Кафедра експертизи товарів та послуг

Кунділовська
Тетяна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.т.н., доцент

Кафедра експертизи товарів та послуг здійснює підготовку студентів ступеня «бакалавр» за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» та ступеня «магістр» за спеціалізацією «Експертиза товарів та послуг» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кафедра співпрацює з міжнародним органом ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн» у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю, Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України в Одеській області, Інспекцією з питань захисту прав споживачів в Одеській області, Одеською регіональною торгово-промисловою палатою, ДП «Одесастандартметрологія», потужними торговельними мережами «Ашан», «МЕТРО», «Фоззі Груп» та іншими організаціями та установами, де студенти проходять практику та виконують практичну частину випускні кваліфікаційні роботи.

Освітні програми забезпечують ґрунтовні, конкретні знання за таким змістом діяльності:

 • формування асортиментних груп товарів;
 • обґрунтування критеріїв оцінки якості, безпечності, конкурентоспроможності товарів;
 • використання сучасних методів дослідження якості і безпечності товарів;
 • ідентифікація товарів із застосуванням інформації щодо походження, складу, способів виробництва і умов використання;
 • прогнозування ринкових ситуацій, організація та проведення товаропостачання, контроль й оформлення товарів з погляду мінімізації ризиків;
 • оцінювання стратегії підприємства у сфері управління якістю та безпечністю товарів;
 • розробка та впровадження інтегрованих систем управління якістю і безпечністю товарів;
 • аудит систем управління якістю товарів та послуг;
 • діяльність у сфері захисту прав споживачів.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу – 6 лабораторій, в яких студенти проводять практичні заняття та здійснюють наукові дослідження:

 • лабораторія хімії та хімічних методів дослідження якості сировини та матеріалів;
 • лабораторія мікробіологічних методів дослідження якості товарів;
 • лабораторія фізики та фізико-хімічних методів дослідження якості товарів;
 • лабораторія товарознавства та управління якістю продовольчих товарів;
 • лабораторія товарознавства та управління якістю непродовольчих товарів.

З 2015 р. кафедру очолює Кунділовська Тетяна Анатоліївна – к.т.н., доцент.

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «технологія консервування» у 1987 р. У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка технології виробництва сухих сніданків, збагачених харчовими волокнами» за спеціальністю 05.18.01 технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів. З 2004 р. працює в Одеському державному економічному університеті. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.

Викладає дисципліни: Загальна технологія харчових продуктів; Товарознавство (теоретичні основи); Товарознавство (харчові продукти); Управління безпечністю товарів; Технологія продукції ресторанного господарства.

Сфера наукових інтересів: товарознавчі дослідження якості смакових товарів; визначення відповідності продовольчих товарів; розробка сенсорних методів дослідження якості харчових продуктів.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за двома ступенями вищої освіти: бакалавр і магістр.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація:
 • Товарознавство і торговельне підприємництво

Фахівці, які готуються кафедрою, володіють знаннями та розумінням теоретичних засад підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професійні компетенції бакалаврів:
 • здатність критично осмислювати та використовувати відповідні методи та інструментарій при обґрунтуванні рішень щодо створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • розуміння ринкової взаємодії виробників (продавців) та споживачів (покупців).
 • здатність до оцінювання результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики.
 • знання та розуміння нормативно-правового регулювання з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • здатність визначати та розв’язувати професійні завдання з організації та планування підприємницької, торгової та біржової діяльності.
 • здатність розробляти та оцінювати проекти в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • здатність донесення до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в сфері управління діяльністю підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • здатність продемонструвати знання товару (послуги) як об’єкту підприємницької, торгової та біржової діяльності.
Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація:
 • Експертиза товарів та послуг
Підготовка магістрів здійснюється за програмами:
 • професійного спрямування Експертиза товарів та послуг: організація експертизи якості товарів та захисту прав споживачів.
 • наукового спрямування Експертиза товарів та послуг: експертиза якості товарів та захист прав споживачів.

Мета магістерської програми полягає у формуванні компетенцій щодо практичного використання та вдосконалення сучасних методів організації, проведення експертних досліджень з метою захисту прав споживачів та впровадження систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Основним завданням магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців-експертів, які:

 • мають поглиблені компетенції з організації та проведення експертних досліджень товарів та послуг;
 • здатні працювати в якості керівника центру споживчої експертизи з проблем захисту прав споживачів, керівником (або інспектором) інспекції з питань захисту прав споживачів, директором випробувальної лабораторії на підприємстві (організації), головним державним інспектором з якості товару, експертом з товарознавчої та іншої експертиз (у відповідних установах контролюючих та правоохоронних органів), керівником торговельної фірми, менеджером з якості підприємства (організації), аудитором органу з сертифікації систем якості тощо;
 • вміють досліджувати, аналізувати, оцінювати та прогнозувати процеси, які відбуваються на ринку товарів та послуг;
 • здатні працювати з законодавчими та нормативними документами, що регламентують вимоги до якості товарів, надання послуг, щодо захисту прав споживачів та формувати об’єктивні експертні висновки;
 • володіють компетенцією щодо створення, впровадження та сертифікації систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 та систем менеджменту безпечності харчових продуктів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 22000.

Сфера застосування набутих знань: випускники можуть обіймати посади керівника підприємства, установи, організації; консультанта та радника в органах державної ради; товарознавця, товарознавця-аудитора; експерта з якості продукції; менеджера систем харчової безпеки; менеджера систем якості; менеджера з торговельного маркетингу; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; експерта у сфері якості надання послуг; керівника установи зі стандартизації, сертифікації та якості.

Кунділовська
Тетяна Анатоліївна

завідувачка кафедри, канд. техн. наук, доцент

Захарчук
Валентина Григорівна

канд. техн.. наук, доцент

Зеленянська
Наталя Миколаївна

доктор сільск.-госп. наук, доцент

Траченко
Людмила Анатоліївна

канд. екон. наук, доцент

Шуляченко
Олена Григорівна

зав. лабораторії

Список перспективних напрямів наукових досліджень кафедри ЕТП:
 1. Встановлення якості продовольчих та непродовольчих товарів на основі аналізу результатів досліджень їх структурних та домішкових станів.
 2. На основі аналізу якості продовольчих та непродовольчих товарів надати рекомендації щодо поліпшення процесу їх виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації.
 3. Впровадження системи контролю якості виробленої продукції на основі використання сучасних методів моделювання та досліджень.
 4. На основі аналізу результатів вивчення стану системи житлово-комунальних послуг надання рекомендацій щодо обчислення їх дійсної вартості.
Науково-методична, або науково-технічна робота кафедри
 1. Товарні інновації: розробка та експертна оцінка : монографія / Т. А. Кунділовська, В. Г. Захарчук, О. М. Железко, Л. А. Траченко, Т.Ю. Єштокіна, О. А. Кулініч О.А. – Одеса : «Астропринт», 2016. – 305 с.
 2. Кулініч О. А. Наноразмерные изделия новый вид товарной продукции: монографія Laimbert academ. pub (Германия)., 2016. – 77 с.
 3.  Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія продукції ресторанного господарства : навч. посібник. – Одеса:Атлант, 2016. – 478 с.
 4.  Кунділовська Т. А., Єштокіна Т. Ю., Кліменко І. П. Системи технологій галузей промисловості. – Одеса: Атлант, 2016. – 180 с.
 5.  Кунділовська Т.А., Захарчук В.Г., Гайдукович Г.Є. Технологія продукції ресторанного господарства. – Одеса: Атланта, 2016. – 478 с.
 6. Траченко Л.А. Роль вищого керівництва в забезпеченні ефективного функціонування системи. – Європейський журнал економіки та менеджменту, 2016., Том 2, Вип. 4. Прага. – С. 5-10.
 7. Траченко Л.А. Формирование подходов к внедрению системы менеджмента качества по версии стандарта ISO 9001:2015. – Міжнародний науковий журнал «Novation», 2016., Вип. 4., Болгарія, Варна. С.111-113.
 8. Зеленянська Н.М., Борун В.В. Способы орошения виноградной школки и методы их контроля. – Виноградарство і виноробство: міжв. тем. наук. зб.– Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2016. – Вип. 53. – С. 117-124.
 9. Єштокіна Т.Ю., Єштокін В.І. Ідентифікація якості ювелірних виробів на основі сплавів із золота. – Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб./ ДНДЕКЦ МВС України: НАВС.– К.: ПК «Типографія від А до Я», 2016.
 10. Захарчук В.Г. Товарознавча експертиза парфумерних товарів в контексті вимог європейських стандартів/ Захарчук В.Г., НеруцаЛ.В. / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. ОНЕУ, Одеса 2016. – № 12. – С. 81-97.
 11. Кунділовська Т.А. Формування професійних компетенції магістрів з експертизи товарів. – Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса, ОНЕУ, 2016. – С.95-96.
 12. Траченко Л.А. Молодіжний студентський рух «Допомога споживачу» як основа формування практичних навичок для студентів спеціальності «Експертиза товарів та послуг» – Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса, ОНЕУ, 2016. – С. 173-174.
 13. Захарчук В.Г. Обґрунтування вимог до розроблення методики проведення експертизи конкретної групи товару. – Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса, ОНЕУ, 2016. – С. 169-170.
 14. Кунділовська Т.А., Зеленянська Н.М. Біологізація виробництва як чинник перспективного розвитку агробізнесу в Україні. –Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції, перспективи: матер. Міжнарод. наук.-прак. конфер. – Одеса,ОНЕУ, – С. 131-132.
 15. Кунділовська Т.А. Можливості поліпшення класифікації здобних хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів. –Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: мат. Міжн. наук.-прак. конференції. – Харків: ХДУХТ, 2016. – Ч.1. – С. 223-224.
 16. Кунділовська Т.А. Розробка методики балової сенсорної оцінки здобних хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів. – Збірник мат. Міжнр. наук.-практ. конфер. «Харчові технології, хлібопродукти, комбікорми». – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 10-12.
 17. Valentina Zakharchuk Anaerobic Treatment of Wastewater from Wineries / Galyna Krusir, Alfred Zikalo, Oleksiy Harkovych / in Monograph “Water Security”, edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. – 308 p. – P.76-88.
 18. Траченко Л.А. Експертиза послуг : навч. посібник. – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2017, с. 289.
 19. Зеленянська Н.М. Влияние режимов капельного орошения на некоторые физиологические показатели листьев привитых саженцев винограда / Modern Science – Moderni veda. – Praha. – Ceska republika, Nemoros. – 2017. – № 3. – C. 72-80.
 20. Кунділовська Т.А. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні /Кунділовська Т.А., Зеленянська Н.М./ Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – №2 (61). – С. 155-165.
 21. Неруца Л.В. Розвиток органічного виробництва як чинник сталого розвитку України / Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів» 26-27 жовтня 2017 р. – С. 302-307.
 22. Zakharchuk, V., Nerutsa, L. (2018). The basic principles of the state policy in the field of consumer protection in the market of organic products. Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Osnovni zasady derzhavnoi polityky shchodo zakhystu prav spozhyvachiv na rynku orhanichnoi produktsii; za red.: М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569),Odessa National Economic University, Odessa, No. 1 (65), pp. 60 – 68.
 23. Zakharchuk, V., Nerutsa, L. (2018). Features of contemporary expert researches of perfumery products Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Osoblyvosti sučasnych ekspertnych doslidženʹ parfumernych tovariv; za red.: М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), Odessa National Economic University, Odessa.

1. Брусенська Галина, рік випуску – 2010.

Заступник завідувача відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності – завідувачка сектору товарознавчих та гемологічних досліджень Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  НДЕКЦ МВС.

2. Кутафін Роман, рік випуску – 2011 г.

Південний офіс Держаудитслужби, начальник відділу контролю у сфері будівництва.

3. Катаржук Максим, рік випуску – 2011.

Генеральний директор, засновник DOGMA.CODES. Лектор з SEO оптимізації в Міжнародному Інституті Маркетингу. Учасник консультативної ради в «Управління архітектури та містобудування м. Одеси».

4. Саакян Армен, рік випуску – 2016.

Заступник начальника управління – начальник відділу досліджень хімічної та промислової продукції Одеського управління експертиз та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби.

5. Єрешко Андрій, рік випуску – 2016.

Судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

6. Скараєва Ірина, рік випуску – 2012.

Завідувачка виробничо-технологічною та насіннєвою лабораторією СТОВ Агрофірма «Ольгопіль», Вінницька обл.

7. Байоринас Дар’я, рік випуску – 2017.

Менеджер із продажів компанії «Євросертконсалт».

8. Годовенко Ніка, рік випуску – 2017.

Інженер з якості ТОВ «ТІС-Зерно».

9. Камила Руденко, рік випуску – 2017.

Замісник керуючого, ТОВ «Сільпо-ФУД»

10. Морозюк Аліна, рік випуску – 2017.

Начальник відділу персоналу ТОВ «Аквафрост», ТМ «Водний мір».

11. Амірханян Крістіна, рік випуску – 2015.

Керівник відділу логістичних послуг ТОВ «АФ ГРУПП».

12. Неруца Лілія, рік випуску – 2016. Викладачка кафедри експертизи товарів та послуг ОНЕУ.

13. Манукян Наталі, рік випуску – 2017.

Хімік-аналітик відділу базової хімії ТОВ «Котекна Україна Лімітед».

14. Кіліменчук Тетяна, рік випуску – 2015.

Провідний спеціаліст міжнародного туристичного холдингу ANEX TOURISM GROUP.

15. Тарутіна Олександра, рік випуску – 2020. Помічник директора з роздрібної торгівлі ТОВ «Сільпо-ФУД», м. Одеса.

28 жовтня студенти 16 гр. ФЕУП разом із куратором Т. А. Кунділовською відвідали Музей авіації на ДП «Одеський авіаційний завод».

Директор музею Анатолій Михайлович Шевченко розповів про історію створення у 1911 р. в м. Одесі першої авіаремонтної майстерні, яка в подальшому стала авіазаводом «Анатра», про перших вітчизняних авіаторів Михайла  Єфімова та Сергія Уточкіна, про славетну історію одеського авіабудування та сучасні досягнення фахівців підприємства. Екскурсія була інформаційно насиченою та корисною для наших студентів.

23 жовтня студенти 2 курсу ФЕУП спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» під керівництвом завідувача кафедри експертизи товарів та послуг Т. А. Кунділовської взяли участь у тренінгу «Колаборативний менеджмент та позиція менеджера», який був організований у ТЦ «Ашан Фонтанка» за сприянням керівника відділу людських ресурсів Ірини Казанської та фахівця по впровадженню інновацій в роботі з клієнтами Ольги Тумської.

Студенти мали змогу навчитися встановлювати робочі комунікації, досягати успіхів завдяки спільній роботі у команді. Керівництво супермаркету запропонувало студентам стати учасниками проекту щодо впровадження інновацій для поліпшення комунікацій із споживачами.

Тренінг став важливим кроком на шляху набуття професійних компетенцій нашими студентами.

27 вересня кафедра експертизи товарiв та послуг органiзувала екскурсiю у Гiпермаркет АШАН Фонтанка для студентiв 17 та 18 груп ФЕУП.

Студенти ознайомилися з історією розвитку підприємства, його структурою, системою управління, особливостями підбору персоналу та внутрішніми вимогами до персоналу.

Під час екскурсії HR-директор Iрина Казанська представила студентам підходи до організації діяльності гіпермаркету та основні принципи управління.

Студенти мали змогу на власні очі побачити, як працюють менеджери відділу закупівель, ознайомитися з унікальною системою контролю сектору кас, побачити технологічний процес м’ясного цеху – від отримання товару до прилавка, а також отримати відповіді на всі питання, що їх цікавили.

Наприкінці екскурсії студентам було презентовано можливості професійної реалізації в мережі гіпермаркетів «Ашан».

Студенти та викладачі кафедри експертизи товарiв та послуг щиро дякують керівництву підприємства за надану можливість проведення цікавої пізнавальної екскурсії і сподіваються на наступні зустрічі!

19 вересня кафедра експертизи товарів та послуг організувала екскурсію у Гіпермаркет АШАН Фонтанка для студентів 15 та 16 груп ФЕУП.

HR-директор Ірина Казанська розповіла про діяльність одного із провідних міжнародних ритейлерів АШАН Україна, про інновації, які застосовують співробітники для створення унікальних відносин з клієнтами.

Лікар ветеринарної служби Ганна Савченко ознайомила студентів із технологією торгівлі м’ясними напівфабрикатами.

Студенти дізналися про програму «Комерсант майбутнього», за якою можна пройти фахову підготовку та працевлаштуватись у компанії. Екскурсія була насиченою та емоційною.

Щиро дякуємо керуючій гіпермаркетом АШАН Фонтанка Юлії Аленічевій за можливість отримати унікальну інформацію, яка стає кроком на шляху підготовки майбутнього фахівця з торгівлі.

вул. Олександра Стурдзи 9,
7 лабораторний корпус

k.etu@oneu.od.ua

Спеціальність:Підприємство, торгівля та біржова діяльність
спеціалізація:Товарознавство і торговельне підприємництво
ступінь вищої освіти:бакалавр

 1. Хімія
 2. Мікробіологія
 3. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
 4. Біохімія споживання та безпека ТНС
 5. Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю)
 6. Товарознавство (теоретичні основи товарознавства)
 7. Товарознавство (харчові продукти)
 8. Товарознавство (Непродовольчі товари)
 9. Товарознавство (Тара та пакувальні матеріали
 10. Технічне регулювання (Методи визначення відповідності/фальсифікації товарів)
 11. Загальна технологія харчових продуктів
 12. Технологія надання послуг (Технологія та контроль за якістю надання послуг)
 13. Основи дослідної роботи
 14. Технологія зберігання продовольчих товарів
 15. Системи технологій галузей промисловості

спеціалізація:Експертиза товарів та послуг
ступінь вищої освіти:магістр

 1. Експертиза товарів
 2. Експертиза послуг
 3. Міжнародне технічне регулювання
 4. Організація захисту прав споживачів
 5. Управління якістю товарів
 6. Управління безпечністю товарів
 7. Експертиза об’єктів експертно-імпортного товарообігу та його документального супроводження
 8. Судова-товарознавча експертиза
 9. Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей;

Спеціальність:Готельно-ресторанна справа
ступінь вищої освіти:бакалавр

 1. Технологія продукції ресторанного господарства
 2. Гігієна та санітарія у галузі
 3. Експертиза якості надання послуг ГРГ
 4. Харчова хімія
 5. Мікробіологія
 6. Інженерне обладнання будівель
 7. Стандартизація, сертифікація, метрологія
 8. Устаткування закладів ресторанного господарства
 9. PR – технології готельно-ресторанного бізнесу
 10. Громадське будівництво
 11. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 12. Стандартизація та сертифікація послуг розміщення та харчування

Молодіжний студентський рух «Допомога споживачу» при Одеському національному економічному університеті. Створений на кафедрі Експертиза товарів та послуг у березні 2014 року з цілю захисту інтересів споживачів.
«Ми на захисті Ваших прав!»