Сиротенко Наталія Анатоліївна

Сиротенко
Наталія Анатоліївна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит», кваліфікація – економіст, Одеський державний економічний університет (2001).

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (доктор філософії, PhD) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2007, тема дисертації: «Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)».

📌Вчене звання

Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту (2012).

📌Досвід роботи

 • Досвід викладацької роботи у закладах вищої освіти понад 16 років (дисципліни «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік-І», «Фінансовий облік-ІІ», «Управлінський облік», «Особливості обліку зовнішньоекономічної діяльності», «Особливості обліку в галузях», «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського обліку», «Основи наукових досліджень» тощо).
 • Досвід організаційної роботи – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» – 6 років.
 • Практичний досвід роботи у сфері організації та ведення обліку на торговельних підприємствах 2 роки 6 місяців.

📌Підвищення кваліфікації

 • ТОВ «ЛБМ», 02 листопада 2015 – 02 грудня 2015 рр., програма стажування ОНЕУ.
 • ОСББ «Кооператор-2», 27 лютого 2020 – 28 квітня 2020 рр., програма стажування ОНЕУ.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 • Центр сучасних освітніх технологій, Одеський національний економічний університет,18 жовтня 2014 – 18 червня 2015 рр., сертифікат № 7 від 19.06.2015 р., програма «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 8.2 Управління промисловим підприємством».
 • Група ІТ-компаній «Інтелектуальний сервіс», 28 лютого 2017 – 03 березня 2017 рр., сертифікат № ОНЕУ/В 0027 від 03.03.2017 р., теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc».
 • Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка податкових консультантів України», 17 липня 2017 – 19 липня 2017 рр., свідоцтво № 1017 від 19 липня 2017 р, курс «Актуальні питання сучасної системи оподаткування України».
 • Національний банк України, 20-22 вересня 2017 року, тренінг «Регулювання фінансової системи та cashless економіка».
 • Аудиторська палата України, 19 жовтня 2017 року, свідоцтво, «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення».
 • Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 16 травня 2018 року, свідоцтво від 16 травня 2018 р., IFRS forum Ukraine «На шляху до якісної звітності за МСФЗ».
 • Національний університет «Одеська юридична академія», 16 листопада 2018 року, посвідчення № 1898 від 19 листопада 2018 р., атестація в атестаційній комісії при Національному університеті «Одеська юридична академія» щодо володіння державною мовою.
 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 05 жовтня 2019 року, сертифікат від 06 жовтня 2019 р., курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг».

📌Наукові інтереси

Розвиток методології та організації обліку та контролю на мікро- та макрорівнях

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 45

📌Вибрані публікації

 1. Сиротенко Н. А. Звітність в умовах глобалізації. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 20, ч. ІІ. С.229‒236. (0,55 друк. арк.).
 2. Сиротенко Н. А. Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи. Вісник соціально-економічних досліджень : Зб. наукових праць. Вип. 3 (43). С. 135‒142. (0,68 друк. арк.).
 3. Сиротенко Н. А. Особливості визначення унікальності тексту в наукових роботах магістрів спеціальності «Облік та аудит». Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної освіти в умовах євроінтеграції: Матеріали науково-методичної конференції 2015 року. Одеса : ОНЕУ, 2015. С. 202‒203. (0,11 друк. арк.).
 4. Сиротенко Н. А. Облік екологічної діяльності в контексті сталого розвитку суспільства. Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах сталого розвитку : колективна монографія / ред. Н. О. Лоханової. Херсон : Грінь Д. С., 2016. С. 191‒204. (0,61 друк. арк.).
 5. Сиротенко Н. А., Слободяник Ю. Б. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін. Облік і фінанси : журнал. 2018. № 1 (79). С. 72‒79. (0,45/0,9 друк. арк.).
 6. Сиротенко Н. А., Слободяник Ю. Б. Звіт про управління: якісні характеристики та досвід підготовки підприємствами пасажирського транспорту. Modern Economics. 2020. № 19 (2020). С.171‒177. (0,43/0,87 друк. арк.).
 7. Сиротенко Н. А., Слободяник Ю. Б. «Перехресний вступ» на навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: виклики і перспективи. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2020. С.59‒61. (0,07/0,15 друк. арк.).
 8. Сиротенко Н. А., Слободяник Ю. Б. Розвиток систем обліку та контролю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право : збірник наукових праць. 2020. Вип. 2. С. 38‒47. (0,42/0,84 друк. арк.).

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID

Researcher

Web of Science