Науково-методична рада

Науково-методична рада Одеського національного економічного університету – колективний дорадчий (експертно-консультативний) орган, що сприяє реалізації державної освітньої політики в університеті, здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в університеті та розробляє рекомендації відповідно до вимог національних та світових стандартів і сучасного ринку праці.

 

У складі науково-методичної ради функціонують секції:

 • організації освітнього процесу;
 • навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • освітніх технологій та професійної майстерності викладачів.

 

Секція організації освітнього процесу:

 • вивчення та узагальнення передового досвіду організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України та зарубіжних держав, надання організаційно-консультативної допомоги кафедрам щодо впровадження цього досвіду в університеті;
 • аналіз державних та галузевих освітніх стандартів, що визначають вимоги до змісту підготовки здобувачів освіти та визначення напрямів розвитку змісту вищої освіти, форм і засобів навчання та організації освітнього процесу;
 • вивчення та аналіз відповідності дисциплін, які викладаються на кафедрах, профілю наукових інтересів науково-педагогічних працівників та змісту освітніх програм;
 • вивчення можливостей упровадження індивідуалізації освітнього процесу та індивідуальної траєкторії навчання студентів відповідно до рекомендацій МОН та Закону України «Про вищу освіту». Сприяння такому впровадженню;
 • складання єдиного реєстру вибіркових дисциплін із набором параметрів, необхідних для формування навчальних планів та розрахунку навантаження науково-педагогічних працівників;
 • розробка нових освітніх технологій, методів навчання, форм і методів поточного й підсумкового контролю знань, критеріїв оцінювання знань здобувачів освіти, державної атестації;
 • вивчення бюджету часу студентів, аналіз форм організації самостійної роботи студентів та формування пропозицій щодо визначення оптимального співвідношення між аудиторною й самостійною роботою студентів, теоретичною та практичною складовою навчальних планів;
 • координація роботи викладачів кафедр відносно забезпечення варіативності індивідуальних завдань з дисципліни, оптимізація критеріїв оцінювання окремих видів самостійної роботи та щодо формування карти самостійної роботи студентів;
 • перевірка якості організації освітнього процесу, проведення навчальних занять, дотримання кафедрами заходів щодо усунення виявлених недоліків та аналіз результатів перевірки;
 • розробка вимог до системи забезпечення якості вищої освіти та критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності структурних підрозділів, а також  навчальної, методичної, організаційної та інших видів роботи науково-педагогічних працівників;
 • оцінювання та рейтингування науково-педагогічних та педагогічних працівників університету;
 • перевірка готовності кафедр університету до нового навчального року;
 • інтеграція освітнього процесу з наукою і виробництвом, розроблення системи зворотного зв’язку з випускниками, провідними роботодавцями галузі;
 • дослідження методик укладання міжнародних та вітчизняних рейтингів закладів вищої освіти та розробка необхідного інструментарію для участі університету в цих рейтингах;
 • розробка проєктів нормативних документів щодо організації освітнього процесу в університеті та перегляд наявних для їх подальшого коригування за необхідності.

 

Секція навчально-методичного забезпечення освітнього процесу:

 • установлення вимог до форм та змісту складових науково-методичного забезпечення освітнього процесу, термінів їх оприлюднення;
 • аналіз забезпеченості освітнього процесу різних рівнів та форм навчання навчально-методичною літературою;
 • аналіз планів видань навчально-методичної літератури університету та формування пропозицій щодо їх коригування;
 • формування пропозицій щодо замовлення навчально-методичної та наукової літератури для бібліотеки університету, розробка рекомендацій з удосконалення роботи бібліотеки ОНЕУ;
 • проведення експертизи рукописів навчально-методичної літератури, рекомендація їх до впровадження в освітній процес та видання;
 • вивчення й поширення передового досвіду науково-методичної роботи кафедр;
 • координація роботи методичних рад факультетів та методичної роботи кафедр для підвищення її ефективності;
 • удосконалення методичного керівництва самостійною роботою студентів, розробка раціональних форм її планування, організації та контролю;
 • методичне керівництво функціонуванням загальноуніверситетської інформаційної системи «АСУ ЗВО» та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

Секція освітніх технологій та професійної майстерності викладачів:

 • визначення основних напрямів науково-методичної роботи щодо впровадження новітніх освітніх технологій та підвищення педагогічної майстерності викладачів в університеті;
 • координація роботи кафедр щодо розробки та впровадження міжкафедральних, міждисциплінарних форм навчання з використанням новітніх освітніх технологій;
 • сприяння науковим дослідженням методичних проблем щодо впровадження новітніх освітніх технологій та надання допомоги кафедрам у їх організації;
 • організація науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів з актуальних проблем навчально-методичної роботи щодо використання новітніх методів навчання;
 • аналіз ефективності роботи кафедр стосовно зворотного зв’язку зі стейкхолдерами щодо впровадження сучасних освітніх технологій навчання;
 • моніторинг стану та ефективності використання новітніх методів навчання, узагальнення та розробка рекомендацій для поширення передового досвіду кафедр університету щодо використання новітніх освітніх технологій;
 • надання організаційно-консультативної допомоги викладачам університету щодо розробки та використання новітніх освітніх технологій, підвищення професійної майстерності викладачів університету;
 • аналіз ефективності використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підготовка пропозицій щодо подальшого їх розвитку;
 • організація методичного супроводження підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та допоміжного складу університету щодо застосування інформаційних технологій, наповнення та використання системи ДН «Moodle» та «АСУ ЗВО».

 

 

Засідання науково-методичної ради проводяться в разі необхідності, але не менше двох разів на семестр.

Голова

Заступник голови

 

Секретар

Ковальов А. І., д.е.н., професор, ректор

Шинкаренко В. М., к.фіз.-мат.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти)

Ольвінська Ю. О., завідуюча кафедрою статистики та математичних методів в економіці, к.е.н., доцент

 

 

СЕКЦІЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Голова Жердецька Л. В. – д.е.н., завідувачка кафедри банківської справи
Заступник голови Слатвінська М. О. – д.е.н., в.о. зав. кафедри фінансів, керівник ЦЗЯО (експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)
Члени секції: Андрейченко А. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом (експерт Національного агентства)

Бабій О. М. – к.е.н., доцент, декан ФЕУП

Беспалов В. М. – к.е.н., доцент, декан ФМЕ

Вакула А. Ю. ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Видобора В. В. – к.е.н., доцент, декан ФМОІТ

Іваницька Т. П. директор бібліотеки

Лоханова Н. О. – д.е.н., професор, завідувачка кафедри        бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)

Мартинюк І. В. – к.е.н., доцент, декан ФФБС

Нездоймінов С. Г. к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Шеремета О. В. заступник керівника навчально-методичного відділу

Тарасова К. І., к.е.н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної логістики

 

СЕКЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Голова Сиротенко Н. А. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)
Заступник голови Уханова І. О. – к.е.н., в.о. завідувачки кафедри міжнародних економічних відносин
Члени секції: Баранова В. Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Галасюк  С. С. – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Кунділовська Т. А. – к.т.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Сало Я. В. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної логістики

Самотоєнкова О. В. – к.е.н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці

Семенова К. Д. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Сорока О. В. – к.е.н., доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці

Старенька О. М. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Слюсаренко В.Д., заступник керівника навчально-методичного відділу.

Ясинська С. Ю. – керівник навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання

 

СЕКЦІЯ

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

Голова Збрицька Т. П. – к.е.н., доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці
Заступник голови Шатненко К. О. к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики
Члени секції: Асєєва  Ю. О. – д. психол. н., доцент, завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки.

 

Гринченко Р. В. – д.е.н., завідувачка кафедри економіки   підприємства та організації підприємницької діяльності 

Ковальська Н. А., доктор філософії в галузі філології (PhD), доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Муренко Т. О. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського  обліку  та аудиту

Обнявко О. В., к.е.н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної логістики

Петровська О. М. – к.політ.н, доцент кафедри управління  персоналом та економіки праці

Сіленко А. О., д. політичних н. (MD), професор кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Черкашина Т. В. к.е.н, доцент, заступник декана факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Щербина Н. Ф. к.іст.н, доцент кафедри філософії, історії та політології

18 жовтня 2023 року відбулося засідання науково-методичної ради ОНЕУ, під час якого обговорили план роботи  на перший семестр 2023-2024 н.р. Зокрема, було оновлено склад НМР, визначили необхідність оновлення деяких положень стосовно організації освітнього процесу в університеті; організації практики для здобувачів за заочною формою навчання; положень щодо запобігання проявів булінгу, дискримінації за будь-яким чинником; аналіз ефективності використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; підготовка до щорічної методичної конференції ОНЕУ.

20 червня 2023 року третя секція науково-методичної ради «Освітні технології та професійна майстерність викладачів» провела круглий стіл на тему «Впровадження інноваційно-комунікативних технологій навчання в освітній процес ОНЕУ: проблеми та перспективи розвитку».

Учасники круглого столу мали нагоду ознайомитися з результатами  моніторингу застосування сучасних освітніх технологій (мультимедійних ресурсів та on-line платформ) в освітньому процесі ОНЕУ, а також долучитися до обговорення найактуальніших питань, пов’язаних з впровадженням інноваційно-комунікативних технологій навчання в освітній процес.

У колі дискусійних проблем, які підняли організатори заходу, такі:

 • Методика викладання з допомогою навчальних кейсів в ОНЕУ
 • Роль неформальної освіти у сучасному університетському середовищі: виклики та можливості
 • Особливості використання мультимедійних ресурсів та он-лайн платформ

Модератором заходу виступила доцент каф. управління персоналом та економіки праці Збрицька Т.П. – голова 3 секції НМР. Основні спікери: Черкашина Т. В. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; Петровська О.М. – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці; Шикіна О.В. – доцент кафедри туристичного і ГРБ; Ольвінська Ю.О. – завідувачка кафедри статистики і математичних методів в економіці.

За підсумками проведення круглого столу очікується, що конструктивна дискусія навколо кожного піднятого для обговорення питання, сприятиме покращенню якості організації освітнього процесу в ОНЕУ, зокрема за рахунок впровадження інноваційно-комунікаційних технологій.

Завершуючи 2022/2023 н.р. підвели підсумки роботи науково-методичної ради у ІІ семестрі.

Працюючи над удосконаленням системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті затверджено:

 • Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури в ОНЕУ, оновлене з урахуванням ДСТУ та новацій у видавничій справі;
 • Положення про письмові роботи здобувачів вищої освіти в ОНЕУ, що встановлює єдині вимоги до змісту та оформлення письмових робіт здобувачів вищої освіти в Університеті.

Чимало зусиль докладено членами НМР до моніторингу застосування сучасних освітніх технологій, у т.ч. online в освітньому процесі в ОНЕУ; розробки опитувальника з різних аспектів якості освітнього процесу та якості організації освітньої діяльності в ОНЕУ; експертизі рукописів навчально-методичної літератури, що безумовно позначилося на якості навчально-методичних праць та виконанні структурними підрозділами університету плану видання.

20 березня 2023 р. на черговому засіданні науково-методичної ради у форматі відео-ZOOM конференції проговорили основні завдання спільної роботи у ІІ семестрі 2022/2023 н.р.

У пріоритеті: 

 • уніфікація вимог до публічного відображення інформації щодо комунікації зі стекхолдерами за освітніми програмами;
 • визначення  можливостей імплементації передового досвіду організації освітнього процесу українських та зарубіжних закладів вищої освіти в Одеському національному економічному університеті;
 • аналіз форм організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти та розробка «методичного порадника» для науково-педагогічного працівника;
 • моніторинг застосування сучасних освітніх технологій, у т.ч. online в Одеському національному економічному університеті; 
 • експертиза рукописів навчально-методичних праць видавництва ОНЕУ;
 • актуалізація нормативної документації та підготовка Положення про письмові роботи здобувачів вищої освіти в Одеському національному економічному університеті.

Торкнулися питання формату підсумкової атестації здобувачів вищої освіти та нормування праці / обліку навантаження науково-педагогічних працівників.

6 жовтня 2022 року відбулося засідання науково-методичної ради ОНЕУ, під час якого обговорили план роботи  на перший семестр 2022-2023 н.р. Зокрема, визначили необхідність оновлення низки положень щодо організації освітнього процесу в університеті; проведення експертизи рукописів навчально-методичних видань; аналіз ефективності використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

10 травня 2022 року на черговому засіданні науково-методичної ради  розглянули:
 • зміни до Положення про індивідуальний навчальний план студента в Одеському національному економічному університеті;
 • новації Положення про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами;
 • основи роботи з системою управління дистанційним навчанням «Moodle».
 
У часи збройної агресії рф проти незалежної України з великим натхненням обговорювалися питання організації освітнього процесу, якісного методичного наповнення навчальних дисциплін в умовах застосування дистанційних освітніх технологій, а також організації комунікаційного процесу зі стейкхолдерами, констатуючи, що освітній фронт – надзвичайно  важливий для перемоги.

16 лютого 2022 р. у форматі відео-ZOOMконференції відбулося засідання науково-методичної ради, під час якого заступниця голови ради визначила пріоритетні напрями роботи у ІІ семестрі 2021-2022н.р., сформовані за результатами проходження акредитаційних експертиз цього навчального року, рекомендацій від Галузевих експертних рад і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також беручи до уваги результати анкетування здобувачів Центром забезпечення якості ОНЕУ за підсумками зимової екзаменаційної сесії.

У числі важливих питань:

 • Актуалізація низки Положень ОНЕУ, зокрема про індивідуальний навчальний план студента, про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами, про порядок підготовки та видання навчальної літератури, про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни.
 • Аналіз забезпеченості навчальних дисциплін каталогу навчально-методичною літературою видавництва НПП університету, а також оцінювання його якості.
 • Перегляд освітніх технологій та формування програм підвищення кваліфікації НПП університету Центром підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій ОНЕУ орієнтованих на навчання новітнім освітнім технологіям.

В обговоренні пріоритетних напрямів роботи НМР активно взяли участь Вікторія Баранова та Тетяна Збрицька.

27 жовтня 2021 року відбулося чергове засідання науково-методичної ради, під час якого затверджено положення, які стали об’єктом обговорення цілої низки нарад та засідань робочих груп за напрями освітньої, наукової діяльності, міжнародних відносин та ін., а саме:
– Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників в Одеському національному економічному університеті
– Положення про порядок реалізації права учасників освітнього процесу одеського національного економічного університету на академічну мобільність

Доволі жваво науковці обговорювалися НОВІ показники рейтингового оцінювання та перспективи й можливості академічної мобільності.

Члени науково-методичної ради також проговорили результати попереднього аналізу за наміченими напрямами роботи секцій на 1 півріччя поточного навчального року:
– закріплення навчальних дисциплін, що викладаються в ОНЕУ за профільними кафедрами;
– стан забезпеченості навчальних дисциплін, що викладаються англійською мовою, навчально-методичними матеріалами та їх доступності для здобувачів освіти у системі Moodle;
– напрями, секції, час проведення науково-методичної конференції, вимоги та дедлайни.

30 серпня 2021 року відбулося перше у новому 2021-2022 навчальному році засідання науково-методичної ради, на якому:

                                    1.Обговорено та рекомендовано для розгляду на засіданні вченої ради ОНЕУ 
 • Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти в ОНЕУ.
 • Положення про проведення відкритих навчальних занять і взаємовідвідування в ОНЕУ
                                                                                     2.Ухвалено в новій редакції:
 • Положення про порядок надання платних освітніх послуг Центром надання додаткових освітніх послуг в ОНЕУ. 
 • Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ОНЕУ. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в ОНЕУ. 
 • Положення про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ОНЕУ.
3.Обговорено зміни до складу НМР (Наказ від 01.09.2021 №1711)
4.Затверджено план роботи НМР на І семестр 2021-2022 н.р.
Відповідно до плану протягом І семестру науково-методична рада має:

 • провести значну роботу відносно закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету; 
 • перевірити якість навчально-методичних матеріалів за навчальними дисциплінами, які викладаються англійською мовою;
 • визначити дискусійні питання в методичній на освітній діяльності які стануть предметом обговорення на щорічній науково-методичній конференції.

25 травня 2021 року  на засіданні науково-методичної ради обговорено:

 • шаблон силабусу навчальної дисципліни;
 • вимоги до проведення та оцінювання відкритих занять в ОНЕУ;
 • складові рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників університету. 

Під час засідання зроблено акцент на деталізації та роз’ясненні вимог до визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, а також важливості деталізації процедури підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою, визначенні обов’язкових та можливих видів активностей, які свідчать про підвищення кваліфікації.

Продовжуючи роботу над формуванням внутрішньої системи забезпечення якості освіти на обговорення винесено проєкт положення про реалізацію права та вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти в Одеському національному економічному університеті.

22 квітня 2021 року на науково-методичній раді розглянуто проєкт положення про розробку, моніторинг, періодичний перегляд, оновлення та закриття освітніх програм в Одеському національному економічному університеті. Проєкт отримав позитивні відгуки членів науково-методичної ради. Додаток до положення рекомендовано використовувати як шаблон для модернізованих та нових освітніх програм.

15 березня 2021 р. в online-форматі відбулося засідання оновленого складу НМР. Під час робочої наради заступник голови ради ознайомила членів ради з пріоритетними напрямами роботи НМР у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. У числі важливих питань:

 • розробка процедури рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників ОНЕУ;
 • конкретизація вимог до силабусу навчальної дисципліни;
 • перегляд процедури підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • розробка вимог до проведення та оцінювання відкритих занять в ОНЕУ.

В обговоренні пріоритетних напрямів роботи НМР активно взяли участь Баранова В. Г. та Керекеша О. В.