Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Гострик
Олексій Маркович
в.о. завідувача кафедрою
к.е.н, доцент

Історія кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій почалася зі створення в вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву “Кафедра обчислювальних машин і механізації облікових робіт”. Сучасна кафедра “Економічної кібернетики та інформаційних технологій” (ЕК та ІТ) була створена об’єднанням в 2016 році кафедр “Економічної кібернетики” та “Інформаційних систем в економіці”.

Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій здійснює підготовку за спеціальностями: 073 “Менеджмент” (бакалаври за освітньою програмою “Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті”) та 051 “Економіка” (доктор філософії (PhD) – освітньо-наукова програма “Економіка”)

Перспективи професійного розвитку

Після завершення навчання випускники ОНЕУ за навчальними програмами кафедри можуть обіймати такі посади:

 • менеджер по роботі з клієнтами / account manager; 
 • менеджер з продажу; 
 • менеджер із комунікаційних технологій; 
 • менеджер інтернет-магазину; 
 • контент-менеджер / content manager; 
 • менеджер з постачання / закупівлі; 
 • помічник керівника / адміністративний помічник; 
 • офіс-менеджер; 
 • менеджер з персоналу та ін.

Партнери

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється за такими напрямами: 

 • виконання комплексної науково-дослідної теми «Моделювання розвитку трудових ресурсів та впровадження електронного урядування в Україні»; 
 • науково-дослідна робота викладачів кафедри, яка знаходить відображення у проміжних та підсумкових звітах з НДР, монографіях, статтях, тезах доповідей, підручниках та навчальних посібниках;
 • підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами кафедри
 • науково-дослідницька робота студентів,  яка знаходить відображення у наукових публікаціях і тезах доповідей на наукових конференціях різного рівня

Кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, менеджмент та моделювання емерджентної економіки(M3E2)» з 2010 року і по теперішній час. З 2019 року результати цього заходу публікуються у виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science. Всі роки до складу програмного комітету конференції входять д.ф.-м.н., проф. Якуб Є. С. та к.е.н., доцент Гострик О. М. 

Результати досліджень вчених кафедри відображені в багатьох публікаціях,  які друкуються у наукових виданнях  різних рівнів. Всі співробітники кафедри беруть участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах та інших наукових заходах.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів, які приймають участь у кафедральних, факультетських та Міжнародних конференціях, а також готують наукові статті та тези доповідей.

На кафедрі з 2018 року випускається збірник студентських наукових праць «Інформаційні технології в економіці і управлінні», в якому відображаються результати науково-дослідної роботи студентів. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

051 «ЕКОНОМІКА»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ»
БАКАЛАВР
«ЕКОНОМІКА»
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій здійснює підготовку за спеціальностями:

073 «Менеджмент» 051 «Економіка»
 бакалаври
освітня програма
«Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті»
 докторів філософії (PhD)
освітньо-наукова програма
«Економіка»

 

 1. Підготовка бакалаврів за ОП «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» здійснюється на базі двох кафедр – кафедри менеджменту і кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Освітня програма «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» – новий сучасний напрям підготовки менеджерів в умовах інформатизації та цифровізації економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку підприємств, організацій та бізнес-структур у різних сферах діяльності в державному та приватному секторах економіки через призму інформаційних технологій. 

Програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища, розв’язувати завдання предметної області з використанням сучасного інструментарію менеджменту, інформаційних та Інтернет-технологій. Здобувач вищої освіти під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Відмінною особливістю ОП «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» є те, що завдяки поєднанню економічних, управлінських та ІТ дисциплін, наскрізного вивчення іноземної мови, проходження студентами тренінгів, практичної підготовки на підприємствах та в установах, студенти мають можливість стати конкурентоспроможними та затребуваними фахівцями з більш широкими можливостями для працевлаштування.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: 

 • менеджерами по роботі з клієнтами  / account manager
 • менеджерами з продажу
 • менеджерами у сфері надання інформації
 • менеджерами із комунікаційних технологій
 • менеджерами інтернет-магазину
 • контент-менеджерами / content manager
 • менеджерами з постачання  / закупівлі
 • помічниками керівника / адміністративними помічниками
 • офіс-менеджерами
 • менеджерами з логістики 
 • менеджерами з персоналу та ін.

Презентація ОП “Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті” (бакалавр)

Навчальні дисципліни за ОП 

     2. Підготовка докторів філософії (PhD) – освітньо-наукова програма «Економіка» здійснюється кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій в рамках        спеціальності 051 «Економіка».

Метою ОНП є створення відповідної системи забезпечення підготовки фахівців, здатних самостійно розв’язувати комплексні проблеми , які виникають в галузі професійної та науково-дослідницької діяльності в сфері економіки, а також викладацької та науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти та науково-академічних інститутах.

Згідно з поставленою метою ОНП передбачає надання спеціальних знань, професійної підготовки та формування здобувачами фахових компетентностей у сфері використання сучасних засобів комп’ютерного та математичного моделювання в економічних дослідженнях. Також особлива увага приділяється питанням функціонування інформаційних систем і технологіям перетворення інформації на основі відповідних методів підтримки прийняття рішень, експертних систем та систем штучного інтелекту та ін.

Навчальні дисципліни за ОП

Наші стейкхолдери:

IDS Ukraine

Торгівельно-роздрібна мережа MD=Fashione

Компанія-забудовник ZEZMAN

ТОВ «Скай Моторс»

ТОВ «Південний Трейд»

ТОВ «УВЕМ»

TEDIS Ukraine

Компанія YouControl

Спілка автоматизаторів бізнесу

ТОВ «Хвоя Integra»

Forex Club

 

Академічна спільнота:

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Державний університет економіка та технологій (м. Кривий Ріг)

25-26 квітня 2024 р. в університеті відбулась XXII Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». Згідно з програмою відбулись пленарне та секційні засідання.
Викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій взяли участь, як у пленарному, так і у секційному засіданні, тема якої «Цифрова трансформація економіки та бізнесу».
В роботі секції взяли участь 11 доповідачів, серед яких були представники ОНЕУ, а також Українського державного університету науки та технологій і Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), НУ «Львівська політехніка», Хмельницького університету управління та права ім. Л. Юзькова, Інституту економіка та прогнозування НАН України (м. Київ).
На секції обговорювалися актуальні питання цифровізації різних сфер економіки, розвитку цифрової грамотності населення України, застосування штучного інтелекту та ін.

15 квітня представники ІТ компанії HURMA провели вебінар про переваги автоматизації процесів управління персоналом для студентів освітньої програми «Економіка та управління в HR-індустрії» на запрошення кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Викладачі Одеського національного економічного університету підтримують в актуальному стані дисципліни освітніх програм, оновлюють їх, додають сучасні цифрові інструменти. Одним із таких інструментів стала система HURMA, що дозволяє налагодити та автоматизувати процеси рекрутингу та управління персоналом. 

Представники компанії провели вебінар, де детально розповіли про переваги використання системи, про її особливості та на практиці показали, як виконується та чи інша дія у системі. Студенти дізнались про два основні блоки роботи – Рекрутинг та HR. 

В рамках блоку Рекрутинг були окреслені особливості створення вакансії, налаштування її видимості іншим користувачам системи, призначення відповідальних рекрутерів, створення в системі кандидата, переміщення воронкою рекрутингу, перегляд статистики рекрутингу, налаштування автоматичного надсилання листів, а також такі додаткові елементи як інтеграція з Інтернет-майданчиками з працевлаштування та інтелектуальний парсер інформації про кандидатів.

В рамках блоку HR студенти дізнались як створити та налаштувати профіль співробітника, як призначати певні дії та завдання щодо співробітників, вести облік часу, змінювати загальні налаштування відпусток та лікарняних, створювати та погоджувати запити від співробітників, використовувати сценарії (онбордінг, персональний розвиток, звільнення тощо), створювати та призначати опитування, переглядати статистику по співробітниках та користуватись базою знань.

Зараз студенти освітньої програми «Економіка та управління в HR-індустрії» мають змогу попрактикуватись у використанні системи HURMA, доступ до якої був наданий для освітніх цілей, а завдяки вебінару від фахівців компанії зробити це буде не складно та студенти отримають максимальну користь та сучасні знання та навички.

18.03.2024 р. була проведена відкрита лекція представників АТ СЕНС БАНК зі студентами факультету фінансів та банківської справи і факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій. Тема лекції була пов’язана з питаннями боротьби з шахрайством та брехнею – «Як визначити брехню/шахрая?». Актуальність цих питань саме сьогодні не викликає сумнівів.
На зустрічі були присутні студенти таких освітніх програм, як «Податкова та митна справа», «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» і ««Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті».
Велика подяка співробітникам СЕНС БАНКУ і доповідачеві Юрію Хмеленко, який провів цікаву вікторину, щодо теми доповіді і дуже детально підійшов до питань боротьби з брехнею та шахрайством, так як цей феномен дуже важливий, насамперед, саме в сфері банківського бізнесу. Вважаємо, що студенти отримали цікаву і корисну інформацію, яка стане їм в нагоді в майбутньому житті.

15.03.2024 року відбулась гостьова лекція представників UKRSIBBANK BNP Paribas Group зі студентами ОНЕУ. На зустрічі, яку проводила начальник Одеського регіонального управління АТ УКРСИББАНК Ковалевич Вероніка Валеріївна, були присутні студенти спеціальностей «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті». Лекторка розповіла студентам про «УкрСибБанк», про цінності банку та сталий розвиток і про досвід, який отримала працюючі в цій установі.
Студенти уважно слухали дуже цікаву інформацію і задавали багато питань на які Вероніка Валеріївна надавала компетентні відповіді.
Підсумовуючі свій виступ Вероніка Валеріївна висловила подяку університету щодо організації подібних зустрічей і відзначила, що їй буде дуже приємно, якщо вона допоможе студентам обрати свій шлях в прийнятті рішень щодо їх майбутньої кар’єри.
В свою чергу керівництво університету висловило щиру подяку Вероніці Валеріївні, яка знайшла час, щоб поділитися своїми досягненнями і за її щирі побажання щодо співпраці у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для банківського бізнесу.

25 січня 2024 р. в рамках профорієнтаційної роботи відбулась зустріч представників ОНЕУ з учнями 10 та 11 класів Одеського ліцею «Гармонія». Від ОНЕУ в заході прийняли участь керівник відділу маркетингу ОНЕУ Тіщенко І.В., декан ФЕУП Бабій О.М., зам. декана ФМЕ Сало Я.В., завідувач кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій доц. Гострик О.М. та доцент кафедри банківської справи Гаркуша Ю.А.

Представники ОНЕУ детально розглянули питання цьогорічної вступної кампанії  і довели до слухачів ліцею основні складові освітніх програм, які акредитовані на відповідних  факультетах університету.  Абітурієнти із зацікавленістю слухали інформацію про послуги, які надає ОНЕУ і  задавали багато питань стосовно навчання в вузі. Зустріч пройшла в дружній обстановці.

Велика подяка директору ліцею Бурдейній Ірині Дмитрівні за надану можливість поспілкуватися з учнями навчального закладу.

19 травня 2023 р. відбувся круглий стіл на тему : «Актуальні завдання європейської інтеграції в Україні»,  організатором якого виступила установа «Агенція регіонального розвитку Одеської області».  На заході були розглянуті питання,  які стосуються завданням європейської інтеграції в Україні. Особлива увага була приділена готовності до реалізації завдань євроінтеграційних процесів одеського регіону.  В заході прийняв участь проф. О. Гострик, який виступив з доповіддю   «Цифрові технології за європейськими стандартами.

26-27 квітня 2023 р. в нашому університеті відбулась ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». Згідно з програмою відбулись пленарне та секційні засідання.

Викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій прийняла участь, як у пленарному, так і у секційному засіданні  – тематика якого була присвячена питанням використання економіко-математичних моделей для аналізу сучасних економічних процесів та цифровій трансформації економіки.

Викладачі кафедри прийняли активну участь у роботі Секції 17 (керівник: к.е.н., доц., проф. Гострик О.М., секретар: к.е.н., доц. Васильченко К.Г.), на якій було заслухано та обговорено ряд доповідей:

– Гострик О.М., Орлик О.В. Ефективність використання інноваційних технологій при безготівкових розрахунках.

– Єсіна О.Г. Засоби електронної ідентифікації: сучасний стан та перспективи.

– Манжула С.П. Можливості штучних нейронних мереж у сфері підтримки прийняття бізнес-рішень.

– Васильченко К.Г. Впровадження процесного підходу у маркетинговому відділі компанії.

– Вакула А.Ю. Впровадження систем штучного інтелекту у освітній процес.

Всі заслухані доповіді були дуже цікавими і своєчасними. В процесі обговорення доповідей було порушено багато актуальних питань, які хвилюють науковців та практиків.

Всім велика подяка за участь! Наснаги в подальшій роботі!

Вступний іспит на освітньо-наукову програму «Економіка»

В квітні 2023 р. відбулися вступні випробування до аспірантури. На кафедру ЕК та ІТ було прийнято трьох аспірантів – Бахарєва  С. А., Букрабу О.М. та Свобода І.М. Вони успішно здали всі іспити і були зараховані до університету. Хочеться відміти такий факт, що наші нові аспіранти вже змогли відзначитися. Вони прийняли участь в міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні»,  яка була проведена кафедрою інформаційних систем в економіці КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Бажаємо молодим вченим наснаги і успіхів в науковій роботі.

12.04. 2023 р. відбулась онлайнзустріч представників одеського національного економічного університету, в особі зам. дек. ФМОІТ доцента Черкашиної Т.В, зав. каф.  управління персоналом та економіки праці професора Познанської І.В. та  зав. каф. економічної кібернетики та інформаційних технологій професора Гострика О.М. зі слухачами фінансово-економічного  коледжу. На зустрічі була  присутня  заступник директора з навчальної роботи коледжу к.е.н., доцент Гура О.Л.  

Представники ОНЕУ детально розглянули питання цьогорічної вступної кампанії  і довели до слухачів коледжу особливості вступу до університету,  а також представили основні складові таких освітніх програм, як «Менеджмент організацій», «Інформаційні та Інтернеттехнології в менеджменті ««Облік, аудит і податковий консалтинг» та “Економіка та управління в HR-індустрії” . На зустрічі було присутнє  28 слухачів коледжу. Зустріч пройшла в дружній обстановці

Велика подяка заступнику директора  з навчальної роботи Гурі О. Л.  за надану можливість поспілкуватися з учнями коледжу. 

Вибір за Вами. Зробіть його своєчасно і остаточно. Чекаємо Вас в ОНЕУ!

14.03.2023 р. відбулась онлайнзустріч представників одеського національного економічного університету, в особі зам. дек. ФМОІТ доцента Черкашиної Т.В та зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій професора Гострика О.М. зі слухачами економічного ліцею м. Одеси в рамках проведення профорієнтаційної роботи. На зустрічі були присутні заступник керівника з виховної роботи Сербіна О.В., викладач української мови та літератури Пастушенко К.В. та 52 слухача ліцею 

Представники ОНЕУ довели до відома ліцеїстів основні відомості про університет і висвітили особливості майбутньої приймальної кампанії . Особлива увага була приділена питанням навчання на факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій. Розкриті особливості освітніх програм – «Менеджмент організацій», «Інформаційні та Інтернеттехнології в менеджменті « та «Облік, аудит і податковий консалтинг». Зустріч пройшла в дружній обстановці

Всі присутні були запрошені на день відкритих дверей університету(18.03.2023 р.) та факультету(25.03.2023 р.).

Велика подяка заступнику керівника з ВР Сербіній О.В. за надану можливість зустрічі зі школярами, а ліцеїстамза увагу. Чекаємо Вас на навчанння в ОНЕУ!

Кафедра економічної кібернетики та іфнормаційних технологій (Гострик О.М.) сумісно з деканатом ФМОІТ (Черкашина Т.В.) проводить онлайн-зустріч зі слухачами економічного ліцею – 9.03.2023 об 11 годині.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/2355763347?pwd=aTE2NjBTTGwralowTllVbGhPTTVGUT09

Идентификатор конференции: 235 576 3347
Код доступа: 147258

08.11.2021 р. аспірант кафедри ЕК та ІТ Сидоров Андрій в рамках курсу «Інформаційні технології в економіці» провів зі студентами 15 гр. ФМОІТ бізнес-гру «CashFlow» для розвитку фінансової грамотності та підприємницького інтелекту у студентів спеціальності «Менеджмент». Гра являє собою симулятор бізнес-середовища у форматі гри і навчає фінансовій грамотності та інвестуванню через ігровий процес.

Проведений тренінг у формі гри дозволив студентам освітньої програми побачити своє життя в іншому світлі, краще зрозуміти, що потрібно кожному з них для досягнення фінансового успіху в житті, навчив аналізувати свої життєві та фінансові стратегії, сприяв формуванню підприємницького мислення та ін.

Хотілося б відмітити, що студенти активно включилися в гру, яка викликала в них чималий інтерес, оскільки не тільки азартна і захоплююча, а й з гумором; а після тренінгу – ділилися своїми враженнями від гри в групі у Телеграм.

На тренінгу також були присутні викладачі кафедри ЕК та ІТ – зав. кафедри, проф. Якуб Є.С., проф. Меджибовська Н.С., доц. Орлик О.В., ст. викл. Вакула А.Ю., які із зацікавленістю спостерігали за ходом бізнес-гри.

03 квітня 2021 р. згідно регламенту проведення Днів відкритих дверей (online) кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій була проведена зустріч з абітурієнтами. На зустрічі були присутні 4 абітурієнти та 4 представника кафедри (доц. Гострик О.М., доц. Орлик О.В., ст. викл. Васильченко К.Г. та ст. викл. Манжула С.П.).

Абітурієнтам було надано загальну інформацію про університет, особливості правил прийому в 2021 р., а також представлено освітні програми кафедри.

Викладачами кафедри було проведено демонстрацію деяких програмних продуктів, які використовують студенти на практичних заняттях.

Так, к.е.н. Васильченко К.Г. продемонстрував практичні агентні моделі з використанням можливостей програми AnyLogic, а саме: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу; модель організації руху транспортних засобів з метою запобігання виникнення пробок на транспортних шляхах; модель роботи зернового терміналу та ін.

К.е.н. Манжула С.П. провела майстер-клас з побудови імітаційних моделей в середовищі iThink, а саме розглянула модель динаміки чисельності населення з урахуванням екологічних умов.

Абітурієнти із зацікавленістю слухали матеріали, представлені кафедрою, задавали питання і були присутніми до завершення зустрічі.

20 березня 2021 р. пройшов день відкритих дверей на ФМОІТ, на якому були присутні 30 абітурієнтів та їх батьків.

Кафедру ЕК та ІТ представляли доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Абітурієнтам була надана інформація щодо вступу в університет, зокрема на освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» (спеціальність 073 «Менеджмент»), про яку доповів доц. Гострик О.М.

В комп’ютерному класі кафедри (6 корпус, ауд. 215) ст. викл. Васильченко К.Г. було проведено майстер-клас, на якому були розглянуто практичні агентні моделі з використанням можливостей AnyLogic, серед яких: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу на прикладі моделі «Відділення банку»; модель роботи зернового терміналу; модель щасливого суспільства – модель сегрегації Шеллінга та ін.

04 березня 2021р. в рамках профорієнтаційної роботи відбулась зустріч представників ОНЕУ зі студентами Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На зустрічі були присутні 40 студентів, викладачі ОНЕУ, а також 2 викладачі коледжу.

Облікові спеціальності університету представила декан ФМОІТ доц. Москалюк Г.О. Про спеціальності ФМЕ – «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» – розповіла зав. кафедри доц. Давиденко І.В., а про спеціальність «Маркетинг» – доц. Сотніков Ю.М. Від кафедри ЕК та ІТ доц. Гостриком О.М. було презентовано освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» спеціальності 073 «Менеджмент».

Зустріч пройшла дуже продуктивно. Викладачі ОНЕУ відповіли на чисельні питання, які задавали студенти коледжу.

11 лютого 2021 р. викладачі кафедри доц. Гострик О.М. доц. Орлик О.В. та ст. викл. Єсіна О.Г. прийняли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом», яку було організовано Всеукраїнською Спілкою Автоматизаторів Бізнесу. В рамках конференції освітянам та підприємцям було представлено інноваційні продукти лінійки BAS та інші програмні продукти і матеріали.

14 травня 2020 р. згідно з графіком проведення дня відкритих дверей ОНЕУ, деканатом ФМОІТ і кафедрою ЕК та ІТ була проведена відео Zoom-конференція. Абітурієнтам та їх батькам була надана інформація про всі спеціальності факультету.

З доповідями виступили декан факультету доц. Москалюк Г.О., яка надала загальну інформацію про університет та факультет. Кафедру ЕК та ІТ представили проф. Якуб Є.С., доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Зустріч пройшла жваво і плідно. Всього в конференції взяло участь 15 осіб.

Міжнародна діяльність кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій полягає у пошуку міжнародних партнерів, участі у міжнародних конференціях, публікації статей у міжнародних виданнях, участі у підготовці студентів, що навчаються за програмами із викладанням іноземною мовою. Міжнародна активність викладачів кафедри сприяє всебічному розвитку особистості науковця та освітянина, а також кафедри в цілому. 

Основна ціль міжнародної діяльності кафедри – розширення підґрунтя для наукових досліджень, опанування нових технологій та методик, що застосовуються в освітній світовій практиці. Для цього викладачі кафедри приймають участь у міжнародних конференціях, публікують наукові статті, методичні освітні матеріали іноземною мовою (англійською), приймали участь у програмі академічній мобільності та міжнародних проєктах. Поточна академічна мобільність викладачів кафедри полягає у закордонних відрядженнях із проведенням викладацької діяльності, участі у конференціях за кордоном та спрямована на зміцнення відносин з іноземними вищими учбовими закладами, обміном знаннями та досвідом.

Задля підвищення можливостей участі у міжнародній активності викладачі кафедри підвищують свій рівень володіння іноземною мовою – проходять навчання на курсах з англійської мови.

На сьогодні в рамках навчальних планів підготовки здобувачів бакалаврського рівня на кафедрі іноземною мовою(англійською) викладаються такі дисципліни,  як «Інформатика», «Електронний бізнес» та «Інформаційні системи та технології в економіці».


Адреса: вул. Гоголя, 18, ауд. 207
723-20-49
cyber@oneu.ukr.education

Одесса Нархоз ОНЕУ поступить 2022

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для молодших бакалаврів

Інформатика

Комп’ютеризація  ділової інформації

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для бакалаврів

Виробнича практика за фахом

Вступ до фаху

Документування  господарських операцій

Дослідження операцій

Економіко-математичні методи і моделі

Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП

Економічна кібернетика

Експериментальна економіка

Електронна комерція

Електронне врядування

Електронний бізнес

Інтернет-технології в бізнесі

Інформатика

Інформаційні системи в ЗЕТ

Інформаційні системи в ПУА

Інформаційні системи і технології в підприємництві

Інформаційні системи і технології в статистиці

Інформаційні системи і технології в туризмі і ГРС

Інформаційні технології в економіці

Інформаційні технології в управлінні економікою

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Клієнтно-орієнтовані системи

Комп’ютеризація  ділової інформації

Курсова робота з моделювання економіки

Методи захисту фінансової інформації

Методи Інтернет-просування

Моделювання в менеджменті

Моделювання економіки 

Моделювання логістичних процесів

Навчально-економічна практика (тренінг)

Об’єктно-орієнтоване та Web-програмування

Прогнозування соц. економічних процесів

Ризикологія

Системи моделювання бізнес-процесів

Системи підтримки прийняття рішень

Системи планування ресурсів підприємств

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Теорія випадкових процесів

Технології штучного інтелекту

Управління проектами

Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

Фінансова математика

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для магістрів 

Адаптивні системи в економіці

Виробнича практика за фахом

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Інтернет-технології в управлінні

Інтернет-технології у банківській і фінансовій сфері

Інформаційний менеджмент

Корпоративні інформаційні системи

Математичні моделі трансформаційної економіки

Міждисциплінарний тренінг

Моделювання економічної динаміки

Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері

Моделювання системних характеристик економіки

Моделювання та управління інвестиційними процесами

Моделювання та управління інноваційними процесами

Підготовка кваліфікаційної роботи

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Управління ІТ-проектами

Управління ризиком у реальному секторі економіки