Коваленко Вікторія Володимирівна

Коваленко
Вікторія Володимирівна
д.е.н., професор

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта: Сумський сільськогосподарський інститут (1993) з відзнакою

Докторська дисертація: «Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи» (2011)

Вчене звання: професор (2012)

Досвід роботи: 1993-1996 – Сумський сільськогосподарський інститут, асистент кафедри фінансів;
1996-2011 – Українська академія банківської справи, доцент кафедри банківської справи
З 2011 – Одеський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи

Дисципліни: Методологія наукових досліджень, Управління фінансовою стійкістю банку

Наукові інтереси: фінансова стійкість, фінансова безпека, ресурсний потенціал, капіталізація, розвиток фінансового ринку

Загальна кількість публікацій: близько 250

Вибрані публікації:
Навчальні посібники:
 1. Коваленко В. В. Банківський нагляд : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262 с.
 2. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 224 с.
 3. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посіб. / [Дмитров С. О.; Коваленко В. В.; Єжов А. В.; Бережний О. М.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с.
 4. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник / В. В. Коваленко. – К. : Знання України, 2006. – 332 с.
 5. Коваленко В. В. Фінансовий моніторинг банків : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – Суми : “Мрія-1” ЛТД, 2005. – 120 с. (7,09 друк. арк.).
 6. Банківський нагляд : навч. посіб. / [В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко, О. Г. Коренева] ; за ред. Міщенка В. І. – К. : Знання, 2004. – 406 c.
 7. Коваленко В.В. Маркетинг: Навч. посібник / В.В. Коваленко, С.О. Тридід, Ж.І. Торяник. – Львів: “Новий світ”, 2011. – 266с.
 8. Звєряков М.І. Управління фінансовою стійкістю банків: навчальний посібник / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеєва. – Одеса «Атлант», 2014. – 567 с.
Монографії:
 1. Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи : монографія / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с.
 2. Коваленко В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія / В. В. Коваленко, С. О. Дмитров, А. В. Єжов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 112 с.
 3. Коваленко В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення : монографія / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 153 с.
 4. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В. В. Коваленко. – ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 238 с.
 5. Коваленко В. В. Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення : монографія / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник. – К. : УБС НБУ, 2010. – 158 с.
 6. Банківська система України : монографія / [В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль]. – ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 187 с.
 7. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / за редакцією проф. Л.В. Кузнєцової.- Одеса: Видавництво «Атлант, 2011. – 517 с.
 8. Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. – 765 с.
 9. Коваленко В.В. Концептуальные основы безопасности банковской деятельности: монография / В.В. Коваленко. – LAMBERT: Academic Publishing. – Germany, 2013. – 81 с.
 10. Коваленко В.В. Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання: монографія/ В.В. Коваленко, М.В. Суганяка, В.І. Фучеджи. ‒ Одеса: Видавництво «Атлант»,, 2013. – 458с.
 11. Коваленко В.В. Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2013. – 491 с.
 12. Current state and perspectives of enterprises development in conditions of international economic activity (Improvement of cash flowmanagement in modern bank) / Kovalenko V.V. , Sergeeva E.S.: Monograph. – Matej Bel University, Banska Bastrica, Slovakia.-2013. – 296 p. (p.157 – 165).
 13. Діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – 358 с.
 14. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.
 15. Коваленко В. В. Впив монетарних чинників на позиціювання інфляційної складової у діяльності банків: методологічні та практичні аспекти оцінювання: монографія / В. В. Коваленко, Є .В. Шепель. – Одеса: Атлант, 2015. – 242 с.
Статті за останні роки:
 1. Коваленко В. В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 169–177.
 2. Коваленко В. Стратегічне управління системоутворюючими складовими фінансової стійкості банківської системи / В. Коваленко // Банківська справа. – 2010. – № 6.– С. 65–72.
 3. Коваленко В. В. Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина // Фінанси України. – 2010. – № 8.–С. 73–86.
 4. Коваленко В. В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 87–99.
 5. Коваленко В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності системи та індикатори її оцінки / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 111–122.
 6. Kovalenko V. Formation of the structural and logical composition of the strategic management of the banking system financial soundness / V. Kovalenko, I. Bokun // Nauka i studia. – 2010. – № 9 (31). – P. 34–39.
 7. Звєряков М.І. Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко // Фінанси України. – 2012. – №4. – С.3-12.
 8. Коваленко В.В.Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи / В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7 (120).- С. 232-241.
 9. Звєряков М.І. Банкiвський капiтал:вимоги Базеля III / М. I. Звєряков, В.В. Коваленко // Фiнанси України. – 2011. – №6. – С. 13-23.
 10. Коваленко В.В. Механізм забезпечення ліквідності банківської системи та побудова моделі оцінки впливу факторів на її рівень / В.В. Коваленко // Вісник НУВГП. – 2011. – № 2 (54). – С. 109-114.
 11. Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5 (131). – С.41-54.
 12. Кузнєцова Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л.В. Кузнєцова, В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2 (128). – С. 264-271.
 13. Коваленко В.В. Методологічні засади організації системи ризик-менеджменту в банках / В.В. Коваленко, Л.В. Кузнєцова, Я.Є. Вербицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №5. – С. 74-81.
 14. Kovalenko V. Moral hazard: determination and the way of decreasing it / V. Kovalenko, E. Cherkashyna, Y. Verbytska // Nayka i studia. – 2012. – №1(46). – р. 5-16.
 15. Коваленко В.В. Концептуальні основи формування системи безпеки банківської діяльності / В.В. Коваленко / Економічний часопис – XXI. – 2013. – №1-2 (1). – С. 56-59.
 16. Коваленко В.В. Стратегічні напрями реалізації макропруденційного банківського нагляду та регулювання / В.В. Коваленко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – №4 (25). – С.89-97.
 17. Коваленко В.В. Достатність капіталу банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки / В.В. Коваленко, Д.С. Гайдукович // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №1 (30). – С. 48-57.
 18. Коваленко В.В. Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України / В.В. Коваленко // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 2/3 (7). – С. 43-46.
 19. Коваленко В.В. Монетарні передумови утворення інфляції у діяльності банків / В.В. Коваленко, Є.В. Шепель // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (37). – С.11-17.
 20. Коваленко В.В. Вплив депозитної політики на формування архітектоніки розвитку банків / В.В. Коваленко // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 3/3 (8). – С. 78-81.
 21. Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції / В.В. Коваленко, О.Г. Коренева // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- С. 140-145.
 22. Коваленко В.В. Антикризові заходи банківського регулювання: міжнародні стандарти і вітчизняна практика/В.В. Коваленко, Ю.О. Гаркуша //Стратегічні пріоритети. – 2015.- №1 (34) – С.63-69.
 23. Коваленко В.В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генеруються / В.В. Коваленко, О.С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – №7. – С.57-74.
 24. Коваленко В.В. Фінансовий контролінг та специфіка його використання в управлінні грошовими потоками банків / В.В. Коваленко, О.С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – №9. – С.96-109.
 25. Коваленко В.В. Інфляційна складова в діяльності банків: вплив монетарних чинників / В.В. Коваленко, Є.В. Шепель // Економіка України – 2015. – № 9 (646)– С. 76-87.
 26. Коваленко В. В. Науково-методичні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків / В. В. Коваленко, О. М. Звєряков // Економіка України. – 2014. – № 6. – С.57-76