Волкова Оксана Георгіївна

Волкова
Оксана Георгіївна
к.е.н., ст. викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1996р, правознавство

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, тема дослідження: Система кредитної кооперації: стан та перспективи розвитку в Україні, 2010 рік

Вчене звання

Доцент кафедри фінансів, 2019 рік

Досвід роботи

Робота на кафедрі фінансів ОНЕУ з 2010 року

Дисципліни

Фінанси, Фінансова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності, Публічні фінанси зарубіжних країн, податковий менеджмент

Підвищення кваліфікації

1. Відділ економічних, товарознавчих видів дослідження та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України з 10.04.2018 р. по 10.05.2018 р. (довідка від 11.05.2018р.)

2. Варненський економічний університет (Болгарія) за програмою підвищення кваліфікації «Balanced economic and legal processes in society and Business environment in the context of globalization» з 15.09.2018 р. по 01.10.2018 р.

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Волкова О.Г. Виконання місцевих бюджетів України за доходами. Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» (м. Одеса, 18 вересня 2020р., ОНПУ)
 2. Волкова О.Г. Виконання місцевих бюджетів України: окремі аспекти. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права” (м. Полтава, 16 вересня 2020р.,  Центр фінансово-економічних наукових досліджень.
 3. Волкова О.Г. Муніципальні запозичення. VII Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» (м. Одеса, 25-26 вересня 2020 року, ОНЕУ)
 4. Волкова О.Г. Фіскальне ефективність майнового оподаткування в Україні. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 28 квітня 2020 р.)
 5. Волкова О.Г. Фіскальна ефективність місцевих зборів в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21.05.2020р. «Національні світові тенденції розвитку обліку,оподаткування та контролю» (м.Одеса,  Одеський державний аграрний університет,21 травня  2020р.

Наукові інтереси

Податкова система, фінансова політика, зовнішньоекономічна діяльність.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 56

Вибрані публікації 

 1. Резервні фонди кредитних спілок: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №9. – с.264-272 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2016_9_33
 2. Modeling the risk management of financial investments by the fisher criterionin public administrtion / LarisaRodchenko,  VasylKopytko, MaksymTsutskiridzeIrynaAgeieva, OlenaNikoliuks// International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-9,July, 2019,  pp 66-69https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i9/I7478078919.pdf

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=68aa6360089eb3de2f80b0c4a1c80e43&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Volkova%29+AND+AUTHFIRST%28Oksana%29&st1=Volkova&st2=Oksana&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=e204a48e6c4b105ee1a150c4301e73fc

 1. Муніципальні запозичення як джерело фінансового забезпечення   місцевих бюджетів  України // Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”-  2018.-  Випуск 26.- с.146-151 http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/21.pdf
 1. Проблематика застосування заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності України// Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління». – 2018. -№1(59) http://scientificview.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv?id=39
 1. Фінансова спроможність місцевих бюджетів України: сучасний стан та перспективи розвитку// «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». -2018. -№ 29.- с.95-99 http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/29-2018/20.pdf
 1. Фіскальна ефективність місцевого оподаткування в Україні// Науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – 2019.- Вип. 28(19) www.market-infr.od.ua
 2. Проблемні питання фінансового забезпечення місцевих бюджетів: окремі аспекти //«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». -2019. -№ 35. http://vestnik-econom.mgu.od.ua

Посилання на профіль 

Google Scholar 

ORCID

Scopus