Янковий Олександр Григорович

Янковий
Олександр Григорович
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Oсвіта:

ОІНГ, 1972 р.

Досвід роботи:

З 1975 р. – викладач кафедри управління і математичних методів в економіці,
З 1983 р. – старший викладач, доцент, професор кафедри статистики,
з 2008 р. – завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

з 2019 р. – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Дисципліни, які викладає:

Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством, статистичний аналіз і прогнозування економічної динаміки, багатовимірні статистичні методи

Сфера наукових інтересів:

Математико-статистичне моделювання і прогнозування розвитку промислових підприємств, економетрія, виробничі функції, оцінка латентних ознак в економіці, економіка підприємства

Наукові праці, статті:

більше 10 наукових монографій, більше 200 науково-методичних публікацій

Важливіші публікації О.Г. Янкового останніх років:

Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises Економіка : реалії часу. Науковий журнал. 2016. № 1 (23). С. 43-48. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No1/43.pdf
Основні концепції грошових потоків підприємства Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ. Одеса. 2016.  № 2 (61). С.146-153.
Realization of the complex

forecast of an enterprise’s cash flows

Технологічний аудит та резерви виробництва. № 2/4(34). 2017. С. 52-56.
Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу балансу змінних Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017.  Вип. 2 (49). С. 309-315.
Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих Маркетинг і цифрові технології.  2017.  т. 1, № 1. С. 63-82.
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ.  Одеса. 2017. № 2-3 (63-64).  С. 70-78.
Конкурентоспроможність підприємства

як латентна ознака

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового.  Одеса : Атлант, 2017. С.7-29.
Оцінка рівня інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства Актуальні проблеми економіки і менеджменту : теорія, інновації та сучасна практика : монографія, книга п’ята / за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС., 2017. С. 56-94.
Економетрична модель обсягу інноваційної продукції регіону, побудована на основі виробничої функції знань Глобальні та національні проблеми економіки. Вип.  № 20. Миколаївський нац.  університет ім. В.О. Сухомлинського. Грудень 2017 р. URL : http://global-national.in.ua/archive/20-2017/218.pdf
Багатовимірний статистичний аналіз виробничого складника ділової активності підприємств газової промисловості Глобальні та національні проблеми економіки. Вип.  № 22. Миколаївський нац. університет ім. В.О. Сухомлинського. Лютий 2018 р. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/89.pdf
Фондоозброєність у машинобудуванні України : реальність і оптимальність Економіка України. 2018. № 8 (681). С. 16-29.
Determination of optimum of capital-labour ratio within two-factor production functions with non-zero substitution by the principle of equal margin. Baltic Journal of Economic Studies. URL : Vol 4, No 3 (2018). p. 372-378.

DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-3-372-378 –

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=C5cL3yPTP948KBQbPoM&page=1&doc=

Використання бізнес-моделей як елементів бізнес-інжинірингу підприємств Бізнес-інформ. 2018. № 8. С. 70-75. URL :

http://businessinform.net/annotatedcatalogue/?Year=2018&abstract=2018_08_0&lang=ua&stqa=10

Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на базі виробничих функцій Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ. Одеса. 2018. № 4 (68). С. 77-87.
Економіко-математична модель оптимальної організації системи бізнес-процесів інжинірингового підприємства Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6819

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.4

Optimization of the capital-labor ratio on the basis of production functions in the economic model of production  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 4. Р. 13 DOI: 10.29202/nvngu/2019-4/18 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=572108618174-140.

Інші інтереси, хобі: Література, кінематограф

Девіз життя: Навчаючи інших, учусь і сам!

Профілі: