Бедрадіна Ганна Костянтинівна

ст. викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада:  ст. викладач
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Заклад, який закінчила:   Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка та соціологія праці», 1993

Аспірантура Одеського державного економічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (2008-2011 рр.)

  Основні роботи: 

  • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія / за заг. ед.. Професора В.Г.Герасименка; авт. кол.: В.Г.Герасименко, С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов, Г.К.Бедрадіна [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2013. – 304 с.
  • Практикум з дисципліни «Організація транспортних послуг» для студентів І-ІІІ курсів усіх форм навчання спеціальності «Туризм». (Укл. Г.К.Бедрадіна, А.В.Замкова – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012р. – 62 с.

Додатково: 

1. Бедрадіна Г.К. Методика оцінки якості туроператорської діяльності / Г.К. Бедрадіна / Розвиток туризму в період економічної кризи: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м.Донецьк, 13-14 квітня 2010 р.). / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2010. С. 147-148

2. Бедрадіна Г.К. Самооцінка як основа удосконалення якості послуг туристичного підприємства // Туризм та зближення культур: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 12 жовтня 2011 р.).

3. Бедрадіна Г.К. Сучасні підходи до оцінюванняя якості послуг підприємств туризму // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – № 20(145)-с.50-59.

4. Бедрадіна Г.К. Визначення місця сфери туристичних послуг у стандартній міжнародній класифікації продукції // Актуальні проблеми розвитку економіки вконтексті глобальних викликів / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-ти річчю факультету міжнародної економіки 19-20 вересня 2013 р. – Одеса: «Атлант», 2013.- 296 с.