Гайдаєнко Ольга Миколаївна

Гайдаєнко Ольга Миколаївна к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Дата народження – 31.10.1969

Наук.ступінь – кандидат економічних наук

Посада – Доцент

Навчання – 1986-1990 обліково-економічний факультет Одеського інституту народного господарства

Трудова діяльність

 • 1990-1992 – спеціаліст відділу нерухомості Одеської товарно-сировинної біржи «Привоз»;
 • 1992-2004 – викладач кафедри економічного аналізу Одеського державного економічного університету;
 • 2004-2008 – старший викладач кафедри економічного аналізу, Одеського державного економічного університету, 2008 – захист кандидатської дисертації на тему «Управління розвитком та формуванням рекреаційних територій»;
 • 2009 – 2017 – доцент кафедри економічного аналізу Одеського державного економічного університету.

Викладає курси – «Економічний аналіз» (ФЕФ), «Фінансовий аналіз» (ФЕФ), «Стратегічний аналіз» (ОЄФ), «Системи та моделі в обліку та аналізі» ( ОЕФ), «Економічний аналіз» (заочний фак-т).

Наукові інтереси – Стратегічні напрямки управління конкурентоспроможністю промислового підприємства

Стажування

 • 2002 – зимова школа економіки: Civic education project Belarus-Ukraine-Moldova/ОДЕУ, м. Одеса ;
 • 2003 – ТОВ«Вланстюр», м. Одеса;
 • 2008 – Готель «Морський»,м. Одеса,
 • 2012 – ТОВ «Лана – трейдинг», м. Одеса;
 • 2013 – курси підвищення кваліфікації викладачів ОНЕУ.

Монографії

 • Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів/ За редакцією к.е.н., проф. О.П. Крижанівської, проф.. А.В. Сосновського. – Одеса:, 2008. – 232с. (розділ: «Аналіз діяльності туристичних підприємств»)
 • Сучасні проблемі розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності/ за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2012. – 236с. (розділ: «Розробка багатоваріантної стратегії управління витратами підприємств»)
 • Аналітичні методи дослідження конкурентоздатності суб’єктів господарювання / за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2017. – 404с. (розділ: Стратегічні напрямки управління конкурентоспроможністю підприємства

Навчальні посібники

 • Економічний аналіз. Збірник практичних завдань. Навчальний посібник / за редакцією: О.П. Крижанівської, А.В. Сосновского. – Одеса: ОДЕУ, ТОВ «Автограф»,2003, – 223 с.
 • Стратегічний аналіз. Збірник практичних завдань. Навчальний посібник.- Одеса:ОДЕУ,ротапринт, 2004, – 108с.
 • Стратегічний аналіз. Навчальний посібник – Одеса:Атлант, 2010, – 323с.
 • Організація і методика економічного аналізу. Навчальний посібник. / за редакцією Н.А.Волкової: -Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2011, – 348с.
 • Экономический анализ: Учебное пособие для студентов – иностранцев всех форм обучения, всех специальностей/ за редакцією Н.А.Волкової // Одесса, ОНЭУ. – 2014 – 220с.
 • Економічний аналіз. Навчальний посібник. / за редакцією Н.А.Волкової: – Одеса, ОНЕУ,ротапринт – 2015. – 312с.
 • Гайдаєнко О.М.,Шевчук НС. Управлінський аналіз. Навчальний посібник. – Одеса, ОНЕУ, ротапринт 2015-152с.

Статті

 • Аналіз витрат в системі стратегічного управління // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 35 – Одеса: ОДЕУ, 2009. с. 315-322.
 • Аналіз структури витрат в межах технічно можливих комбінацій ресурсів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ, ДНУ, 2009, №249, т.ІІІ. – с. 521-529.
 • Концептуальные основы стратегического анализа затрат // Матеріали міжн. науково-практичної конференції Болгария, София 21 квітня,2010,Университет национального и мирового хазяйства. – Софія: Студентски град «Христо Ботев», 2010. – С. 281– 285.
 • Прогнозування ринкової частки продукції в умовах стратегічного управління підприємством // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць.Випуск 40 – Одеса: ОДЕУ, 2010, с.139-145.
 • Обгрунтування виробничого плану підприємства на основі оптимізаційних розрахунків //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011, № 264, т.VI. – с.643-651.
 • Передумови комплексного аналізу ефективності використання виробничих ресурсів та фінансових результатів // Вісник ОДЕУ, №229,- Одеса, ОДЕУ, 2011, с.35-43.
 • Аналіз методик оцінювання банкрутства компаній// Зб. Матеріалів ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф.: Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації,17-18 02.2012р., м. Дніпропетровськ – ДНУ ім. О.Гончара, 2012, с.135-140.
 • Стратегічне управління витратами на прикладі підприємств виноградарської галузі Одеського регіону // Вісник соціально- економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 47 – Одеса: ОНЕУ, 2012, с.139-145
 • Применение многофакторной модели коэффициента устойчивого роста //Оценка роли экономических трансформационных процессов при формировании рыночных структур: методологический и практический аспекты: Материалы IX Международной научно-практической конференции,Россия, г.Москва, 9.02.2013. – М.:Аналитический центр «Экономика и финансы»,2013.- с.45-47.
 • Порівняння методик визначення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства // Материалы 9 межд.научно-практ. конф. «Будущие исследования», 17-25 февраля 2013, Республика Болгария -София: «Бял ГРАД-БГ» ООД,том 6, с.25-29.
 • Роль санации в механизме антикризисного управления предприятием// Ж/л «Современный научный вестник», Россия,г.Белгород, ООО «Руснаучкнига», №34 (173), 2013 – С.50-56.
 • Анализ материальных ресурсов в управлении конкурентоспособностью предприятия// Международный научный журнал «Экономика: теория и практика» Краснодар, КГУ, 2014. – № 2. –С. 70-75.
 • Комплексне управління фінансовими ресурсами підприємства// Міжнародний збірник наукових праць «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації»Випуск 3, м.Луцьк, відп. ред. Семенишина Н.В., – Тернопіль: Крок,22.12.2014.- 332с.
 • Аналіз якості управління грошовими потоками на підприємстві пат «одеський коровай»// ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 . – 608с. ( с.65-74)
 • Аналіз ресурсного потенціалу підприємства як фактор оптимізації бізнес-процесів/ О.М.Гайдаєнко Н.С. Шевчук// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка».Випуск 1(47), 2016
 • Величина ефекту фінансового левериджу як складова прийняття управлінського рішення// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Випуск 2(48), 2016.-380с.
 • Застосування кореляційно – регресійного аналізу для прогнозування результатів діяльності підприємства// Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (13) частина 1/ відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 16 – 23.
 • Прогнозування обсягів реалізації продукції на прикладі ТОВ «Цемент»// Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки /
 • Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (13) частина 1/ відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 23-31.