Науково-методична рада

Науково-методична рада Одеського національного економічного університету – колективний дорадчий (експертно-консультативний) орган, що сприяє реалізації державної освітньої політики в університеті, здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в університеті та розробляє рекомендації відповідно до вимог національних та світових стандартів і сучасного ринку праці.

 

У складі науково-методичної ради функціонують секції:

 • організації освітнього процесу;
 • навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • освітніх технологій та професійної майстерності викладачів.

 

Секція організації освітнього процесу:

 • вивчення та узагальнення передового досвіду організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України та зарубіжних держав, надання організаційно-консультативної допомоги кафедрам щодо впровадження цього досвіду в університеті;
 • аналіз державних та галузевих освітніх стандартів, що визначають вимоги до змісту підготовки здобувачів освіти та визначення напрямів розвитку змісту вищої освіти, форм і засобів навчання та організації освітнього процесу;
 • вивчення та аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю наукових інтересів науково-педагогічних працівників та змісту освітніх програм;
 • вивчення можливостей упровадження індивідуалізації освітнього процесу та індивідуальної траєкторії навчання студентів відповідно до рекомендацій МОН та Закону України «Про вищу освіту». Сприяння такому впровадженню;
 • складання єдиного реєстру вибіркових дисциплін із набором параметрів, необхідних для формування навчальних планів та розрахунку навантаження науково-педагогічних працівників;
 • розробка нових освітніх технологій, методів навчання, форм і методів поточного й підсумкового контролю знань, критеріїв оцінювання знань здобувачів освіти, державної атестації;
 • вивчення бюджету часу студентів, аналіз форм організації самостійної роботи студентів та формування пропозицій щодо визначення оптимального співвідношення між аудиторною й самостійною роботою студентів, теоретичною та практичною складовою навчальних планів;
 • координація роботи викладачів кафедр відносно забезпечення варіативності індивідуальних завдань з дисципліни, оптимізація критеріїв оцінювання окремих видів самостійної роботи та щодо формування карти самостійної роботи студентів;
 • перевірка якості організації освітнього процесу, проведення навчальних занять, дотримання кафедрами заходів щодо усунення виявлених недоліків та аналіз результатів перевірки;
 • розробка вимог до системи забезпечення якості вищої освіти та критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності структурних підрозділів, а також  навчальної, методичної, організаційної та інших видів роботи науково-педагогічних працівників;
 • оцінювання та рейтингування науково-педагогічних та педагогічних працівників університету;
 • перевірка готовності кафедр університету до нового навчального року;
 • інтеграція освітнього процесу з наукою і виробництвом, розроблення системи зворотного зв’язку з випускниками, провідними роботодавцями галузі;
 • дослідження методик укладання міжнародних та вітчизняних рейтингів закладів вищої освіти та розробка необхідного інструментарію для участі університету в цих рейтингах;
 • розробка проєктів нормативних документів щодо організації освітнього процесу в університеті та перегляд наявних для їх подальшого коригування за необхідності.

 

Секція навчально-методичного забезпечення освітнього процесу:

 • установлення вимог до форм та змісту складових науково-методичного забезпечення освітнього процесу, термінів їх оприлюднення;
 • аналіз забезпеченості освітнього процесу різних рівнів та форм навчання навчально-методичною літературою;
 • аналіз планів видань навчально-методичної літератури університету та формування пропозицій щодо їх коригування;
 • формування пропозицій щодо замовлення навчально-методичної та наукової літератури для бібліотеки університету, розробка рекомендацій з удосконалення роботи бібліотеки ОНЕУ;
 • проведення експертизи рукописів навчально-методичної літератури, рекомендація їх до впровадження в освітній процес та видання;
 • вивчення й поширення передового досвіду науково-методичної роботи кафедр;
 • координація роботи методичних рад факультетів та методичної роботи кафедр для підвищення її ефективності;
 • удосконалення методичного керівництва самостійною роботою студентів, розробка раціональних форм її планування, організації та контролю;
 • методичне керівництво функціонуванням загальноуніверситетської інформаційної системи «АСУ ЗВО» та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

Секція освітніх технологій та професійної майстерності викладачів:

 • визначення основних напрямів науково-методичної роботи щодо впровадження новітніх освітніх технологій та підвищення педагогічної майстерності викладачів в університеті;
 • координація роботи кафедр щодо розробки та впровадження міжкафедральних, міждисциплінарних форм навчання з використанням новітніх освітніх технологій;
 • сприяння науковим дослідженням методичних проблем щодо впровадження новітніх освітніх технологій та надання допомоги кафедрам у їх організації;
 • організація науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів з актуальних проблем навчально-методичної роботи щодо використання новітніх методів навчання;
 • аналіз ефективності роботи кафедр стосовно зворотного зв’язку зі стейкхолдерами щодо впровадження сучасних освітніх технологій навчання;
 • моніторинг стану та ефективності використання новітніх методів навчання, узагальнення та розробка рекомендацій для поширення передового досвіду кафедр університету щодо використання новітніх освітніх технологій;
 • надання організаційно-консультативної допомоги викладачам університету щодо розробки та використання новітніх освітніх технологій, підвищення професійної майстерності викладачів університету;
 • аналіз ефективності використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підготовка пропозицій щодо подальшого їх розвитку;
 • організація методичного супроводження підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та допоміжного складу університету щодо застосування інформаційних технологій, наповнення та використання системи ДН «Moodle» та «АСУ ЗВО».

 

 

Засідання науково-методичної ради проводяться в разі необхідності, але не менше двох разів на семестр.

Голова

Заступник голови

 

Секретар

Ковальов А. І., д.е.н., професор, ректор

Сментина Н. В., д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Щербак З. М., заступник  керівника навчально-методичного відділу

 

 

СЕКЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Голова Жердецька Л. В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи
Заступник голови Слатвінська М. О., д.е.н., професор кафедри фінансів, керівник ЦЗЯО (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)
Члени секції: Беспалов В. М., к.е.н., доцент, декан ФМЕ

Видобора В. В., к.е.н., доцент, декан ФМОІТ

Гончаренко О. М., д.е.н., доцент, декан ФФБС (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Ляліков С. В., к.е.н., доцент, декан ФЕУП

Андрейченко А.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Лоханова Н. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Керекеша О. В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Нездоймінов С. Г.,  к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Шкурупська  І. О., к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Вакула А. Ю., ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Шеремета О. В., заступник керівника навчально-методичного відділу

Іваницька Т. П., директор бібліотеки

 

СЕКЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Голова Сиротенко Н. А., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)
Заступник голови Шевчук Н. С., к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу
Члени секції: Баранова В. Г., д.е.н., професор, завідувач  кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Браславська Н. В., ст. викладач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності

Галасюк  С. С., к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Кунділовська Т. А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри експертизи товарів та послуг

Меджибовська Н. С., д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Самотоєнкова О. В., к.е.н., доцент кафедри  статистики

Семенова К. Д., к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу

Смірнова Н. В., к.е.н., доцент кафедри  маркетингу

Сорока О. В., к.е.н., доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці

Уханова І. О., к.е.н., доцент кафедри  міжнародних економічних відносин

Фіалковська А. А., к.е.н., доцент економіки, права  та управління бізнесом (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Ясинська С. Ю., завідувач навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання

Яцунська О. С., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

СЕКЦІЯ

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ

МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

 

Голова Кіршо С. М., к.філол.н., доцент, завідувач кафедри мовної  та психолого-педагогічної підготовки
Заступник голови Збрицька Т. П., к.е.н., доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці
Члени секції: Гайдаєнко О. М., к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу

Горбатенко А. В., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту  організацій

Кузіна Р. В., д.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Муренко Т. О., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського  обліку  та аудиту

Петровська О. М., к.політ.н, доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці

Сотніков Ю. М., к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Танасюк І. М., к.е.н., доцент кафедри економіки   підприємства та організації підприємницької діяльності

Черкашина Т. В., к.е.н, доцент, заступник декана факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Шатненко К. О., к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

Шинкаренко В. М., к.ф.-м.н., доцент, керівник ЦВЗФН (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Щербина Н. Ф., к.іст.н, доцент кафедри філософії, історії та політології

25 травня 2021 року  на засіданні науково-методичної ради обговорено:

 • шаблон силабусу навчальної дисципліни;
 • вимоги до проведення та оцінювання відкритих занять в ОНЕУ;
 • складові рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників університету. 

Під час засідання зроблено акцент на деталізації та роз’ясненні вимог до визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, а також важливості деталізації процедури підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою, визначенні обов’язкових та можливих видів активностей, які свідчать про підвищення кваліфікації.

Продовжуючи роботу над формуванням внутрішньої системи забезпечення якості освіти на обговорення винесено проєкт положення про реалізацію права та вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти в Одеському національному економічному університеті.

22 квітня 2021 року на науково-методичній раді розглянуто проєкт положення про розробку, моніторинг, періодичний перегляд, оновлення та закриття освітніх програм в Одеському національному економічному університеті. Проєкт отримав позитивні відгуки членів науково-методичної ради. Додаток до положення рекомендовано використовувати як шаблон для модернізованих та нових освітніх програм.

15 березня 2021 р. в online-форматі відбулося засідання оновленого складу НМР. Під час робочої наради заступник голови ради ознайомила членів ради з пріоритетними напрямами роботи НМР у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. У числі важливих питань:

 • розробка процедури рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників ОНЕУ;
 • конкретизація вимог до силабусу навчальної дисципліни;
 • перегляд процедури підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • розробка вимог до проведення та оцінювання відкритих занять в ОНЕУ.

В обговоренні пріоритетних напрямів роботи НМР активно взяли участь Баранова В. Г. та Керекеша О. В.