Кубік Валентина Дмитрівна 

Кубік Валентина Дмитрівна                 ст. викладач кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта:

Одеський інститут народного господарства (1983р.)

Досвід роботи:

Працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1992 року: на посаді викладача з 1992 р. по 2002р.; на посаді старшого викладача з 2002 року.
З 2001 р. по 2014 р. – заступник декана ОЕФ з виховної роботи,
з 2014 року – голова профспілки ОЕФ, член вченої Ради ОЕФ.

Дисципліни, які викладаються:

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Особливості обліку в галузях», «Звітність підприємства», «Організація обліку».

Напрямки наукових досліджень:

облік та контроль, організація обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Основні наукові публікації:
 1. Кубик В. Д. Актуальные проблемы учета нематериальных активов / В. Д. Кубик // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию известного ученого в области бухгалтерского учета и аудита М. Шобекова «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и контроля в условиях открытой экономики. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2012. – С. 175-179. – http://www.pipaa.tj/public/userfiles/SWT/New/Library/RUS/Konfrenciya.pdf#page=176
 2. Кубик В. Д. Основы учетной политики в информационном обеспечении учета, контроля и управления предприятием / В. Д. Кубик // Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку. – Луганск: Ноулідж, 2013. – С. 241-244. – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2078
 3. Кубік В. Д. Облікова політика як інструмент контролю і управління фінансовими результатами / В. Д. Кубік // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління». – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 129-135. – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2641
 4. Кубік В. Д. Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку / В. Д. Кубік // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: Гельветика, 2013. – С. 60-63. – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2079
 5. Кубік В. Д. Застосування МСФЗ – основа реформування бухгалтерського обліку та звітності в Україні / В. Д. Кубік, І. Г. Аскерова // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2013. – № 6. – С. 228-235.- http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2080
 6. Кубік В.Д. Роль і значення системи контролінгу в управлінському обліку підприємств / В. Д. Кубік // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 4. – С. 217-223. – http://oia.lntu.edu.ua/files/_4-2014.pdf#page=217
 7. Кубік В. Д. Проблеми відображення основних засобів підприємства в системі національних та міжнародних стандартів обліку / В. Д. Кубик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса, 2014. – С. 136-137. -http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
 8. Кубік В.Д. Облікова політика як інструмент управління фінансовими результатами / В.Д. Кубік // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / За ре. д.е.н., професора Максімової В.Ф. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – С. 106- 121. http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2944
Підручники та посібники (співавторство):
Навчальні посібники:
 1. Теорія бухгалтерського обліку, під ред. Валуєва Б.І., Одеса, ОДЕУ, Принт-Майстер, 2001р.
 2. Теория бухгалтерского учета, под ред. Валуева Б.И., Одесса, Принт-Майстер, 2002г.
 3. Бухгалтерський облік (частина 1): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спец. 6.0305901 «Облік і аудит» під ред. Максімової В.Ф., м. Іллічівськ, ТОВ «Iздатєльскій центр» 2013р.
Підручники:
 1. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» під ред. Максімової В.Ф., Одеса: ОНЕУ, 2012 – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/506/1