.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: 

 • менеджерами по роботі з клієнтами  / account manager
 • менеджерами з продажу
 • менеджерами у сфері надання інформації
 • менеджерами із комунікаційних технологій
 • менеджерами інтернет-магазину
 • контент-менеджерами / content manager
 • менеджерами з постачання  / закупівлі
 • помічниками керівника / адміністративними помічниками
 • офіс-менеджерами
 • менеджерами з логістики 
 • менеджерами з персоналу та ін.

Презентація ОП «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті»

Навчальні дисципліни за ОП 

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі» здійснюється кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Освітня програма «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі» спрямована на  підготовку фахівців, спроможних вирішувати економічні задачі на базі математичних моделей і методів з використанням новітніх інформаційних технологій, сучасних комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень.

Освітня програма «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі» має інтегроване спрямування, базується на системному підході до підготовки фахівців та складається з 3-х основних блоків:

 • блок загальноекономічних дисциплін, таких як мікро- та макроекономіка, міжнародна економіка, фінанси, основи менеджменту, маркетинг, облік і аудит, гроші та кредит,  економічний аналіз тощо;
 • блок дисциплін, які реалізують засоби комп’ютерного та математичного моделювання в економіці, а саме економічна кібернетика, моделювання економіки, економіко-математичні методи і моделі тощо;
 • блок дисциплін, які розглядають питання функціонування інформаційних систем і технології перетворення інформації,  а саме  економічна інформатика, інформаційні технології в управлінні економікою, системи підтримки прийняття рішень, технології штучного інтелекту, електронний бізнес, експертні системи та ін.

Така особливість використання сучасних теоретичних знань і практичних навиків дозволяють спеціалісту даного спрямування стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: 

 • аналітиками та розробниками систем обліку та аналізу в банках, страхових, консалтингових та ІТ-компаніях
 • фахівцями з інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data)
 • фахівцями з застосування сучасних Інтернет-технологій (електронна комерція, електронне урядування, хмарні обчислення, блокчейн)
 • дилерами на ринку FOREX
 • спеціалістами з побудови експертних систем та їх використання для підтримки прийняття рішень
 • професіоналами в галузі обчислень (комп’ютеризації)
 • професіоналами з економічної кібернетики

Презентація ОП «Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі»

Навчальні дисципліни за ОП 

 

 1. Підготовка магістрів за ОП «Економіко-математичне моделювання» здійснюється кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Освітня програма «Економіко-математичне моделювання» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, фундаментальними знаннями і практичними навичками, здатних розв’язувати дослідницькі задачі, складні економічні задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, приймати відповідні аналітичні й управлінські рішення у сфері економіки.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо: математичних методів та моделей трансформаційної та ринкової економіки, корпоративних інформаційних систем, моделювання та управління інвестиційними та інноваційними процесами, ІТ-проектами, взаємодією з клієнтами, інформаційного менеджменту, управління ризиком у реальному секторі економіки. 

Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах: 

 • фахівець з планування, прогнозування та оцінювання ефективності роботи підприємств та їх окремих підрозділів
 • аналітик у банківській та фінансовій сфері
 • розробник програмно-організаційної структури фірми або підприємства, проектів інформаційних систем
 • фахівець з постановки та програмування економічних завдань
 • викладач
 • науковий співробітник

Презентація ОП «Економіко-математичне моделювання»

Навчальні дисципліни за ОП 

08.11.2021 р. аспірант кафедри ЕК та ІТ Сидоров Андрій в рамках курсу «Інформаційні технології в економіці» провів зі студентами 15 гр. ФМОІТ бізнес-гру «CashFlow» для розвитку фінансової грамотності та підприємницького інтелекту у студентів спеціальності «Менеджмент». Гра являє собою симулятор бізнес-середовища у форматі гри і навчає фінансовій грамотності та інвестуванню через ігровий процес.

Проведений тренінг у формі гри дозволив студентам освітньої програми побачити своє життя в іншому світлі, краще зрозуміти, що потрібно кожному з них для досягнення фінансового успіху в житті, навчив аналізувати свої життєві та фінансові стратегії, сприяв формуванню підприємницького мислення та ін.

Хотілося б відмітити, що студенти активно включилися в гру, яка викликала в них чималий інтерес, оскільки не тільки азартна і захоплююча, а й з гумором; а після тренінгу – ділилися своїми враженнями від гри в групі у Телеграм.

На тренінгу також були присутні викладачі кафедри ЕК та ІТ – зав. кафедри, проф. Якуб Є.С., проф. Меджибовська Н.С., доц. Орлик О.В., ст. викл. Вакула А.Ю., які із зацікавленістю спостерігали за ходом бізнес-гри.

03 квітня 2021 р. згідно регламенту проведення Днів відкритих дверей (online) кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій була проведена зустріч з абітурієнтами. На зустрічі були присутні 4 абітурієнти та 4 представника кафедри (доц. Гострик О.М., доц. Орлик О.В., ст. викл. Васильченко К.Г. та ст. викл. Манжула С.П.).

Абітурієнтам було надано загальну інформацію про університет, особливості правил прийому в 2021 р., а також представлено освітні програми кафедри.

Викладачами кафедри було проведено демонстрацію деяких програмних продуктів, які використовують студенти на практичних заняттях.

Так, к.е.н. Васильченко К.Г. продемонстрував практичні агентні моделі з використанням можливостей програми AnyLogic, а саме: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу; модель організації руху транспортних засобів з метою запобігання виникнення пробок на транспортних шляхах; модель роботи зернового терміналу та ін.

К.е.н. Манжула С.П. провела майстер-клас з побудови імітаційних моделей в середовищі iThink, а саме розглянула модель динаміки чисельності населення з урахуванням екологічних умов.

Абітурієнти із зацікавленістю слухали матеріали, представлені кафедрою, задавали питання і були присутніми до завершення зустрічі.

20 березня 2021 р. пройшов день відкритих дверей на ФМОІТ, на якому були присутні 30 абітурієнтів та їх батьків.

Кафедру ЕК та ІТ представляли доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Абітурієнтам була надана інформація щодо вступу в університет, зокрема на освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» (спеціальність 073 «Менеджмент»), про яку доповів доц. Гострик О.М.

В комп’ютерному класі кафедри (6 корпус, ауд. 215) ст. викл. Васильченко К.Г. було проведено майстер-клас, на якому були розглянуто практичні агентні моделі з використанням можливостей AnyLogic, серед яких: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу на прикладі моделі «Відділення банку»; модель роботи зернового терміналу; модель щасливого суспільства – модель сегрегації Шеллінга та ін.

04 березня 2021р. в рамках профорієнтаційної роботи відбулась зустріч представників ОНЕУ зі студентами Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На зустрічі були присутні 40 студентів, викладачі ОНЕУ, а також 2 викладачі коледжу.

Облікові спеціальності університету представила декан ФМОІТ доц. Москалюк Г.О. Про спеціальності ФМЕ – «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» – розповіла зав. кафедри доц. Давиденко І.В., а про спеціальність «Маркетинг» – доц. Сотніков Ю.М. Від кафедри ЕК та ІТ доц. Гостриком О.М. було презентовано освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» спеціальності 073 «Менеджмент».

Зустріч пройшла дуже продуктивно. Викладачі ОНЕУ відповіли на чисельні питання, які задавали студенти коледжу.

11 лютого 2021 р. викладачі кафедри доц. Гострик О.М. доц. Орлик О.В. та ст. викл. Єсіна О.Г. прийняли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом», яку було організовано Всеукраїнською Спілкою Автоматизаторів Бізнесу. В рамках конференції освітянам та підприємцям було представлено інноваційні продукти лінійки BAS та інші програмні продукти і матеріали.

14 травня 2020 р. згідно з графіком проведення дня відкритих дверей ОНЕУ, деканатом ФМОІТ і кафедрою ЕК та ІТ була проведена відео Zoom-конференція. Абітурієнтам та їх батькам була надана інформація про всі спеціальності факультету.

З доповідями виступили декан факультету доц. Москалюк Г.О., яка надала загальну інформацію про університет та факультет. Кафедру ЕК та ІТ представили проф. Якуб Є.С., доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Зустріч пройшла жваво і плідно. Всього в конференції взяло участь 15 осіб

Адреса: вул. Гоголя, 18, ауд. 207
723-20-49
cyber@oneu.ukr.education

Одесса Нархоз ОНЕУ поступить 2022

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для молодших бакалаврів

Інформатика

Комп’ютеризація  ділової інформації

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для бакалаврів

Виробнича практика за фахом

Вступ до фаху

Документування  господарських операцій

Дослідження операцій

Економіко-математичні методи і моделі

Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП

Економічна кібернетика

Експериментальна економіка

Електронна комерція

Електронне врядування

Електронний бізнес

Інтернет-технології в бізнесі

Інформатика

Інформаційні системи в ЗЕТ

Інформаційні системи в ПУА

Інформаційні системи і технології в підприємництві

Інформаційні системи і технології в статистиці

Інформаційні системи і технології в туризмі і ГРС

Інформаційні технології в економіці

Інформаційні технології в управлінні економікою

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Клієнтно-орієнтовані системи

Комп’ютеризація  ділової інформації

Курсова робота з моделювання економіки

Методи захисту фінансової інформації

Методи Інтернет-просування

Моделювання в менеджменті

Моделювання економіки 

Моделювання логістичних процесів

Навчально-економічна практика (тренінг)

Об’єктно-орієнтоване та Web-програмування

Прогнозування соц. економічних процесів

Ризикологія

Системи моделювання бізнес-процесів

Системи підтримки прийняття рішень

Системи планування ресурсів підприємств

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Теорія випадкових процесів

Технології штучного інтелекту

Управління проектами

Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

Фінансова математика

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для магістрів 

Адаптивні системи в економіці

Виробнича практика за фахом

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Інтернет-технології в управлінні

Інтернет-технології у банківській і фінансовій сфері

Інформаційний менеджмент

Корпоративні інформаційні системи

Математичні моделі трансформаційної економіки

Міждисциплінарний тренінг

Моделювання економічної динаміки

Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері

Моделювання системних характеристик економіки

Моделювання та управління інвестиційними процесами

Моделювання та управління інноваційними процесами

Підготовка кваліфікаційної роботи

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Управління ІТ-проектами

Управління ризиком у реальному секторі економіки