072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (магістратура)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» – одна із провідних спеціальностей економічного напряму, яка цілеспрямовано готує фахівців у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною. Наші студенти отримують знання з теорії та практики фінансів та міжнародного банківського бізнесу, податкової та митної справи, фінансових технологій, фінансового менеджменту, страхування, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку. 

Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та працюють у Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій та митних службах, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, комерційних банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, тощо. 

Освiтнi програми

  1.  Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
  2.  Управління публічними фінансами
  3. Фінансовий та страховий менеджмент

 

МАГІСТР
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Освітня програма «Управління публічними фінансами»
Стислий опис і актуальність Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів

Знання та вміння Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання типових професійних завдань та інтерпретації отриманих результатів. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави

Майбутні професії Підприємства, державні установи, податкова, митна, казначейська служба. Органи місцевого самоврядування тощо
Освітня програма «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»
Знання і вміння Студенти отримують поглиблені знання теорії та практики управління діяльністю банків на фінансовому ринку. Розумітимуть загальні принципи та інструментарії реалізації державної  політики регулювання фінансових ринків. Володітимуть необхідними знаннями та навичками корпоративного і фінансового менеджменту в банках.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади в українських банках, фінансових компаніях (їх філіях і зарубіжних представництвах), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо).

Приклади посад: економіст, провідний фахівець управління операційного ризику Департаменту ризик-менеджменту  кредитний аналітик юридичних осіб, керівник відділення, керівник проектів з залучення клієнтів крупного корпоративного бізнесу,  менеджер по роботі з преміум клієнтами, фахівець з управління ризиком ліквідності, провідний фахівець відділу обліку та контролю активних операцій, фахівець з управління ринковими ризиками, старший менеджер по роботі з клієнтами середнього бізнесу, керівник із залучення і розвитку ключових клієнтів середнього бізнесу, фахівець відділу кредитного аналізу корпоративних клієнтів, керівники відділів та департаментів банку.

Заробітна платня від 15 000 грн.

Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми Особливістю магістерської програми є її практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу відповідно до Концепції стратегічного розвитку Одеського національного економічного університету, безпосередня спроможність випускників щодо демонстрації оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих професійних компетентностей, які апробуються на етапі ознайомлення з реально функціонуючими банківськими програмними продуктами.

Конкурентною перевагою магістерської програми є орієнтація її на виключно індивідуальних підхід до студентів в процесі конкретної підготовки при вирішенні ситуаційних задач; виконання індивідуального науково-дослідного завдання (консультаційного проєкту), за результатами підготовки якого передбачено публікацію тез наукових доповідей або статей у фахових виданнях.

Освітня програма «Фінансовий та страховий менеджмент»
Стислий опис і актуальність Освітньо-професійна програма другого(магістерського) рівня вищої освіти має прикладну орієнтацію. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців у сфері фінансового та страхового менеджменту. Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями у сфері фінансового та страхового  менеджменту, прикладними навичками, які дозволяють формувати стратегію розвитку корпорацій (підприємств), страхових компаній, інших фінансових установ та забезпечувати їх конкурентоспроможність; розробляти та удосконалювати методичний інструментарій; надає можливість подальшого навчання за відповідними спеціальностями галузі знань «Управління та адміністрування». Опрацювання набутих знань студенти здійснюють при проходженні практики у страхових компаніях, банках, підприємствах різної форми власності. Результатом навчання на програмі є набуття компетенцій:

 Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Здатність визначати умови функціонування компаній  та обґрунтовувати управлінські рішення на фінансовому ринку(за сегментами).

Знання та вміння Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку .

Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи,  страхування та фондового ринку та управляти ними.

Майбутні професії та перспективи працевлаштування Працевлаштування на підприємствах, у страхових компаніях та фінансових установах будь-якої організаційної форми, у якості страхових посередників, фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, фінансових аудиторів, фахівців фондового ринку, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем, в установах системи вищої освіти. Заробітна плата коливається залежно від регіону та посади від 15000 грн до 40000 грн.

 

Михайло Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету;

Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду від України;

Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Вадим Мороховський;

Гончаренко Олена – декан фінансово-економічного факультету;

Худіяш Людмила – голова Правління АБ “Південний”;

Кузнєцова Людмила – завідуюча кафедри банківської справи;

Цивінська Олена – генеральний директор “Odessa Port Cargo Transshipment Complex”;

Канікаєв Юрій – директор юридичної фірми CLS ELITE Co.LTD. Юрист, правозахисник, журналіст;

Чернеженко Марина – керівник одеського представництва страхової компанії “QBE – Україна”;

Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій – АБ “Південний”;

Колесникова Ольга – член Правління “МТБ БАНК”, начальник Управління фінансового моніторингу;

Христін Артем – виконавчий директор компанії «Форт Бір Плюс»;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

О. М. Дода – фінансовий директор групи торгівельних компанії «Авіс»;

О. Довгопол – директор та засновник ТА «Хороший отдых».

Посада Середня заробітна плата (станом на 2019 рік)
Фінансовий інспектор 15 000 грн
Податковий інспектор 18 000 грн
Економіст-фінансист 12 000 грн
Фінансист-аналітик 20 000 грн
Митний брокер 15 000 грн
Податковий консультант 20 000 грн
Спеціаліст з податкового планування 20 000 грн
Спеціаліст зі страхування ризиків 13 000 грн
Аналітик інвестиційного портфелю 20 000 грн
    А також:
Посада Середня заробітна плата, грн.
банкір 14 000
біржовий брокер 15 000
фінансовий аналітик від 15 000 до 22 500
фінансовий директор від 25 000 до 45 000
кредитний менеджер від 9 000 -12 000
спеціаліст відділу інвестицій 13 000
спеціаліст відділу цінних паперів 12 000
спеціаліст відділу ризик-менеджменту від 13 000 – 35 000
фінансовий і інвестиційний консультант від 10 000 – 22 000
спеціаліст по роботі з юридичними особами від 10 000 – 19 000
менеджер по роботі з VIР-клієнтами від 18 000
бізнес –аналітик 20 000
спеціаліст з оцінки й продажу бізнесу від 20 000
керівник проектів в банківському секторі від 20 000
директор філіалу банку, начальник відділення від 20 000
начальник операційного відділу від 20 000

Магістр

Контактна особа:

декан факультету фінансів та банківської справи, к.е.н., доц.

Мартинюк Ірина Василівна Контактний

телефон: 722-38-80

Складові конкурсного балу при вступі
1. МТНК 0,5
2. Фахове вступне випробування 0,5

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto