Тарасова (Чернецька) Юлія Анатоліївна

Тарасова (Чернецька) Юлія Анатоліївна кандидат економічних наук

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: ОДЕУ

Досвід роботи: з 2010 р. кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Математико-статистичні методи та моделі в управлінні підприємством», «Планування та контроль на підприємстві»

Сфера наукових інтересів: капітал підприємства

Наукові праці, статті (назви за останні 5 років):

Стаття у наукометрічному журналі:

Чернецька Ю.А. Стан хлібопекарської галузі України та перспективи розвитку / Ю.А.Чернецька // Journal of APPLIED MANAGEMENT AND INVESTMENTS. – 2013. – № 3. – С. 226-229.

Стаття у міжнародному журналі:

Янковий А.Г. Синергетический эффект факторов рентабельности собственного капитала предприятия / А.Г. Янковой, Ю.А. Чернецкая // Весник ВГУ. – 2014. – № 1. – С.149-151.

Участь у написанні колективної монографії:

Формування системи розвитку підприємств на прикладі підприємств хлібобулочної галузі

Чернецька Ю. А. Аналіз факторів формування структури капіталу підприємства / Ю. А. Чернецька // Вчен. зап. ун-ту «Крок». – Вип. 27 : у 2 т. – К., 2011. – Т. 2. – С. 121–125.

Чернецька Ю. А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства / Ю. А. Чернецька // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту (Серія «Екон. науки») : зб. наук. пр. – Хмельницький : 2011. – № 2. – Т. 3 (175). – С. 109–111.

Чернецька Ю. А. Методи багатокритеріальної оптимізації структури капіталу підприємства / Ю. А. Чернецька // Наук. вісн. : зб. наук. пр. ; наук. ред. В. М. Соколов [та ін.]. – О. : ОНЕУ, 2012. – № 10 (162). – С. 100–110.

Чернецкая Ю. А. К проблеме управления рентабельностью собственного капитала предприятия на основе целевых показателей / Ю. А. Чернецкая // Бизнес-Информ. – 2015. – № 1. – С. 149–154.

Управління рентабельністю власного капіталу як передумова стійкого розвитку підприємства / Ю. А. Чернецька, С. М. Телешевська // Вісн. соціал.-екон. досліджень : зб. наук. пр. ; наук. ред. М. І. Звєряков [та ін.]. – О. : ОНЕУ, 2015. – № 1 (56). – С. 115–123.