Аспірантура/Докторантура

Здобувачі ступеню доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій за 6 науковими спеціальностями.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

 1. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі:
 • 051 – Економіка (кафедри: загальної економічної теорії та економічної політики; управління персоналом та економіки праці; економічної кібернетики та інформаційних технологій);
 • 071 – Облік і оподаткування (кафедри: бухгалтерського обліку та аудиту; економічного аналізу);
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (кафедри: фінансів; банківської справи; фінансового менеджменту та фондового ринку);
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (кафедри: економіки підприємства та організації підприємницької діяльності; економіки та планування бізнесу; експертизи товарів та послуг).
 1. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
 • заява вступника (у відділі аспірантури);
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • 1 фотокартка (3х4);
 • автобіографія;
 • рекомендація в аспірантуру (тільки для випускників поточного року);
 • характеристика, підписана деканом (тільки для випускників поточного року);
 • характеристика-рекомендація в аспірантуру з місця роботи (для працюючих);
 • копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра + виписки з оцінками (завірені у відділі кадрів);
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів (для працюючих);
 • стаття + відгук. У разі відсутності опублікованих статей, вступник подає реферат з обраної наукової спеціальності обсягом до 30 сторінок + рецензія;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • швидкозшивач (картонний).

Всі документи для вступу до аспірантури оформлюються українською мовою та подаються вступником особисто.

 1. Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, яка формується наказом ректора університету. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа завідувачів кафедр та докторів філософії і докторів наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю. До предметних комісій можуть також бути включені потенційні наукові керівники вступників

До вступних випробувань в аспірантуру допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у  допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк  всіх або окремих документів, визначених правилами прийому.

Розклад вступних іспитів до аспірантури, що проводить університет, оприлюднюється на веб-сайті Університету за п’ять днів до початку іспитів.

 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводяться в наступні терміни:
Етапи вступної кампанії Термін
Прийом заяв та документів:

–         у зимовий період

–         у літній період

 

18 січня    – 15 лютого календарного року

15 червня – 28 серпня календарного року

Строки проведення вступних випробувань:

–         у зимовий період

–         у літній період

 

16 лютого – 24 лютого календарного року

1 вересня  – 14 вересня календарного року

Терміни зарахування вступників:

–         у зимовий період

–         у літній період

 

не пізніше 25 лютого календарного року

не пізніше 15 вересня календарного року

Початок навчання в аспірантурі

–         у зимовий період

–         у літній період

 

з 1 березня календарного року

з 1 жовтня календарного року

 

 1. Вступники до аспірантури складають 2 вступних іспити:
 • вступний іспит зі спеціальності;
 • вступний іспит з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Усі вступні випробування проводяться в усній формі.

 1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.

Наказ про зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури і веб-сайті університету.

 1. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад державне замовлення.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою ОНЕУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці шляхом прикріплення до кафедр, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, на державній основі без вступних іспитів строком до п’яти років.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури ОНЕУ згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ОНЕУ для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти ОНЕУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНЕУ та має право продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою); вступити до аспірантури ОНУ для здобуття відповідного ступеня і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою

Перелік документів, необхідних для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою:

 • заява вступника (у відділі аспірантури);
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • 1 фотокартка (3х4);
 • витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету щодо прикріплення здобувача та призначення наукового керівника для ухвали вченої ради університету;
 • копії дипломів магістра (спеціаліста) та бакалавра + виписки з оцінками (завірені у відділі кадрів);
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • швидкозшивач (картонний).

Прийом документів для прикріплення здобувачем – з 1 вересня по 30 вересня.

Розклад вступних іспитів

Вартість навчання в аспірантурі

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році

Іноземні громадяни мають звертатися до відділу міжнародних зв’язків ОНЕУ за адресою: вул. Преображенська, 8, каб. 125 ел.пошта: george@oneu.edu.ua, ird@oneu.edu.ua, тел. +38 (048) 723-11-81 (fax)

 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в докторантурі:

 • 051 – Економіка
 • 071 – Облік і оподаткування
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:

 • заява на ім’я ректора університету (у відділі аспірантури);
 • особовий листок по обліку кадрів;
 • 1 фотокартка (3х4);
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • висновки кафедри щодо вступу у докторантуру;
 • список опублікованих праць з обраної спеціальності, зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають диплом, його переклад, завірений в установленому порядку та свідоцтво про його визнання;
 • копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника);
 • витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо зарахування до докторантури університету;
 • відгук про наукову діяльність з місця роботи, засвідчену керівником установи (якщо здобувач з другого вузу або  наукової установи);
 • копія трудової книжки;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • швидкозшивач (картонний).

Додається трудова книжка з останнього місця роботи із записом про звільнення у зв’язку із вступом до докторантури.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; диплом про вищу освіту; диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук.

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році

Форми та термін підготовки в докторантурі: очна (денна) – 2 роки.

Фінансування відбувається за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом документів – з 15 червня по 25 серпня поточного року.