Практична підготовка

Впровадження сучасних методик і технологій навчання є важливим завданням кожного навчального закладу. У сфері сучасної економічної вищої освіти важливе значення має посилення практичної підготовки студентів і формування у них навичок прийняття управлінських рішень.

У 2012 р. в ОНЕУ було створено навчальне промислове підприємтсво для надання можливості студентам ознайомитись на його прикладі з особливостями управління виробничим підприємтсвом та засвоєння основ виробничого менеджменту. Унікальна інформаційна база навчального підприємства представляє собою деталізовану звітність по усіх напрямках діяльності (виробництво продукції, придбання сировини і матеріалів, реалізація продукції, рух персоналу, нарахування заробітної плати, сплата обов’язкових платежів, рух грошових коштів тощо) за період один рік.

Впровадження проекту в учбовий процес предбачено у VI навчальному семестрі в межах навчально-ознайомчої практики студентів 3-го курсу. Особливість проекту полягає у тому, що кожен студент послідовно проходить практику в кожному із відділів адміністрації, починаючи з відділу, що відповідає його спеціальності, в цей же відділ він повертається наприкінці проходження практики.

Під час практики студенти виконують реальні функціональні обов’язки економіста на підприємстві та мають змогу ознайомитись зі специфікою роботи у різних економічних відділах реального промислового підприємтсва, працюючи з одним і тим же масивом даних, та побачити вплив рішень, прийнятих в одному відділі, на роботу інших відділів.

Сьогодні все більшого поширення набуває використання інтерактивних технологій навчання. У перекладі з англійської термін «інтерактивний» означає «взаємодіючий» і передбачає діалогове навчання, активну цілеспрямовану взаємодію викладача і студента.
Серед методів інтерактивного навчання, які часто використовуються при викладанні економічних дисциплін в українських ВНЗ, слід відмітити такі методи, як “карусель”,“мозаїка”, “мікрофон”, “мозковий штурм”, “акваріум”, дискусія, диспут, семінар-конференція, ділова й ситуаційно-рольова гра,аналіз конкретних ситуацій, робота у малих групах, гостьова лекція, використання відео- та аудіоматеріалів тощо.
Тренінгові методи є одними із найбільш ефективних методів навчання і в останній час набувають усе більшої популярності.Саме тренінги та ділові ігри надають можливість учасникам за короткий час у цікавій формі засвоїти теоретичний матеріал та здобути практичні навички прийняття управлінських рішень.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОНЕУ співпрацює з всесвітньо визнаними центрами бухгалтерської науки.Про високий рівень якості освітніх програм кафедри свідчить їх акредитація світовими професійними організаціями, зокрема Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Великобританія) та Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів ACCA (Великобританія).
Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана унікальна можливість паралельно з дипломом бакалавра або магістра отримати престижний міжнародний сертифікат СІМА Certificate in Business Accounting, який визнається в будь-якій країні світу.
Також кафедра бухгалтерського обліку ОНЕУ активно співпрацює з Британським інститутом присяжних бухгалтерів (ACCA, Велікобрітанія.Викладачі кафедри мають сертифікати за програмою АССА / DipFR за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а студенти починаючи з 1 вересня 2016 отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін АССА (F1-F6).
Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА / DipIFR – 2.

Викладачі кафедри Банківської справи та студенти Кредитно-економічного факкультета ОНЕУ беруть участь в масштабному проекті – “Дні фінансової грамотності”, організаторами якого є Національний Банк України, проект USAID, Фонд гарантування вкладів фіз.осіб, Незалежна асоціація банків України, компанія VIZA.
В рамках «Днів фінансової обізнаності в м.Одеса» відбулася серія заходів, які були цікаві як студентам економічних напрямів підготовки, так і викладачам. Це екскурсії, тренінги, лекції.
У 2017 році протягом трьох днів (з 20 по 22 вересня) викладачі і студенти КЕФ мали можливість опанувати тонкощі банківської майстерності!

Кафедра економіки і планування бізнесу розвивається так само стрімко, як і її студенти! Проведення тренінгів, ділових ігор, івентів-невід’ємна частина діяльності кафедри.Только в ОНЕУ студенти можуть виявити і змінити стереотипи мислення, навчиться бачити і використовувати можливості “тут і зараз”, розвинути свідомість підприємця!

Дебати – одна з найбільш захоплюючих інтелектуальних ігор, яка змогла привернути увагу мільйонів людей по всьому світу!!!!!
За допомогою цієї унікальної технології учасники можуть розкрити себе і стати всебічно розвиненою особистістю!!!!!!

Для цього кафедра економіки підприємства і ОПД зібрала команду відмінних тренерів, готових навчати, допомагати і запалювати нових зірок на дебатному небосхилі. Команда збирається в 202 аудиторії почетвергах
Це крок на зустріч:
новим знайомствам
дебатного азарту і смаку перемог
впевненості в собі і свох силах
лідерським якостям
всебічному розвитку
спільноті людей з почуттям гумору і гострим розумом
веселому настрою і незабутніх вражень
Кафедрою економіки підприємства і ОПД при ФЕУП був створений власний Дебатний клуб, в якому збираються креативні та цілеспрямовані люди, які можуть виявитися т.ч. потенціальними абітурієнтами
Основні цілі, які ставить Дебатний клуб ОНЕУ:
Назавжди позбутися страху публічних виступів;
Навчитися аналізувати різні процеси і мислити критично;
Структурувати і правильно формулювати свої думки;
Стати ерудованою особистістю;
Набути однодумців і наставників.

Приєднуйся до Дебатного клубу ОНЕУ і можливо саме в Тобі криються ораторські здібності Сократа!

Метою навчально-економічної практики в умовах навчально-тренінгового підприємства є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності для систематизації  наявних знань студентів, їх розширення та формування  професійних компетенцій спеціалістів економічного профілю.

 

Основними завданнями навчально-економічної практики у умовах навчально-тренінгового підприємства є:

 • закріплення теоретичних знань за фахом, отриманих студентами в університеті у ході вивчення профільних навчальних дисциплін;
 • ознайомлення з особливостями діяльності підприємства в сучасних умовах;
 • отримання та аналіз інформації з первинних статистичних, бухгалтерських, фінансових документів підприємства;
 • отримання навичок управління підприємством з урахуванням результатів економічних розрахунків;
 • ознайомлення зі структурою управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, виробничою та організаційною структурою;
 • виконання функціональних обов’язків фахівців підприємства економічного профілю та  безпосередня участь у роботі економічних служб підприємства;
 • придбання навичок ведення комерційних переговорів, збуту продукції та вивчення ринкового попиту.

 

Умовою успішного проходження практики є активна і безпосередня участь студента у фінансово-господарській діяльності підприємства «Супер-Нова» та особисте виконання усіх ситуаційних завдань.

При проходженні навчально-економічної практики студентами має бути приділено увагу роботі з документами підприємства, даними форм статистичної звітності, первинними бухгалтерськими документами, внутрішніми звітами відповідних служб та відділів.

Схема практики

Відділи НТП

Бухгалтерія

Кубік В.Д

Бухгалтерія на підприємстві має важливе значення. Робота бухгалтерії пов’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія – орган обліку та контролю, який організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Основні функції бухгалтерії навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно встановлених термінів та розмірів;
 • забезпечення достатньою достовірною інформацією інших відділів підприємства (економічного відділу, відділу маркетингу, відділу управління персоналом, юридичний відділ, тощо) для ефективної організації своєї роботи та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • забезпечення роботи економічного планування й аналізу спрямованою на організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

Відділ маркетингу

Жарськa І.О

Основні функції відділу маркетингу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • аналіз ефективності логістичних схем доставки кожного виду товару;
 • контроль за виконанням планів поставки товарів за номенклатурою в розрізі укладених договорів;
 • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка прогнозів на наступний період;
 • аналіз і розробка прогнозів основних кон’юнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту продукції підприємства;
 • складання планів реалізації продукції;
 • аналіз товарного асортименту, якості продукції, організації збуту, реклами і системи фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах;
 • проведення маркетингових досліджень потреб споживачів продукції підприємства та кінцевих споживачів;
 • організація формування, наповнення та оновлення маркетингової бази даних за такими розділами: споживачі, конкуренти, кон’юнктура ринку, збут;
 • систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів відповідно до змін, що відбуваються;
 • розробка пропозицій керівництву підприємства зі створення нової продукції і зміни характеристик існуючих товарів;
 • визначення спільно з іншими відділами технічних характеристик і ціни нового виробу;
 • прогнозування попиту на нову продукцію;
 • аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначення методу та стратегії ціноутворення і розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства з врахуванням рівня попиту та цін конкурентів;
 • розробка системи знижок з ціни продукції підприємства;
 • налагодження контактів з замовниками і покупцями продукції, розробка заходів щодо підвищення ефективності збутової мережі;
 • забезпечення підготовки і укладення договорів на поставку товарів;
 • пошук нових ринків збуту і нових споживачів продукції;
 • підготовка оперативної та статистичної звітності про виконання поставок, договірних зобов’язань і своєчасне їх представлення з пояснювальною запискою;
 • розробка планів рекламних кампаній, вибір найбільш ефективних методів реклами, що враховують особливості рекламованої продукції і ринку. Визначення об’єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;
 • організація роботи з проведення рекламних кампаній. Розробка необхідних рекламних матеріалів. Організація співробітництва з засобами масової інформації;
 • розробка концепції формування фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес інформації);
 • складання кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за дотриманням;
 • аналіз ефективності реклами, її впливу на збут продукції, інформованості споживача про продукцію підприємства і розробка рекомендацій з вдосконалення реклами;
 • забезпечення правильного складання встановленої звітності та її своєчасного подання керівництву. Аналіз ефективності функціонування маркетингової системи та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділ управління персоналом

Карпенко Н.В

У відділі управління персоналом навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» студенти виконують функції фахівців, що займаються проблемами економіки праці, зокрема аналізом та плануванням трудових показників.

Під час виконання завдань з практики (3 курс) та тренінгу за фахом (4 курс) у даному відділі студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», і, таким чином, отримати вміння та практичні навички для виконання своєї професійної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Основні функції відділу управління персоналом (сектор «аналіз трудових показників») навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз і планування чисельності персоналу підприємства;
 • аналіз використання робочого часу на підприємстві;
 • аналіз продуктивності праці;
 • аналіз заробітної плати;
 • розробка проекту з удосконалення оплати праці;
 • планування витрат робочого часу;
 • планування фонду оплати праці;
 • складання зведеного плану з праці.

Планово-економічний відділ

Кошельок Г.В

Основні функції планово-економічного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • організація виробничого та технологічного процесу виготовлення продукції ТОВ «Супер-Нова»;
 • аналіз виробничої програми та динаміки випуску продукції цехами у натуральному виразі;
 • оформлення необхідних документів щодо випуску продукції, проведення закупки матеріалів, необхідних для виробництва;
 • аналіз основних засобів за складом, динамікою, структурою та технічним станом;
 • аналіз руху основних засобів і ефективності їх використання;
 • аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів підприємства;
 • аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства;
 • складання калькуляції собівартості окремих видів продукції та проведення порівняльного аналізу собівартості різних видів продукції;
 • аналіз структури витрат підприємства за економічними елементами;
 • складання кошторису загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут;
 • аналіз основних видів доходу, витрат і відрахувань підприємства;
 • аналіз основних видів прибутку підприємства;
 • аналіз показників рентабельності підприємства.

Анкета (практика в НТП)