Друга вища освіта

             

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 – л

на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання для  здобуття ступеня магістр  у 2021 році

 

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

 

Для осіб, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) прийом проводиться за кошти фізичних / юридичних осіб.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»), 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту та фаховий іспит зі спеціальності.

Прийом заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспит з іноземної мови в університеті, розпочинається 15 липня і закінчується  24 листопада 2021 року:  основна сесія – з 15 липня до 23 липня 2021 р., додаткові сесії проводяться в декілька етапів в період з 15 вересня до 24 листопада 2021р.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту.

Перелік документів, які необхідно надати для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови:

  документ, що посвідчує особу;

документ державного зразка магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

–  1 (одна) фотокартка розміром 3х4 см.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться з 15 липня до  23 липня 2021 року;

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови у 2020 – 2021 році, проводяться з 19 липня по 30 липня 2021 року;

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

Прийом заяв та документів розпочинається 15 вересня і закінчується 24 листопада (вереснь: з 15 09. по 24.09.2021; жовтень: з 11.10.по 25.10.2021р.; листопад: з 01.11 по 24.11.2021р.);

зарахування не пізніше 30 листопада 2021 року (30 вересня, 29 жовтня, 30 листопада).

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає копії:

– копію документа, що посвідчує особу (2 примірники);

– копію картки платника податків (2 примірники);

– копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копії документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);

– екзаменаційного листа єдиного вступного іспиту з іноземної  мови (у визначених Умовами випадках);

– чотири кольорові фото(картки розміром 3 х 4 см).

Усі копії документів, крім копії документа, що посвідчує особу, та копії військово-облікового документа для військовозобов’язаних, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра:

за  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяці;

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

Перелік спеціальностей для здобуття  освітнього ступеня  МАГІСТРА у 2021 році

Галузь знань  

Спеціальність

 

Освітня  програма

                    

 

Факультет

     (Центр)

05 « Соціальні та поведінкові науки»

 

051 «Економіка»

 

– світова економіка та моделі функціонування  господарських систем

– економіко – математичне  моделювання

– статистика бізнесу

– управління персоналом  сучасної  

  організації

 

ФЕУП

ФЕУП

ФЕУП

 

ФЕУП,    ЦЗВФН

07 «Управління     

           та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

 

– облік, аудит  і  оподаткування 

  підприємницької  діяльності

– міжнародний облік, аналіз  і         

  оподаткування

– аналіз бізнес-процесів у  підприємництві

 

ФМОIТ, ЦЗВФН

 

 ФМОIТ

 ФМОIТ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

– управління діяльністю банків  на  

  фінансовому ринку

– управління публічними фінансами

– фіскальне та митне адміністрування

– корпоративні фінанси

– фінансовий та страховий менеджмент

управління фінансовою стійкістю банків 

  (ОНП)

– науково-методичні основи фінансового   

  менеджменту (ОНП)

 

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС, ЦЗВФН

ФФБС

ФФБС, ЦЗВФН

 

ФФБС

 

ФФБС

 

073 «Менеджмент»

 

– менеджмент організацій 

– менеджмент у  сфері охорони здоровя

– управління фінансово-економічною 

  безпекою

– менеджмент та бізнес-адміністрування        (ОНП)

ФМОIТ, ЦЗВФН

ФМОIТ, ЦЗВФН

 

ФМОІТ

 

ФМОІТ

075 «Маркетинг»

 

– маркетинг та міжнародна логістика

– теорія маркетингу  та міжнародної логістики (ОНП)

ФМЕ,  ЦЗВФН

 

ФМЕ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

– економіка та стратегія розвитку  

  підприємства

– економіка, планування та управління

  бізнесом

– муніципальне підприємництво

 – експертиза товарів та послуг

 

ФЕУП,  ЦЗВФН

 

ФЕУП,  ЦЗВФН

ФЕУП

ФЕУП

24 «Сфера обслуговування»

 

242 «Туризм»

 

– економіка та організація туристичної   

  діяльності

ФМЕ,  ЦЗВФН         

                      

241«Готельно-ресторанна справа» – управління готельним та ресторанним        

 бізнесом

 

ФМЕ,  ЦЗВФН                   

29 «Міжнародні  

 відносини»

 

292 «Міжнародні економічні відносини»  

– міжнародні економічні відносини

 

 

ФМЕ,  ЦЗВФН

 

 

Вагові коефіцієнти для спеціальностей  051; 071; 073; 0,75; 076; 241; 242; 292 :

                                     фахового вступного випробування – 0,75 ;        для ЄВІ з іноземної мови – 0,25;

Ваговий коефіцієнт для спеціальності  072:  

                                     фахового вступного випробування – 0,70;         для ЄВІ з іноземної мови – 0,30.                                                                                                 

Примітка:     ФМЕ      –  факультет міжнародної економіки

                         ФЕУП    –  факультет економіки та управління підприємництвом

                         ФФБС    –  факультет фінансів та банківської справи

                         ФМОІТ  –  факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                         ЦЗВФН  –  центр заочної та вечірньої форм навчання

                         ОНП     –  освітньо– наукова  програма                                                         

 

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8                            

 Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua     email:  abiturient@oneu    телефон (048) 723-80-73приймальна комісія.

 Центр заочної та вечірньої форм тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto