Волчек Руслан Миколайович

Волчек Руслан Миколайович

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2003 рік, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст

📌Науковий ступінь:

кандитат економічних наук, тема дослідження – Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами, 2008 рік

Вчене звання – доцент кафедри економічного аналізу, 2012 рік

📌Досвід роботи: 

за період з 2003-2007 роки працював на посадах економіста, в.о. начальника планового відділу, начальником планового відділу на ПАТ «Одесхарчокомбінат».

З 2007- 2010 рік – викладач, з 2010 – 2011 рік – старший викладач, з 2011 року – доцент кафедри економічного аналізу, з 23.04.2011 року по теперішній час – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

📌Дисципліни:

звітність підприємств, організація бухгалтерського обліку, облік за видами економічної діяльності, економіко-математичне моделювання

📌Підвищення кваліфікації

 1. Стажування у ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки», 2019 р.
 2. Стажування у СУНД «ТТВ-ДОМ» 2015 р.
 3. Курси підвищення кваліфікації за програмою: ВГО «Спілка податкових консультантів України» «Актуальні питання сучасної системи оподаткування України», сертифікат № 1013 від 19.07.2017 р.
 4. Курси підвищення кваліфікації за програмою: «Робота в програмному продукті 1С: Підприємництво 8.2 : «Бухгалтерія для України»», сертифікат № 35 від 12.03.2014 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Проходження навчання на курсі з підготовки оцінювачів за напрямом:

«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями: 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5,1.6.,1.7

(Свідоцтво  ФДМУ МГУ № 4 від 10.11.2012р.)

 1. Проходження навчання на курсі з підготовки оцінювачів за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізацією: 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» (Свідоцтво ФДМУ МГУ № 8/13 від 10.11.2012р.)

Участь у конференціях:

 1. Волчек Р.М. Оцінка вартості резерву на рекультивацію землі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю». 21 травня 2020 року / редкол.: І.О. Крюкова та ін. Одеський державний аграрний університет. Одеса : «ВМВ-Принт». 2020. С.15-18.
 2. Волчек Р.М., Большаков С.І. Обліково-аналітичний інструментарій оцінки вартості майнових прав на земельні ділянки // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу к контексті євроінтеграції». 21 травня 2020 року / редкол.: М.І. Звєряков та ін. Одеський національний економічний університет. Одеса : ОНЕУ. 2020. С.109-113.
 3. Волчек Р.М. Особливості державного регулювання процедур оцінки справедливої вартості активів підприємств // Матеріали Українсько-польсько-болгарської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу». 10-11 березня 2020 року. : Житомир. 2020. – С.131-
 4. Волчек Р.М. Концепція прозорої оцінки вартості підприємства // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» 24-26 жовтня 2019 року / редкол. : Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 33-
 5. Волчек Р.М. Дискусійні питання визначення митної вартості колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну із США. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: Київ, 2019. Вип. І. Частина ІI. С. 40-41.
 6. Волчек Р.М. Дискусійні питання визнання та оцінки вартості сервітуту як об’єкта бухгалтерського обліку. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції, матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса : ОНЕУ, 2018. С. 31-

📌Наукові інтереси

особливості складання звітності підприємств за ПСБО та МСФЗ;

організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки;

оцінювання вартості об’єктів у матеріальній формі;

оцінювання вартості цілісних майнових комплексів;

організаційне регламентування процедур реструктуризації підприємств;

стратегічний облік та аналіз господарської діяльності підприємств;

аудит облікових оцінок;

економіко-математичне моделювання процесів, що впливають на оцінку аудиторських ризиків

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Понад 40 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

 1. Волчек, Р. М., Большаков, С. І. Інструменти забезпечення коректного нарахування податків під час відчуження земельних ділянок. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 85-104.
 2. Volchek Discussion aspects of property valuation for tax purposes. Аграрний вісник Причорноморя : науковий журнал. / За ред. М. М. Брошкова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський державний аграрний університет. 2019. № 94. С. 64-75.
 3. Ruslan Volchek Methodological aspects of estimation of value of specialized property of enterprises / 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) / Series: Advances in Economics, Business and Management Research October 2019 /
  https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.7

https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919184

 1. Волчек Р.М. Особливості визначення ринкової вартості об’єкта оцінки відповідно до імплементації норм МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» // Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні: монографія / за ред. Н.О. Лоханової.  Харків. 2019. С. 18-60.
 2. Волчек Р.М., Большаков С.І. Особливості формування обліково-аналітичного інструментарію оцінки активів підприємств транспортної галузі // Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві : монографія / за ред. Н.А. Волкової. Одеса. 2019. С.110-130.
 3. Волчек Р.М., Большаков С.І. Особливості оподаткування угод купівлі-продажу колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну зі Сполучених Штатів Америки / Вісник аграрного причорномор’я. №89. С. 3-20
 4. Волчек Р.М., Большаков С.І. Особливості оцінки права вимоги у недержавних пенсійних фондах. Аграрний вісник Причорномор’я: збірник наукових праць. 2017. № 86. С. 3-17.
 5. Волчек Р.М., Большаков С.І., Россоха В.В. Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». Київ, 2015. № 6. С. 67-76.

 

📌Посилання на профіль

Google Scholar 

Orcid