Коляда Анастасія Леонідівна

Коляда Анастасія Леонідівна викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Дата народження – 04.02.1992

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – викладач

Навчання – обліково-економічний факультет Одеського національного економічного університету, кваліфікація магістр з обліку і аудиту

Трудова діяльність

 • Головний бухгалтер ФГ «ТАІР»;
 • З 2014 року навчалася в аспірантурі ОНЕУ, яку достроково закінчила у 2016 році у зв’язку із захистом дисертації на тему «Аналітичне забезпечення управління ефективністю функціонування м’ясопереробних підприємств»;
 • З 2015 року працює викладачем кафедри економічного аналізу ОНЕУ.

Викладає курси – «Організація і методика економічного аналізу», «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень», «Фінансовий аналіз», «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства».

Наукові інтереси – теоретичні та методичні засади аналізу виробничо-фінансової діяльності агропромислових підприємств

Монографії
 • Коляда А. Л. Ефективність функціонування підприємств як складова забезпечення їх конкурентоспроможності / А. Л. Коляда // Аналітичні методи дослідження конкурентоздатності суб’єктів господарювання: монографія. – 2017. – С. 139-172.
Статті
 • Коляда А. Л. Аналитические методы управления эффективностью функционирования предприятия / А. Л. Коляда, Н. А. Волкова // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Экономика и управление». – 2015. – № 3. – С. 111-117 (0,50 д. а.).
 • Коляда А. Л. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами / А. Л. Коляда // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т.2, Вип. 3 (80) – С. 91-100 (0,42 д. а.).
 • Коляда А. Л. Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємств Південного регіону / А. Л. Коляда // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – № 3 (58). – С. 277-283 (Index Copernicus International) (0,58 д. а.).
 • Коляда А. Л. Аналіз сучасного стану м’ясопереробної галузі України / А. Л. Коляда // Статистика України. – 2016. – № 1. – С. 66-71 (0,43 д. а.).
 • Коляда А. Л. Шляхи підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств / А. Л. Коляда // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 114-117 (0,39 д. а.).
 • Коляда А. Л. Аналітична оцінка сильних та слабких сторін м’ясопереробних підприємств України / А. Л. Коляда // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2016. – № 1 (60). – С. 281-288 (Index Copernicus International) (0,71 д. а.).
 • Коляда А.Л., Волкова Н.А. Аналітичне обґрунтування створення зворотної вертикальної інтеграції підприємств АПК [Електронний ресурс] / А.Л. Коляда, Н.А. Волкова // Економіка та суспільство. – 2017. – №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua (Index Copernicus International) (0,61 д. а.).
 • Волкова Н.А., Коляда А. Л. Аналітичні методи пошуку резервів ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] / Ніна Анатоліївна Волкова, Анастасія Леонідівна Коляда // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – 167 с. (Index Copernicus International) (0,62 д. а.).
 • Коляда А. Л. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ / А. Л. Коляда // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 травня 2016 р.). – Херсон: Грінь Д. С., 2017. – С. 345-346 (0,17 д. а.).
Навчальні посібники
 • Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник для бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх напрямків підготовки. – Одеса, ОНЕУ. – 2016 – 105 с. (1-2 розділ)