Літвінова Вікторія Олександрівна

Літвінова Вікторія Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності. E-mail: litvinova_1977@ukr.net

Освіта: вища (ОДЕУ, ФЕУВ – 1999 р., магістр)

Досвід роботи: 17 років

Дисципліни, які викладає:

тренінг-курс Організація стартапа, Економіка підприємства, Планування та контроль підприємницької діяльностіна, комерційна діяльність підприємств.

Сфера наукових інтересів:

управління інтелектуальним капіталом підприємства, орагнізація стартапів

Наукові праці, статті (назви за останні 5 років):

 1. Літвінов О. С. Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, оцінка, розвиток : монографія. Одеса : Астропринт, 2019. 392 с. (20,71 д. а.)
 2. Літвінов О. С. Межа постіндустріалізації економіки. Науковий журнал «Бізнес-інформ». 2018. № 3 (482). С. 15-20.
 3. Літвінов О. С. Теоретичні засади відтворення інтелектуального капіталу підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : ОНЕУ, 2018. № 3 (67). С. 91-103.
 4. Літвінов О. С. Управління інтелектуальним капіталом підприємством, як засіб підвищення конкурентоспроможності. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 6 (76). С. 81-85.
 5. Літвінов О. С., Ніколаєва А. В. Аналіз факторів капіталізації підприємства. Збірник наукових праць Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Економіка та підприємництво. 2018. № 41. С. 80-90.
 6. Літвінов О. С. Концептуальні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. Вип. 23. С. 98-103. (0,67 д. а.) (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar)
 7. Літвінов О. С. Визначення сутності інтелектуального капіталу. Modern Economics. 2018. № 11. С. 98-104. URL : https://modecon.mnau.edu.ua/determination-of-the-essence-of-intellectual-capital/ (дата звернення 07.05.2019).
 8. Літвінов О. С., Малишко В. С. Оцінка вартості інтелектуального капіталу промислових підприємств України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5, Т.2 (262). С. 109-115.
 9. Літвінов О. С., Ковальов А. І. Інтелектуальний капітал як фактор виробничої функції підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24, Ч. 2. С. 58-63.
 10. Літвінов О. С., Ковальов А. І. Вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2019. № 1 (131). С. 82-97.
 11. Літвінов О. С. Витратна модель оцінки вартості інтелектуального капіталу підприємства. Актуальные научные исследования в современном мире. 2018. Вип. 9 (41), Ч. 1. С. 138-145.
 12. Літвінов О. С. Оцінка інтелектуального капіталу підприємства. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2018. Vol. 4, Issue 5. S. 64–74.
Монографії:
 • Litvinova V., Litvinov O. The correlation between speed of the reproduction and damping system // Information aspects of socio-economic systems’ development: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. – 2016.
 • Літвінова В.О. Єгупов Ю. А. Оцінка порівняльної ефективності шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія. – Одеса: ПАЛЬМІРА, 2013. – С. 141-159.
Статті у фахових виданнях:
 • Літвінова В.О., Грінченко Р.В. Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – Випуск 2 (58). – 2017.
 • Літвінова В.О., Грінченко Р.В. Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2017.
 • Литвинова В. А. Формирование системы факторных показателей для оценки конкурентоспособности электрических водонагревателей на региональном рынке // Інноваційна економіка. – 2015. – №4 (59). – С. 141–145.
 • Літвінова В. О. Економічна ефективність: сутність та форми / В. О. Літвінова // Вісник БУМІБ. – №2(26). – 2014. – С. 43–45.
 • Литвинова В. О. Визначення рівня економічної безпеки підприємства аналітико-графічним методом / В. О. Літвінова, О. С. Літвінов // Науковий вісник. – №10 (218). – 2014. – С. 94–102.
 • Литвинова В. А. Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности / В. А. Литвинова // Бізнесінформ. – №8. – 2013. – С. 252–255.
 • Літвінова В. О. Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. Наук. оц. – 2013. – Вип. 4 (51). – С. 81–87.
Публікації за результатами участі у конференціях:
 • Літвінова В.О., Літвінов О.С. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішо громади: матеріали наук.-практ. конф. (м.Севєродонецьк, 21 жовтня 2016 р.). – Севєродонецьк: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля
 • Литвинова В.А. Конкурентоспособность продукции – характеристика или свойство? // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 вересня 2016 року). – Одеса: Атлант
 • Літвінова В. О. Конкурентоспроможність продукції: обґрунтування методу дослідження / В. О. Літвінова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса 18 вересня 2015 р.). – Одеса: «Атлант», 2015. – С. 31-32.
 • Литвинова В. А. Система классификации факторов конкурентоспособности продукции / В. А. Литвинова // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничеситва: Материали Международной научно-практической конференции (Сімферополь 29-30 листопада 2013 р.) – Сімферополь: НО Economics, 2013. – Ч.1. – С. 100-102.
 • Літвінова В. О. О співвідношенні понять «ефективність» та «результативність» в економіці / В. О. Літвінова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали І І Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса26-27 вересня 2013р.)

Інші інтереси, хобі: Керівник студентського клубу художньої самодіяльності нашого університету, спорт

Девіз життя: Ни одно желание не дается человеку отдельно от силы, позволяющей его достичь!

Профіль у Google Scholar