Пінті Анастасія Валеріївна

Пінті
Анастасія Валеріївна
викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта

 • вища (Одеський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет, спеціальність «фінанси і кредит», кваліфікація – магістр, 2015 рік);
 • з 2015 р. – аспірантура (Одеський національний економічний університет, кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку).

📌Досвід роботи 

з 2023 року – викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету

 

📌Дисципліни, які викладаються

Основи інвестування

Інвестування

Фінанси суб’єктів господарювання

Фінансовий ринок

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах, серед яких:

 1. Пінті А. В., Лапіна І. С. Роль фінансового контролінгу в системі управління промисловим підприємством. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2017 р. Одеса: ОНПУ, 2017. С. 119-121. (0,15 д. а.) Особистий внесок здобувача: визначено місце фінансового контролінгу у загальній системі управління підприємства (0,1 д. а.)
 2. Пінті А. В. Етапи запровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві. Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6 вересня 2022 р. Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 51-52. (0,15 д. а.)
 3. Пінті А. В. Фінансовий контролінг як фактор забезпечення фінансової стійкості підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 185-187. (0,15 д. а.)
 4. Пінті А. В. Впровадження фінансового контролінгу як компоненти системи управління фінансовим станом підприємства. Актуальні проблеми економіки, управління та маркетингу в аграрному бізнесі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 вересня 2022 р. Дніпро: ДДАЕУ, 2022. С. 68-70. (0,1 д. а.)
 5. Пінті А. В. Економічні метрики системи фінансового контролінгу на підприємствах. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи: матеріли ІІ всеукр. наук.-практ. конф., 22 вересня 2022 р. Рівне: НУВГП, 2022. С. 135-138. (0,25 д. а.)
 6. Пінті А. В.. Організаційні аспекти вдосконалення системи фінансового контролінгу підприємства. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 213-214. (0,1 д. а.)
 7. Пінті А. В. Концептуальні моделі організації фінансового контролінгу на підприємстві. Економіка підприємства: теорія і практика: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2022 р. Київ: КНЕУ, 2022. С. 267-279. (0,15 д. а.)

📌Сфера наукових інтересів

Інвестиційна діяльність, фінансовий контролінг, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий ринок та інше.

📌Наукові праці

  1. Пінті А. В., Лапіна І. С. Місце фінансового контролінгу в системі фінансового менеджменту промислових підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. №2(61). С. 194-202. (0,8 д. а.) 
  2. Pinti A.V., Kerekesha O. V. Role of financial konroling in financial management of industrial enterprises. Економічний форум. 2016. №4. С. 228-232. (0,5 д. а.) 
  3. Пінті А. В. Теоретичні засади формування фінансового контролінгу на підприємстві. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. №9-10. С. 81-86. (0,6 д. а.) (Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, Dimensions, Ukrainica, Open Ukrainian Citation Index)
  4. Пінті А. В., Лапіна І. С. Перспективи мінімізації рівня фінансових ризиків за рахунок імплементації фінансового контролінгу на підприємстві. Інтелект ХХІ. 2022. №3. С. 44-47. (0,6 д. а.) 
 •  Пінті А. В., Лапіна І. С. Фінансовий контролінг як інструмент підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства. Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. 2016. P. 182-186. (0,5 д. а.) 
 •  Пінті А. В. Наукові засади формування системи фінансового контролінгу. Економіка і фінанси. 2017. №7. С. 70-80. (0,6 д. а.) (Index Copernicus, Ulrichsweb)
 • Опубліковано наступні розділи у 2 колективних монографіях:
 • Пінті А. В. Моделі управління фінансовими ресурсами підприємства. Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. О. М. Гончаренко, О. С. Світличної. Одеса: Атлант, 2017. С. 245-258. (0,55 д. а.)
 • Пінті А. В. Методи та інструменти фінансового контролінгу підприємства в умовах економічної нестабільності. Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально-економічне середовище країни та здоров’я населення: монографія. Суми: СумДУ, 2022. С. 371-382. (0,6 д. а.)

Була залучена до написання розділу 1 навчального посібника: 

Пінті А. В. Роль фінансового контролінгу в системі управління підприємством. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / за заг. ред. І. С. Лапіної. Одеса: Атлант, 2016. С. 245-249. (0,4 д. а.)