Кредитно-економічний факультет

Одним з основних напрямів кредитно-економічного факультету ОНЕУ є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Виконання відповідних завдань у навчальному процесі полягає у:

  • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗ у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу;
  • висвітленні суспільно-політичних, правових, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду в контексті взаємин України з іншими державами;
  • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам та викладачам навичок офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою для вивчення;
  • забезпеченні виконання програм короткострокового й довгострокового стажування студентів за кордоном;
  • впровадженні нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного й підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині у світі методики ведення семінарських занять у формі круглих столів, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.
    Відділ міжнародних зв’язків Одеського національного економічного університету забезпечує весь комплекс робіт у сфері міжнародного співробітництва, партнерами ОНЕУ є більш 90 ВНЗ різних країн.

Кафедрами кредитно-економічного факультету ОНЕУ укладено договори про співпрацю з зарубіжними ВНЗ такими як:

  1. Волгоградський кооперативний інститут (Російський університет кооперацій)
  2. Білоруським національним економічним університетом;
  3. Московським державним університетом, філософським факультетом і т.

Студенти кредитно-економічного факультету постійно приймають участь в різних міжнародних науково-освітніх заходах, так 15 – 16 квітня 2016 року в стінах університету кафедра банківської справи провела Міжнародна науково – практичну конференцію “Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки” присвячена 80-річчю кафедри банківської̈ справи, 85-річчю Кредитно-економічного факультету та 95-річчю Одеського національного економічного університету. За результатами проведення конференції буде сформовано збірник тез доповідей. Збірник буде розміщено в електронному репозитарії ОНЕУ та проіндексовано в наукометричній базі Google Scholar.

Студентами кредитно-економічного факультету було відвідано Презентацію “Підготовка до складання міжнародних кваліфікаційних іспитів LCCI» (іспит на виявлення рівня володіння іноземною мовою), що відбулася у МАЗі 11 квітня 2016 р., яку організовали: кафедра іноземних мов Одеського національного економічного університету спільно із представництвом Pearson Education в Україні та за підтримкою ректора ОНЕУ. Запрошений спікер – тренер міжнародного класу Філіп Ворвік (Великобританія).

Студенти кредитно-економічного факультету мають можливість поглиблювати свої знання в рамках міжнародного співробітництва в Нідерландах (Роттердамська школа менеджменту Університету ім. Еразма), Німеччині (університет Лойфана, м. Люнебург), США (програма «Work and Travel»), Польщі (Краківський економічний університет), Франції (Університет Страсбурга) та ін.

Щорічно влітку студенти кредитно-економічного факультету мають можливість пройти тривалу практику тримісячного стажування з удосконаленням вивчення англійської мови за програмою «Work and Travel» у США.