Луньова Ольга Костянтинівна

Луньова Ольга Констянтинівна
к.і.н., ст.викладач

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський державний університет ім..І.І. Мечникова, 1997р. історія

📌Науковий ступінь

Кандидат історичних наук, «Політичні та соціально-економічні зміни в Придунайському краї України: 1940-1941 рр.»

📌Досвід роботи – 16 років

📌Дисципліни

Державно-приватне партнерство

Університетська освіта

Економіка та управління підприємствами міського господарства

📌Підвищення кваліфікації

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 14.03.2017-14.04.2017, №02-01-835, програма: «Економічна теорія»

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1.Економічний потенціал німецького населення Буджака: рік 1940-й // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покритановські читання» Одеса: ОНЕУ, 2019. – с. 82-85

2.Економічні втрати населення Буджака в період евакуації румунської адміністрації: 1940р. // Актуальні проблеми розвитку економічної в умовах глобалізації: Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної «Покритановські читання». – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 101 с. – С. 89-91

3.До питання про історію формування місцевих податків в Україні: регіональний аспект // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покритановські читання» (2 грудня 2016 р.)

4.Фінансова діяльність релігійних общин Придунайського краю у 50-60-ті роки хх століття // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали ХІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання», 1 грудня 2017. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 103-105

5.Кластери як фактор інноваційного розвитку економіки // Проблеми розвитку економічної теорії в сучасних умовах: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покритановські читання». – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 33-35

📌Наукові інтереси

Історія, економіка, регіональна історія, історія економічної освіти, історія старообрядництва

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 63

📌Вибрані публікації 

1.Изменения в хозяйственной практике липован Придунайского края Украины в условиях коллективизации // Культура русcких липован в национальном и международном контексте. – Вып. 6 // Сборник докладов и сообщений Международного научного симпозиума ОРЛР, Тульча, 12-16 июня 2013 г. – С. 281-289

2.Внесок Г.І. Славова в становлення економічної освіти на півдні України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: збірник наукових праць. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. № 12. – С. 4-7 (у співавторстві)

3.Українське Придунав’я: етносоціокультурний ландшафт // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Головний редактор В.Смолій; відп. ред. Я.Верменич. – Вип. 10: До 80-річчя Інституту історії України НАН України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 310 с. С.251-279 (у співавторстві)

4.Об’єкти сфери послуг у контексті практики націоналізації в Українському Подунав’ї: 1940-1941 рр. // Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв ; Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2016. – Вип. 16(60). – С. 68-74

5.Політика і практика націоналізації промислових об’єктів в Українському Подунав’ї на першому етапі радянізації // Дунайські наукові читання: європейський вимір та регіональний контекст: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня 2015 р.). – Ізмаїл: РВВВ ИДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 53-55

6.К вопросу об имущественных потерях липован Буджака в период румынской эвакуации: год 1940-й // Старообрядчество: история, культура, современность. – Вып. 15. – Москва, 2015. – С. 89-92

7.Економічний потенціал німецького населення Буджака: рік 1940-й // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покритановські читання» Одеса: ОНЕУ, 2019. – 99 с. С. 82-85

8.Risk management concepts in progect finance: theoretical frame work // Economic and Social Development. 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development/ – Sveti Martin na Murі, 10-11 September 2020. – p. 44-46 (у співавторстві)

📌Посилання на профіль у

Orcid

Google Scholar 

Web of Science

Scopus