Андрєєва Наталя Миколаївна

Андрєєва
Наталя Миколаївна
д.е.н., професор

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта: Одеський державний політехнічний університет, 1993 рік, спеціальність: економіка та управління у машинобудуванні

Науковий ступінь: доктор економічних наук, тема дослідження: «Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності», 2007 рік;

Вчене звання: професор, 2019 рік;

Досвід роботи: економіст ВАТ «Одеський припортовий завод» в період з 1993 по 2008 р.р. (15 років), з 2008 по 2020 р.р. головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних проблем приморських регіонів НАН України; з 2008 по 2020 р.р доцент, професор кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету МОН України;

Дисципліни: маркетингові стратегії у товарній інноваційній політиці, стратегічний маркетинг, екологічний маркетинг, екологічні аспекти логістичної діяльності;

Підвищення кваліфікації: Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець, Польща, 2017 рік; Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, м. Ріга,  Латвія,  2017 рік; Вища школа соціології та економіки (Higher School of Social and Economic), м. Пшеворськ, Польща, 2018 рік, Люблінський Парк Наукових технологій (Lubelskiego  Parku Naukowo Technologicznego), м. Люблін, Польща, 2020 рік;

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: За період наукової діяльності приймала участь у 69 конференціях, з яких 41 – міжнародних. Зокрема, приймала участь у міжнародних конференціях:

 1. Андрєєва Н.М. Ризики та європейські чинники стимулювання політики екологізації інноваційно-інвестиційної сфери на агропродовольчих підприємствах України. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. Riga, 2017. 12-16.
 2. Андрєєва Н.М. Підготовка кадрів у сфері малого бізнесу : європейський досвід та українські реалії впровадження. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. WSBiP. Poland, April 24 – 28, 2017. Р. 1-5.
 3. Андрєєва Н.М. Перспективи розвитку екологічно чистих агропродовольчих виробництв в Україні в контексті Єврорегіонального співробітництва. European Integration of Economics, Education and Law. Proceedings of the International Scientific Conference. Warsaw, 2018. Р.166 – 169.                                               Приймала участь в експертному оцінюванні міжнародного проекту ПРООН «Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України»), у реалізації міжнародних наукових проектів: «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (МІS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова»; «Розвиток транскордонної інноваційної платформи / кластеру для використання Очерету звичайного (Phragmitas Australis) біомаси в якості джерела сталої енергетики» (REED BASE); «Danube S3 Cluster»   в рамках програми «Дунайська транснаціональна компанія» (Danube S3 Cluster – Transnational Cooperation of Clusters active on Agro-Food, based on Smart Specialization Approach in Danube region project in a framework of Danube Transnational Programme of as an Senior Partner) (REED BASE). Академік Академії економічних наук України (2019 рік.). Член Об’єднання Маркетологів України. Робота науковця відзначена за освітню та дослідницьку роботу грамотами Міністерства освіти і науки України, Одеської Обласної Державної Адміністрації і мера міста Одеси.

Наукові інтереси: стратегічний та екологічний маркетинг; інвестиційно-інноваційна політика на державному, регіональному та локальному рівнях; «зелена» економіка та логістика; екологізація секторального та регіонального розвитку національної економіки; сталий розвиток та теорія формування соціо-еколого-економічних систем.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: результати наукової діяльності за весь період наукової діяльності висвітлено у 270 наукових працях, з яких: 2 одноосібні монографії, 11 монографій (у співавторстві), 56 розділів у 21 колективній монографії, 7 брошур, 116 статей у наукових фахових та міжнародних виданнях, 69 доповідей тез наукових конференцій, 2 конспекти лекцій, 2 учбових посібника та інш.

Вибрані публікації:

 1. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: монография. Одесса: ИПРЕЕИ НАН Украины. Феникс, 2006. 536 с.
 2. Мартинюк О.М., Харічков С.К., Андрєєва Н.М. Формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами: організаційно-економічний аспект: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. 310 с.
 3. Андрєєва Н.М., Рулінська О.В. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ФОП Бондаренко М.О., 2015. 284 с.
 4. Андрєєва Н.М., Мартинюк О.М. Впровадження механізму інноваційного розвитку України в контексті екологізації економіки : монографія. Херсон: ІПРЕД НАНУ. Гринь Д.С., 2016. 136 c.
 5. Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. №1. C. 205-212. (Web of Science Core Collection). https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_1_205_212.pdf
 6. Andryeyeva N., Hotsuliak V., Gorbachenko S. Analysis Of Institutional Risks Of Sustainable Sea Development In Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. Р. 15-23 (Web of Science Core Collection).http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/375/pdf
 7. Andryeyeva N., Nezdoyminov S., Martynіuk O. «Green» infrastructure of the economy of recreational nature use. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 4. Р. 6-13 (Web of Science Core Collection). http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/471/pdf
 8. Lagovska O.А., Denysiuk O.G, Ovcharenko Y.І., Andryeyeva N.M. The economic-mathematical modelling of processes of optimization of sugar raw materials, logistics at sugar factories. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2, No. 26. Р. 322-333 (Web of Science Core Collection). http://fkd.org.ua/article/view/144284

Посилання на профіль 

Google Scholar

ORCID

Researcher

Scopus

Researcher