071 «Облік і оподаткування»

Освiтнi програми

 1. Облік і аудит
 2. Оціночна діяльність

ОП «Облік і аудит» це можливість людини здобути сучасну економічну освіту, орієнтовану на актуальні міжнародні тенденції розвитку обліку, аудиту, аналізу. Дана ОП спрямована на формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо професійної реалізації сучасного фахівця у сфері обліку, аудиту, оподаткування, економічного аналізу, контролю.

Високий науковий і методичний потенціал, тісні зв’язки з роботодавцями та з бізнес-середовищем, у тому числі з міжнародними аудиторськими компаніями, творчий підхід викладачів та студентів, відповідність сучасним міжнародним освітнім вимогам та стандартам – все це основа якісної економічної освіти на ОП «Облік і аудит» на Факультеті менеджменту, обліку та інформаційних технологій.

ОП «Оціночна діяльність»

Обравши освітню програму «Оціночна діяльність», Ви будете володіти професійними навичками задля визначення вартості об’єктів у матеріальній та нематеріальній формах. Набуті знання зможете використати у процесі підготовки висновків щодо виду вартості майна та майнових прав як для цілей оподаткування угод щодо його купівлі-продажу, так й під час вирішення суперечностей щодо прав власності на активи та зобов’язання у судовому порядку.

Навчаючись за ОП «Оціночна діяльність» на ФМОІТ, Ви опануєте повний комплекс оціночних процедур за усіма законодавчо визначеними напрямами оціночної діяльності в Україні, а саме:

 • «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»;
 • «Оцінка цілісних майнових комплексів, майнових прав та нематеріальних активів».

– Вугельман П.В. – заст. міського голови міста Одеси;

– Григорєв Д.С. – депутат Одеської міської ради;

– Ковальов А.І. – проректор з наукової роботи ОНЕУ, д.е.н., професор;

– Проніна Л.П. – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»;

– Коверда А.В. – директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД;

– Терновський А.Ю. – депутат Одеської міської ради;

– Позднякова Г.І. – депутат Одеської міської ради;

– Бутова Г. – віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса);

– Філіппов С.А. – ген. директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

– Коршиков Є.В. – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»;

– Верлан І.О. – завідувач відділу управлінського обліку ТОВ «Тенет»;

– Рибчак Д.М. – бухгалтер-ревізор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо. Випускники ОЕФ також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

 • Головний бухгалтер – 20000-25000 грн;
 • Аудитор – 20000-25000 грн;
 • Податковий інспектор – 10000-15000 грн;
 • Фінансовий директор – 25000 грн;
 • Бухгалтер з управлінського обліку – 20000 грн;
 • Внутрішній аудитор – 18000-20000 грн;
 • Економіст – 15000-18000 грн;
 • Викладач закладу вищої освіти – 7000-15000 грн;
 • Бухгалтер з податкових розрахунків – 20000 грн;
 • Ревізор – 10000-15000 грн;
 • Аналітик – 18000-20000 грн;
 • Науковий співробітник – 7000-15000 грн.

“Навчальний план зі спеціальності “Облік і оподаткування”, освітня програма “Облік і аудит”.

ОП “Облік і аудит”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Облік і аудит»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Цикл загальної підготовки
Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України 90 1 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Історія і культура України 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Інформатика 90 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Фізичне виховання 180 1 курс Екзамен Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 курс екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Загальна економічна теорія 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Математична статистика та фінансова математика 120 2 курс екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Мікроекономіка 120 2 курс екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 2 курс залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Психологія ділового спілкування 90 2 курс залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія економіки та економічної думки 120 2 курс залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 курс екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Цикл професійної підготовки
Менеджмент 120 1 курс екзамен Кафедра менеджменту
Вступ до фаху 120 1 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародна економіка 120 1 курс екзамен Кафедра міжнародних економічних відносин
Бухгалтерський облік 180 2 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Гроші та кредит 120 3 курс екзамен Кафедра банківської справи
Статистика 120 2 курс екзамен Кафедра статистики
Фінансовий облік – 1 210 2 курс екзамен Кафедра фiнансiв
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 курс екзамен Кафедра управління персоналом і економіки праці
Економіка підприємства 120 2 курс екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2 курс екзамен Кафедра маркетингу
Управлінський облік 150 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Фінансовий менеджмент 120 2 курс екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Економічний аналіз 150 3 курс екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Фінансовий облік – 2 210 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4 курс Залік, екзамен Кафедра іноземних мов
Звітність підприємств 120 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Аудит 180 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціальністю
Теорія фінансового контролю 150 3 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Організація і методика економічного аналізу 150 3 курс екзамен Кафедра економічного аналізу
Інформаційні технології в обліку та аудиті 150 3 курс екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Облік у фінансових установах і суб’єктах фондового ринку 150 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економіко-математичні методи і моделі 90 4 курс екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Внутрішній контроль 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень 150 4 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Облік у галузях 150 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Оподаткування 180 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Облік у бюджетних установах 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Облік і звітність у системі оподаткування 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Особливості обліку ЗЕД 150 3 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

“Навчальний план зі спеціальності “Облік і оподаткування”, освітня програма “Оціночна діяльність”

 ОП “Оціночна діяльність”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Облік і аудит»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік Назва кафедри
Цикл загальної підготовки
Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України 90 1 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Історія і культура України 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Інформатика 90 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Фізичне виховання 180 1 курс Екзамен Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 курс екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Загальна економічна теорія 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Математична статистика та фінансова математика 120 2 курс екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Мікроекономіка 120 2 курс екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 2 курс залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Психологія ділового спілкування 90 2 курс залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія економіки та економічної думки 120 2 курс залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 курс екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Цикл професійної підготовки
Менеджмент 120 1 курс екзамен Кафедра менеджменту
Вступ до фаху 120 1 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародна економіка 120 1 курс екзамен Кафедра міжнародних економічних відносин
Бухгалтерський облік 180 2 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Гроші та кредит 120 3 курс екзамен Кафедра банківської справи
Статистика 120 2 курс екзамен Кафедра статистики
Фінансовий облік – 1 210 2 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 курс екзамен Кафедра управління персоналом і економіки праці
Економіка підприємства 120 2 курс екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2 курс екзамен Кафедра маркетингу
Управлінський облік 150 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Фінансовий менеджмент 120 2 курс екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Економічний аналіз 150 3 курс екзамен Кафедра економічного аналізу
Фінансовий облік – 2 210 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4 курс Залік, екзамен Кафедра іноземних мов
Звітність підприємств 120 3 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Аудит 180 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки за спеціальністю
Вступ до фаху 150 3 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Теорія фінансового контролю 150 3 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті 150 3 курс екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Облік інвестиційно та інноваційної діяльності 3 курс екзамен  Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Внутрішній аудит 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Облік і звітність у системі оподаткування 150 4 курс екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Особливості обліку ЗЕД 150 3 курс залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

📌Яскрава та цікава вечірка HALLOWEEN вийшла у студентів ФМОІТ разом із ФФБС, організована в гуртожитку № 2 ОНЕУ🎉

Кошти, зібрані на святковому ярмарку, направлено на благодійність.

📌ФМОІТ і кафедра бухгалтерського обліку та аудиту прийняли участь у І міському профорієнтаційному фестивалі “PRO-FEST: ОБЕРИ МАЙБУТНЄ” (м. Чорноморськ)👆

1 листопада ФМОІТ і кафедра бухгалтерського обліку та аудиту прийняли участь у І міському профорієнтаційному фестивалі “PRO-FEST: ОБЕРИ МАЙБУТНЄ” (м. Чорноморськ). Декан Москалюк Г.О. презентувала наш ЗВО та факультет зокрема учням шкіл та їх батькам, заступник декана ФМЕ Іванов А.М. презентував міжнародні програми навчання в нашому університеті, прийняли участь у панельній дискусії та разом з колегами кафедри активізували соціально-професійне самовизначення учнівської молоді.

Дякуємо організаторам заходу та зокрема Відділу маркетингу ОНЕУ.

📌School Week зі школярами старших класів м. Одеси📅

29 жовтня провели School Week зі школярами старших класів м. Одеси. Грали в ділові ігри під керівництвом декана Москалюк Г.О. та викладачів випускових кафедр ФМОІТ: управляли прибутком, зводили баланс, аналізували діяльність підприємства та будували ефективну команду.

Дякуємо учням за проявлений інтерес та активну участь у заході!

Чекаємо Вас на навчання на ФМОІТ!

📌Студенти 1-го та 2-го курсів ФМОІТ разом з ст.викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Доценко О.В. відвідали конференцію з працевлаштування Recruitment📊

Студенти 1-го та 2-го курсів ФМОІТ разом з ст.викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Доценко О.В. відвідали конференцію з працевлаштування Recruitment, де мали можливість познайомитися ближче з компаніями як JTI, Raiffeiser BANK AVAL, METRO, Альфа-Банк, Філіп Морріс Україна, Lifecell, Deloitte та прийняти участь в бізнес-квесті. Дякуємо команді UGEN за запрошення!

📌25 жовтня кафедрою статистики ОНЕУ та Головним управлінням статистики в Одеській області було проведено круглий стіл🤝

25 жовтня кафедрою статистики ОНЕУ та Головним управлінням статистики в Одеській області було проведено круглий стіл на тему «Про статистичну інформацію, статистичні видання та оприлюднення даних на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області».

У круглому столі прийняли участь представники Головного управління статистики в Одеській області, викладачі, аспіранти та студенти ОНЕУ. Під час зустрічі учасники були ознайомлені з інформаційними можливостями органів статистики, методиками проведення статистичних спостережень щодо діяльності підприємств , актуальними питаннями та особливостями підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Дякуємо Патлаченко Людмилі Андріївні, Валюх Надії Миколаївні, Григораш Ірині Валеріївні та Пугачової Ірині Миколаївні за цікаві та змістовні доклади.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

📌У жовтні ФМОІТ приймав участь у проекті “Профорієнтаційний STREAM”🤝

У жовтні ФМОІТ приймав участь у проекті “Профорієнтаційний STREAM”, який проходив на базі 7 гімназії за участю учнів 9-11 класів шкіл Суворівського р-ну м. Одеси.

Факультет представляли декан Москалюк Г.О., викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Черкашина Т.В., Волчек Р.М. і кафедри менеджменту Кузніцова І.О., Данчева О.М. Запросили абітурієнтів на School Week та День відкритих дверей, поспілкувалися з батьками, проінформували про особливості вступу на ФМОІТ, запланували цікаві спільні проекти тощо.

Дякуємо керівництву гімназії 7 та усім організаторам і учасникам за цікавий івент.

📌Студенти 2 курсу ФМОІТ спеціальності “Облік та оподаткування” відвідали ПАТ “Одескабель” та ознайомилися з особливостями діяльності підприємства🏭

Студенти 2 курсу ФМОІТ спеціальності “Облік та оподаткування” відвідали ПАТ “Одескабель” та ознайомилися з особливостями діяльності підприємства.

Дякуємо викладачам кафедри бухгалтерського обліку та аудиту доц. Муренто Т.О. та ст.викл. Доценко О.В. за організацію екскурсії.

📌Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм провідних ВУЗів УКРАЇНИ

Переглянуто та приведено у відповідність до вимог СІМА програми підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Облік і оподкування» :

 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Одеський національний економічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрів спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування»

Академія праці, соціальних відносин і туризму СІМА акредитувала вищевказані програми підготовки бакалаврів та магістрів.

Затверджено спеціальну цінову пропозицію для випускників зазначених спеціальностей.
Обовязкові умови для виконання кандидатами на Диплом СІМА:

 • Реєстрація з СІМА
 • Успішна здача кейс-стаді СІМА (центри екзаменування є у 7 найбільших містах України)

📌Вітаємо наших бакалаврів та їх наукових керівників з блискучим захистом 10 червня 2019 року👏

Сьогодні, 10.06.2019 р. закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ОЕФ зі спеціальності “Облік та аудит”. Вітаємо студентів 4 курсу, а також викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кафедри економічного аналізу, кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки і Обліково-економічний факультет з цією важливою подією!

📌Вітаємо студента 1 курсу магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ з ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з  дисципліни “Управлінський облік”📑

Вітаємо студента 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА з почесним ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Управлінський облік”, яка відбулася 15-17 травня 2019 р. в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

📌18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби💪

Спортивне студентське життя!!!

18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби.

Вітаємо студентів ОЕФ, які посіли призові місця:

Самострол О.О., студента 51 групи ОЕФ – І місце з кульової стрільби;
Тропанця Д.І, студента 11 групи ОЕФ – ІІІ місце з штовхання ядра;
Шевченко К.В., студентку 12 групи ОЕФ – І місце з бігу на 60 м;
Хамутинську О.В., студентку 31 групи ОЕФ – І місце зі стрибків у довжину та ІІ місце з бігу на 60 м.

За загальними підсумками ОЕФ посів почесне І місце в програмі 69 Спартакіади ОНЕУ.

Висловлюємо щирі слова подяки від імені студентського самоврядування та деканату переможцям спортивного заходу та всім студентам, що підтримали команду обліково-економічного факультету ОНЕУ.

📌16 травня 2019 року студенти ОЕФ відсвяткували День вишиванки🎉

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв’язок поколінь.
Зі святом Вас, друзі!

📌6 травня 2019 року на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету👥

6 травня на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету. У результаті виборів перемогу здобула діюча Голова самоврядування – Паун Інна.

Вітаємо з перемогою, бажаємо подальших успіхів у діяльності та міцної і відповідальної команди в наступному навчальному році!

📌Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ “Youth business association” з успішним проходженням бізнес-гри “Корпорація ідей 6” у квітні 2019 року🎊

Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ “Youth business association” з успішним проходженням бізнес-гри “Корпорація ідей 6”. Дякуємо Департаменту у справах сімї, молоді та спорту Харківської міської ради та Харківскому інституту фінансів КНТЕУ за організацію заходу!

📌9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету до Дня української писемності та мови презентували школярам виставу✨

9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету до Дня української писемності та мови презентували школярам Одеського ліцею «Європейський» виставу за мотивами твору І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я».

📌13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація»💻

13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація».
За результатами тренінгу власником ресторану «Папа Гиви» Чернявською Яною було відзначено практичну цінність та високий рівень здобутих студентами фахових компетентностей щодо організації управлінського обліку та аналізу у сфері ресторанного бізнесу.
Також ресторатором було запропоновано можливість подальшого працевлаштування та проходження виробничої й переддипломної практики майбутніх випускників у ресторані «Папа Гиви». За активну участь у тренінгу студенти були нагородженні 20% дисконтними картами до закладу ресторанного господарства.

Дякуємо керівництву університету та факультету за можливість реалізації тренінгових технологій в освітньому процесі!

📌26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, де спільно з кафедрою обліку та оподаткування в галузях економіки було проведено круглий стіл на тему «Професійна компетентність бухгалтерів: реалії, виклики та застереження».

У роботі круглого столу прийняли участь співробітники ДФС, студенти Обліково-економічний факультет, декан ОЕФ Москалюк Г.О. та завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Р.В.

У ході зустрічі висвітлено найактуальніші питання, які виникають під час застосування Податкового кодексу України, розкрито інформацію відносно сучасних компетенцій представників економічних служб, а також проінформовано студентів о можливостях працевлаштування. Дякуємо організаторам та учасникам заходу!!!!

Ähnliches Foto