Шмиголь Михайло Федорович

Шмиголь
Михайло Федорович
к.філ.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: завідувач кафедри філософії, історії та політології

Дисципліни, які викладаються: «Філософія», «Філософія науки»

Науковий ступінь: к.філос.н., спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, дисертація «Стимулювання трудової діяльності як соціально-філософська проблема».

Освіта: Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (спеціальність – філософія); Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Досвід роботи:

З 1979 р. – викладач кафедри філософії ОІНХ

З 1988 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2001 р. – завідувач кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2011 р. – завідувач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

Сфера наукових інтересів: проблеми епістемології, філософії освіти та глобалізації, соціальна філософія, філософія інформаційного суспільства.

Основні наукові публікації:

близько 170 науково-методичних робіт та публікацій

Монографії:

 

 1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 277 с.                                                                                                              
 2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. – Київ, 2018. – 326 с.

 

Навчальні посібники:

 

 1. Логіка: навчальний комплекс / [Сандюк Л. О., Сулим О. В., Симоненко С. П., Цибра М. Ф., Шмиголь М. Ф.] : за ред. Сулима О.В. – Одеса : Астропринт, 2004.
 2. Етика: навчальний комплекс / [Сандюк Л. О., Сулим О. В., Симоненко С. П., Цибра М. Ф., Шмиголь М. Ф.] : за ред. Сулима О.В. та Шмиголя М.Ф. – Одеса : Астропринт, 2005.
 3. Основи філософії: навчальний посібник / [Сандюк Л. О., Сулим О. В., Симоненко С. П., Цибра М. Ф., Шмиголь М. Ф., Щубелка Н. В., Юшкевич Ю. С.] : за ред. Сулима О.В., Шмиголя М.Ф. – Одеса : Автограф, 2007. – 400 с.
 4. Основи культурології : навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів / [Сандюк Л. О., Сулим О. В., Симоненко С. П., Цибра М.Ф., Шмиголь М. Ф., Щубелка Н. В., Юшкевич Ю. С.] : За ред. Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. – Одеса : Автограф, 2008. – 400 с.
 5. Основы философии: учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей. // [Сандюк Л. А., Сулим А. В., Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С.] : Под редакцией Сандюк Л. А. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2012. – 158 с.
 6. Основи культурології : навчальний посібник рекомендований МОН / [Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Сулим О. В., Симоненко С. П., Шмиголь М. Ф., Романенков І. Д., Юшкевич Ю. С.] : За ред. Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
 7. Логика: учебное пособие для иностранных студентов І курса всех специальностей // [Сандюк Л. А., Сулим А. В., Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С., Патлатой А. Е.] : Под редакцией Сулима А. В. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2013. – 187 с.
 8. Філософія: Навчально-практичний посібник для аспірантів та здобувачів у 2-х частинах / М.Ф. Шмиголь, Л.О. Сандюк, О.В. Сулим, О.С. Патлатой. Одеса: ОНЕУ, 2014. Ч.1. – 215 с.; Ч.2. – 205 с.
 9. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 412 с.

 

Статті:

 

 1. Шмиголь М. Ф. Світоглядні проблеми глобалізаційного розвитку / М. Ф. Шмиголь // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – №23 (175). – С. 57-62.          
 2. Шмиголь М. Ф. Соціально-філософський аналіз світоглядної ідентифікації в контексті глобалізації. / М. Ф. Шмиголь, О. В. Сулим // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 11 (190). – С. 5-11.
 3. Шмиголь М.Ф. Онтологічний статус освіти як світоглядна проблема // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип.132(№5). – С.291-294.
 4. Шмиголь М.Ф. Феномен гуманітарної освіченості: світоглядний контекст // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип.137(№10). – С.242-245.
 5. Шмиголь М.Ф. Гуманітарне знання та його системоутворююча роль в сучасній освіті // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип.141(№2). Ч. 2. Філософські науки. – С.161-164.
 6. Шмиголь М.Ф. Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект / М. Ф. Шмиголь, Ю. С. Юшкевич // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип.142 (№3). Ч. 2. Філософські науки. – С. 212-215.
 7. Шиголь М.Ф. Експлікація концептосфери філософського дискурсу феномена інформаційне суспільство / М. Ф. Шмиголь, Ю. С. Юшкевич // Гілея: науковий вісник. –К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип.144 (№5). Ч. 2. Філософські науки. – С. 127-131.

 

Е-mail: 1950.09.02m@gmail.com