Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

МІСІЯ ЦПК та СОТ

Сприяти створенню в ОНЕУ оптимальних, сприятливих умов для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку: науково-педагогічних та наукових працівників; адміністративно-управлінського та навчально-допоміжнього персоналу; студентів та аспірантів, що входять до групи високого професійного потенціалу ОНЕУ або є працівниками наукових, науково-дослідних та освітніх підрозділів ОНЕУ.

Внутрішні (корпоративні) заходи щодо підвищення кваліфікації працівників ОНЕУ спрямовані на: систематичне підкріплення, удосконалення та розширення спектру знань; розвиток особистих якостей, необхідних для освоєння нових професійних знань та навичок; для виконання службових обов’язків протягом усієї їхньої трудової діяльності. З погляду суспільних інтересів, професійний розвиток співробітників ОНЕУ розглядається як один із пунктів кодексу професійної етики «людина, яка не працює над собою, не може бути визнана професіоналом».

З 2021 року ОНЕУ розпочав виконання завдань, викладених у «Стратегії розвитку ОНЕУ на період з 2021 по 2025 роки», затвердженого Вченою радою університету (Протокол № 4 від 23.12.2020 р.).

Напрямки діяльності ЦПК та СОТ вибудовуються на підставі завдань, викладених у «Стратегії розвитку ОНЕУ на період з 2021 по 2025 роки» (розділ 5), а також на основі вимог професійного стандарту на групу професій «Викладачі вищих навчальних закладів», затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 610 від 23.032021 р.

Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій (ЦПК та СОТ) почав свою роботу 28.09.2020 р. шляхом реорганізації (перетворенням) Центру сучасних освітніх технологій (ЦСОТ), який 01.11.2011 р. був створений з метою підвищення якості підготовки фахівців шляхом модернізації освітнього процесу на підставі впровадження новітніх освітніх технологій.


Ініціатором створення ЦСОТ і першим його керівником  була к.е.н., професор, заслужений працівник освіти України, лауреат  премії  МОН України за досягнення у навчально-виховній  та науково-методичній роботі Галина  Миколаївна Козлова. 

Галина Миколаївна Козлова – талановитий викладач, методист-новатор, умілий організатор, авторитетна людина, 28 років завідувала кафедрою менеджменту, яка всі ці роки була лідером у рейтингу випускових кафедр університету. Козлова Г.М. підготувала 9 кандидатів економічних наук, має понад 250 наукових та науково-методичних праць, 3 авторських свідоцтва на відкриття, нагороджена медаллю «Ветеран праці». Під керівництвом професора Г.М. Козлової в університеті почав роботу тренінг-курс «Сучасні освітні технології» щодо навчання молодих викладачів основам педагогічної майстерності з використанням інтерактивних методів навчання.

21-22 лютого в Одеському національному економічному університеті відбулася VІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку».

З вітальним словом виступали Ректор ОНЕУ Анатолій Ковальов та проректор з науково-педагогічної роботи Наталія Сментина.

Робота конференції проходила за такими секціями:

Секція 1. Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2. Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція 3. Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція 4. Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

Змішаний формат проведення конференції дозволив об’єднати представників із 16 закладів вищої освіти України, зокрема давнього партнера та співорганізатора конференції – Державного університету ім. Стефана Баторія. Участь у конференції зголосилися прийняти 166 учасників.

За підсумками роботи конференції учасники напрацювали низку рекомендацій на шляху розв’язання актуальних проблем забезпечення якості вищої освіти!

У 2022 році науково-педагогічні працівники ОНЕУ пройшли навчання за курсом «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» та отримали сертифікати за відповідною формою (організатор – МОН України при підтримці GOOGLE Україна) (ПК-GOOGLE (2022 рік).

3 та 4 лютого 2022 року на базі Одеського національного економічного університету пройшла V Міжнародна науково-методична конференція: «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку».

Ювілейна конференція відбулася у дистанційному форматі, який дозволив об’єднати 250 представників професійної науково-педагогічної спільноти з 28 університетів України, Близького та Далекого Зарубіжжя.

А.І. Ковальов, Н.В. Сментина, О.С. Літвінов


Олексій Калінов

Активну участь в організації конференції взяв Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій Одеського національного економічного університету, у співпраці з Київським національним торговельно-економічним університетом (Україна), Варшавською політехнікою (Республіка Польща), Данангським університетом (Республіка В’єтнам).

Відкрила конференцію проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор, Наталія Валентинівна Сментина, яка озвучила мету та тематичні напрямки, побажала всім плідної роботи, творчої і результативної дискусії.

Ректор університету, доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Ковальов виступив із вітальним словом до всіх учасників конференції, висловивши надію на розширення подальшої співпраці у забезпеченні якості вищої освіти на сучасному етапі.

Л.Р. Морщакова, Н.В.Сментина, О.Б. Лучік

За результатами проведеної конференції заступник керівника Інформаційно-обчислювального центру Олексій Калінов сформував базу фото та відео матеріалів, а також презентацій виступів на Пленарному засіданні (див. посилання:https://drive.google.com/drive/folders/11_JflGIA6Jx4neGm6oDKm8KqcJIJQj4e?usp=sharing)

За результатами роботи конференції сформувано Збірник тез доповідей, який опублікуваний на веб-сайті Університету (див. посилання: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14263 )

24 доповідача конференції отримали персональні Сертифікати (30 годин / 1 кредит EKTS)

Науково-методична рада ОНЕУ узагальнила пропозиції учасників V Міжнародної науково-методичної конференції «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», що відбулася в ОНЕУ 3-4 лютого 2022 р. та пропонує Вашій увазі добірку цікавих матеріалів, стосовно сучасних технологій, методик, методів навчання, які допоможуть зробити освітній процес більш цікавим для здобувачів, сприятимуть  оптимізації освітнього процесу, створенню комфортних умов отримання освіти та формуванню у здобувачів самостійності, розвитку професійних та лідерських якостей.

 

ДОБІРКА МАТЕРІАЛІВ СТОСОВНО СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

за результатами V Міжнародної науково-методичної конференції

«Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

(3-4 лютого 2022 р.)

Назва тез доповідей / зміст

Сторінка у збірнику матеріалів конф.

Інтелект-карти як інноваційний засіб організації навчального процесу в закладах вищої освіти (представлення лекційного матеріалу на основі інтелект-карт)

27-28

Проблема забезпечення об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів (проведення іспитів з економічних дисциплін у формі індивідуально розрахунково-аналітичного завдання (ІРАЗ)

71-72

Індивідуалізація навчання як напрям формування soft skills здобувачів економічної освіти (наведено форми індивідуальних навчальних завдань здобувачів економічної освіти)

135-137

Навчальна дискусія як метод формування навичок та умінь майбутніх фахівців з економіки у процесіспілкування іноземною мовою (показано структуру навчальної дискусії)

163-164

Сучасні методики викладання: коучинг, фасилітація, менторство.

165-166

Використання сторітелінгу в викладанні економічних дисциплін (показано інструмент для ілюстрації економічних концепцій)

169

Інноваційне навчання: тенденції та виклики (Методика PRES-formula, показано сучасну методику дискусії)

317-319

Гейміфікація в умовах дистанційного навчання (в умовах дистанційного навчання для опитування, проведення вікторин, панельних дискусій, презентацій, спільної дошки он-лайн, роботи в zoom-кімнатах, оцінювання окремого студента всією аудиторією (метод «360»)

333-335

Особливості застосування програмних засобів з візуалізації даних в освітньому процесі (засоби бізнес-аналітики, Business Intelligence, BI, показано можливості двох най- поширених систем)

351

Використання онлайн-платформ в навчальному процесі (Google Jamboard)

375-376

Огляд онлайн-сервісів для організації дистанційного навчання

343-345

Впровадження цифрових освітніх технологій в умовах дистанційного навчання

311-312

Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання: можливості та виклики

313

Використання google-сервісів у навчальному процесі

340-342

Шляхи підвищення ефективності взаємодії зі студентами з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM

346

Використання сучасних програмних засобів автоматизації прийняття управлінських рішень

352-353

Переваги та недоліки використання CMS у навчальному процесі

358

У квітні-травні 2021 року керівник навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання Ясинська Світлана Юліанівнапровела низку тематичних консультацій із ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE для науково-педагогічних працівників ОНЕУ.

Новачки мали змогу ознайомитися з тим, як почати роботу в системі Moodle, створити навчальний курс, наповнити його навчально-методичним контентом, підключити учасників курсу.

Для більш досвідчених користувачів зроблено акцент на особливостях підготовки та проведення тестових заходів в системі Moodle, а саме на тому, як створити тестовий захід,  редагування умови тестування та банк тестів.

Центром підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій і надалі планується організація та проведення навчальних заходів для співробітників університету з особливостей використання системи MOODLE у навчальному процесі.

Посилання на презентацію

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбулася ІV Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину;
інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів;
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання;
застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах змішаного навчання представили 65 доповідачів.

У роботі конференції взяли участь більше 160 учасників з трьох країн світу: Сполучених Штатів Америки, Узбекистану та України.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого покращення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.

Посилання на презентацію

27-28 лютого 2020 року в ОНЕУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

проблеми організації навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів;
інноваційні методи та інформаційні технології у викладацькій діяльності;
якісне навчально-методичне забезпечення освіти як основа індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів.

 

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, голова науково-методичної ради університету М. І. Звєряков.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 66 доповідачів, серед них – проректор з науково-педагогічної роботи, професор Т. Б. Кублікова.

У роботі конференції взяли участь більше 260 учасників з трьох країн світу: Молдови, Польщі та України.

За результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців, що знайшло своє втілення у збірнику тез даної конференції.

Посилання на презентацію

31 січня – 1 лютого 2019 року в ОНЕУ відбулася II Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

 

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

удосконалення освітньої діяльності у напрямку створення індивідуальної траєкторії навчання студентів;

інформаційно-комунікативні технології в організації самостійної роботи студентів;
розвиток педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів.

У роботі конференції взяли участь більше 250 учасників з 4 країн світу: Білорусі, Болгарії, Польщі, України. Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 56 доповідачів.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого покращення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.

4 ЖОВТНЯ СТАРТУЄ ОНЛАЙН-КУРС “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ”

 

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна організовує безоплатне навчання керівників закладів вищої, фахової передвищої освіти, викладачів за онлайн-курсом “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, який проходитиме 4-18 жовтня 2021 року.

Курс покликаний розширити можливості використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу.

Формат курсу побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку, які протягом терміну навчання будуть консультувати і допомагати слухачам. Учасники будуть отримувати завдання у захищених віртуальних навчальних кімнатах Google Класів, де буде забезпечено ефективний зворотний зв’язок через супровід і консультації тренерів.

До кожної теми буде публікуватися запис лекції, організовано додаткову консультацію через відеоконференції в Google Meet, під час яких кожен учасник отримає можливість поставити питання тренеру наживо, продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.

Курс містить п’ять модулів, кожен із яких складається з відеолекції, практичних завдань, підсумкового тесту і розрахований на опрацювання матеріалів протягом 1-2 годин щоденно. У програмі курсу:

 • як організувати ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google;
 • які особливості та переваги Google Workspace for Education;
 • як працювати з обліковим записом закладу вищої освіти на різних пристроях: за допомогою комп’ютера і мобільного пристрою;
 • як створити та підтримувати персональне інформаційне середовище викладача закладу вищої освіти.

Особлива увага приділятиметься організації дистанційного навчання: як підготувати завдання у віртуальних кімнатах, зібрати студентські роботи, залучити до захищених відеозустрічей, організувати автоматичне імпортування оцінок, вести електронні журнали, надсилати звіти для опікунів, формувати звіти для керівництва, використовувати можливості різних пристроїв для захищеного освітнього процесу онлайн.

Перелік додатків, які будуть опрацьовані: Gmail, Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, Google Форми, Google Jamboard, Google Мої карти, знайомство з програмою “Місцевих експертів”, Google Сайти, Google Тренди, Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення, Доповнення до об’єктів Google Диску, Google Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace.

Навчання розпочнеться 4 жовтня 2021 року о 17:00 з перегляду відеотрансляції з описом навчального процесу, знайомством із програмою, організаційними питаннями та матеріалами завдань.

Освітній процес за курсом організований у захищеній віртуальній кімнаті, забезпечується методичний супровід, консультування, на період навчання надається тимчасовий персональний обліковий запис в реальній системі для можливості ознайомитися з перевагами системи Google Workspace for Education.

За підсумками курсу учасники отримають сертифікат про успішне завершення навчання за програмою “Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти” в кількості 15 годин (0,5 кредити ECTS).

Покликання на форму реєстрації. Із детальною програмою курсу можна ознайомитися за покликанням.

У квітні-травні 2021 року керівник навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання Ясинська С.Ю. провела низку тематичних консультацій із ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE для науково-педагогічних працівників ОНЕУ.

Новачки мали змогу ознайомитися з тим, як почати роботу в системі Moodle, створити навчальний курс, наповнити його навчально-методичним контентом, підключити учасників курсу.

Для більш досвідчених користувачів зроблено акцент на особливостях підготовки та проведення тестових заходів в системі Moodle, а саме на тому, як створити тестовий захід,  редагування умови тестування та банк тестів.

 

Центром підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій і надалі планується організація та проведення навчальних заходів для співробітників університету з особливостей використання системи MOODLE у навчальному процесі.

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбулася ІV Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

 

 • планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину;
 • інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання;
 • застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

 

Зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернулася проректор ОНЕУ з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор, заступник голови науково-методичної ради університету Т.Б. Кублікова.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах змішаного навчання представили 65 доповідачів.

У роботі конференції взяли участь більше 160 учасників з трьох країн світу: Сполучених Штатів Америки, Узбекистану та України.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого покращення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбудеться

IV Міжнародна науково-методична конференція

 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

Основна мета конференції – обмін досвідом роботи щодо трендів сучасної освітньої сфери забезпечення якості підготовки фахівців.

 

Програмою конференції передбачено: пленарне засідання; робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямів науково-методичних досліджень учасників конференції.

 

Планується робота таких секцій:

 

Секція 1. Планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину.

Секція 2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання.

Секція 3. Інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів.

Секція 4. Застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

 

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Вище (спільнота для навчання та викладання)  http://www.gohigher.org/

Освітній хаб міста Києва  https://eduhub.in.ua/courses

Prometheus  https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/

Coursera  https://prometheus.org.ua/coursera/

ITeacher  https://iteacher.com.ua/

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) СТАЖУВАННЯ:

 

Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC)  https://www.iiasc.org/

Європейська ліга професійного розвитку (ELPD)  https://elpd.com.ua/ .

 

 

У рамках Центру науково-педагогічним складом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (зав. кафедри – к.філол.н., доцент Кіршо С.М.) організовано індивідуальне психологічне консультування, а саме:

 

 • психологічна допомога та підтримка в подоланні проблем, пов’язаних і з поширенням на території України COVID-19 та антивірусним карантином;
 • профілактика професійного вигорання науково-педагогічного складу;
 • сприяння збереженню та зміцненню психічного здоров’я студентів, у тому числі тих, хто має проблеми у спілкуванні, навчанні, адаптації та соціалізації;
 • попередження відхилень у психофізичному розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, профілактика кібербулінгу;
 • пропаганда здорового способу життя, формування безпечної та відповідальної поведінки у студентів;
 • розвиток лідерських якостей і формування активної громадянської, життєвої позиції у студентської молоді;
 • формування культури сімейних стосунків у студентства, зміцнення моральних основ сім’ї;
 • соціально-педагогічна підтримка, психологічна допомога соціально незахищеним категоріям громадян;
 • підвищення психолого-педагогічної культури всіх учасників освітнього процесу, популяризація сучасних досягнень психології.

 

 

27-28 лютого 2020 року в ОНЕУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

 

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

 

 • проблеми організації навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів;
 • інноваційні методи та інформаційні технології у викладацькій діяльності;
 • якісне навчально-методичне забезпечення освіти як основа індивідуальної освітньої траєкторії навчання студентів.

 

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, голова науково-методичної ради університету М. І. Звєряков.

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 66 доповідачів, серед них – проректор з науково-педагогічної роботи, професор Т. Б. Кублікова.

У роботі конференції взяли участь більше 260 учасників з трьох країн світу: Молдови, Польщі та України.

За результатами роботи ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції науково-педагогічного складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців, що знайшло своє втілення у збірнику тез даної конференції.

https://drive.google.com/file/d/1gOcLfkNy_fH1oDWj6GG-7Vw7vvKsCAd4/view

30 листопада 2018 року, о 13.10 (ауд. 217), відбудеться перше заняття тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» для наково-педагогічних працівників університету (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доц. Кіршо С. М.).

Запрошуємо всіх охочих! Удосконаленню немає меж!

З листопада 2018 р. по листопад 2019 р. відбувався тренінг-семінар «Розвиток педагогічної майстерності». Обсяг – 180 год. Список учасників у Додатку.

Під час тренінгу-семінару слухачі провели психолого-педагогічне дослідження: самооцінювання індивідуального стилю педагогічної діяльності, виявили тенденцію до стилю педагогічного спілкування, описали власний педагогічний портрет, визначили ступінь професійної деформації.

Виокремлено сектор психічного здоров’я задля забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, створення умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

8-9 лютого 2018 року в ОНЕУ відбулася Міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

 

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

удосконалення планування та організації освітньої діяльності з метою створення індивідуальної траєкторії навчання студентів;
науково-методичний супровід інноваційних процесів у сучасній освіті;
підвищення ефективності навчального процесу завдяки новітнім методикам викладання та педагогічним технологіям;
формування комунікаційної стратегії університету як основа якісної підготовки студентів.

У роботі конференції взяли участь більше 250 учасників з 7 країн світу: Білорусі, Германії, Китаю, Польщі, України, Франції, Чеської Республіки.

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ.

20-21 грудня 2022 року Міністерством освіти і науки України  заплановано реалізацію освітньої програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (Підвищення кваліфікації при МОН).

16–21 лютого 2023 року Сумським державним університетом проводиться підвищення кваліфікації за програмою «Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти: нові реалії воєнного стану»  (Підвищення кваліфікації у СумДУ).

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ: 25 ЛИПНЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ

НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ, ВЧИТЕЛІВ І ВИКЛАДАЧІВ

25 липня 2022 року для освітян закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти розпочнеться дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна.

Програма передбачає 12 ідентичних циклів безкоштовних освітніх курсів і тренінгів, кожен з яких розпочинає роботу щомісяця з липня 2022 до червня 2023 року. Реєстрацію відкрито за  HYPERLINK “https://bit.ly/gwua2223r” посиланням.

Курс містить 5 модулів (30 годин – 1 кредит ECTS). Кожен модуль складається з відеолекції, практичних завдань і підсумкового тесту.

Учасники отримуватимуть завдання в захищеному віртуальному просторі Google Класів. До кожної теми буде публікуватися запис лекції, а також проводитиметься додаткова консультація в Google Meet, під час якої кожен учасник отримає можливість задати запитання тренеру та продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.

Викладання буде здійснюватися послідовно:

базовий рівень – для учасників, які прагнуть навчитися працювати з мобільними пристроями;

середній рівень – для учасників, які прагнуть розібратися з установленим вебпереглядачем Google Chrome;

поглиблений рівень – для учасників, які прагнуть навчитися працювати з ноутбуками Chromebook.

Заклади освіти, педагогічні колективи яких успішно завершать навчання за програмою з показником вище 50% від загальної кількості працівників, протягом року отримають спеціальний статус «Заклад освіти – учасник програми Google for Education».

За підсумками програми також планується відзначити найактивніші заклади.

Із організаційними деталями, програмою та розкладом навчальних сесій можна ознайомитися на спеціально створеному  HYPERLINK “https://bit.ly/2223gwua” сайті.

Нагадаємо, Amazon Web Services  HYPERLINK “https://mon.gov.ua/ua/news/amazon-web-services-dopomagaye-ukrayincyam-bezperervno-prodovzhuvati-navchannya” допомагає українцям безперервно продовжувати навчання.

ОНЛАЙН-КУРСИ  ПІД ЧАС ВІЙНИ

 1. На цій онлайн платформі розміщено більше 2 тисяч курсів з понад 180 спеціалізацій на 4 освітніх рівнях, зареєстровано близько 25 млн. слухачів – будь-хто і де завгодно може навчатися тут та отримувати кредити 149 провідних університетів світу, які є партнерами Coursera.

У разі успішного закінчення  користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Протягом навчання студент повинен переглядати відео-лекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають українські субтитри.

2. https://www.khanacademy.org

На сайті є кілька тисяч безкоштовних мікролекцій з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп’ютерних наук та інші.

3. Заснований Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним університетом у 2012 році, EdX є центром онлайнового навчання та надає послуги МВОК на відкритій безкоштовній платформі OpenEdX, пропонуючи своїм слухачам високоякісні курси за 24 напрямами: комп’ютерні технології, статистика, література тощо. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які викладаються в Гарварді, університеті Корнуелла та інших відомих університетах. Курси безкоштовні, але сертифікат платний.

4. Більшість курсів Udacity – технічної спрямованості. Кількість напрямів і курсів цієї платформи невелика. В окремі розділи виділені матеріали з математики, бізнесу, дизайну, інших наук (фізика, біологія). Усього Udacity пропонує близько трьох десятків курсів.

Курси діляться за рівнем складності: новачок, досвідчений, профі. В кожному курсі є кілька уроків, які містять короткі відео. В кінці заняття є завдання, щоб перевірити наскільки ви засвоїли матеріал. В середньому курс триває до 2 місяців, а щотижня на нього треба витрачати орієнтовно 6 годин на навчання.

За допомогою Udacity можна отримати роботу. Інформація про студентів (за згодою) передається роботодавцям, які уклали договір з компанією. На даний момент платформа співпрацює з корпорацією «Google», фінансовим гігантом «Bank of America», соціальною мережею Facebook та іншими компаніями.

5. Проект Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання. Матеріал можуть пояснювати виключно в коротких відеолекціях, доповнювати можливістю обговорювати прослухане на форумі з викладачем та іншими студентами, сертифікат по закінченню курсу можуть видавати чи ні. Особливості конкретного курсу містяться в описі.

Курси тривають 2–3 тижні, анонсуються за місяць і раніше, що дозволяє бажаючим попередньо записатися на них. Canvas Network пропонує безкоштовні, умовно безкоштовні та платні курси. Умовно безкоштовні передбачають придбання додаткових навчальних матеріалів (посібників, літератури), платні дозволяють заробити кредити в системі безперервної освіти.

6. Udemy (www.udemy.com) – платформа, що має освітні проекти розподілені на 16 категорій, які викладаються практиками. Тут представлені найрізноманітніші курси, серед яких продуктивність, стиль життя чи навіть музика. Є як безкоштовні курси, так і платні. Навчальні матеріали представлені у вигляді відео, аудіо, презентаціями та текстом.  Udemy також пропонує можливість організаціям створювати власні навчальні проекти для корпоративного навчання.  Після закінчення курсів слухачі можуть отримати сертифікат таких відомих компаній, як Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry Regulatory Authority та інших.

7. «Prometheus» (prometheus.org.ua) – українська безкоштовна платформа онлайн-освіти, яка створена у 2014 році.  Серед його партнерів найкращі  заклади вищої освіти  країни. Prometheus надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам у своїй галузі публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Кожен курс складається із відеолекцій, інтерактивних завдань, а також форуму, на якому студенти мають змогу поставити питання викладачу та поспілкуватись один з одним. Успішне завершення курсу дасть змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. Курси на Prometheus доступні в мережі у будь-який час, є мобільний додаток для Android та iOS.

8. EdEra (Education Era) — освітній проект, завдання якого — зробити навчання в Україні якісним та доступним. Усі курси тут безкоштовні, але після закінчення кожен охочий може віддячити проекту. До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал — конспект з ілюстраціями та поясненнями. Кожного тижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу — екзамен. Навчатись можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом.

9.  Future Learn – освітня платформа Відкритого університету, що має 40-річний досвід дистанційного навчання та онлайн-освіти.

10. OpenupЕd – перша і наразі єдина загальноєвропейська МВОК-ініціатива, заснована 2013 року Європейською комісією та Європейською асоціацією університетів дистанційного навчання (EADTU). Завдяки співпраці партнерів OpenupEd із країнами Азії та Африки за посередництвом ЮНЕСКО на сучасному етапі студенти можуть обрати понад 200 МВОКів 13 мовами, зокрема арабською.

11. Iversity – європейський освітній онлайн-ресурс, що з 2011 року спеціалізується на проведенні інтерактивних курсів та лекцій для закладів вищої освіти, а з 2012 року розміщує на своїй платформі різні відкриті масові онлайн-курси.  На сьогодні iversity налічує понад 750 000 зареєстрованих користувачів та більше мільйона студентів, а також є однією з небагатьох платформ, завдяки якій за проходження онлайн-курсів студенти з усього світу можуть отримати ECTS-кредити.

12. Stanford Open Edx – платформа, що пропонує різноманітний доступ до професійного освітнього контенту від численних шкіл та університетських кафедр, а також можливість безкоштовно брати участь в онлайн-курсах, які організовують викладачі Стенфордського факультету у всьому світі протягом усього життя.

13. Сodecademy – інтерактивна онлайн-платформа з вивчення 7 мов програмування – Python, PHP, jQuery, JavaScript, Ruby, а також описових мов зовнішньої розмітки веб-сторінок HTML та CSS, заснована 2011 року. Сайт дозволяє кожному створювати та публікувати нові курси, використовуючи Course Creator, а для деяких курсів існують «пісочниці», в яких користувачі можуть тестувати свої програмні коди. Codecademy також запустила iOS-додаток «Hour of Code» для тих, хто прагне вивчати програмування в ігровій формі. Станом на січень 2014 року 24 мільйони користувачів виконали більше 100 мільйонів вправ.

14.  https://www.apple.com/education/itunes-u/

На цій платформі перелік запропонованих дисциплін дуже великий, як і список навчальних закладів, що надають лекції. Часто в уроці є допоміжні файли, де пояснюються деякі аспекти лекцій, або ж наводяться приклади застосування пройденого уроку.

15.  Якщо ви поставили перед собою мету — вивчити іноземну мову, тоді вам в нагоді стане безкоштовна платформа Duolingo, у якої, до речі, є український інтерфейс. Навчання проходить в ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте «гроші» — лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень або додатковий закритий. Більше уваги приділяється письмовим урокам та диктантам, розмовній мові — менше. Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів, щоб з ними змагатись у вивченні мови.

16. Некомерційний проект, який кожного року в Единбурзі та Лонг-Біч збирає зі всього світу науковців, бізнесменів, політиків, активістів. Мета конференції — поширити серед суспільства унікальні та цікаві ідеї. Після конференції їхні промови з’являються на сайті TED, переглядати які може кожен охочий. На сайті можна знайти більше 2 тисяч відео, до більшої частини з яких є субтитри українською мовою, а деякі — озвучені нею.

17. ВУМ (Відкритий Університет Майдану) — дистанційна платформ громадянської освіти. Онлайн-проект пропонує більше ніж 30 тем для безкоштовного навчання. Курси сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Наявність форуму надає можливість спілкуватись з іншими студентами та викладачами. Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні. За умови успішного проходження обраного курсу, ви можете завантажити сертифікат.

4 жовтня 2021 р. стартує онлайн-курс «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої та фахової передвищої освіти»

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна організовує безоплатне навчання керівників закладів вищої, фахової передвищої освіти, викладачів за онлайн-курсом “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, який проходитиме 4-18 жовтня 2021 року.

Курс покликаний розширити можливості використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу.

Формат курсу побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку, які протягом терміну навчання будуть консультувати і допомагати слухачам. Учасники будуть отримувати завдання у захищених віртуальних навчальних кімнатах Google Класів, де буде забезпечено ефективний зворотний зв’язок через супровід і консультації тренерів.

До кожної теми буде публікуватися запис лекції, організовано додаткову консультацію через відеоконференції в Google Meet, під час яких кожен учасник отримає можливість поставити питання тренеру наживо, продемонструвати екран для вирішення проблемної ситуації.

Курс містить п’ять модулів, кожен із яких складається з відеолекції, практичних завдань, підсумкового тесту і розрахований на опрацювання матеріалів протягом 1-2 годин щоденно. 

 

У програмі курсу:

 • як організувати ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google;
 • які особливості та переваги Google Workspace for Education;
 • як працювати з обліковим записом закладу вищої освіти на різних пристроях: за допомогою комп’ютера і мобільного пристрою;
 • як створити та підтримувати персональне інформаційне середовище викладача закладу вищої освіти.

Особлива увага приділятиметься організації дистанційного навчання: як підготувати завдання у віртуальних кімнатах, зібрати студентські роботи, залучити до захищених відеозустрічей, організувати автоматичне імпортування оцінок, вести електронні журнали, надсилати звіти для опікунів, формувати звіти для керівництва, використовувати можливості різних пристроїв для захищеного освітнього процесу онлайн.

Перелік додатків, які будуть опрацьовані: Gmail, Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Keep, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, App Sheet, Google Презентації, Google Форми, Google Jamboard, Google Мої карти, знайомство з програмою “Місцевих експертів”, Google Сайти, Google Тренди, Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення, Доповнення до об’єктів Google Диску, Google Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace.

Навчання розпочнеться 4 жовтня 2021 року о 17:00 з перегляду відеотрансляції з описом навчального процесу, знайомством із програмою, організаційними питаннями та матеріалами завдань.

Освітній процес за курсом організований у захищеній віртуальній кімнаті, забезпечується методичний супровід, консультування, на період навчання надається тимчасовий персональний обліковий запис в реальній системі для можливості ознайомитися з перевагами системи Google Workspace for Education.

За підсумками курсу учасники отримають сертифікат про успішне завершення навчання за програмою “Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти” в кількості 15 годин (0,5 кредити ECTS).

Покликання на форму реєстрації. 

Із детальною програмою курсу можна ознайомитися за  покликанням.

3-4 лютого 2022 року в Одеському національному економічному університеті планується проведення V Міжнародної науково-методичної конференції науково-методичного персонулу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», у змішаному форматі (online – за допомогою платформи Zoom / offline – за адресою: вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2.  Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція  3.   Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція  4.   Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі містяться в  Інформаційному листі 

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Вище (спільнота для навчання та викладання)

Освітній хаб міста Києва

Prometheus

Coursera

ITeacher

 

БЕЗКОШТОВНЕ (ОН-ЛАЙН) СТАЖУВАННЯ:

 Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) 

Європейська ліга професійного розвитку (ELPD)

 

4-5 лютого 2021 року в ОНЕУ відбудеться IV Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

Основна мета конференції – обмін досвідом роботи щодо трендів сучасної освітньої сфери забезпечення якості підготовки фахівців.

Програмою конференції передбачено: пленарне засідання; робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямів науково-методичних досліджень учасників конференції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.  Планування та організація освітньої діяльності в університеті в умовах адаптивного карантину.

Секція 2.  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та контролю знань студентів в умовах змішаного навчання.

Секція 3.  Інноваційні напрямки підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів.

Секція 4.  Застосування онлайн-технологій для якісної підготовки студентів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

У рамках Центру науково-педагогічним складом кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (зав. кафедри, к.філол.н., доцент Кіршо С.М.) організовано індивідуальне психологічне консультування, а саме:

 • психологічна допомога та підтримка в подоланні проблем, пов’язаних і з поширенням на території України COVID-19 та антивірусним карантином;
 • профілактика професійного вигорання науково-педагогічного складу;
 • сприяння збереженню та зміцненню психічного здоров’я студентів, у тому числі тих, хто має проблеми у спілкуванні, навчанні, адаптації та соціалізації;
 • попередження відхилень у психофізичному розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, профілактика кібербулінгу;
 • пропаганда здорового способу життя, формування безпечної та відповідальної поведінки у студентів;
 • розвиток лідерських якостей і формування активної громадянської, життєвої позиції у студентської молоді;
 • формування культури сімейних стосунків у студентства, зміцнення моральних основ сім’ї;
 • соціально-педагогічна підтримка, психологічна допомога соціально незахищеним категоріям громадян;
 • підвищення психолого-педагогічної культури всіх учасників освітнього процесу, популяризація сучасних досягнень психології.

 

27-28 лютого 2020 року в ОНЕУ відбудеться ІІI Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

Основна мета конференції    обмін досвідом роботи щодо трендів сучасної освітньої сфери для забезпечення якості підготовки фахівців. 

Програмою конференції передбачено: пленарне засідання, робота секцій відповідно до основних пріоритетних напрямів науково-методичних досліджень учасників конференції, виставка-огляд «Науково-методичний потенціал ОНЕУ».

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.  Проблеми організації навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів

Секція 2.  Інноваційні методи та інформаційні технології у викладацькій діяльності

Секція 3.  Якісне навчально-методичне забезпечення освіти як основа індивідуальної освітньої траєкторії  навчання студентів

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

У ході конференції учасники можуть провести майстер-класи або/та відвідати цікаві для них майстер-класи з подальшим обговоренням.

 

31 січня – 1 лютого 2019 року в університеті відбудеться ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.  Удосконалення освітньої діяльності у напрямку створення індивідуальної траєкторії навчання студентів

Секція 2.  Інформаційно-комунікативні технології в організації самостійної роботи студентів

Секція 3.  Розвиток педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів

Офіційні мови конференції:  українська, російська, англійська

 

30 листопада 2018 року, о 13.10 (ауд. 217), відбудеться перше заняття тренінгу-семінару «Розвиток педагогічної майстерності» для наково-педагогічних працівників університету (керівник – зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, доцент Кіршо Світлана Михайлівна).

Запрошуємо всіх охочих! Удосконаленню немає меж!

 

8-9 лютого 2018 року в ОНЕУ відбудеться Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Удосконалення планування та організації освітньої діяльності з метою створення індивідуальної траекторії навчання студентів

Секція 2.  Науково-методичний супровід інноваційних процесів в сучасній освіті

Секція 3. Підвищення ефективності навчального процесу завдяки новітнім методикам викладання та педагогічним технологіям

Секція 4. Формування комунікаційної стратегії університету як основа якісної підготовки студентів

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.