Інформація про університет

Ковальов Анатолій Іванович Ректор університету д.е.н., професор

Одеський національний економічний університет – один із провідних вищих навчальних закладів України, який засновано у 1921 році для підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки та проведення досліджень усього спектру економічних проблем.

Сьогодні Одеський національний економічний університет готує висококваліфікованих професіоналів за 12 економічними спеціальностями та 24 освітніми програмами (спеціалізаціями). Підготовку студентів здійснюють 5 факультетів та 22 кафедри університету.

Професорсько-викладацький склад університету налічує більше 500 співробітників. З яких 224 мають науковий ступінь кандидата наук, а 33 – доктора наук. В університеті працює 9 академіків галузевих академій, 4 заслужених працівників освіти, діячі науки й техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки.

Одеський національний економічний університет є високоефективним науковим центром, який координує економічні дослідження з проблем трансформації регіональної економіки, розвитку підприємництва, управління муніципальними та регіональними проєктами.

Колектив університету активно працює над науковим забезпеченням вирішення багатьох актуальних в Україні проблем. За їхньою участю виконуються наукові дослідження з питань після кризового розвитку економіки України, удосконалення міжбюджетних відносин та оподаткування, розвитку теорії трансформації економіки, реструктуризації систем господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні.

Сторінки історії Одеського національного економічного університету прикрашені іменами непересічних науковців, які розробили основні засади економічної політики, створили наукові школи, перетворили університет на великий науковий економічний центр Півдня України. Серед них такі, як: академік АН СРСР, проф. С.І.Солнцев, проф. А.С.Бориневич, академік АН СРСР проф. Г.І.Танфільєв проф. Г.І.Тіктін, проф. В.М.Штейн, проф. М.М.Усоскін та багато інших видатних вчених.

В умовах економічної реформи перед університетом стоять нові відповідальні завдання, пов’язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців, посилення наукової складової в навчальному процесі. Тому особливу увагу приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. Високий науковий статус ОНЕУ в Україні та за її межами примножують і стверджують доктори наук, професори А. І. Ковальов, М. І. Звєряков, В. Г. Баранова, Г. М. Козлова, В. К. Кубліков, Л.В.Кузнецова, І.О. Кузнецова, В.М. Максимова, Є. С. Якуб, О. Г. Янковий.

В теперішній час Одеський національний економічний університет реалізує концептуально новий підхід, який спрямовує навчальний процес на формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що відповідає міжнародним та вітчизняним стандартам сучасного ринку праці. Підвищення якості підготовки фахівців визначається добре продуманою системою управління, високою компетентністю викладачів, впровадженням у практику навчання новітніх освітніх інноваційних технологій і відповідним методичним забезпеченням. За результатами рейтингової оцінки профільного міністерства, міжнародних організацій, а також підсумками діяльності серед гуманітарних установ та ВУЗів, Одеський національний економічний університет стабільно входить до лідерів вітчизняного ринку освітніх послуг.

Більш ніж столітній освітній шлях Одеського національного економічного університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв’язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.

Одеський національний економічний університет – один з провідних економічних закладів України. Він поєднує славні традиції минулого з найсучаснішими новаціями. 16 травня 1921 р. Одеським губвиконкомом було видано наказ щодо заснування Одеського інституту народного господарства. У витоків стояли видатні вчені-економісти: Віктор Моріцович Штейн, Олексій Якович Шпаков, Антон Самойлович Бориневич, Григорій Ісаакович Тіктін, Сергій Іванович Солнцев, Гаврило Іванович Танфільєв.

У 1922/23 навчальному році із 43 викладачів Одеського інституту народного господарства 11 професорів та доцентів мали дореволюційний стаж роботи у вищій школі. Вони розробляли основні засади економічної політики держави, створили наукові школи, які перетворили навчальний заклад у науковий економічний центр Півдня України. Кожний із них виховав цілу плеяду фахівців, викладачів, науковців у галузі економічної науки.

З перших днів діяльності Одеського інституту народного господарства проводилась плідна науково-дослідна робота у галузі економічної теорії, права, фінансів, кредиту та грошового обігу, бухобліку та аналізу господарської діяльності. Вчених хвилювали проблеми соціально-економічних перетворень в умовах нової економічної політики, уявлення про основну рушійну силу й засади таких перетворень.

Особливо вагомі здобутки, що визначили собою характер і загальний розвиток економічної науки у 20-ті роки у різних її відгалуженнях були пов’язані з розвитком теоретичної, тобто політичної економії. Досягнення у цій галузі знань багатьох українських вчених, а також вчених, що працювали у той час у нашому ВНЗ, не втратили свого наукового значення і сьогодні.

1927 року в інституті починають приймати до аспірантури. Вона значною мірою забезпечувала потреби ВНЗ у наукових кадрах.

Початок 30-х рр. був дуже знаменним в історії навчального закладу. У 1930 – 1932 рр. у Радянському Союзі було проведено кредитну реформу, унаслідок якої комерційний кредит було замінено банківським, створено єдиний банк.

Відсутність досвіду організації кредитування господарства і планування грошового обігу, проблема підготовки кадрів економістів для роботи у системі Держбанку країни стала передумовою реорганізації 1931 року Одеського інституту народного господарства на Кредитно-економічний інститут із підпорядкуванням його Правлінню Держбанку СРСР.

З перших днів роботи у Одеському кредитно-економічному інституті сконцентрувалось ядро відомих вчених-економістів, які працювали ще в Одеському інституті народного господарства. Серед них корифеї: професори Г.І.Тіктін, А.С.Бориневич, М.М.Усоскін, М.П.Шмульян, М.О.Рабінович, С.Я.Боровой та ін.

Навчальний процес забезпечували викладачі десяти кафедр інституту.

29 липня 1941 р. Одеський кредитно-економічний інститут отримав розпорядження правління Одеської обласної контори Держбанку про евакуацію до м. Саратова. З прибуттям до Саратова Одеський кредитно-економічний інститут тимчасово припинив свою діяльність, оскільки був об’єднаний з Саратовським кредитно-економічним інститутом.

Після звільнення Одеси наказом правління Держбанку СРСР від 25 квітня 1944 р. відповідно до рішення Ради Народних Комісарів СРСР від 20 квітня 1944 р. діяльність Одеського кредитно-економічного інституту відновилася 31 червня 1944 р.

З 1945/46 навчального року почався процес формування Одеського кредитно-економічного інституту як широкопрофільного навчального закладу. Крім підготовки економістів з грошового обігу і кредиту, інститут розпочав підготовку фахівців з оперативної техніки й обліку в Державному банку. З ініціативи керівництва інституту було створено новий факультет – обліково-економічний. Таким чином, з 1 вересня 1945 р. в інституті почали функціонувати два факультети: кредитно-економічний (декан М.М. Усоскін) та обліково-економічний (декан М.О. Рабінович). У 1946 р. в інституті відновила свою роботу аспірантура за трьома спеціальностями: політична економія, грошовий обіг та кредит, статистика.

На початку 50-х рр. інститут став випускати щорічно для народного господарства близько 100 фахівців, які отримували знання на стаціонарних факультетах.

Зміцнення матеріальної бази інституту дало можливість створити нові факультети: 1965 р. – планово-економічний, 1967 р. – фінансово-економічний, 1968 р. – факультет економіки праці. З 1 жовтня 1966 р. почали функціонувати підготовчі курси.

 

2 грудня 1966 року Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про реорганізацію Одеського кредитно-економічного інституту в Одеський інститут народного господарства. Перетворення Одеського кредитно-економічного інституту у багатопрофільний вищий навчальний заклад, а також господарська реформа, що проходила в країні, спричинили офіційне перейменування колишнього Одеського кредитно-економічного інституту в Одеський інститут народного господарства, який був покликаний готувати фахівців для різних галузей народного господарства. Інститут став відомим центром економічної науки на Півдні Україні, трансформувався на вищу економічну школу широкого профілю.

У цей час вченими інституту проводяться дослідження у галузях: фінансів, кредиту, бухобліку й аналізу господарської діяльності, статистики. Зокрема, Анатолій Карпович Покритан створив відому наукову школу, залучив до науки сотні талановитих викладачів, які захистили кандидатські, а згодом значна частина з них – і докторські дисертації. Кафедра політичної економії під керівництвом А.К.Покритана стала науково-методичною лабораторією дослідження фундаментальних проблем економіки.

Гідно оцінивши досягнення та заслуги колективу інституту, який займав провідне місце серед вузів України, Кабінет Міністрів України, Постановою від 13 липня 1993 р. створив на його базі Одеський державний економічний університет.

Сьогодні Одеський національний економічний університет – це сучасний науково-освітній центр Півдня України, який визначається фундаментальністю та системністю знань, поєднанням освіти, науки та інновацій у єдиний комплекс, високим рівнем міжнародних зв’язків.

Ураховуючи інтереси регіону, в університеті здійснюється підготовка фахівців за 4 галузями знань, 13 напрямками та 40 магістерськими програмами за науковим та професійним спрямуванням. Університет один із перших в Україні започаткував ступеневу систему підготовки фахівців: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; включився до впровадження кредитно-трансферної системи згідно з концептуальними засадами Болонського процесу; розпочав системне впровадження дистанційної форми навчання.

Усього в університеті та його структурних підрозділах навчається майже 10 000 студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів, серед яких громадяни СРВ, Монголії, КНР, Ізраїлю, Румунії, Кіпру, Туркменістану, Конго, Молдови тощо. За роки існування в стінах університету підготовлено майже 95 тис. фахівців, які працюють на чотирьох континентах у п’ятдесяти країнах світу.

Випускники університету стали відомими державними та політичними діячами, серед них: керівник Республіканської контори Держбанку України (1977-1998) В.Д.Буряк, Міністр торгівлі України (1953-1970) Г.Л.Сахновський, Міністр фінансів України (1994-1996) О.І.Коваленко, Міністр фінансів України (1996-1997) В.М.Короневський, Міністр економіки України (1997-1998) В.І.Суслов, голова Антимонопольного комітету України (2003-2010), а з листопада 2010 р. мер м. Одеси О.О. Костусєв, перший заступник голови НБУ (2005-2010) А.В.Шаповалов, виконавчий директор Національного банку України з питань платіжних систем та розрахунків (2005 – до сьогодення) В.М.Кравець, заступник міністра фінансів України (1992-1994) П.В.Сліпченко, голова Ради Міністрів АР Крим (2005-2006) А.Ф.Бурдюгов, дванадцять депутатів Верховної Ради України різних скликань, голова Сумської обладміністрації (2005-2010) Н.М.Гаркава, голова Херсонської обладміністрації (2005-2010) Б.В.Силенков, чотири заступники голів обладміністрацій, керівники економічних служб, банківських та фінансових установ в різних регіонах України.

 

Науковий потенціал університету складає більш ніж 500 осіб професорсько-викладацького складу, понад 320 з яких мають науковий ступінь, у тому числі 48 докторів наук, професорів. В університеті працює 11 академіків галузевих академій, 7 заслужених працівників освіти, діячів науки і техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Сьогодні функціонують в університеті наукові школи д.е.н., проф. А.К.Покритана, д.е.н., проф. І.А. Рабіновича, д.е.н., проф. В.Ф. Палія, д.е.н., проф. Л.М.Крамаровського, д.е.н., проф. В.І.Осіпова, проф. М.М.Ямпольского, проф. М.Г.Бажала, проф. В.С.Козлова, проф. Я.М.Єрліха, які широковідомі в України та за кордоном своїми досягненнями в галузі економічної теорії, фінансів, грошового обігу та кредиту, статистики, економіки підприємства, маркетингу.

У межах цих шкіл проводиться підготовка аспірантів та докторів наук.

 

Починаючи із 1972 року, в університеті функціонує спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. За період її існування було захищено понад 300 кандидатських і більше 70 докторських дисертацій.

Підготовка фахівців здійснюється на 9 факультетах, до складу яких входять 29 кафедр, із них 17 випускових кафедр очолюють доктори наук, професори. В університеті діє система безперервної підготовки фахівців: довузівська підготовка (підготовчі курси), академічна (бакалавр, спеціаліст, магістр) та післядипломна освіта (надання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації). Одеський державний економічний університет акредитований у повному обсязі за ІV рівнем акредитації.

Нині університет реалізує концептуально новий підхід, що спрямовує весь навчальний процес на кінцевий результат – формування компетентного фахівця. Підвищення якості підготовки фахівців визначаються добре продуманою системою управління, високою компетентністю викладачів, впровадженням у практику навчання нових інноваційних технологій та відповідним методичним забезпеченням. ІТ–технології є реальним ресурсом підвищення якості освітянської діяльності. Слайд-лекції, комп’ютерне тестування, електронні підручники і електронні навчально-методичні комплекси – це один із напрямків впровадження технологій дистанційного навчання.

В університеті створено чітку систему працевлаштування випускників. Головним елементом цієї системи є відділ зв`язків із роботодавцями. Створено банк даних установ, підприємств, організацій, які є основними замовниками наших випускників та з якими підтримуються постійні зв’язки, укладаються прямі договори на цільову підготовку фахівців під конкретні робочі місця, на яких студенти проходять виробничу практику.

В університеті впроваджено електронний документообіг, автоматизовано комп’ютерну систему управління й контролю за навчальним процесом, яка адаптована до кредитно-модульної системи організації навчального процесу і дає можливість контролювати успішність студентів на факультетах.

В Одеському нацональному економічному університеті створено дієву систему виховної роботи, яка включає студентське самоврядування, інститут кураторства, студентські й спортивні клуби, кафедри гуманітарних наук, бібліотеку, музей університету. На засадах студентського самоврядування в університеті працюють студентська профспілка, студентські ради гуртожитків, осередок студентського молодіжного підприємництва (за підтримки Міністерства у справах сім’ї та молоді). Проводиться велика кількість заходів із виховної роботи, які сприяють формуванню особистості студентів та їхніх духовних цінностей.

Велике значення у навчально-виховному процесі має співпраця керівництва університету із студентським самоврядуванням. Результатом такої співпраці є досягнення студентів університету як на міському, так і на всеукраїнському рівнях. 2005, 2009 роках представників університету було обрано студентськими президентами України; у 2005, 2006, 2007 роках студенти Одеського державного економічного університету стали студентськими мерами м. Одеси.

Щорічно студенти університету беруть участь у змаганнях різного рангу. Підвищився рівень результативності студентів-спортсменів. Тільки за останній рік студенти ОНЕУ отримали 153 золоті медалі. У міжнародних змаганнях студенти університету брали участь в 11-ти видах спорту. Чемпіонами світу та Європи стали студенти: К.Сітнікова – абсолютна чемпіонка світу з парної акробатики, А.Ковальчук – абсолютний чемпіон світу з карате, А.Астахова – чемпіонка Європи з карате. Ю.Кіщенко, Д.Савицький, М.Терентьєв увійшли до десятки найсильніших спортсменів світу з легкої атлетики; 23 студенти стали срібними та бронзовими призерами чемпіонатів світу, Європи та Всеукраїнської «Універсіади».

В університеті діє розгалужена система післядипломної освіти. За останні п’ять років пройшли підвищення кваліфікації та здобули другу вищу освіту майже 10 тисяч слухачів різних категорій.

Одеський національний економічний університет має високий міжнародний рейтинг, що підтверджено членством у Європейській асоціації університетів.

 

17 вересня 2010 року у Болонському університету (Італія) ректором університету було підписано Велику Хартію університетів.

Університет співпрацює з 42 освітніми і науковими установами країн СНД, Німеччини, Мексики, Ізраїлю, Австрії, Голландії, Грузії, Італії, Румунії, Чехії, Болгарії, Польщі, Франції та ін. Викладачі та студенти беруть участь у різних міжнародних програмах та проектах (DAAD, SIFE, TEMPUS-TACIS, AISEC та інші).

В ОНЕУ втілюється передовий досвід закордонних навчальних закладів у галузі науки та освіти, впроваджуються сучасні освітні технології та технології обміну інформацією. Щорічно зростає кількість залучених іноземних фахівців до викладання в університеті. В університеті навчається понад 300 іноземних студентів.

Велику роль у якісному забезпеченні навчального процесу відіграє навчально-лабораторна та матеріально-технічна база університету, яка оснащена сучасними технічними засобами, інформаційно-комунікаційними технологіями у форматі «Наука-освіта-технології». До послуг студентів надано 6 власних навчальних корпусів, навчально-лабораторний корпус, 12 навчально-методичних лабораторій на випускових кафедрах, інформаційно-обчислювальний центр, який обслуговує 32 комп’ютерні класи, бібліотеку з філіями в навчальних корпусах, відділ технічного забезпечення з телецентром університету та відділ оперативної поліграфії.

Посилено комп’ютеризацію навчальних підрозділів, постійно проводиться оснащення факультетів і кафедр мультимедійною та проекційною технікою. Забезпечено телекомунікаційними засобами та доступом до мережі Інтернет 6 комп’ютерних класів.

До послуг студентів – 3 гуртожитки на 1700 місць, 2 їдальні, 8 буфетів,5 медичних пунктів, спортивно-оздоровчий табір «Економіст» на 250 місць, спортивний зал, спортивні майданчики та тренажерні кімнати при гуртожитках.

Основною метою університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам держави в ринкових умовах і світовим стандартам вищої освіти, вимогам Болонської конвенції, ефективного використання наукового потенціалу університету для зміцнення економіки України.

У грудні 2008 р. університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

За результатами рейтингової оцінки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших міжнародних організацій, а також підсумками діяльності серед гуманітарних закладів та ВНЗ університет стабільно входить до когорти лідерів.

Наказом Президента України № 1041/2011 від 11 листопада 2011 року університету надано статус національного

 

Визнання Одеського національного економічного університету

  • 1971 р. – Одеський інститут народного господарства нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Українсько РСР за успіхи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства та в зв’язку з 50-річчям з дня заснування.
  • 1993 р. – Кабінет Міністрів України гідно оцінив досягнення та заслуги колективу Одеського інституту народного господарства та своєю Постановою створив на його базі Одеський державний економічний університет.
  • 1997 р. – Одеський державний економічний університет було прийнято до Європейської асоціації університетів.
  • 2001, 2006 р. – колектив Одеського державного економічного університету двічі нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
  • 2010 р. – приєднання Одеського державного економічного університету до Великої Хартії Університетів світу зі штаб-квартирою в Болоньї.
  • 2011 г. – наказом Президента України № 1041/2011 від 11 листопада 2011 року університету надано статус національного