Супрученко Ольга Леонідівна

Супрученко Ольга Леонідівна викладач кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: Одеський державний економічний університет

Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту на посаді викладача з 2013 року.

Дисципліни, які викладаються: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Консолідація фінансової звітності», «Звітність підприємств», «1С Бухгалтерія платформа 8.2», «Теорія контролю», навчальна практика в умовах навчально – тренінгового підприємства «Супер-Нова».

Напрямки наукових досліджень: облік, аудит та контроль.

Основні наукові публікації:

  1. Лижавська О. Л. Поняття «витрати» в обліку підприємств ресторанного господарства / О. Л. Лижавська // Науковий вісник / Одеський держ. екон. ун-т, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2013. – № 12 (191). – С. 72-81. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/586
  2. Лижавська О. Л. Економічна сутність категорії «витрати» в обліку підприємств ресторанного господарства / О. Л. Лижавська // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» . – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С. 180-181. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2994
  3. Супрученко О. Л. Електронне меню як засіб удосконалення системи замовлень на підприємствах ресторанного господарства / О. Л. Супрученко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції: матеріали науково-практичної конференції. – Одеса, 2014. – С. 84-86. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2405
  4. Супрученко О. Л. Еволюція розвитку категорії «витрати» та напрямки її удосконалення на підприємствах ресторанного господарства / О. Л. Супрученко // Облік і контроль у системі управління економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: монографія / за ред. д.е.н., професора В. Ф. Максімової. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – С. 88-105. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2992
  5. Супрученко О. Л. Підходи до класифікації витрат на підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Л. Супрученко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/186.pdf http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2993
  6. Супрученко О. Л. Функціональні можливості складання калькуляційних карток у програмних продуктах R-Keeper, Iiko, Barboss / О. Л. Супрученко // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством». – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – С. 229-231. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3144
  7. Супрученко О.Л. Влияние организационно-технологических особенностей на организацию системы учета и контроля расходов предприятий, которые изготавливают и реализуют продукты питания / О.Л. Супрученко // Экономика и практический менеджмент в России и за рубежом: Материалы II Международной научно-практической конференции: Коломна, 30 апреля 2015 г. – Коломна: Коломенский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», 2015. – С. 125-128.