Павлова Тетяна Олександрівна

Павлова Тетяна Олександрівна к.ю.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Освіта 

Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, юридичний факультет, диплом з відзнакою. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, 1996 рік.

📌Науковий ступінь 

Кандидат юридичних наук (2005 р.), спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (тема: «Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України»).

📌Вчене звання 

Доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (2008 р.)

📌Трудова діяльність 

 • З 14.10.1996 по 31.12.1997 р. – помічник адвоката Приморського району м. Одеси.
 • З 01.01.1998 р. по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики ЕПФ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. На посаді доцента вказаної кафедри з 2008 р.
 • З 01.09.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ (за сумісництвом).

📌Дисципліни, які викладаються

 • Теорія держави і права
 • Правознавство
 • Юридична психологія

📌Підвищення кваліфікації

1. З 06.06.2022 – 17.07.2022 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі Центру Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації та Донецького державного університету внутрішніх справ за програмою “Корпоративний менеджмент у публічній сфері в умовах воєнного стану: інституційна парадигма” з публікацією наукових тез доповідей. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-060632-PubSI (180 годин 6 кредитів ЄКТС).

2. 12-13 квітня 2019 року пройшла підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти та науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою: «Основи тестології та розробки тестових завдань», загальний осяг 0.5 кредитів ЄКТС (15 годин) з отриманням відповідного сертифікату.

3. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), відділ аспірантури та докторантури. Тема семінар-тренінгу «Підвищення професійної компетентності фахівців із питань організації та проведення підготовки здобувачів вищої освіту ступеня доктора філософії та доктора наук». Мета стажування: оновлення теоретичних та практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних знань. Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 2861-18 від 05.11.2018 р., програма та звіт. Сертифікат п-к № 209/18 від 20 листопада 2018 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

– семінар «Mental Health Support», 03 травня 2023 р. (організатор Благодійний Фонд «Life Support Ukraine»);

– практичний курс «Основи неорографічного кризового малювання», 17.06.22-08.07.22 р.; 30 годин; 1 кредит ЄКТС (Хмельницький інститут МАУП. Наказ від 16.06.2022 р. № 91-о).

– серія вебінарів «Можливості Web of Science для наукової діяльності»,16-18 липня 2019 р.;

– участь у освітньому онлайн-проекті для викладачів «Teach me Online» «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», 3-7 серпня 2020 р. Обсяг: 14 академічних годин;

– participation in a webinar on the topic:  «The methodology of plagiarism prevention” Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held on 08 October;

– освітній онлайн-проект для викладачів «Teach me Online» «Курс Power Point». 27-78 жовтня 2020 р. Обсяг: 8 академічних годин: 4 години теоретичне заняття; 4 години практичне заняття;

– освітній онлайн-проект «Teach me Online» для викладачів «Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів», 24 листопада 2020 р. Обсяг: 3 академічні години.

📌Сфера наукових інтересів

Проблеми теорії держави і права; правознавство; проблеми кримінального права; воєнні злочини; діджиталізація як засіб модернізації держави та окремих органів кримінальної юстиції; юридична психологія.

📌Наукові праці 

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням 

 1. Гаран О. В., Павлова Т. О. Наратив щодо окремих актуальних питань діджиталізації у площині електронних послуг та кримінального провадження.  Наука і техніка сьогодні. 2022. № 7(7). С. 10–22.
 2. Орловський Б. М., Павлова Т. О. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правовий дуалізм. Правова держава. 2022. № 46. С. 94–102.
 3. Павлов О.І., Кушнір О.І., Павлова Т.О. Ризики безпечного соціально-економічного та політичного розвитку України в умовах децентралізації влади та управління. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2021. Вип. 66. С. 39-45.
 4. Oleksandr Pavlov, Tetiana Pavlova, Iryna Pavlova, Oksana Kushnir, Oleksandr Pavlov Jr. Energy Dimension of Economic Goods of United Territorial Communities of Ukraine: Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 вересня 2021 р., м. Одеса). МГУ. Одеса: Фенікс, 2021. С. 127-129. 
 5. Павлова Т. О. Нормативно-правове врегулювання застосування електронних доказів як засіб забезпечення прав та свобод учасників кримінального провадження. Конституція — основа формування та удосконалення правової системи України: Збірник матеріалів круглого столу присвяченому 25-річчю конституції України [Електронний ресурс]. Київ: КНЕУ, 2021. С. 104–107.
 6. Павлова Т.О. Діджиталізація як напрям трансформації кримінального провадження. Правова держава. 2021. № 41. С. 96–102.
 7. Chuvakov O., Ryazanov M., Chuvakova H., Pavlova T.  The categories “legal tradition” and “anomaly of the legal sphere” in the context of regulation of innovations of modern society. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9(25), 411-417. Retrieved from:  https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1087 (Web of Science Core Collection).
 8. Pavlov O., Pavlova T., Pavlova I. Branding of cultural tourism objects of the united territorial communities of the southern megaregion of Ukraine. European countryside. Vol. 12. 2020. No. 3. p. 432-447. Retrieved from: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002feuco$002f12$002f3$002farticle-p432.xml (Web of Science Core Collection).
 9. Павлов О.І, Павлова І.О., Павлова Т.О., Павлов О.І. Економічні, політико-правові та управлінські наслідки децентралізації публічної влади в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2020.  Т. 5. № 4.С. 18-31.

Колективні монографії

Павлова Т.О. Кримінально-правова політика незалежної України. Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу і криміналістики: теорія та сучасна практика : монографія / О. А. Чуваков, Т. О. Павлова, Б. М. Орловський [та ін.] ; за ред. д.ю.н, проф. О. А. Чувакова.  Одеса : Фенікс, 2022. – 328 с. С. 10-47.

Павлова Т.О. Діджиталізація як засіб модернізації держави та окремих органів кримінальної юстиції. Дослідження механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина в публічному і приватному праві: кол. монорафія /М.А. Баламуш, Н.В. Ільєва, О.М. Миколенко [та ін.]; за заг. ред.: О.В. Гаран, О.І. Миколенко. Одеса: Фенікс, 2023. 300 с. С. 223-258.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid

Google Scholar