Облік і оподаткування (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності
 2. Міжнародний облік, аналіз  і оподаткування
 3. Управлінський облік та податковий менеджмент (науково-освітня програма)
 4. Аналіз бізнес-процесів у  підприємництві

Сиротенко Наталія Анатоліївна – закінчила Одеський державний економічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит», магістр з «Обліку і аудиту», диплом з відзнакою З 2001 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)». З 2009 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, член ради обліково-економічного факультету ОНЕУ. З 2013 року – заступник голови секції навчально-методичного забезпечення змісту освіти Науково-методичної ради ОНЕУ. З 2014 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Сфера наукових інтересів: розвиток вітчизняної системи обліку та контролю; гармонізація облікових систем країн світу; узгодженість інформаційних даних у системах обліку, статистики та оподаткування; загальні тенденції розвитку екологічного та соціально-орієнтованого обліку та контролю.

Москалюк Ганна Олександрівна к.е.н., доцент (1998 -2003) – з 2003 року працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Організаційні форми та механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства». Має вчене звання – доцент, має міжнародний сертифікат САР («Бухгалтер-практик»). З 2005 по 2012 рр. – заступником головного бухгалтера ПП «Технострой». Сфера наукових інтересів: фінансова та нефінансова звітність, МСФЗ, фінансовий та управлінський облік, управління підприємством. З 2014 року – заступник декана обліково-економічного факультету ОНЕУ, заступник голови Ради обліково-економічного факультету ОНЕУ.

Муренко Тетяна Олександрівна к.е.н., доцент – з 2003 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. Сфера наукових інтересів: фінансова звітність та контроль діяльності підприємств, економічна безпека підприємств та їх сталий розвиток. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація контролю фінансової звітності (на прикладі підприємств залізничного транспорту)», з 2015 року – доцент кафедри бухгалтерського обліку. Обіймала посади: начальника відділу зведеної бухгалтерської звітності фінансової служби Одеської залізниці (2004-2008), заступника директора автобази санітарного автотранспорту з економічних питань (2008-2013). Має сертифікати: Certified Accounting Practitioner (CAP), reg. numder 0007256, August 15, 2007; International Financial Reporting Standards Diploma (IСFМ), reg. numder ІАS 10795, September 15, 2014; про підвищення кваліфікації за програмою: «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України», №14 від 18.01.2014р.

Випускники цієї спеціальності є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо. Випускники ОЕФ також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

 • Головний бухгалтер – 20000-25000 грн;
 • Аудитор – 20000-25000 грн;
 • Податковий інспектор – 10000-15000 грн;
 • Фінансовий директор – 25000 грн;
 • Бухгалтер з управлінського обліку – 20000 грн;
 • Внутрішній аудитор – 18000-20000 грн;
 • Економіст – 15000-18000 грн;
 • Викладач закладу вищої освіти – 7000-15000 грн;
 • Бухгалтер з податкових розрахунків – 20000 грн;
 • Ревізор – 10000-15000 грн;
 • Аналітик – 18000-20000 грн;
 • Науковий співробітник – 7000-15000 грн.

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Цикл загальної підготовки
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації 90 1 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті 90 1 залік Кафедра економічного аналізу
Основи наукових досліджень 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Цикл професійної підготовки
Облік за видами економічної діяльності 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Фінансовий аналіз 150 1 іспит Кафедра економічного аналізу
Бухгалтерський облік і звітність в управлінні 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Організація і методика аудиту на підставі МСА 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Організація бухгалтерського обліку 120 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Державний фінансовий контроль 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Вибіркові дисципліни

Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі 90 1 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Внутрішній аудит 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Професійна етика в бізнесі 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Податкові ризики та податкове планування 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі 90 1 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Контроль міжнародних операцій 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Соціальна відповідальність бізнесу 120 1 залік Кафедра економічного аналізу
Стратегічний аналіз 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Системи і моделі обліку та аналізу 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міждисциплінарний тренінг 90 3 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Виробнича практика 360 3 Захист звіту Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Державна атестація 270 3 Захист роботи ДЕК

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Цикл загальної підготовки
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації 90

 

1 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті 90 1 залік Кафедра економічного аналізу
Основи наукових досліджень 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Цикл професійної підготовки
Облік за видами економічної діяльності 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Фінансовий аналіз 150 1 іспит Кафедра економічного аналізу
Бухгалтерський облік і звітність в управлінні 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Організація і методика аудиту на підставі МСА 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Організація бухгалтерського обліку 120 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Державний фінансовий контроль 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Вибіркові дисципліни

Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управлінські інформаційні системи в сфері ЗЕД 90 1 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Професійна етика в бізнесі 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Контроль міжнародних операцій 120 1 Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства 150 1 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управлінські інформаційні системи в сфері ЗЕД 90 1 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Внутрішній аудит 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Соціальна відповідальність бізнесу 120 1 залік Кафедра економічного аналізу
Стратегічний аналіз 120 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Системи і моделі обліку та аналізу 90 1 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міждисциплінарний тренінг 90 3 залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Виробнича практика 360 3 Захист звіту Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Державна атестація 270 3 Захист роботи ДЕК

Ähnliches Foto