Орлик Оксана Володимирівна

Орлик Оксана Володимирівна к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта

Одеський сільськогосподарський інститут, 1992 р. Спеціальність – економіка та організація сільського господарства, кваліфікація – економіст-організатор, диплом з відзнакою.

1993–1996 рр. – аспірантура, Одеський сільськогосподарський інститут, кафедра економічної кібернетики.

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК, тема дисертації: «Економічна ефективність й оптимізація молочного підкомплексу приміської зони (за матеріалами приміських підприємств м. Одеси)», 1996 р.

📌Вчене звання

Доцент кафедри обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці, 2003 р.

📌Досвід роботи: 28 років

📌Дисципліни

Інформатика

Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС

Інформаційні системи і технології в економіці

📌Підвищення кваліфікації

 1. Одеський національний політехнічний університет, з 18.03.2019 р. по 18.04.2019 р. Довідка № 818/03-07 від 19.04.2019 р.
 2. Одеський національний економічний університет, теоретико-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc», лютий-березень 2017 р. Сертифікат № ОНЕУ/В 0007 від 3 березня 2017 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • Щорічні Міжнародні підсумкові науково-практичні конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», м. Одеса, ОНЕУ.
 • I-IV Міжнародні науково-методичні конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», 2018-2021 рр., м. Одеса, ОНЕУ.
 • IV Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 11 лютого 2021 р., Спілка Автоматизаторів Бізнесу (свідоцтво № 11022021198, 8 акад. годин).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Global science and education in the modern realities ‘2020», 26-27 серпня 2020 р., США (диплом № US3-031, 6 акад. годин).
 • XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток», 27-28 травня 2020 р., м. Харків, ХНУБА.
 • XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2019), 15-17 травня 2019 р., м. Харків, НТУ «ХПІ».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції», 27 квітня 2018 р., м. Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (сертифікат учасника).
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), 23-25 травня 2018 р., м. Одеса-Черкаси, ОНЕУ.
 • IX Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції», 19-20 квітня 2017 р., м. Харків, ХНУБА (сертифікат учасника).
 • Почесна грамота ОНЕУ за вагомий внесок у розвиток науки університету, активну публікаційну діяльність та з нагоди Дня науки, 2018 р.

📌Наукові інтереси

Інформаційні системи і технології в економіці, туризмі, готельно-ресторанному бізнесі, економічна безпека підприємств.

📌Наукові праці

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – понад 230.

З публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

Вибрані публікації:

📌Монографії:

 1. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки як різновид фінансової стратегії підприємства. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. Дніпро : Журфонд, 2019. С. 247–255.
 2. Фінансово-економічна безпека підприємств та інформаційні технології забезпечення безпеки : монографія / О. В. Орлик, О. О. Кюне, О. Г. Єсіна, А. Ю. Вакула. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2018. 140 с.
 3. Орлик О. В. Управління загрозами фінансовій складовій економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. Х. : ФОП Панов А. М., Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 117–128.
 4. Орлик О. В. Фінансова безпека підприємства: характерні особливості та структуризація. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. Дніпро : Пороги, 2017. С. 273–281.
 5. Орлик О. В. Концепція фінансово-економічної безпеки підприємства та механізм її поетапної реалізації. Economic security: the theory, methodology, practice : [Collective monograph]. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. Р. 52–61.
 6. Орлик О. В. Вплив факторів глобалізації на економічну безпеку суб’єктів господарювання. Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : монографія / за заг. ред. О. С. Іванілова. Х. : ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2016. С. 76–87.

📌Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Орлик О. В. Неформальна зайнятість населення як фактор тінізації та економічної небезпеки. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2020. Вип. 1 (72). С. 164–177. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(72).2020.164-177.
 2. Орлик О. В. Підвищення економічної безпеки підприємств на основі інтернет-технологій маркетингу. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2019. № 2. С. 84–92.
 3. Орлик О. В. Взаємодія ринків праці та освітніх послуг в контексті забезпечення економічної безпеки. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2018. Вип. 2 (66). С. 85–98. DOI:https://doi.org/10.33987/vsed.2(66).2018.85-98.
 4. Орлик О. В. Дослідження сучасних підходів щодо дефініції поняття «фінансова безпека підприємства». Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. 2017. № 1-2. С. 179–183.
 5. Орлик О. В. Функціональна структура фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2017. № 1. С. 41–46.
 6. Орлик О. В. Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2017. Вип. 1 (62). С. 106–115. DOI:https://doi.org/10.33987/vsed.1(62).2017.106-115.
 7. Орлик О. В. Концептуальні підходи щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства». Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2017. № 2. С. 105–110.
 8. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства: особливості процесу розробки та реалізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 1 (20). С. 71–83. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73183 (Web of Science).
 9. Орлик О. В. Концептуальні основи стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2016. № 1. C. 67–73.
 10. Орлик О. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. 2016. № 5-6. С. 218–223.
 11. Орлик О. В. Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (60). С. 160–168. DOI:https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.160-168.

📌Статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science:

 1. Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства: особливості процесу розробки та реалізації. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 1 (20). С. 71–83. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i20.73183.
 2. Орлик О. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 2 (19). С. 222–232. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i19.57391.

📌Матеріали наукових конференцій:

 1. Орлик О. В. Неформальна зайнятість – економічна небезпека для держави й суб’єктів її господарювання. Global science and education in the modern realities ‘2020 : conference proceedings, August 26-27, 2020. «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA, 2020. С. 206–209.
 2. Орлик О. В. Роль економічної безпеки у сталому розвитку підприємства. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУБА, 2020. С. 435–437.
 3. Орлик О.В. Особливості забезпечення економічної безпеки в системі управління підприємством. Економічна кібернетика: шлях до цифрової економіки : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2019 р. Дніпро : НМетАУ, 2019. С. 27–30.
 4. Орлик О. В. Інноваційні технології менеджменту в системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції з нагоди 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України (Ніжин, 27 квітня 2018 р.). Ч. Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин, 2018. С. 153–155.
 5. Орлик О. В. Економічна безпека як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса-Черкаси, 23-25 трав. 2018 р. Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2018. С. 196–200.
 6. Орлик О. В. Глобалізація економічних процесів та її вплив на економічну безпеку суб’єктів господарювання. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези I Міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 листопада 2018 р.). Житомир : ЖДТУ, 2018. С. 449–452.
 7. Орлик О. В. Проблеми забезпечення інформаційної складової економічної безпеки сучасних підприємств. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Одеса, 30 листопада 2018 р. Одеса : ОДУВС, 2018. С. 79–81.
 8. Орлик О. В. Стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства та її особливості. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2017. С. 249–252.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid

Google Scholar

Researcher

Web of Science