Жданова Людмила Леонідівна

Жданова
Людмила Леонідівна
д.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський інститут народного господарства, 1974р., планування промисловості

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук, «Відтворення і нагромадження капіталу в індустріальній економіці», 2015 р.

📌Вчене звання

Доцент, 1989 р.

📌Досвід роботи

Науково-педагогічний стаж 46 років

📌Дисципліни

 1. Загальна економічна теорія.
 2. Нова економіка.
 3. Методологія і організація наукових досліджень.
 4. Теоретичні основи дослідження економічних процесів.
 5. Мікроекономіка.
 6. Макроекономіка.
 7. Сучасні проблеми політичної економії.

📌Підвищення кваліфікації

ОНУ ім. І. І. Мечникова у 2018 році.

Довідка № 02-01-26 від 09.01.2019 року

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю. І-VI, Дніпро: НМетАУ, 2015-2020 рр.
 2. Проблеми розвитку економічної теорії в сучасних умовах: Всеукраїнська науково-практична конференція «Покританівські читання». І-ХV, Одеса: ОНЕУ, 2005-2019.
 3. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародна науково-методична конференція. І-ІІІ, Одеса: ОНЕУ, 2018-2020.
 4. «Актуальні проблеми управління соціально- економічними системами». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Луцьк: Луцький НТУ. 2017,2018.

📌Наукові інтереси

 1. Економічна теорія.
 2. Економічна політика.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

140 наукових та навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

 1. Жданова Л. Л. Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика [Монографія]. / Л. Л. Жданова. – Одеса: Астропринт, 2014. – 296 с. (17,21 д. а.).
 2. Жданова Л. Л. Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери: моногр. / [за ред. С. М. Шкарлета, В. Г. Маргасової]. – Чернігів: Черніг. нац.. техн. ун-т, 2017. – 620с. Особистий внесок: розглянуто місце України у світовій економіці на основі виміру вартісних показників розвитку. с.38-50
 3. Звєряков М. І., Жданова Л. Л., Шараг О. С. Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України/ М. І.Звєряков, Л. Л. Жданова, О. С  Шараг. Одеса: Астропринт, 2017. – 244 с. (14,18 д. а.)
 4. Звєряков М. І., Жданова Л. Л., Шараг О. С. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект/ М. І.Звєряков, Л. Л. Жданова, О. С. Шараг. Одеса: Астропринт, 2019. – 204 с. (11,86 д. а.)
 5. 5. Zhdanova L.L. institutions for development in socio-economic system of modern ukraine/ L. Zhdanova // economic innovations. – 2020. –  Volume 22, Issue 1(74). Р. 72-79.
 6. 6. Жданова Л. Л Воспроизводство и накопление капитала в условиях зависимого капитализма / Л. Л.Жданова // Проблеми економіки та політичної економії. Науковий економічний електронний журнал – 2019. – № 2 (9). С 27-41.
 7. Жданова Л. Л. Нагромадження капіталу та економічне зростання у відкритій економіці / Л. Л.Жданова //Економічний форум. Науковий журнал. – 2019. – № 4. С. 4-10.
 8. Жданова Л. Л. Дискуссионные вопросы теории воспроизводства и накопления капитала / Л. Л.Жданова // Журнал экономической теории. — 2019. — Т. 16. — № 1. — С. 154-168.

📌Посилання на профіль  

Google Scholar

Orcid