Здобувачі третього рівня освіти (PhD)

 1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний:

 • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
 • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
 • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію;
 • двічі на рік звітувати та заповнювати:

–  індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи здобувача вищої освіти доктора філософії;

щоденник науково-педагогічної практики (у жовтні місяці ІІІ року).

 1. Особам, зарахованим до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням, з дня їх зарахування призначають стипендію. Стипендія нараховується щомісяця.

Аспіранти, які прийняті до аспірантури за рахунок коштів Державного бюджету України на денну форму навчання, для нарахування стипендії подають у відділ аспірантури трудову книжку із записом про звільнення з останнього місця роботи протягом одного тижня після зарахування до аспірантури.

 1. Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050.
 2. За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій, невчасне підписання договору з університетом, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
 3. Оплата аспірантами освітніх послуг

Аспіранти, які здійснюють навчання в аспірантурі на умовах контракту повинні щорічно сплачувати освітні послуги.

Терміни сплати аспірантами освітніх послуг

Період, за який здійснюється оплата Терміни сплати
одноразово за весь термін навчання до 10 жовтня
за кожне півріччя до 15 вересня та до 1 березня

 

Реквізити для сплати слід напередодні дізнатися у відділі аспірантури.

Копію квитанції про сплату треба принести у відділ аспірантури.

 1. Щодо отримання стипендії:

Аспірантам першого року навчання, зарахованим за державним замовленням (денна форма навчання), для оформлення стипендії необхідно звернутися до бухгалтерії (вул. Преображенська, 8)

Перелік документів, які треба мати при собі:

 • копія паспорта з реєстрацією місця проживання;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • відкрита в «Приватбанку» картка, яка прикріплена до ОНЕУ.           

Пам’ятка для здобувачів ступеня доктора філософії