Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Якуб
Євген Соломонович
Завідуючий кафедрою
д.ф-м.н.,професор

Історія сучасної кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» почалася зі створення в вересні 1962 року кафедри, яка отримала назву «Кафедра обчислювальних машин і механізації облікових робіт». Першим завідувачем кафедри був призначений к.е.н., доц. Омаров А.Г., який очолював її п’ять років. Згодом на цю посаду був призначений к.е.н., доц. Сурков Є.М., під керівництвом якого були розроблені перспективи подальшого розвитку кафедри. У 1973 році на базі цієї кафедри була створені кафедри «Обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації». Завідувачем кафедри «Автоматизованої обробки економічної інформації» був обраний д.е.н., проф. Діордіца С.Г., а колектив кафедри «Обчислювальної техніки та програмування» очолила к.е.н., доц. Бакова І.В., яку згодом змінив д.т.н., проф. Карповський Ю.Я.

У період з 1975 по 1977 рік кафедру «Автоматизованої обробки економічної інформації» очолювала к.е.н., доц. Козлова Г.М. До 1996 року кафедри «обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації» розвивалися паралельно і незалежно один від одного. Так, за роки паралельного існування на обох кафедрах було підготовлено понад 30 кандидатів наук, п’ять співробітників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Черговим кроком у розвитку і вдосконалення підготовки фахівців-економістів стало об’єднання кафедр «Обчислювальних машин і програмування» і «Автоматизованої обробки економічної інформації» в єдину кафедру, яка отримала назву «Кафедра обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці». Ця подія відбулася у вересні 1996 року. Об’єднану кафедру очолив академік Української академії інформатики, д.е.н., проф. Діордіца С.Г., який керував нею до 2010 року.

Висококваліфікований кадровий склад кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» дозволив керівництву університету використовувати його при створенні і формуванні нових споріднених кафедр.

У 2010 році з неї знову виділилася «Кафедра інформаційних систем в економіці». Завідувачем кафедри був обраний д.т.н., проф. Скопа О.О. За період з 2010 по 2016 роки на цій кафедрі був розроблений і істотно модернізований ряд профільних дисциплін для всіх форм навчання. Такими дисциплінами стали: «Інформатика», «Ділова інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні системи», «Інформаційні системи і технології в обліку, статистиці, туристичної індустрії, фінансах», «Програмні засоби кількісного аналізу економічних процесів», «Проектування інформаційних систем в економіці», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».

У вересні 2001 року на базі кафедри «Обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці» була створена «Кафедра економічної кібернетики». Протягом перших трьох років кафедру очолювала д.е.н., проф. Соколовська З.М. У 2004 році на цій посаді її змінив д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С.

Сучасна кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій» (ЕК та ІТ) була створена об’єднанням в 2016 році кафедр «Економічної кібернетики» і «Інформаційних систем в економіці» (наказом №111 від 21.10.2016 року). Кафедру очолює д.ф.-м.н., проф. Якуб Є.С. У штаті кафедри два професори, чотири доценти, сім старших викладачів і один викладач. Кафедра є випускаючою.

Співробітники кафедри (викладачі, аспіранти та лаборанти) забезпечують підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Економіка». На бакалаврському рівні підготовка ведеться за спеціалізацією «Інформаційні та Інтернет-технології в бізнесі», на магістерському рівні за програмою «Економіко-математичне моделювання. Поряд з викладанням дисциплін цього напряму, викладачі кафедри займаються розробкою проектів інформаційних систем; консультаціями в сфері інформатизації; аналізом і моделюванням природних, технічних і економічних процесів; питаннями експлуатації різних інформаційних систем; розробкою прикладного програмного забезпечення прогнозних моделей розвитку економічних процесів.

На кафедрі ЕК та ІТ розроблені і методично укомплектовані велика кількість профільних дисциплін. Серед них: «Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «WEB програмування», «Електронна комерція», «Інтернет-технології в бізнесі», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системи штучного інтелекту», «Ризикологія», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи підтримки прийняття рішень», «Методи Інтернет-просування», «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Клієнтно-орієнтовані системи», «Математичні моделі трансформаційної економіки» та інші.

Напрями наукових досліджень кафедри ЕК та ІТ: Агентно-динамічне моделювання економічних процесів в суспільстві; Комп’ютерне моделювання процесів в економіці та навколишньому середовищу; Розробка теоретико-статистичних і комп’ютерних моделей економічних систем і їх інформаційного забезпечення; Розробка і впровадження моделей електронного бізнесу.

В 2004р. у видавництві Springer (Berlin-Heidelberg) була видана монографія проф. Якуба Є.С. «Equation of state of uranium dioxide».

В 2005-2008 роках співробітниками кафедри на замовлення Європейської комісії була проведена науково-дослідна робота «Development of a mathematical model and its implementation in computer code for calculation of thermophysical properties of the radiation damaged oxide fuels».

Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах, таких як «The Journal of Chemical Physics», «Journal of Physics A: Math.Gen.», «Journal of Nuclear Materials», «Journal of Low Temperature Physics» та ін. реферованих в наукометричної базіи даних «Skopus».

С 2011 по 2014 рр. кафедра ЕК та ІТ брала участь в проекті TEMPUS ECOMMIS «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі». Координатор проекту – д.е.н., проф. Меджибовська Н.С. В результаті виконання проекту викладачами ОНЕУ були розроблені нові і вдосконалені існуючі навчальні дисципліни. Ще одним результатом проекту стало створення електронного бізнес-офісу (ЕБО), завданням якого є забезпечення стійкості проекту після його завершення.

Кадровий склад кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»: Якуб Є.С., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри; Меджибовська Н.С. д.е.н., професор; доценти кафедри: к.е.н. Гострик О.М., к.е.н. Івашко Л.М., к.е.н. Клепікова О.А., к.е.н. Орлик О.В., старші викладачі Бєляєв Л.В., Вакула А.Ю., Черевко Є.В., к.е.н Васильченко К.Г., к.т.н. Домаскін О.М., Єсіна О.Г., к.е.н. Манжула С.П., викладач Каратнюк А.М., зав. кабінетом Лазарєва Т.О., ст. лаб. Скрідоненко Д.О.

Лазарева
Тетяна Олександрівна

ст. лаборант

Скрідоненко
Дар’я Олександрівна

лаборант – диспетчер

Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить наукові дослідження за комплексними науково-дослідними темами кафедри:

 1. 2021-2025 рр. – тема «Моделювання розвитку трудових ресурсів та впровадження електронного врядування в Україні».
 2. 2016-2020 рр. – тема «Агентно-динамічне моделювання розвитку ринку праці й аграрного ринку України» (ДРН 0116U000211);
 3. 2013-2017 рр. – тема «Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів» (ДРН 0112U007713); 
 4. 2011-2015 рр. – тема «Агентно-динамічне моделювання економічних процесів» (ДРН 0111U000216);
 5. 2005-2010 рр. – тема «Комп’ютерне моделювання процесів в суспільстві, економіці і навколишньому середовищі» (ДРН 0105U008967);

Інші науково-дослідні теми, в яких приймали участь викладачі кафедри:

К.е.н., доцент Орлик О. В.

 1. 2019 р. – науково-дослідні теми «Методологічні засади формування стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави» (ДРН 0114U002644), «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (ДРН 0116U006782) факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ;
 2. 2018 р. – науково-дослідна тема «Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції» (ДРН 0115U001897) кафедри економіки ХНУБА;
 3. 2017 р. – науково-дослідні теми «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (ДРН 0107U001146), «Сучасні методи ті фінансово-економічні механізми управління суб’єктами господарювання регіону» (ДРН 0117U002349) факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ;
 4. 2016 р. – науково-дослідна тема «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (ДРН 0113U007516) наукового журналу «Економіка і фінанси»;
 5. 2015 р. – науково-дослідна тема «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах» (ДРН 0113U001344) кафедри економіки ХНУБА;
 6. 2014 р. – науково-дослідна тема «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (ДРН 0113U007516) наукового журналу «Економіка і фінанси». 

 

К.е.н., доцент Клепікова О. А.

 1. 2016-2020 рр. – науково-дослідна тема «Сучасні технології аналізу та моделювання динаміки розвитку соціально-економічних процесів на різних рівнях ієрархії управління» кафедри економічної кібернетики ОНПУ (номер реєстрації № 119-68, ДРН 0111U006722).  

Ст. викладач Єсіна О. Г.

 1. 2017 р. – науково-дослідна тема «Соціально-економічні проблеми менеджменту» (ДРН 0114U006189) наукового журналу «Економіка і фінанси».

Науково-дослідна робота викладачів кафедри знаходить відображення у проміжних та підсумкових звітах з НДР, монографіях та розділах у монографіях, статтях, тезах доповідей.

Наукові публікації викладачів кафедри за 2016-2020 рр.

Монографії та розділи у монографіях:

 1. Клепікова О. А., Соколовська З. М., Яценко Н. В. Моделювання процесів корпоративного управління інтернет-магазину. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland : “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. С. 483–498.
 2. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки як різновид фінансової стратегії підприємства. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. Дніпро :  Журфонд, 2019. С. 247–255.
 3. Фінансово-економічна безпека підприємств та інформаційні технології забезпечення безпеки : монографія / О. В. Орлик, О. О. Кюне, О. Г. Єсіна, А. Ю. Вакула. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2018. 140 с.
 4. Орлик О. В. Управління загрозами фінансовій складовій економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. Х. : ФОП Панов А. М., Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 117–128.
 5. Орлик О. В. Фінансова безпека підприємства: характерні особливості та структуризація. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. Дніпро : Пороги, 2017. С. 273–281. 
 6. Гострик О. М., Соловйова В. В. Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами мережевого аналізу. Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйова. Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. С. 16–23.
 7. Васильченко К. Г. Ментальний аспект цифрового розриву. Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління : монографія / за ред. член-кор. НАН України Ю. Г. Лисенка. Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 314–319.
 8. Mathematical methods and models for master of economics: practicale applications / Y. Kozak, V. Matskul,  O. Chepurna, Y. Cherevko, V. Chernyshev, L. Kyrylova, N. Podvalna,  I. Ropotan , V. Shinkarenko, N. Voropai, V. Vydobora / edited by: Yu. Kozak, T. Shengelia, V. Matskul, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi : Publishing House “Universal”, 2017. 250 p.
 9. Єсіна О. Г. Формування моделі оцінки ефективності використання інформаційних систем на підприємстві.  Strategic Systems in Management : [Collective monograph]. EDEX, Madrid, España, 2017. P. 14–25.
 10. Agent-dynamic modeling of economic systems : monograph / E. S.Yakub, K. G. Vasilchenko, S. P. Manzhula, E. A. Kalashnikova / ed. by Prof. E. S.Yakub. Odessa : Odessa National Economic University, 2016. 144 p. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5291/1/Agent-dynamic%20modeling%20of%20economic%20systems.pdf.
 11. Орлик О. В. Концепція фінансово-економічної безпеки підприємства та механізм її поетапної реалізації. Economic security: the theory, methodology, practice : [Collective monograph]. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. Р. 52–61. 
 12. Орлик О. В. Вплив факторів глобалізації на економічну безпеку суб’єктів господарювання. Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : монографія / за заг. ред. О. С. Іванілова. Х. : ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2016. С. 76–87. 
 13. Клепікова О. А. Комп’ютерне моделювання процесів фінансового управління в діяльності страхових компаній. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів : монографія / за ред. З. М. Соколовської. Одеса : Астропринт, 2016. С. 187–223. 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

 1. Yakub E. S., Yakub L. N. Mayer group expansion for solids: Application to polymorphic transition in highly compressed nitrogen. Low Temperature Physics, Vol. 46 (11), 1125-1131, 2020 (Scopus, Web of Science).
 2. Yakub E. S., Yakub L. N. Mayer group expansion for solids: application to molecular crystals. Low Temperature Physics, Vol. 46 (2), 118-124, 2020 (Scopus, Web of Science).
 3. Complex Networks Theory and Precursors of Financial Crashes / V. N. Soloviev, V. Solovieva, A.Tuliakova, A. Hostryk, Lukáš Pichl // In: Kiv, A. (ed.). Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020). Odessa, Ukraine, July 13-18, 2020. CEUR Workshop Proceedings. Published on CEUR-WS: 26-Oct-2020. Vol-2713. P. 53–67 (Scopus, DBLP).
 4. Cherevko Y., Berezovskii V., Nenka R., Leshchenko S. Infinitesimal conformal transformations of Riemannian manifolds which preserve the generalized Einstein tensor. Proceedings of  a meeting held, 4-6 February 2020, Bratislava, Slovak Republic. P. 244–252  (Scopus).
 5. Berezovski V., Cherevko Y., Hinterleitner I., Peška P.  Geodesic mappings of spaces with affine connections onto generalized symmetric and Ricci-symmetric spaces. Mathematics, 2020, 8(9), 1560 (Scopus).
 6. Yakub E. S. Role of short-range atom-atom forces in formation of the orientational structure of simple molecular crystals.  Low Temperature Physics, Vol. 45 (3), 268-275, 2019 (Scopus, Web of Science).
 7. Medzhybovska N. Micro business participation in government procurement: ProZorro experience. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 6. P. 155162 (Scopus).
 8. Medzhybovska N., Lew A. Micro business participation in public procurement: evidence from Ukraine. Economics and Sociology. 2019. № 12. P. 98113 (Scopus). 
 9. Non-conventional renewable energy: comparative analysis of the prospects for the development of energy-economic complex of a state / Yelyzaveta Koniaieva, Oleg Dzoba, Alexey Hostryk, Oksana Lisova and Dariia Babenko. SHS Web Conference. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019), Volume 65, рр. 1–5, 2019 (Web of Science).
 10. Methodological Approach to Determining the Strategy Efficiencyof the Economic Mechanism Development for Innovation                  Implementation at Engineering Enterprises / Alla Cherep, Olexandr Cherep, Iryna Mendela, Alexey Hostryk, Hanna Moskaliuk.            SHS Web Conference. MDSMES 2019 (2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management        of Economic         System). Ivano-Frankivsk , Ukraine, October 24-25. Vol. 99, pp. 272–276 (Web of Science).
 1. Sokolovska Z., Klepikova O., Kapustyan I. Statement of Simulation Experiments on the Models of Formation of the Advertising Strategies of Pharmaceutical Enterprises. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019).  Atlantis Press : Advances in Economics, Business and Management Research (ISSN 2352-5428). 4-6 October 2019. Vol. 95. рр. 222–227 (Web of Science).
 2. Sokolovska Z., Klepikova O., Cherkasova T. An insurance company as an element of sustainable development of the state socio-economic system: Ukraine insurance companies case study. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 2019. Iss. 2. pp. 53–72 (Scopus).
 3. Berezovskii V., Cherevko Y., Nenka R., Leshchenko S. Almost geodesic mappings of the second type of spaces  with affine connection onto two-symmetric spaces. Proceedings of a meeting held, 5-7 February 2019, Bratislava, Slovak Republic. P. 41–49 (Scopus).
 4. Cherevko Y.,  Berezovski V.,  Hinterleitner I.,  Smetanová  D.  Infinitesimal transformations of locally conformal Kähler manifolds,  2019.  Mathematics (Scopus).
 5. Berezovski V., Cherevko Y., Rýparová L. Conformal and geodesic mappings onto some special spaces,  2019. Mathematics (Scopus).
 6. Cherevko Y., Berezovski V., Chepurna O. Conformal mappings of Riemannian manifolds preserving the generalized Einstein tensor. ”APLIMAT 2018” 17th Conference on Applied Mathematics, February 6-8, 2018. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. P. 29 (Scopus).
 7. Cherevko Y., Berezovski V., Chepurna O. Conformal mappings of Riemannian manifolds preserving the generalized Einstein tensor. Proceedings of a meeting held, 6-8 February 2018, Bratislava, Slovak Republic. P. 224–231 (Scopus).
 8. Cherevko Y., Chepurna O. Complex and Real Hypersurfaces of Locally Conformal Kähler Manifolds. Proceedings of the Eighteenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Ivalo M. Mladenov, Guowu Meng and Akira Yoshioka, eds. Sofia : Avangard Prima, 2017. P. 117– 129 (Web of Science Core Collection).
 9. Yakub E. S. The modified Debye–Grüneisen model for highly compressed diamond. Journal of Low Temperature Physics, Vol. 187 (1-2), 20-32, 2017 (Scopus, Web of Science)
 10. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства: особливості процесу розробки та реалізації.                                     Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 1 (20). С. 71–83 (Web of Science).
 11. Орлик О. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові. Фінансово-                       кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 2 (19). С. 222–232 (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Орлик О. В. Неформальна зайнятість населення як фактор тінізації та економічної небезпеки. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2020. Вип. 1 (72). С. 164–177.
 2. Меджибовська Н. С. Мікробізнес в публічних закупівлях: залежність від регіонального розвитку. Економіка: реалії часу. 2020. № 2 (48). С. 5–14.
 3. Васильченко К. Г. Імітаційне моделювання поведінки платників податків на ринку праці в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2020. Вип. 3 (74). 
 4. Клепікова О.А. Вплив маркетингової політики на оптимізацію планування роботи постачальницької фірми в ланцюзі поставок. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2020. № 6. С. 130–133. 
 5. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Формування сучасної моделі ІС КСВ підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. № 50, Ч. 1. С. 137–143.
 6. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Інжинірінг бізнес-архітектури підприємства для прогнозування соціально-економічних процесів. Підприємництво та інновації. 2020. № 11 (2). С. 124–130.
 7. Medzhybovska N. Micro business participation in government procurement: ProZorro experience. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 6. P. 155162.
 8. Орлик О. В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2019. № 2. С. 84–92.
 9. Клепікова О. А., Поліщук С. О., Сарамков О. А., Нечай Д. В. Аналіз головних показників фінансової стійкості страхової компанії з використанням імітаційного моделювання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. Вип. 96. С. 80–94.
 10.  Даніско Ю., Манжула С. Аналіз впливу мотиваційних чинників на підвищення задоволеності роботою. Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць. Одеса : ОНЕУ, 2019. № 7–8 (270–271). С.45–60.
 11. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Проблеми впровадження та використання інформаційних технологій на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. № 24, Ч. 2. С. 16–21. 
 12. Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. С. 107–111.
 13. Орлик О. В. Взаємодія ринків праці та освітніх послуг в контексті забезпечення економічної безпеки. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2018. Вип. 2 (66). С. 85–98.
 14. Клепікова О. А. Моделювання процесів корпоративного управління в компанії. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2018. № 22 (66). С. 244–255.
 15. Клепікова О. А., Семенов А. С. Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття рішень у споживчому кредитуванні. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 2 (4). С. 68–76. 
 16. Васильченко К. Г. Имитационное моделирование финансовых потоков предприятий малого бизнеса. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6600.
 17. Меджибовська Н. С., Кліменко А. Є. Реверсивній аукціон: вибір торговельної стратегії. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів, 2017.  № 875. С. 63–70. 
 18. Меджибовська Н. С. Вибір стратегії поведінки продавця в ході зворотного аукціону. Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник наукових праць. 2017. Вип. 52. С. 144148.
 19. Меджибовська Н. С. Електронні системи закупівель: модель поведінки підприємств з урахуванням нецінових показників. Актуальні проблеми розвитку регіону. 2017. Вип. 13. Том 1. С. 3037.
 20. Орлик О. В. Дослідження сучасних підходів щодо дефініції поняття «фінансова безпека підприємства». Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. 2017. № 1-2. С. 179–183.
 21. Орлик О. В. Функціональна структура фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2017. № 1. С. 41–46.
 22. Орлик О. В. Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2017. Вип. 1 (62). С. 106–115.
 23. Орлик О. В. Концептуальні підходи щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства». Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2017. № 2. С. 105–110.
 24. Клепікова О. А. Інформаційно-аналітичні системи прийняття рішень в управлінні підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2017. № 1 (62). С. 196–204.
 25. Єсіна О. Г. Оцінка економічної ефективності застосування інформаційних технологій на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне видання. 2017. № 16. С. 126–131. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/192.pdf. 
 26. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства: особливості процесу розробки та реалізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 1 (20). С. 71–83.
 27. Орлик О. В. Концептуальні основи стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2016. № 1. C. 67–73.
 28. Орлик О. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. 2016. № 5-6. С. 218–223.
 29. Орлик О. В. Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (60). С. 160–168.
 30. Меджибовська Н. С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність. Економіка України. 2016. № 10. С. 20–34.
 31. Клепікова О. А., Васильєва Т. П. Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомукаційної компанії. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2016. Випуск 8. С. 226–229.
 32. Клепікова О. А., Сільвестрова Ю. С. Моделювання діяльності аффіліейт маркетингу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць. 2016. № 7 (239). С. 31–44.
 33. Васильченко К. Г. Концепція агентно-динамічного моделювання із урахуванням факторів господарського менталітету. Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. 2016. № 2 (89). С. 23–27.
 34. Янковой В. А., Вакула А. Ю. Выбор математической формы функции при моделировании зависимости выпуска продукции от производственных факторов. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 3. С. 185–198.
 35. Гострик О. М., Степаненко О. А. Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 6, Ч. 3. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 60–63. 
 36. Головченко О. М., Гострик О. М., Степаненко О. А. Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторінгових послуг банківськими установами. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ : Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89, Ч. 2: Економічні науки. С. 191–202. 
 37. Гострик О. М., Степаненко О. А. Використання методу системної динаміки для управління оборотними коштами підприємств. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 3. С. 41–48. 

Авторські свідоцтва викладачів кафедри:

Викладачі кафедри, зокрема доц. Орлик О. В., доц. Клепікова О. А., ст. викладач Єсіна О. Г., мають авторські свідоцтва на наукові твори від МІНЕКОНОМІКИ. 

Авторські свідоцтва викладачів кафедри на наукові твори можна переглянути за посиланням.

Наукові конференції кафедри:

З 2010 р. по 2021 р. кафедра приймала участь у проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, Моделювання та Менеджмент Емерджентної Економіки» (М3Е2), сумісно з Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» та ін.:

 • Друга Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), вересень 2010 р., м. Одеса (готель «Вікторія»). 
 • Третя Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 10-12 вересня 2013 р., м. Черкаси (ЧНУ імені Богдана Хмельницького). 
 • Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 10-12 вересня 2014 р., м. Одеса (готель «Вікторія»). 
 • П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 21-23 травня 2016 р., м. Одеса (готель «Вікторія»). 
 • Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 24-26 травня 2017 р., м. Одеса (готель «Вікторія»). 
 • Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 23-25 травня 2018 р., м. Одеса (готель «Вікторія»).
 • Восьма Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 22-23 травня 2019 р., м. Одеса (Пансіонат «Мирний -Курорт»).
 • Дев’ята Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 26-28 травня 2021 р., м. Одеса (Пансіонат «Мирний-Курорт»).

Всі роки до складу програмного комітету конференції входили зав. каф. д.ф.-м.н., проф. Якуб Є. С. та к.е.н., доцент Гострик О. М. 

За результатами роботи кожної з конференцій були видані тези доповідей та монографії. За результатами роботи конференції 2019 р. були підготовлені публікації, які розміщені у виданні, що індексується у Web of Science та Scopus.

Ознайомитись зі світлинами з конференцій можна за посиланням.

Викладачі кафедри приймають активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та університетських науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Науково-дослідна робота студентів.

Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами. Студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь в теоретичних дослідженнях. Викладачі кафедри також активно залучають студентів до участі у кафедральних, факультетських та Міжнародних конференціях, до написання самостійно або у співавторстві з викладачами наукових статей та тез доповідей. 

Студентський науковий гурток:

На кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій з 2018 р. працює студентський науковий гурток «Інформаційні технології в економіці і управлінні».

Гурток об’єднує студентів різних факультетів, що займаються проблемами використання інформаційних технологій в різних сферах економіки та в управлінні суб’єктами господарювання.

Мета гуртка − всебічне сприяння науковій та творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток та розширення компетентностей та програмних результатів навчання у відповідності до вимог освітньо-професійних програм, за якими навчаються студенти. Крім того, науковий гурток створено з метою поглибленого вивчення окремих питань, формування у здобувачів вищої освіти інтересу й потреби до наукової творчості, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання. 

На заняттях наукового гуртка студенти розширюють коло пізнавальних та наукових інтересів.

Основними завданнями гуртка є:

 • розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та навички;
 • розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення питань;
 • проведення наукових досліджень в сфері інформаційних технологій;
 • участь у наукових конференціях різного рівня з метою набуття досвіду участі у науково-дослідній роботі;
 • підготовка та написання наукових праць в вигляді статей та тез доповідей за обраною темою дослідження;
 • вміння презентувати результати своєї науково-дослідної роботи.

Результатами роботи студентського наукового гуртка є підготовка студентами доповідей та презентацій за обраною темою дослідження на засідання гуртка та конференції різного рівня, підготовка та публікація у відповідних виданнях наукових статей та тез доповідей.

З 2019 р. на кафедрі започатковано кафедральний збірник наукових студентських праць «Інформаційні технології в економіці і управлінні», в якому студенти мають змогу оприлюднити результати своєї науково-дослідної роботи. 

До складу студентського наукового гуртка входять такі секції:

СЕКЦІЯ 1 «Інформаційні технології в бізнесі» (керівник гуртка – к.е.н, доцент Гострик О. М.).

СЕКЦІЯ 2 «Інформаційні технології в економіці, туризмі та ГРС» (керівник гуртка – к.е.н., доцент Орлик О.В.)

СЕКЦІЯ 3 «Інформаційні технології в економіці, менеджменті  та психології»  (керівник – ст. викладач Вакула А.Ю.)

Наукові публікації за участю студентів:

Публікації студентів у кафедральному збірнику наукових студентських праць:

Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2021. Вип. 3. 160 с.

Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2020. Вип. 2. 83 с.

Інформаційні технології в економіці і управлінні : зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2019. Вип. 1. 188 с.

Публікації студентів у інших збірниках наукових праць можна переглянути за посиланням.

Участь студентів у Міжнародних науково-практичних конференціях та Всеукраїнських конкурсах:

 • ХІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації», 9–10 червня 2021 р., м. Одеса, ОДАБА. Афоніна В. В., Гострик О. М. – доповідь «Тенденції розвитку маркетингової діяльності в сучасних умовах».
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», 16–17 квіт. 2020 р., м. Київ, КНЕУ. Іванов М. П. – доповідь «Деякі питання щодо оцінки та перспектив розвитку крипторинку» (наук. кер. О. М. Гострик).
 • VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації», 15 травня 2019 р., м. Кривий Ріг, ДонНУЕТ. Шумська А. О. – доповідь «Моделювання процесу видачі споживчого кредиту у точках роздрібного продажу» (наук. кер. С. П. Манжула).
 • ІІ Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка», 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ, КНЕУ. Шикула Ю. В. – доповідь «Artificial neural networks for business aims: world’s present and perspectives for Ukraine» (наук. кер. С. П. Манжула).
 • І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів  «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», 19–20 квіт. 2018 р., м. Київ, КНЕУ. Кальчєв К. С. – доповідь «Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства за допомогою сучасних методів моделювання» (наук. кер. О. М. Гострик), Ковальова  Д. С. – доповідь «Інтелектуалізація інформаційних технологій в корпоративних системах» (наук. кер. О. М. Гострик). 
 • XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях», 25–26 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя, ЗНУ. Лунгу К. І., Гострик О. М. – доповідь «Оцінка і аналіз методів управління витратами на підприємстві». 

Команда «ОдЕкКі» (Одеські економічні кібернетики) у складі студентів Каплонюка М. В., Прус Н. В., Мотинги К. В., Кот А. Р., Олещук О. М., Позднякова О. В., Сапко А. С., Костенко М. М. під науковим керівництвом ст. викладача Манжули С. П. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», м. Київ, 2017 р.

Кафедра залучає найбільш підготовлених студентів старших курсів до участі в роботі над комплексною темою кафедри:

 • у 2016 р. – студенти Лозовський М. М., Трачук А. О., Кліменко А. Є., Тодоров О. С., Кіріяк Т. А.
 • у 2018 р. – студент Пономаренко В. І.
 • у 2020 р.  – студенти Кожем’якіна О. І., Низькохат О. В. 

Науково-дослідний профіль кафедри:

Google Scholar

Розділ кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій в Інституційному репозитарії ОНЕУ

Навчально-методичні публікації викладачів кафедри останніх років.

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри у 2021 році:

 1. Гострик О. М. Інформаційні технології в підприємництві (використання конфігурації «1С: УНФ для України») : навч. посіб. К. : ФОП Гуляєва В.М., 2021. 159 с.
 2. Орлик О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС» (Розділ «Технологія роботи з PMS Cloud») для студентів III курсу всіх форм навчання спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа». Одеса : ОНЕУ, 2021. 40 с.
 3. Орлик О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» (Розділ «Організація роботи з системою “Бітрікс24″») для студентів III курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса : ОНЕУ, 2021. 35 с.

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри у 2020 році:

 1. Орлик О. В., Єсіна О. Г., Вакула А. Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» (розділ «Інформаційні технології аналізу й прогнозування діяльності підприємств засобами MS Excel») для студентів III курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Одеса : ОНЕУ, 2020. 51 с.
 2. Васильченко К. Г., Орлик О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерне моделювання складних економічних систем» для студентів першого року магістерського рівня всіх форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Одеса : ОНЕУ, 2020. 23 с.
 3. Манжула С. П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи та технологій в економіці» для студентів IІІ курсу денної форми навчання з викладанням англійською мовою. Одеса : ОНЕУ, 2020. 22 с.
 4. Манжула С. П. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Комп’ютерні та Інтернет-технології у бізнесі» (8 семестр). Одеса : ОНЕУ, 2020. 32 с.

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри у 2019 році:

 1. Васильченко К. Г., Орлик О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерне моделювання складних економічних систем» для студентів першого року магістерського рівня всіх форм навчання спеціальності «Туризм». Одеса : ОНЕУ, 2019. 32 с.
 2. Гострик О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з аналітичною системою YouControl з дисципліни «Управлінські інформаційні системи» для студентів першого року магістерського рівня всіх форм навчання спеціальності «Облік та оподаткування». Одеса : ОНЕУ, 2019. 89 c. 
 3. Гострик О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з програмним модулем «Парус-Туристичне агентство» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в туризмі та ГРС» для студентів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання. Одеса : ОНЕУ, 2019. 70 c.
 4. Гострик О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з програмним модулем «Парус-РЕСТОРАН» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в туризмі та ГРС» для студентів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання. Одеса : ОНЕУ, 2019. 44 c.
 5. Гострик О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з програмним модулем «Парус-Готель» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в туризмі та ГРС» для студентів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання. Одеса : ОНЕУ, 2019. 35 c. 
 6. Гострик О. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з програмним модулем «Парус-Менеджмент і Маркетинг» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в туризмі та ГРС» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання. Одеса : ОНЕУ, 2019. 41 c.

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри у 2018 році:

 1. Гострик О. М., Соловйова В. В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. Кривий Ріг : Виготовлювач: Типографiя «Айс Принт», 2018. 173 с. 

     

 

 1. Васильченко К. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Веб-програмування» для студентів-бакалаврів денної форми навчання  спеціальності «Економічна кібернетика». Одеса : ОНЕУ, 2018. 52 с.
 2. Якуб Є. С. , Манжула С. П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Економічна кібернетика». Одеса : ОНЕУ, 2018. 21 с.

 

Навчально-методичне забезпечення, розроблене викладачами кафедри у 2016-2017 році:

 1. Орлик О. В. Методичні вказівки та завдання до індивідуальної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії» для студентів II-III курсів заочної форми навчання спеціальності «Туризм». Одеса : ОНЕУ, 2017. 48 с.
 2. Орлик О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії» (розділ «Програмні засоби автоматизації діяльності підприємств туристичної індустрії») для студентів III курсу всіх форм навчання спеціальності «Туризм». Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2016. 28 с.
 3. Орлик О. В. Методичні вказівки з дисципліни «Інформаційні системи і технології (практичне заняття «Робота з програмою електронної пошти Outlook Express») для студентів II курсу всіх форм навчання спеціальності «Туризм». Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2016. 28 с.
 4. Гострик А. М. Лабораторный практикум и методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Информационный менеджмент» для студентов Y курса дневной формы обучения специальности «Экономическая кибернетика». Одесса : ОНЭУ, ротапринт, 2016. 116 c.
 5. Вакула А. Ю., Есина О. Г. Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине «Информатика» для студентов I курса заочной формы обучения всех спеціальностей. Одесса : ОНЭУ, 2016. 36 с. 
 6. Есина О. Г., Вакула А. Ю. Практические задания и тесты для выполнения индивидуальных и самостоятельных работ по дисциплине «Информатика» (раздел «Компьютерный анализ экономических данных. Табличный процессор MS Excel») для студентов 1 курса дневной формы обучения всех спеціальностей. Одесса : ОНЭУ, 2016. 48 с. 
 7. Есина О. Г., Вакула А. Ю. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информатика» (раздел «Компьютерный анализ экономических данных. Табличный процессор MS Excel») для студентов 1 курса дневной формы обучения всех спеціальностей. Одесса : ОНЭУ, 2016. 40 с.

Викладачі кафедри активно займаються самовдосконаленням та підвищенням кваліфікації шляхом залучення до курсів, семінарів, тренінгів та ін.

03 квітня 2021 р. згідно регламенту проведення Днів відкритих дверей (online) кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технологій була проведена зустріч з абітурієнтами. На зустрічі були присутні 4 абітурієнти та 4 представника кафедри (доц. Гострик О.М., доц. Орлик О.В., ст. викл. Васильченко К.Г. та ст. викл. Манжула С.П.).

Абітурієнтам було надано загальну інформацію про університет, особливості правил прийому в 2021 р., а також представлено освітні програми кафедри.

Викладачами кафедри було проведено демонстрацію деяких програмних продуктів, які використовують студенти на практичних заняттях.

Так, к.е.н. Васильченко К.Г. продемонстрував практичні агентні моделі з використанням можливостей програми AnyLogic, а саме: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу; модель організації руху транспортних засобів з метою запобігання виникнення пробок на транспортних шляхах; модель роботи зернового терміналу та ін.

К.е.н. Манжула С.П. провела майстер-клас з побудови імітаційних моделей в середовищі iThink, а саме розглянула модель динаміки чисельності населення з урахуванням екологічних умов.

Абітурієнти із зацікавленістю слухали матеріали, представлені кафедрою, задавали питання і були присутніми до завершення зустрічі.

20 березня 2021 р. пройшов день відкритих дверей на ФМОІТ, на якому були присутні 30 абітурієнтів та їх батьків.

Кафедру ЕК та ІТ представляли доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Абітурієнтам була надана інформація щодо вступу в університет, зокрема на освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» (спеціальність 073 «Менеджмент»), про яку доповів доц. Гострик О.М.

В комп’ютерному класі кафедри (6 корпус, ауд. 215) ст. викл. Васильченко К.Г. було проведено майстер-клас, на якому були розглянуто практичні агентні моделі з використанням можливостей AnyLogic, серед яких: використання принципів систем масового обслуговування для моделювання зайнятості персоналу на прикладі моделі «Відділення банку»; модель роботи зернового терміналу; модель щасливого суспільства – модель сегрегації Шеллінга та ін.

04 березня 2021р. в рамках профорієнтаційної роботи відбулась зустріч представників ОНЕУ зі студентами Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На зустрічі були присутні 40 студентів, викладачі ОНЕУ, а також 2 викладачі коледжу.

Облікові спеціальності університету представила декан ФМОІТ доц. Москалюк Г.О. Про спеціальності ФМЕ – «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» – розповіла зав. кафедри доц. Давиденко І.В., а про спеціальність «Маркетинг» – доц. Сотніков Ю.М. Від кафедри ЕК та ІТ доц. Гостриком О.М. було презентовано освітню програму «Інформаційні та Інтернет-технології в менеджменті» спеціальності 073 «Менеджмент».

Зустріч пройшла дуже продуктивно. Викладачі ОНЕУ відповіли на чисельні питання, які задавали студенти коледжу.

11 лютого 2021 р. викладачі кафедри доц. Гострик О.М. доц. Орлик О.В. та ст. викл. Єсіна О.Г. прийняли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом», яку було організовано Всеукраїнською Спілкою Автоматизаторів Бізнесу. В рамках конференції освітянам та підприємцям було представлено інноваційні продукти лінійки BAS та інші програмні продукти і матеріали.

14 травня 2020 р. згідно з графіком проведення дня відкритих дверей ОНЕУ, деканатом ФМОІТ і кафедрою ЕК та ІТ була проведена відео Zoom-конференція. Абітурієнтам та їх батькам була надана інформація про всі спеціальності факультету.

З доповідями виступили декан факультету доц. Москалюк Г.О., яка надала загальну інформацію про університет та факультет. Кафедру ЕК та ІТ представили проф. Якуб Є.С., доц. Гострик О.М. та ст. викл. Васильченко К.Г. Зустріч пройшла жваво і плідно. Всього в конференції взяло участь 15 осіб.

вул. Гоголя, 18, ауд. 207
723-20-49
cyber@oneu.edu.ua

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для молодших бакалаврів

Інформатика

Комп’ютеризація  ділової інформації

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для бакалаврів

Виробнича практика за фахом

Вступ до фаху

Документування  господарських операцій

Дослідження операцій

Економіко-математичні методи і моделі

Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП

Економічна кібернетика

Експериментальна економіка

Електронна комерція

Електронне врядування

Електронний бізнес

Інтернет-технології в бізнесі

Інформатика

Інформаційні системи в ЗЕТ

Інформаційні системи в ПУА

Інформаційні системи і технології в підприємництві

Інформаційні системи і технології в статистиці

Інформаційні системи і технології в туризмі і ГРС

Інформаційні технології в економіці

Інформаційні технології в управлінні економікою

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Клієнтно-орієнтовані системи

Комп’ютеризація  ділової інформації

Курсова робота з моделювання економіки

Методи захисту фінансової інформації

Методи Інтернет-просування

Моделювання в менеджменті

Моделювання економіки 

Моделювання логістичних процесів

Навчально-економічна практика (тренінг)

Об’єктно-орієнтоване та Web-програмування

Прогнозування соц. економічних процесів

Ризикологія

Системи моделювання бізнес-процесів

Системи підтримки прийняття рішень

Системи планування ресурсів підприємств

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Теорія випадкових процесів

Технології штучного інтелекту

Управління проектами

Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

Фінансова математика

Дисципліни кафедри ЕК та ІТ для магістрів 

Адаптивні системи в економіці

Виробнича практика за фахом

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Інтернет-технології в управлінні

Інтернет-технології у банківській і фінансовій сфері

Інформаційний менеджмент

Корпоративні інформаційні системи

Математичні моделі трансформаційної економіки

Міждисциплінарний тренінг

Моделювання економічної динаміки

Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері

Моделювання системних характеристик економіки

Моделювання та управління інвестиційними процесами

Моделювання та управління інноваційними процесами

Підготовка кваліфікаційної роботи

Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM-системи)

Управління ІТ-проектами

Управління ризиком у реальному секторі економіки