Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Лучик Олеся Борисівна – керівник центру
Морщакова Лідія Романівна –
співробітник центру 

Довго сам учись, коли хочеш навчати інших

   (Григорій Сковорода – український поет,  філософ, педагог-просвітитель)

вул. Гоголя, 18, каб. 108

centrsot@oneu.edu.ua

Бланк заявки на підвищення кваліфікації викладача ОНЕУ

Метою діяльності Центру є підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету шляхом розвитку їх професійної компетентності, здатності відповідально виконувати фахові завдання та посадові функції, сприяти інноваційним процесам щодо забезпечення якості підготовки фахівців з урахуванням провідного європейського та вітчизняного досвіду.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 • Участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на рівні університету.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету шляхом розвитку їх професійної компетентності.
 • Формування нормативно-правової та нормативно-методичної бази університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних працівників.
 • Розробка, апробація, впровадження та розповсюдження сучасних освітніх технологій, інноваційних технологій навчання для забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 • Створення умов для удосконалення науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній освітній діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників університету.
 • Удосконалення науково-дослідної, науково-методичної, організаційно-методичної, інформаційної діяльності.
 • Взаємодія з державними, міжнародними, регіональними організаціями, установами, закладами вищої освіти у галузі освітньої діяльності.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості освіти.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників  щодо формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого використання інноваційних освітніх технологій у педагогічній практиці, супроводження школи молодого викладача.
 • Формування психологічної готовності педагогічних і науково-педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності.
 • Розроблення науково-методичного забезпечення системи оцінки якості, апробації та впровадження інноваційних технологій навчання у педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти.
 • Впровадження сучасних технологій навчання, системи контрольно-аналітичної діяльності з визначення сформованості компетенцій студентів.
 • Залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до науково-методичних публікацій з питань сучасної освітньої діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Участь у запровадженні сучасних підходів при розробленні нового покоління складових галузевих стандартів вищої освіти, організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного підходу.
 • Створення умов для розроблення і впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.
 • Організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, круглих столів, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій, сучасних технологій навчання та організації навчального процесу, здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками університету.
 • Розробка технологій і проведення моніторингу щодо розвитку освітнього середовища університету.
 • Залучення до активної діяльності і наукового обговорення в сфері сучасних освітніх технологій педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

01.11.2011 р. за наказом Ректора університету №142  був створений Центр сучасних освітніх технологій з метою підвищення якості підготовки фахівців шляхом модернізації освітнього процесу на підставі впровадження новітніх освітніх технологій. Ініціатором створення ЦСОТ і першим його керівником  була к.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, лауреат  премії  МОН України за досягнення у навчально-виховній  та науково-методичній роботі Козлова  Галина  Миколаївна.

Галина Миколаївна Козлова – талановитий викладач, методист-новатор, умілий організатор, авторитетна людина, 28 років завідувала кафедрою менеджменту, яка всі ці роки була лідером у рейтингу випускових кафедр університету. Козлова Г.М. підготувала 9 кандидатів економічних наук, має понад 250 наукових та науково-методичних праць, 3 авторських свідоцтва на відкриття, нагороджена медаллю «Ветеран праці».

Під керівництвом професора Г.М. Козлової в університеті почав роботу тренінг-курс «Сучасні освітні технології» щодо навчання молодих викладачів основам педагогічної майстерності з використанням інтерактивних методів навчання.

У 2020 році за наказом ректора університету, на підставі рішення вченої ради Університету, Центр сучасних освітніх технологій було реорганізовано з перетворенням у Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій (надалі – Центр).

До складу Центру входять сектори:

 • підвищення кваліфікації;
 • сучасних освітніх технологій;
 • психологічного здоров’я.

Програма діяльності Центру

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНЕУ є забезпечення потреб освітнього процесу у високо кваліфікованих професійних кадрах, здатних компетентно і відповідально виконувати фахові завдання та посадові функції, сприяти інноваційним процесам, впроваджувати у навчальний процес новітні технології, забезпечувати якість освіти з урахуванням провідного європейського та вітчизняного досвіду.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

 Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Перспективний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників ОНЕУ на 2020-2025 рр.

Підвищення кваліфікації (он-лайн)

Стажування

Підвищення професійної майстерності в ОНЕУ

Підвищення педагогічної майстерності в ОНЕУ

Науково-методичні конференції ОНЕУ

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУПЕР-НОВА»

 Мета створення навчально-тренінгового підприємства – підвищення ефективності навчального процесу при підготовці майбутніх економістів на основі застосування інтерактивних технологій та міждисциплінарних моделей навчання як ознак компетентнісного підходу, створення умов щодо максимального розкриття здібностей студентів, розвиток таких їх якостей, як співпраця, самостійність, ініціатива, креативність, взаємна та індивідуальна відповідальність.

 Основні завдання, які вирішує навчально-тренінгове підприємство:

 • закріплення теоретичних знань за фахом, отриманих студентами в університеті у ході вивчення профільних навчальних дисциплін;
 • ознайомлення з особливостями діяльності підприємства в сучасних умовах;
 • отримання та аналіз інформації з первинних статистичних, бухгалтерських, фінансових документів підприємства;
 • отримання навичок управління підприємством з урахуванням результатів економічних розрахунків;
 • ознайомлення зі структурою управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, виробничою та організаційною структурою;

Бухгалтерія

Кубік В.Д

Бухгалтерія на підприємстві має важливе значення. Робота бухгалтерії пов’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія – орган обліку та контролю, який організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Основні функції бухгалтерії навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • складання і подання у встановлені терміни фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • проведення інвентаризації активів і зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно встановлених термінів та розмірів;
 • забезпечення достатньою достовірною інформацією інших відділів підприємства (економічного відділу, відділу маркетингу, відділу управління персоналом, юридичний відділ, тощо) для ефективної організації своєї роботи та прийняття ефективних управлінських рішень;
 • забезпечення роботи економічного планування й аналізу спрямованою на організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності підприємства.

Відділ маркетингу

Жарськa І.О

Основні функції відділу маркетингу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • аналіз ефективності логістичних схем доставки кожного виду товару;
 • контроль за виконанням планів поставки товарів за номенклатурою в розрізі укладених договорів;
 • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка прогнозів на наступний період;
 • аналіз і розробка прогнозів основних кон’юнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту продукції підприємства;
 • складання планів реалізації продукції;
 • аналіз товарного асортименту, якості продукції, організації збуту, реклами і системи фірмового обслуговування на аналогічних підприємствах;
 • проведення маркетингових досліджень потреб споживачів продукції підприємства та кінцевих споживачів;
 • організація формування, наповнення та оновлення маркетингової бази даних за такими розділами: споживачі, конкуренти, кон’юнктура ринку, збут;
 • систематичне спостереження за ринком і коректування прогнозів відповідно до змін, що відбуваються;
 • розробка пропозицій керівництву підприємства зі створення нової продукції і зміни характеристик існуючих товарів;
 • визначення спільно з іншими відділами технічних характеристик і ціни нового виробу;
 • прогнозування попиту на нову продукцію;
 • аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначення методу та стратегії ціноутворення і розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства з врахуванням рівня попиту та цін конкурентів;
 • розробка системи знижок з ціни продукції підприємства;
 • налагодження контактів з замовниками і покупцями продукції, розробка заходів щодо підвищення ефективності збутової мережі;
 • забезпечення підготовки і укладення договорів на поставку товарів;
 • пошук нових ринків збуту і нових споживачів продукції;
 • підготовка оперативної та статистичної звітності про виконання поставок, договірних зобов’язань і своєчасне їх представлення з пояснювальною запискою;
 • розробка планів рекламних кампаній, вибір найбільш ефективних методів реклами, що враховують особливості рекламованої продукції і ринку. Визначення об’єктів реклами і сегментів ринку, на яких необхідно рекламувати продукцію;
 • організація роботи з проведення рекламних кампаній. Розробка необхідних рекламних матеріалів. Організація співробітництва з засобами масової інформації;
 • розробка концепції формування фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (плакатів, буклетів, афіш, експрес інформації);
 • складання кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за дотриманням;
 • аналіз ефективності реклами, її впливу на збут продукції, інформованості споживача про продукцію підприємства і розробка рекомендацій з вдосконалення реклами;
 • забезпечення правильного складання встановленої звітності та її своєчасного подання керівництву. Аналіз ефективності функціонування маркетингової системи та розробка пропозицій щодо її вдосконалення.

Відділ управління персоналом

Кривцова М.С.

У відділі управління персоналом навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» студенти виконують функції фахівців, що займаються проблемами економіки праці, зокрема аналізом та плануванням трудових показників.

Під час виконання завдань з практики (3 курс) та тренінгу за фахом (4 курс) у даному відділі студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», і, таким чином, отримати вміння та практичні навички для виконання своєї професійної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Основні функції відділу управління персоналом (сектор «аналіз трудових показників») навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз і планування чисельності персоналу підприємства;
 • аналіз використання робочого часу на підприємстві;
 • аналіз продуктивності праці;
 • аналіз заробітної плати;
 • розробка проекту з удосконалення оплати праці;
 • планування витрат робочого часу;
 • планування фонду оплати праці;
 • складання зведеного плану з праці.

Планово-економічний відділ

Кошельок Г.В

Основні функції планово-економічного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • організація виробничого та технологічного процесу виготовлення продукції ТОВ «Супер-Нова»;
 • аналіз виробничої програми та динаміки випуску продукції цехами у натуральному виразі;
 • оформлення необхідних документів щодо випуску продукції, проведення закупки матеріалів, необхідних для виробництва;
 • аналіз основних засобів за складом, динамікою, структурою та технічним станом;
 • аналіз руху основних засобів і ефективності їх використання;
 • аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів підприємства;
 • аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства;
 • складання калькуляції собівартості окремих видів продукції та проведення порівняльного аналізу собівартості різних видів продукції;
 • аналіз структури витрат підприємства за економічними елементами;
 • складання кошторису загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут;
 • аналіз основних видів доходу, витрат і відрахувань підприємства;
 • аналіз основних видів прибутку підприємства;
 • аналіз показників рентабельності підприємства.

Аналітичний відділ

Семенова К. Д.

Аналітичний відділ підприємства, використовуючи систему прийомів і методів, здійснює комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства для розробки обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, його прибутковості та фінансової стійкості.

Під час виконання завдань з навчальної практики в аналітичному відділі студенти отримують практичні навички із застосування теоретичних знань, засвоєних у ході вивчення навчальних дисциплін «Економічний аналіз», «Організація і методика економічного аналізу», «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень», для їх подальшого використання у своїй професійній діяльності.

Основними функціями аналітичного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова» є:

 • аналіз основних показників, розрахунок впливу факторів і виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства;
 • аналіз основних показників, розрахунок впливу факторів і виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства;
 • аналіз основних показників, розрахунок впливу факторів і виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства;
 • аналіз витрат підприємства та пошук резервів їх зниження;
 • аналіз фінансових результатів підприємства за даними форми № 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • аналіз фінансового стану підприємства за даними форми № 1 «Баланс»;
 • комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та розробка заходів щодо підвищення ефективності його діяльності.

Юридичний відділ

Ткачук А. С.

Професійна діяльність кожного економіста базується на нормах права. Заняття в юридичному відділі підприємства дають змогу студенту набути практичні навички для вирішення конкретних юридичних ситуацій на виробництві. Виконуючи розроблені професійними юристами завдання, майбутній фахівець здобуває спеціальні знання в сфері цивільного, господарського та трудового права. Під час практики в юридичному відділі студент отримує поради юристів з приводу того, як діяти у правовому полі, займаючись господарською діяльністю.

Основні функції юридичного відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-нова»:

 • аналіз діючого законодавства України;
 • здобуття навичок щодо використання сучасних нормативно-правових баз;
 • застосування норм цивільного, господарського та трудового права під час роботи на підприємстві;
 • складання цивільно-правових договорів;
 • вивчення процедури захисту майнових та особистих немайнових прав у разі їх порушення;
 • оволодіння вміннями самостійно визначати нормативно-правовий акт для застосування у конкретній ситуації;
 • здобуття практичних навичок щодо створення, реєстрації та обігу об’єктів інтелектуальної власності;
 • оволодіння знаннями основних нормативних правових актів у сфері правового регулювання інтелектуальної власності;
 • опанування стратегії набуття правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності;
 • визначення порядку реєстрації знаку для товарів та послуг;
 • підготовка заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • отримання практичних знань та навичок щодо трудових відносин у товаристві;
 • визначення підстав для розірвання трудового договору тощо.

Добриніна Л.В.

Фінансово-економічний відділ

Метою роботи фінансового відділу є забезпечення стійкого розвитку та зростання прибутку, виконуючи функції фахівців, що займаються питаннями управління фінансами підприємства, зокрема аналізом і прийняттям управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства.

До функцій фінансового відділу навчально-тренінгового підприємства «Супер-Нова» відносяться:

 • діагностика фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства;
 • аналіз власних потреб обороту підприємства;
 • аналіз процесу збалансування доходів і витрат підприємства;
 • виявлення можливостей фінансування роботи підприємства;
 • забезпечення системи прогнозування доходів в майбутньому;
 • формування аналітичних висновків і рекомендацій щодо подальшої діяльності;
 • розробка максимально вигідної стратегії і тактики для вирішення фінансових питань.

 

Навчально-економічна практика студентів 3 курсу

Міждисциплінарні тренінги

У квітні-травні 2021 року керівник навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання Ясинська С.Ю. провела низку тематичних консультацій із ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE для науково-педагогічних працівників ОНЕУ.

Новачки мали змогу ознайомитися з тим, як почати роботу в системі Moodle, створити навчальний курс, наповнити його навчально-методичним контентом, підключити учасників курсу.

Для більш досвідчених користувачів зроблено акцент на особливостях підготовки та проведення тестових заходів в системі Moodle, а саме на тому, як створити тестовий захід,  редагування умови тестування та банк тестів.

 

Центром підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій і надалі планується організація та проведення навчальних заходів для співробітників університету з особливостей використання системи MOODLE у навчальному процесі.

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбулася ІV Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

 

 • планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину;
 • інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання;
 • застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

 

Зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернулася проректор ОНЕУ з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор, заступник голови науково-методичної ради університету Т.Б. Кублікова.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах змішаного навчання представили 65 доповідачів.

У роботі конференції взяли участь більше 160 учасників з трьох країн світу: Сполучених Штатів Америки, Узбекистану та України.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого покращення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбудеться

IV Міжнародна науково-методична конференція

 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

Основна мета конференції – обмін досвідом роботи щодо трендів сучасної освітньої сфери забезпечення якості підготовки фахівців.

 

Програмою конференції передбачено: пленарне засідання; робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямів науково-методичних досліджень учасників конференції.

 

Планується робота таких секцій:

 

Секція 1. Планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину.

Секція 2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання.

Секція 3. Інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів.

Секція 4. Застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

 

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Вище (спільнота для навчання та викладання)  http://www.gohigher.org/

Освітній хаб міста Києва  https://eduhub.in.ua/courses

Prometheus  https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/

Coursera  https://prometheus.org.ua/coursera/

ITeacher  https://iteacher.com.ua/

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) СТАЖУВАННЯ:

 

Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC)  https://www.iiasc.org/

Європейська ліга професійного розвитку (ELPD)  https://elpd.com.ua/ .

 

 

У рамках Центру науково-педагогічним складом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (зав. кафедри – к.філол.н., доцент Кіршо С.М.) організовано індивідуальне психологічне консультування, а саме:

 

 • психологічна допомога та підтримка в подоланні проблем, пов’язаних і з поширенням на території України COVID-19 та антивірусним карантином;
 • профілактика професійного вигорання науково-педагогічного складу;
 • сприяння збереженню та зміцненню психічного здоров’я студентів, у тому числі тих, хто має проблеми у спілкуванні, навчанні, адаптації та соціалізації;
 • попередження відхилень у психофізичному розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, профілактика кібербулінгу;
 • пропаганда здорового способу життя, формування безпечної та відповідальної поведінки у студентів;
 • розвиток лідерських якостей і формування активної громадянської, життєвої позиції у студентської молоді;
 • формування культури сімейних стосунків у студентства, зміцнення моральних основ сім’ї;
 • соціально-педагогічна підтримка, психологічна допомога соціально незахищеним категоріям громадян;
 • підвищення психолого-педагогічної культури всіх учасників освітнього процесу, популяризація сучасних досягнень психології.

 

 

27-28 лютого 2020 року в ОНЕУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

 

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

 

 • проблеми організації навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів;
 • інноваційні методи та інформаційні технології у викладацькій діяльності;
 • якісне навчально-методичне забезпечення освіти як основа індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів.

 

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, голова науково-методичної ради університету М. І. Звєряков.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 66 доповідачів, серед них – проректор з науково-педагогічної роботи, професор Т. Б. Кублікова.

У роботі конференції взяли участь більше 260 учасників з трьох країн світу: Молдови, Польщі та України.

За результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців, що знайшло своє втілення у збірнику тез даної конференції.

https://drive.google.com/file/d/1gOcLfkNy_fH1oDWj6GG-7Vw7vvKsCAd4/view

З листопада 2018 р. по листопад 2019 р. відбувався тренінг-семінар “Розвиток педагогічної майстерності”. Обсяг – 180 год. Список учасників у Додатку 1.

Під час тренінгу-семінару слухачі провели психолого-педагогічне дослідження: самооцінювання індивідуального стилю педагогічної діяльності, виявили тенденцію до стилю педагогічного спілкування, описали власний педагогічний портрет, визначили ступінь професійної деформації.

Виокремлено сектор психічного здоров’я задля забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, створення умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

30.11.2018 року при Центрі сучасних освітніх технологій розпочато роботу тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Метою тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» є підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Зміст тренінгу: поглиблення знань про психолого-педагогічні закономірності навчання і виховання студентської молоді, розширення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічного спілкування зі студентами, ознайомлення із сучасними освітніми технологіями, майстер-класи провідних викладачів університету, проведення психологічних тренінгів.

30 листопада 2018 року, о 13.10 (ауд. 217), відбудеться перше заняття тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» для наково-педагогічних працівників університету (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Запрошуємо всіх охочих! Удосконаленню немає меж!