Старенька Ольга Миколаївна

Старенька Ольга Миколаївна

Досягнення у професійній діяльності

Вища освіта: Одеський державний економічний університет.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Досвід роботи:  на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ: з 2003 року – на посаді викладача; з 2020 року – старшого викладача.

Дисципліни, які викладаються: бухгалтерський облік, облік і аудит, облік і оподаткування, теорія контролю, внутрішній контроль.

Напрямки наукових досліджень: облік і контроль; оперативний контроль в системі управління підприємств.

Основні наукові публікації:

Загальна кількість друкованих наукових і навчально-методичних праць – 70.

У тому числі за останні 5 років:

 1. Теоретичні аспекти внутрішнього контролю. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. 2016. Вип. 1. № 60 (1). C. 289–296.
 2. Внутрішній контроль у системі управління підприємством. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку : монографія / за ред. Н. О. Лоханової. Херсон, Грінь Д. С., 2016. С. 243–261.
 3. Облік власного капіталу. Фінансовий облік-2 / за ред. Н. О. Лоханової. Одеса: ОНЕУ, 2016. C. 173–214.
 4. Сутність та місце оперативного контролю в системі внутрішнього контролю. Integrated business structures: models, processes, technologys : international Scientific Conference, Chisinau, 25 November. Chisinau, Republic of Moldova, 2016. Р. 171–174.
 5. Концептуальні основи оперативного контролю в сучасних умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету (серія: Економічні науки) : зб. наук. пр. 2017. Вип. 24-2. С. 144–147.
 6. Інформаційне забезпечення оперативного контролю діяльності промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наук. фахове видання. 2017. Вип. 20. С. 1040–1044. URL : http://global-national.in.ua/archive/20-2017/212.pdf.
 7. Шляхи вдосконалення організації оперативного контролю на промислових підприємствах. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 25 травн. 2017 р. Одеса, 2017. С. 149–151.
 8. Роль інформації в системі оперативного контролю діяльності промислових підприємств. Anti-crisis management: state, region enterprise : International Scientific Conference, LeMans, 17th November 2017. LeMans, France, 2017. P. 85–87.
 9. Внутрішня оперативна звітність як засіб контролю в управлінні промисловим підприємством. Облік і фінанси. 2018. № 4 (82) С. 64–69.
 10. Інформаційне забезпечення оперативного контролю в системі управління промисловим підприємством. Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами : монографія / за ред. Н. О. Лоханової. Харків: “Діса плюс”, 2018. С. 89–106.
 11. Методичні аспекти здійснення оперативного контролю діяльності промислових підприємств. Integration of business structures : strategies and technologies : international scientific-practical conference, Tbilisi, 23 February 2018. Tbilisi, Georgia, 2018. Р. 165–167.
 12. Роль внутрішньої оперативної звітності як засобу контролю в управлінні промисловим підприємством. The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility : II International Scientific Conference Part II, Lisbon, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal, 2018. Р. 88–90.
 13. Роль міжнародних вимог в організації системи внутрішнього контролю. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2019. № 1 (69). С. 129–138.
 14. Оцінка ризиків як компонент системи внутрішнього контролю підприємства. Науковий вісник ОНЕУ: зб. наук. пр. 2019. №9–10 (272-273). С. 127-145.
 15. Міжнародний досвід щодо створення системи внутрішнього контролю. IІI International Scientific Conference Economy and Society : the Modern Foundation for Human Development : Conference Proceedings, April 26th, 2019. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. Р. 111–113.
 16. Сутність та місце оперативного контролю в системі економічного контролю. Облік і фінанси. 2020. № 3(89).
 17. Напрями вдосконалення автоматизації оперативного контролю на підприємстві. International Scientific Conference Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologys : Conference Proceeding, January 24th, 2020. Kielce, Poland. 2020. P. 115-118.
 18. Ризики в системі оперативного контролю діяльності підприємства. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 21 травн. 2020 р. Одеса : ОНЕУ, 2020. С. 189-192.

Посилання на профіль

Google Scholar 

ORCID ID

Web of Science