Доценко Олена Валеріївна 

Доценко Олена Валеріївна    старший викладач кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: Одеський держаний економічний університет

Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 2001 року.

Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Облік інвестиційної та інноваційної діяльності», «Фінансова звітність», «1С Бухгалтерія 8.2.»

Напрямки наукових досліджень: удосконалення обліку основних засобів та капітальних інвестицій

Наукові здобутки

Усього публікацій – 26 (24,0 др.ар.)
у т.ч. наукові статті – 8; доповіді та тези до наукових і науково-практичних конференцій – 6; навчально-методичні видання – 9 (з них: 2 одноосіб.; 7 співавтор); приймала участь в написанні підручника, посібника та монографії.

Основні наукові публікації:
 1. Капітальні інвестиції як об’єкт обліку: сучасний стан, проблемні питання та шляхи вдосконалення їх сутності і класифікації // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / за ред. д.е.н. професора Максімової В.Ф. – Одеса, ОНЕУ, 2014. – 461 с. 0,8 др.ар
 2. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік та аудит». – Одеса: ОНЕУ, 2012, 1,16 др.ар.
 3. Методологія бухгалтерського обліку: Навч. посіб – Одеса: ОНЕУ, 2013, 1,34 др.ар.
Статті:
 1. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку та в обліку для цілей оподаткування // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 17. – Одеса: ОДЕУ, 2004. – С. 97 – 102.
 2. Про амортизацію як джерело фінансування капітальних інвестицій в основні засоби // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 21. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – С. 97 – 101.
 3. Проблемні питання обліку капітальних інвестицій: історичний аспект // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Принтер – інформ, 2005. – С. 248 – 254.
 4. До питання про класифікацію процесів капітального інвестування // Науковий вісник Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2006. – № 6 (26). – С. 27 – 33.
 5. Про деякі питання взаємозв’язку основних засобів і капіталу як джерела їх формування – минулий досвід і сучасні рішення // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 13. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – 354 с. – С. 275 – 280.
 6. Про поняття та склад капітальних інвестицій // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 34. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – 344 с. – С. 57 – 64.
 7. Удосконалення обліку капітального ремонту основних засобів // Актуальні проблеми економіки, 2010. – № 8 (110). – 341 с. – С. 270 – 276.
 8. Про освоєння капітальних інвестицій в Одеській області // Науковий вісник Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 17 (118). – 267 с. – С. 73 – 79.
Тези доповідей на конференціях:
 1. До питання про сутність та склад основного капіталу // Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 22-23 травня 2009 р. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 258 с. – С.74 – 77
 2. Про зближення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті евроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 19-20 травня 2011 р. – Одеса: ОДЕУ, 2011. – 305 с. – С. 106 – 108.
 3. Амортизація основних засобів та собівартість продукції: бухгалтерський та податковий аспекти // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНЕУ, 2014. – С. 24