ПОЛОЖЕННЯ / Розділ 2: Організація освітнього процесу та забезпечення його якості

Положення про організацію освітнього процесу в ОНЕУ

Додаток до положення про організацію освітнього процесу в ОНЕУ. Основні терміни та поняття

 Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком в ОНЕУ
 Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти в ОНЕУ
Кодекс академічної доброчесності в ОНЕУ
Положення про індивідуальний навчальний план студента ОНЕУ
Положення про реалізацію права та вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти в ОНЕУ
Положення про порядок оцінювання знань, ліквідації академічної заборгованості здобувачів вищої освіти ОНЕУ
 Положення про академічні розходження та порядок перезарахування навчальних дисциплін в ОНЕУ
Положення про організацію самостійної роботи студентів в ОНЕУ
Положення про письмові роботи здобувачів вищої освіти в ОНЕУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в ОНЕУ
Положення про організацію та проведення письмових іспитів в ОНЕУ
Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в ОНЕУ
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій ОНЕУ
Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр
Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр
Положення про порядок реалізації права учасників освітнього процесу ОНЕУ на академічну мобільність
Положення про організацію інклюзивного навчання в ОНЕУ

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОНЕУ

Положення про порядок надання платних освітніх послуг Центром  надання додаткових освітніх послуг в ОНЕУ
Положення про розробку, моніторинг, періодичний перегляд, оновлення та закриття освітніх програм в ОНЕУ

Інструкція до розроблення освітніх програм в ОНЕУ

Методичні рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти в ОНЕУ

Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ОНЕУ
Положення про силабус навчальної дисципліни в ОНЕУ
Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури в ОНЕУ
Положення про роботу з системою управління дистанційним навчанням «Moodle» в ОНЕУ
Положення про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами в ОНЕУ
Положення про розклад навчальних занять