Центр сучасних освітніх технологій

Танасюк
Ірина Михайлівна

Керівник центру
к.е.н, доцент

Центр створений наказом ректора університету № 142 від 01.11.2011р.

Метою діяльності Центру є вирішення сучасних завдань вищої освіти щодо забезпечення якості підготовки фахівців, управління розвитком освітньо-го середовища вищого навчального закладу, модернізації освітнього процесу шляхом упровадження, розповсюдження та розробки освітніх інновацій.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету;
 • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників;
 • Розробка, апробація, експертиза, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • Створення умов для взаємодії науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності професорсько-викладацького складу університету;
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників університету;
 • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організа-ційно-методичної, інформаційної діяльності;
 • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі освітньої діяльності.
Морщакова
Лідія Романівна
провідний фахівець
Мацків
Олена Ігорівна
фахівець

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти;
 • проведення досліджень з питань удосконалення методичного забез-печення інноваційної освітньої діяльності щодо підготовки фахівців, упрова-дження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяль-ності з визначення сформованості компетенцій студентів.
 • розроблення науково-методичного забезпечення системи оціню-вання якості, апробації та впровадження освітніх інновацій та інноваційних те-хнологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти;
 • залучення педагогічних працівників до науково-методичних публі-кацій з питань сучасної освітньої діяльності;
 • супроводження школи молодого викладача, підвищення кваліфіка-ції професорсько-викладацького складу, змісту освіти щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання іннова-ційних освітніх технологій у педагогічній практиці;
 • формування психологічної готовності педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу;
 • розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо ро-звитку освітнього середовища університету;
 • залучення до активної діяльності і наукового обговорення у сфері сучасних освітніх технологій педагогічних працівників університету;
 • створення умов для розроблення і впровадження інноваційних осві-тніх технологій у навчальний процес;
 • організація підготовки та проведення конкурсів на краще організа-ційно-методичне забезпечення навчального процесу, використання інновацій-них та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація підготовки та проведення науково-методичних конфе-ренцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій , сучасних тех-нологій навчання та організації навчального процесу;
 • здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, аспірантами та викладачами з питань інноваційної освітньої діяльності.

Бухгалтерія

Кубік В.Д

Бухгалтерія на підприємстві має важливе значення. Робота бухгалтерії пов’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія – орган обліку та контролю, який організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Основні функції бухгалтерії навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно встановлених термінів та розмірів;
 • забезпечення достатньою достовірною інформацією інших відділів підприємства (економічного відділу, відділу маркетингу, відділу управління персоналом, юридичний відділ, тощо) для ефективної організації своєї роботи та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • забезпечення роботи економічного планування й аналізу спрямованою на організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

Відділ маркетингу

Жарськa І.О

Основні функції відділу маркетингу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • аналіз ефективності логістичних схем доставки кожного виду товару;
 • контроль за виконанням планів поставки товарів за номенклатурою в розрізі укладених договорів;
 • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка прогнозів на наступний період;
 • аналіз і розробка прогнозів основних кон’юнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту продукції підприємства;
 • складання планів реалізації продукції;
 • аналіз товарного асортименту, якості продукції, організації збуту, реклами і системи фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах;
 • проведення маркетингових досліджень потреб споживачів продукції підприємства та кінцевих споживачів;
 • організація формування, наповнення та оновлення маркетингової бази даних за такими розділами: споживачі, конкуренти, кон’юнктура ринку, збут;
 • систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів відповідно до змін, що відбуваються;
 • розробка пропозицій керівництву підприємства зі створення нової продукції і зміни характеристик існуючих товарів;
 • визначення спільно з іншими відділами технічних характеристик і ціни нового виробу;
 • прогнозування попиту на нову продукцію;
 • аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначення методу та стратегії ціноутворення і розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства з врахуванням рівня попиту та цін конкурентів;
 • розробка системи знижок з ціни продукції підприємства;
 • налагодження контактів з замовниками і покупцями продукції, розробка заходів щодо підвищення ефективності збутової мережі;
 • забезпечення підготовки і укладення договорів на поставку товарів;
 • пошук нових ринків збуту і нових споживачів продукції;
 • підготовка оперативної та статистичної звітності про виконання поставок, договірних зобов’язань і своєчасне їх представлення з пояснювальною запискою;
 • розробка планів рекламних кампаній, вибір найбільш ефективних методів реклами, що враховують особливості рекламованої продукції і ринку. Визначення об’єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;
 • організація роботи з проведення рекламних кампаній. Розробка необхідних рекламних матеріалів. Організація співробітництва з засобами масової інформації;
 • розробка концепції формування фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес інформації);
 • складання кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за дотриманням;
 • аналіз ефективності реклами, її впливу на збут продукції, інформованості споживача про продукцію підприємства і розробка рекомендацій з вдосконалення реклами;
 • забезпечення правильного складання встановленої звітності та її своєчасного подання керівництву. Аналіз ефективності функціонування маркетингової системи та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділ управління персоналом

Карпенко Н.В

У відділі управління персоналом навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» студенти виконують функції фахівців, що займаються проблемами економіки праці, зокрема аналізом та плануванням трудових показників.

Під час виконання завдань з практики (3 курс) та тренінгу за фахом (4 курс) у даному відділі студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», і, таким чином, отримати вміння та практичні навички для виконання своєї професійної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Основні функції відділу управління персоналом (сектор «аналіз трудових показників») навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз і планування чисельності персоналу підприємства;
 • аналіз використання робочого часу на підприємстві;
 • аналіз продуктивності праці;
 • аналіз заробітної плати;
 • розробка проекту з удосконалення оплати праці;
 • планування витрат робочого часу;
 • планування фонду оплати праці;
 • складання зведеного плану з праці.

Планово-економічний відділ

Кошельок Г.В

Основні функції планово-економічного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • організація виробничого та технологічного процесу виготовлення продукції ТОВ «Супер-Нова»;
 • аналіз виробничої програми та динаміки випуску продукції цехами у натуральному виразі;
 • оформлення необхідних документів щодо випуску продукції, проведення закупки матеріалів, необхідних для виробництва;
 • аналіз основних засобів за складом, динамікою, структурою та технічним станом;
 • аналіз руху основних засобів і ефективності їх використання;
 • аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів підприємства;
 • аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства;
 • складання калькуляції собівартості окремих видів продукції та проведення порівняльного аналізу собівартості різних видів продукції;
 • аналіз структури витрат підприємства за економічними елементами;
 • складання кошторису загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут;
 • аналіз основних видів доходу, витрат і відрахувань підприємства;
 • аналіз основних видів прибутку підприємства;
 • аналіз показників рентабельності підприємства.

У відповідь на запити бізнес-середовища Південного регіону та реалізації компетентністно-орієнтованого підходу до освітнього процесу 6 вересня на обліково-економічному факультеті стартував міждисциплінарний тренінг на базі НТП “Облікова ресторація” з використанням програмного забезпечення“iiko”.

На урочисте відкриття заходу було запрошено власника ресторану “Папа Гиви” Чернявську Яну, якою було зазначено практичну цінність тренінгу для сучасних фахівців з обліку та оподаткування у сфері ресторанного бізнесу.

Сердечно дякуємо ректору ОНЕУ, д.е.н., професору Звєрякову М.І., проректору з науково-педагогічної роботи к.е.н., професору Кубліковій Т.Б. та заступнику декана ОЕФ к.е.н., доценту Подвальній Н.Е. за можливість реалізації заходу, творче натхнення та напутні слова!

Дякуємо професорсько-викладацькому складу ОНЕУ, а саме керівнику Центру сучасних освітніх технологій к.е.н, доценту Танасюк І.М, завідувачу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки к.е.н., доценту Артюх О.В., завідувачу кафедри д.е.н., професору Лохановій Н.О. та завідувачу кафедри економічного аналізу к.е.н., доценту Волковій Н.А. за позитивну оцінку тренінгу.

Окремі слова подяки розробникам та організаторам заходу: викладачу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Аскеровій І.Г., к.е.н., доцентам кафедри економічного аналізу Волчеку Р.М. та Семеновій К.Д,, к.е.н., доценту кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Т.О., к.е.н. ст. викладачу кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Яцунській О.С., ст. викладачу Доценко О.В. та викладачу Федоровій І.В.

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти зазначили важливість застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі, що сприяють формуванню спеціальних (фахових) компетентностей щодо організації обліково-аналітичного забезпечення процесу управління підприємствами ресторанного господарства.