Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Якуб
Євген Соломонович
Завідуючий кафедрою
д.ф-м.н.,професор

Кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» створена об’єднанням кафедр «Економічної кібернетики» та «Інформатики та інформаційних систем в економіці» Наказом №111 від 21.10.2016 року. Кафедру очолює д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. У штаті кафедри три професори, п’ять доцентів, вісім старших викладачів і три викладача. Кафедра є випусковою.

Співробітники кафедри (викладачі, аспіранти та лаборанти) забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика». Підготовка магістрів проводиться за двома програмами, а саме «Економіко-математичне моделювання (професійне спрямування)» та «Економіко-математичні дослідження (наукове спрямування)». Поруч з викладанням дисциплін цього напряму, викладачі кафедри займаються також питаннями розробки проектів інформаційних систем; консультаціями в сфері інформатизації; аналізом і моделюванням природних, технічних та економічних процесів; питаннями експлуатації різних інформаційних систем; розробкою прикладного програмного забезпечення та прогнозних моделей розвитку економічних процесів.

Історія сучасної кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» розпочалася зі створення у вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт». Першими ідеологами формування та розвитку кафедри були науково-педагогічні працівники, які в основу підготовки фахівців з економічною освітою поклали створені ними новітні цикли дисциплін з програмно-комп‘ютерних підготовки за замовленнями кафедри «Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності». Першим завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доц. Омарова О.Г., який очолював її п’ять років. Згодом на цю посаду було призначено к.е.н., доц. Сурков Є.М. під керівництвом якого були розроблено перспективи подальшого розвитку кафедри. У 1973 році на базі кафедри «Обчислювальних машин та механізації облікових робіт» було створено кафедру «Обчислювальних машин та програмування» та кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації». Завідувачем кафедри «Автоматизованої обробки економічної інформації» було обрано д.е.н., проф. Діордіцу С.Г., а колектив кафедри «Обчислювальної техніки та програмування» очолила к.е.н., доц. Бакова І.В., яку згодом змінив д.т.н., проф. Карповський Ю.Я.

В період з 1975 по 1977 рік кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації» очолювала к.е.н., доц. Козлова Г.М. До 1996 року кафедри «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» розвивались паралельно та незалежно одна від одної. Так, за роки сумісного існування на обох кафедрах було підготовлено більше 30 кандидатів наук та 5 співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Черговим кроком у розвитку та удосконаленню підготовки фахівців-економістів стало об‘єднання кафедр «Обчислювальних машин та програмування» та «Автоматизованої обробки економічної інформації» в єдину кафедру, яка отримала назву «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». Ця подія відбулася у вересні 1996 року. Об’єднану кафедру очолив академік Української академії інформатики, д.е.н., проф. Діордіца С.Г., який керував нею до 2010 року.

Кафедра «Інформаційних систем в економіці». Під такою назвою вона існувала з 2010 до 2016 року. Завідувачем кафедри було обрано д.т.н., проф. Скопу О.О. За період з 2010 по 2016 роки було розроблено та суттєво модернізовано ряд профільних дисциплін для всіх форм навчання, Такими дисциплінами стали: «Інформатика», «Ділова інформатика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології в обліку, статистиці, туристичній індустрії, фінансах», «Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів», «Проектування інформаційних систем в економіці», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті».

Висококваліфікований кадровий склад кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» дозволив керівництву університету використати його при створенні та формуванні нових споріднених кафедр. Так, у вересні 2001 року при заснуванні кафедри «Економічної кібернетики» вона повністю складалася з викладачів кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». На протязі перших трьох років кафедру очолювала д.е.н., проф. Соколовська З.М. У 2004 роцi на цій посаді її змінив д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С., який керує кафедрою по цей час.

На кафедрі розроблено та укомплектовано методично велику кількість профільних дисциплін. Серед них: «Економічна кібернетика», Моделювання економіки», «WEB програмування», «Електронна комерція», «Інтернет-технології в бізнесі», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи штучного інтелекту», «Ризикологія», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи прийняття рішень», «Методи Інтернет-просування», «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Клієнтно-орієнтовані системи», «Математичні моделі трансформаційної економіки» та інші.

Напрямки наукових досліджень кафедри економічної кібернетики: Агентно-динамічне моделювання економічних процесів в суспільстві; Комп’ютерне моделювання процесів в економіці і навколишньому середовищі; Розробка теоретико-статистичних та комп’ютерних моделей економічних систем та їхнього інформаційного забезпечення; Розробка та впровадження моделей електронного бізнесу.

В 2004 р. в видавництві Springer (Berlin-Heidelberg) була видана монографія проф. Якуба Є.С. «Equation of state of uranium dioxide».

В 2005-2008 роках співробітниками кафедри на замовлення Європейській комісії була виконана велика науково-дослідна робота «Development of a mathematical model and its implementation in computer code for calculation of thermophysical properties of the radiation damaged oxide fuels».

Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, таких як «Skopus», «The Journal of Chemical Physics», «Journal of Physics A: Math.Gen.», «Journal of Nuclear Materials» та ін.

З 2011 по 2014 гг. в ОНЕУ проходив проект TEMPUS ECOMMIS «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі». Координатор проекту – Меджибовська Н.С., д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики. В результаті виконання проекту викладачами ОНЕУ були розроблені нові і вдосконалені існуючі навчальні дисципліни. Ще одним результатом проекту стало створення електронного бізнес-офісу (ЕБО), завданням якого є забезпечення стійкості проекту після його завершення.

Кадровий склад кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»: Якуб Є. С., д.ф.-м. н., професор, завідувач кафедри; Меджибовська Н.С. д.е.н., професор; Казакова Н.Ф. д.т.н., профессор; доценти кафедри: к.е.н. Гострик О.М., к.е.н. Івашко Л.М., к.е.н Клепікова О.А., к.е.н. Орлик О.В., к.т.н. Фразе-Фразенко О.О., старші викладачі Бєляєв Л.В., Вакула А.Ю., к.е.н Васильченко К.Г., к.т.н. Домаскін О.М., Єсіна О.Г., Манжула С.П., Розумна О.М., Черевко Е.В., викладачі Калашнікова О.О., Каратнюк А.М., Кюне О.О., зав. кабінетом Лазарева Т.О., ст. лаб. Власова М.Г.

Якуб
Євген Соломонович

д.ф-м.н., професор

Меджибовська
Наталія Семенівна
д.е.н., професор

Казакова
Надія Феліксівна

д.т.н., доцент

Гострик
Олексій Маркович

к.е.н., доцент

Івашко
Лариса Михайлівна

к.е.н., доцент

Клепікова
Оксана Ананіївна

к.е.н., доцент

Орлик
Оксана Володимирівна

к.е.н., доцент

Фразе-Фразенко
Олексій Олексійович

к.т.н., доцент каф.

Домаскін
Олег Михайлович

к.т.н., cт. викладач

Васильченко
Кирило Геннадійович

к.е.н., cт. викладач

Беляєв
Леонід Васильович

ст.викладач

Манжула
Світлана Петрівна

ст.викладач

Черевко
Євген Володимирович

ст.викладач

Вакула
Аліса Юріївна

cт. викладач

Єсіна
Ольга Геннадіївна

ст. викладач

Розумна
Оксана Миколаївна

ст.викладач

Калашнiкова
Олена Олександрівна

викладач

Каратнюк
Анастасія Миколаївна

викладач

Лазарева
Тетяна Олександрівна

ст. лаборант

Власова
Марія Георгівна

лаборант – диспетчер

Професорсько-викладацький колектив кафедри проводив наукові дослідження по комплексним темам кафедри:

 • 2005-2010 рр. – тема «Комп’ютерне моделювання процесів в суспільстві, економіці і навколишньому середовищі»;
 • 2011-2015 рр. – тема «Агентно-динамічне моделювання економічних процесів»;

З 2016 року колектив кафедри проводить наукові дослідження по комплексній темі «Ангентно-динамічне моделювання розвитку ринку праці й аграрного ринку України».

Основні етапи роботи:
 • Етап I. Вивчення впливу євроінтеграційних змін на основі тенденції українського ринку праці.
 • Етап II. Багатоагентне прогнозування наслідків відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні на основі тенденції змін в аграрному секторі.
 • Етап III. Прогнозування розвитку ринку освітніх послуг та праці в Україні та впливу змін в освітні тенденції у формуванні ринку праці України.
 • Етап IV. Агентне моделювання впливу соціокультурних чинників на міграційну поведінку економічно активного населення та прогнозування тенденцій участі населення та його окремих груп в тіньовій економіці.
 • Етап V. Агентно-динамічне дослідження впливу в законодавстві та рівня корупції на інвестиційний клімат в Україні.

Останні наукові публікації кафедри
Монографії
 • Клепікова О.А. Соколовська З.М. //Прикладні моделі системної динаміки/Одеса : Астропринт, 2015.,- C. 308.
 • Чайковська М.П. Азеев А.С. Управління якістю системи інформаційної безпеки WEB-додатків // Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами: теорія, методологія, практика. Монографія / за ред. Проф. Сафонова.Ю.М.К.: КМА, Україна, 2015., – C. 254-267.
 • Якуб Е.С.Двухсекторная технологическая модель реальной экономики // Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем. Монографія / за ред. докт. экон.наук, проф.В.С.Пономаренко, та докт.экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. Бердянск : видавн.: Ткачук А. В., Україна, 2015., – C – 512.
Наукові статті у міжнародних періодичних виданнях
 • K.G Vasylchenko . Agent-based approach as a tool for studying the effect of the mentality factor in the economic growth dynamics /Vasylchenko K. G. // Eastern European Scientific Journal. Social Science. -2015. -№4. – С.59-67.
 • Chaikovska M. Marketing innovation of venture investment// Selected papers of the International Scientific School Paradigma Summer-2015. Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2015, – P.49-53
 • Chaikovska M. T.Medved Modern approaches to assessing the financial soundness of banks. Poland, Opole: The Academy of Management and Administr. 2015, –P.118-120
 • Chaikovska M. Problems of implementation of ICT projects in the marketing activities of enterprises. Kosice, Slovak Republic, 2015. – p. 128-129.
 • Yakub E. S., Bertolus M., Freyss M., Dorado B. Linking atomic and mesoscopic scales for the modelling of the transport properties of uranium dioxide under irradiation. Journal of Nuclear Materials. Vol.462, 2015.
Наукові статті в інших фахових виданнях
 • Кalashnikova Е.А. «Аgent dynamics model of economic system with limited resources».«Socio-economic research bulletin» I. 50(3) Part 1,2015, – С. 37-39.
 • Каратнюк А.Н. Аналіз основних термінів у системі категоріально-поняттєвого апарату економічної науки. Економіка України. – 2015. – № 3. – с. 33-40.
 • Клепікова О.А., Сільвестрова Ю.С. Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні [Електронний ресурс]. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html.
 • Клепікова О.А., Моделювання беззбитковості підприємства з урахуванням обмежень. Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 1. Частина 1. – С. 167-171.
 • Манжула Світлана. Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій. Науковий вісник ОНЕУ. – 2015. – № 11 – С. 149-162.
 • Меджибовська Н.С. Краудфандінг як джерело розвитку малого і мікропідприємництва. Економічний вісник університету. – 2015. – № 26/2. – С. 54-60.
 • Меджибовська Н.С. ИКТ как инструмент экономического развития. Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – 2014. – №3(280). – с. 4-9.
 • Івашко Л.М., Торопцов В.С. Перспективы и риски при внедрении электронных систем управления документориентированными бизнес-процессами. Научное издание «Вестник ИТАРК. Проблемы информатизации». – Республика Коми,Сыктывкар №1. 2014. – C. 103-139.
 • Чайковская М.П., Медведь Т. Прогнозирование надежности банков методами нейронных сетей. Молдова,Кишинев: МЭА, 2015. – C.87-92.
 • Чайковская М.П., Буданцов Н.А. Перспективы, стратегии, проблемы использования технологии Croudfunding на Украинском рынке. Молдова, Кишинев: Словянский университет, 2015. – C.92-97
 • Чайковська М.П. Аналітична підтримка прийняття рішень на туристичному ринку в умовах кризи. Збірник наукових праць, вип.№ 60. Економічні новації / Одеса: ІПРЕЕД, 2015, – C.250-256.
 • Чайковська М.П., Медведь Т.С. Комплексна модель прогнозування стійкості фінансово-економічних установ. Економічний вісник національного технічного університету України КПІ. Київ:КПІ, 2015(12). – C.53-58
 • Чайковська М.П. Сучасні інструменти моделювання діяльності ІТ-підприємств. Вісник національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць № 2(1111)2015. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Харків:НТУ “ХПІ”, 2015. – C.130-135.
 • Черевко Є. В. Полнота и непротиворечивость нечеткого регулятора. Збірник наукових праць «Інформаційні технології та моделювання в економіці.» Одеса-Черкаси. 2015. – C.236-237.
 • Yakub E. S. Melting of cryocrystals at high pressures. Computer simulation. Fizika Nizkikh Temperatur:Vol 41,Nо 6( June 2015). – P.564-571.
 • Якуб Е.С. Возникновение критических явлений и режимы развития кризисов в экономике. Інформаційні технології та моделювання в економіці. Збірник наукових праць. Одеса-Черкаси, 2015. – С. 249-251.
Останні методичні публікації колективу кафедри:
 • Інноваційний менеджмент/ укладач Чайковська М.П. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечниковa, 2015, – C. 1 -375 (21.74 д.а.)
 • Лабораторний практикум і методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Моделювання системних характеристик економіки” для студентів V курсу спеціальності “Економічна кібернетика”/ укладачі Гострик О.М., Соловйов В.М. Ротапринт, Одеса: ОНЕУ, 2014
 • Сборник ситуационных заданий по дисциплине «Электронная коммерция»/ укладач Меджибовська Н.С. Вільнюс, 2014.

Наукові конференції кафедри
 • Друга міжнародна науково-практична конференція „Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки ”. Одеса-Черкаси, 2010
 • Четверта міжнародна науково-практична конференція „Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки ”. Одеса-Черкаси, 2014
 • П’ята міжнародна науково-практична конференція „Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки ”. Одеса-Черкаси, 2015
Науково-дослідна робота студентів:
 1. Організація підсумкових наукових студентських кафедральних конференцій з метою виявлення найкращих робіт, присвячених актуальним питанням економічної кібернетики та інформаційних технологій:
  • 2015 р. – Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій;
  • 2015 р. – Сучасні питання розвитку економічної кібернетики та інформаційних технологій.
 2. Наукові публікації з участю студентів :
  • Організація інформаційної підтримки наукових досліджень Савченко В.В. «Науковий вісник», №9 (110), Одесса, 2010.
  • Збірник студентських наукових робіт ОЕФ №2, Одеса, 2010. опубліковано вісім робіт: Корюкова Н.М. Палій М.О. Савченко В.В. Щербина А.А. Хмельовська Ю.В. Чумаченко І.В. Фальчук О.Ю. Ольховська С.О.
  • Экономическая модель Солоу для производственных функций с постоянной эластичностью замещения . Чумаченко І. В. Черевко Є.В. – Науковий вісник всеукраїнської асоціації молодих науковців, 2009.
  • Страхование информационных рисков как экономический инструмент организации информационной безопасности предприятия Фінікопуло В.О. Чайковська М.П.- Економічні інновації Вип.36 Українське Причорномор`я в контексті економічних альтернатив: сучасні виклики та антикризові стратегії Зб.наук.праць.-Одеса:ІПРЕЕД НАН України, 2009.
 3. Участь у 2-му турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з економічної кібернетики та інформаційних технологій у 2007 – два заохочувальні дипломи , у т.ч.:
  • «Лінійна технологічна модель відкритої економіки», Манжула С.П.
  • «Двосекторна модель відкритої та тіньової економіки», Таукчіан К.С.
 4. Участь у наукових конференціях різного рівня:
  • у 2011 – Матеріали Y міжнародної студентської конференції. Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України. Запоріжжя. ЗНУ, Т.2. -2011. Моделювання інноваційних та інвестиційних процесів у банківській системі України., Литвінюк О.В.
  • у 2011 – Матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». Запоріжжя, ЗНУ, Т.1.-2011. Секюритизація фінансових ризиків страхових компаній., Козак Г.В.
  • у 2010 – Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів України, Одеса, квітень 2010 ,Розробка інформаційно-аналітичної системи «Лікарня» на базі ППП «1С:Підприємство”, Корюкова Н.М.
  • у 2010 – Міжнародна науково-практична конференціяї. “Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП-2010)” – Бердянськ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, Програма та тези доповідей “Використання агентного підходу для моделювання поведінки економічних суб’єктів”, Фінікопуло В.О.
  • у 2009 – ІY науково-практична конференція молодих науковців “Україна в умовах світової кризи, шляхи вирішення проблем”, ОДЕУ, “Модель Солоу для виробничих функцій із сталою еластичністю заміщення “, Чумаченко І.В.
  • у 2009 – Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів України, Одеса, квітень 2009 , “Інформаційна система консолідації статистичної звітності районного рівня “РАЙОНО” ( на прикладі навчальних закладів Біляєвського району)”, Коба А.І.
  • у 2007 – V всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, Європейський університет, Киів, доповідь “ Modeling of the Ukrainian economics as a part of the World economy”, Таукчіан К.С.
 5. Кафедра залучає найбільш підготовлених студентів старших курсів до участі в роботі над комплексною темою кафедри:
  • у 2006-2007 – студенти Манжула С.П. Таукчіан К.С.
  • у 2009 – студентка Чумаченко І.В.
  • у 2015 – студенти Лозовський М.М., Трачук А.О., Кліменко А.Є., Тодоров О.С., Нещерет Т.С.

вул. Гоголя, 18, ауд. 207
35-68-72
cyber@oneu.edu.ua

 • 1С бухгалтерія
 • WEB програмування
 • Адаптивні системи в економіці
 • Виробнича практика за фахом
 • Дискретна математика
 • Ділова інформатика
 • Дослідження операцій
 • Економічна кібернетика
 • Електронна комерція
 • Імітаційне моделювання
 • Інтернет-технології в бізнесі
 • Інтернет-технології в управлінні
 • Інтернет-технології у банківській і фінансовій сфері
 • Інформатика
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи в УП і ЕП
 • Інформаційні системи ЗЕД
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Інформаційні системи та технології
 • Інформаційні системи та технології в обліку та аудиті
 • Інформаційні технології в статистиці
 • Клієнтно-орієнтовані системи
 • Комп’ютерне моделювання складних економічних систем
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Математична логіка і теорія графів
 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Методи захисту фінансової інформації
 • Методи Інтернет-просування
 • Міждисциплінарний тренінг
 • Моделі економічної динаміки
 • Моделювання економіки
 • Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері
 • Моделювання системних характеристик економіки
 • Моделювання та управління інвестиційними процесами
 • Моделювання та управління інноваційними процесами
 • Навчально-економічна практика
 • Навчально-економічна практика (Тренінг)
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Прикладна економетрика
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів
 • Проектування інформаційних систем в економіці
 • Ризикологія
 • Системи електронного документообороту
 • Системи моделювання бізнес-процесів
 • Системи прийняття рішень в статистиці
 • Системи прийняття рішень
 • Системи планування ресурсів підприємств
 • Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)
 • Системи штучного інтелекту
 • Теорія випадкових процесів
 • Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 • Управління ІТ-проектами
 • Управління проектами інформатизації
 • Управління ризиком у реальному секторі економіки
 • Управлінські інформаційні системи
 • Фінансова математика