Тарасевич Наталія Вадимівна

Тарасевич Наталія Вадимівна к.е.н., доцент nvt4364@gmail.com

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта 

Одеський інститут народного господарства  (1985) з відзнакою, Спеціальність «Планування промисловості».

📌Посада

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин (за сумісництвом)

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1995) Кандидатська дисертація: «Економічний аналіз і прогнозування показника продуктивності праці» (1995)

📌Досвід роботи – 31 рік

📌Дисципліни:

Міжнародний агробізнес, Транснаціональні корпорації

📌Підвищення кваліфікації:

 1. ПАТ «Альфа-Банк», підвищення кваліфікації за спеціальністю «Банківська справа», дата проходження 26.04.2018-26.05.2018.
 2. Вебінар «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця» компанії Clarivate Analytics, сертифікат (09.07.2020). Обсяг–1 академічна година.
 3. Вебінар Аналітичний інструмент «InCites для установи та науковця» компанії Clarivate Analytics, сертифікат (10.07.2020). Обсяг–1 академічна година.
 4. Всеукраїнський освітній проєкт для викладачів  «Teach Me Online»,  онлайн-вебінар «Курс Power Point”, сертифікат ( 27-28.10.2020).  Обсяг–8 академічних годин:
 5.  Освітній онлайн- проєкт для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», сертифікат ( 3-7.08. 2020). Обсяг–14 академічних годин.
 6. Міжнародне стажування – кафедра польсько-українознавства Ягеллонського університету в м. Кракові. International internship under the program FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE. Certifiсаtе – Series and registration number: SZFL-000914. Amount: 180 hours / 6 ECTS credits Internship period: from September 11 to October 17, 2021. Learning result: development of professional competencies.
 7. Вебінар «20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт». Серія “Clarivate науковцям” 2022 компанії Clarivate Analytics, сертифікат (10.02.2022). Обсяг–1 академічна година.
 8. Еducational webinars International experience in the field of publishing  Certificate №АА 3721/11.02.2022/ Scientific publications company Обсяг–30 академічних годин = 1 ECTS.
 9. Дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна для освітян закладів вищої освіти:
 • Сертифікат про успішне завершення курсу (базовий рівень) за дистанційною формою в період із 25 липня до 07 серпня 2022 року; обсяг–30 академічних годин = 1 ECTS.
 • Сертифікат №GDTfE-01-С-11029 про успіщне завершення курсу (середній рівень) за дистанційною формою в період із 13 до 14 серпня 2022 року; обсяг–15 академічних годин = 0,5 ECTS.

📌Основні публікації у 2021-2022 роках:

 1. Сучасні детермінанти управління банківськими ризиками: колективна монографія / За ред.В.В. Коваленко. – Одеса, ОНЕУ, 2022. – 331 с. [Електронне видиання] (ум. друк. арк. 20,63).( особистий внесок: розділ 4.-  С.99-122.(2,02 д.а.))
 2. 8. Тарасевич Н.В. Напрями розвитку цифрової трансформації банків в сучасних умовах. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». Київ, НАУ, 15-16 квітня 2021 р.  С.137-139. https://nau.edu.ua/ua/news/2021/3/natsionalniy-aviatsiyniy-universitet-zaproshue-vzyati-uchat-u-hii-mizhnarodniy- 
 3. Тарасевич Н.В. Факторна оцінка формування  кредитного портфелю  фізичних осіб банками України. Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної  конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях». Одеса: ОНЕУ, 17-18 травня 2021 р. 
 4. Тарасевич Н.В Особливості організації самостійної роботи студентів в умовах індивідуальної освітньої траєкторії навчання. Матеріали IV Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». Одеса: ОНЕУ, 4-5 лютого 2021 р. С. 210-211. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13235.
 5. Тарасевич Н.В. Індивідуальна траєкторія навчання студентiв як форма реалiзацiї особистісно-орієнтованого пiдходу. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали V  міжнародної науково-методичної конференції ОНЕУ 03.02-04.02.2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022  С. 133-134. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14263.
 6. Тарасевич Н. В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі агарарною продукцією в Одеському регіоні / Н. В. Тарасевич // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф.Одеського національного економічного університету, 14-15 квітня 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С.
 7. Тарасевич Н. В., Швець А. В. Cтратегічні альянси та їх роль у глобальній економіці. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». Харків: ХНУВС, 2022. С.927-930. ISBN 978-966-610-255-6. http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12148
 8. Тарасевич Н. В. Роль та значення транснаціональних компаній у діяльності світового фінансового ринку / Н. В. Тарасевич // Управління розвитком соціально-економічних систем: зб. матеріалів V І Міжнар. наук.-практ. конф.Державного біотехнологічного університету, 15-16 червня 2022 р.  С.131-133
 9. Тарасевич Н.В. Трансформація діяльності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах розвитку світової економіки. Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного стану: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Волинський національний университет імені Лесі Українки, 27-29 червня 2022 р., м.Луцьк.С.317-319.
 10. Тарасевич Н. В. Розвиток зовнішньої торгівлі аграрною продукцією в Одеському регіоні. Науковий  вісник Одеського національного економічного університету. 2022. № 3-4 
 11. Тарасевич Н. В. Вплив  грошово-кредитної   політики на макроекономічну стабільність в умовах глобалізації Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. № 5-6 (294-295).
 12. Тарасевич Н.В. Актуальні аспекти розвитку світового валютного ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 3-4. (280-281). С.108- 114. DOI:10.32680/2409-9260-2021-3-4-280-281-108-114. URL:http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2021/280-281/pdf/108-114.pdf.
 13. Тарасевич Н.В.Концептуальні підходи до визначення економічної сутності агробізнесу у міжнародному аспекті Modern Economics. 2021. № 28(2021). С. 134-139. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-19. URL:https://modecon.mnau.edu.ua/issue/28-2021/tarasevych.pdf.
 14. Тарасевич Н.В. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку боргового фінансування. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 5-6 (282-283). С.53- 58.DOI:10.32680/2409-9260-2021-5-6-282-283-53-58.URL:http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2021/282-283/pdf/53-58.pdf.
 15. Тарасевич Н.В. Міжнародний досвід державної підтримки аграрного сектору економіки. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 7-8 (284-285). С.150- 155. DOI:10.32680/2409-9260-2021-7-8-284-285-150-155.URL:http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2021/284-285/pdf/%D0%9D%D0%92%207-8%20(284-285)%202021.pdf.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 95

📌Посилання на профіль

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_oKGO60AAAAJ&hl=ru