Фінанси, банківська справа та страхування (магістратура)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –одна із провідних спеціальностей економічного напряму, яка цілеспрямовано готує фахівців у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною. Наші студенти отримують знання з теорії та практики фінансів та міжнародного банківського бізнесу, податкової та митної справи, фінансових технологій, фінансового менеджменту, страхування, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку. 

Навчання сприятиме формуванню професійних компетенцій з фінансів, банківської справи та страхування. Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та працюють у Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій та митних службах, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, комерційних банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, тощо. 

Освiтнi програми

 1.  Управління діяльністю банків на фінансовому ринку
 2.  Управління фінансовою стійкістю банків
 3.  Державні та муніципальні фінанси
 4.  Фіскальне та митне адміністрування
 5.  Корпоративні фінанси
 6.  Фінансовий та страховий менеджмент
 7.  Фауково-методичні основи фінансового менеджменту

 

Освітня програма «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку»
Знання і вміння Студенти отримують поглиблені знання теорії та практики управління діяльністю банків на фінансовому ринку. Розумітимуть загальні принципи та інструментарії реалізації державної  політики регулювання фінансових ринків. Володітимуть необхідними знаннями та навичками корпоративного і фінансового менеджменту в банках.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади в українських банках, фінансових компаніях (їх філіях і зарубіжних представництвах), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо).

Приклади посад: економіст, провідний фахівець управління операційного ризику Департаменту ризик-менеджменту  кредитний аналітик юридичних осіб, керівник відділення, керівник проектів з залучення клієнтів крупного корпоративного бізнесу,  менеджер по роботі з преміум клієнтами, фахівець з управління ризиком ліквідності, провідний фахівець відділу обліку та контролю активних операцій, фахівець з управління ринковими ризиками, старший менеджер по роботі з клієнтами середнього бізнесу, керівник із залучення і розвитку ключових клієнтів середнього бізнесу, фахівець відділу кредитного аналізу корпоративних клієнтів, керівники відділів та департаментів банку.

Заробітна платня від 15 000 грн.

Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми Особливістю магістерської програми є її практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу відповідно до Концепції стратегічного розвитку Одеського національного економічного університету, безпосередня спроможність випускників щодо демонстрації оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих професійних компетентностей, які апробуються на етапі ознайомлення з реально функціонуючими банківськими програмними продуктами.

Конкурентною перевагою магістерської програми є орієнтація її на виключно індивідуальних підхід до студентів в процесі конкретної підготовки при вирішенні ситуаційних задач; виконання індивідуального науково-дослідного завдання (консультаційного проєкту), за результатами підготовки якого передбачено публікацію тез наукових доповідей або статей у фахових виданнях.

Магістр
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма Управління публічними фінансами

Стислий опис і актуальність Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування

 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів

Знання та вміння Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання типових професійних завдань та інтерпретації отриманих результатів. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави

Майбутні професіі Підприємства, державні установи, податкова, митна, казначейська служба. Органи місцевого самоврядування тощо

072 Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною. Наші студенти отримують знання з теорії та практики фінансового та страхового менеджменту, публічних фінансів, корпоративних фінансів, фіскального та митного адміністрування, управління банківською діяльністю на фінансових ринках.

Навчання сприятиме формуванню професійних компетенцій з фінансів, банківської справи та страхування. Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та працюють у Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій та митних службах, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, комерційних банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, тощо.

 

2.Стислий опис, особливості і конкурентні переваги кожної освітньої програми

 

ОП «Фінансовий та страховий менеджмент»

Мета освітньої програми «Фінансовий та страховий менеджмент»  підготувати магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з  фінансового та страхового менеджменту.

У результаті навчання за освітньою програмою «Фінансовий та страховий менеджмент» студенти набудуть ключових компетенцій з  ефективного управління у фінансових та страхових сферах. Освітня програма «Фінансовий та страховий менеджмент» орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців у сфері фінансового та страхового менеджменту, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи на керівних посадах у фінансових установах, комерційних банках, страхових компаніях, фінансових підрозділах, міжнародних компаніях, біржах, тощо.

 

 

ОП  «Корпоративні фінанси»

Мета освітньої програми «Корпоративні фінанси» передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку корпоративних фінансів.

Освітня програма «Корпоративні фінанси» передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо управління фінансами компаній, з використанням сучасних інструментів аналізу; вивчення факторів і методів максимізації вартості компанії; вирішення завдань бюджетування, вибору інвестиційних проектів, оцінки вартості капіталу, проведення аналізу поточної ліквідності і платоспроможності, прийомів фінансового контролінгу.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи на керівних посадах у корпораціях, міжнародних компаніях, фінансових організаціях, інвестиційних компаніях та холдингах, інвестиційних банках, тощо.

 

 

ОП «Фіскальне та митне адміністрування»

Метою освітньої програми «Фіскальне та митне адміністрування» є надання студентам системи знань та формування компетенцій з фіскальної політики, системи адміністрування податків та митних платежів, податкового та митного менеджменту, методів формування і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях, інструментів управління у системі фінансових відносин, у т.ч. в умовах фінансової децентралізації.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи на керівних посадах як в органах системи Державної податкової та митної служб України, Державної казначейської служби України, Пенсійного фонду України, фінансових служб державних органів центральної і місцевої влади, так і в міжнародних компаніях або власному бізнесі та з питань податкового консультування.

 

ОП «Управління публічними фінансами»

Мета освітньої програми «Управління публічними фінансами» передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань з питань формування і функціонування публічних фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами держави та місцевого самоврядування.

У результаті навчання за освітньою програмою «Управління публічними фінансами» студенти набудуть ключових компетенцій з основних засад управлінської діяльності у сфері публічних фінансів, оволодіння методиками прийняття ефективних рішень у межах формування та використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, цільових бюджетних і позабюджетних фондів, державних і комунальних підприємств.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи на посадах в Міністерстві фінансів України, органах влади регіонального та муніципального рівня, органах фінансового контролю, Державної податкової та митної служб України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, Пенсійного фонду України, тощо.

 

 

 

Михайло Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету;

Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду від України;

Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Вадим Мороховський;

Гончаренко Олена – декан фінансово-економічного факультету;

Худіяш Людмила – голова Правління АБ “Південний”;

Кузнєцова Людмила – завідуюча кафедри банківської справи;

Цивінська Олена – генеральний директор “Odessa Port Cargo Transshipment Complex”;

Канікаєв Юрій – директор юридичної фірми CLS ELITE Co.LTD. Юрист, правозахисник, журналіст;

Чернеженко Марина – керівник одеського представництва страхової компанії “QBE – Україна”;

Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій – АБ “Південний”;

Колесникова Ольга – член Правління “МТБ БАНК”, начальник Управління фінансового моніторингу;

Христін Артем – виконавчий директор компанії «Форт Бір Плюс»;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

О. М. Дода – фінансовий директор групи торгівельних компанії «Авіс»;

О. Довгопол – директор та засновник ТА «Хороший отдых».

Посада Середня заробітна плата (станом на 2019 рік)
Фінансовий інспектор 15 000 грн
Податковий інспектор 18 000 грн
Економіст-фінансист 12 000 грн
Фінансист-аналітик 20 000 грн
Митний брокер 15 000 грн
Податковий консультант 20 000 грн
Спеціаліст з податкового планування 20 000 грн
Спеціаліст зі страхування ризиків 13 000 грн
Аналітик інвестиційного портфелю 20 000 грн
  А також:
 • банкір – 14 000 грн
 • біржовий брокер -15 000 грн
 • фінансовий аналітик – від 15 000 до 22 500 грн
 • фінансовий директор – від 25 000 до 45 000 грн
 • кредитний менеджер – від 9 000 -12 000 грн
 • спеціаліст відділу інвестицій – 13 000 грн
 • спеціаліст відділу цінних паперів – 12 000 грн
 • спеціаліст відділу ризик-менеджменту від 13 000 – 35 000 грн
 • фінансовий і інвестиційний консультант від 10 000 – 22 000 грн
 • спеціаліст по роботі з юридичними особами від 10 000 – 19 000 грн
 • менеджер по роботі з VIР-клієнтами від 18 000 грн
 • бізнес –аналітик – 20 000 грн
 • спеціаліст з оцінки й продажу бізнесу від 20 000 грн
 • керівник проектів в банківському секторі від 20 000 грн
 • директор філіалу банку, начальник відділення від 20 000 грн
 • начальник операційного відділу від 20 000 грн

Магістр

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto