051 «Економіка»

Освiтнi програми

 1. Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
 2. Управління персоналом та економіка праці
 3. Бізнес статистика та аналітика
 4. Комп`ютерні та Інтернет-технології в бізнесі

 

Про спеціальність 051 «Економіка»

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні). Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Бакалаври зі спеціальності «Економіка» мають такі знання та вміння:
– об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;
– розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку,
– прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей,
– аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій,
– розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

Бакалаври зі спеціальності «Економіка» можуть працювати:
– на підприємствах різних форм власності;
– у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності;
– рекрутингових, аутсорсингових агентствах;
– державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення;
– Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення,
– вищих навчальних закладах.

Освітня програма «Бізнес-статистика та аналітика»

Унікальна та універсальна. Підготовка статистиків-аналітиків здійснюється лише у провідних університетах України. Такі навички як уміння поводитися з масивами різноманітної інформації, ефектно представляти необхідні дані, аналізувати отримані результати та приймати на їхній основі важливі рішення в наш час необхідні у будь-якій сфері діяльності.
Обравши програму “Бізнес-статистика та аналітика”, ви отримуєте сучасну конкурентоспроможну, затребувану на ринку праці кваліфікацію економіста-аналітика.
Повноцінна бізнес-освіта, спрямована на особистий розвиток та професійне зростання, дозволить вам бути затребуваним висококваліфікованим фахівцем у комерційній сфері, міжнародних компаніях, фінансових установах, органах державної влади, науково-дослідних організаціях, транснаціональних корпораціях тощо.

Освітня програма «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

Сучасні стрімкі та масштабні зміни в економічному і соціальному середовищі формують відповідні виклики для ринку праці, який потребує кваліфікованих фахівців, що володіють сучасним економічним мисленням, розуміють закономірності функціонування економіки, здатні виконувати аналітичні та прогностичні функції, набули теоретичні знання і практичні навички, які необхідні для розв’язання складних завдань функціонування економіки. Зазначені компетентності студенти набувають при вивченні дисциплін в межах навчальної програми «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»
Під час навчання за програмою бакалаврів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» ви дізнаєтесь про механізми та принципи функціонування економічного середовища, оволодієте сучасними теоріями та моделями функціонування господарських систем, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки та прийняття управлінських рішень.

Випускник спеціальності 051 «Економіка» за програмою «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» буде здатний працювати на посадах:

 • фінансовий аналітик великих корпорацій, інвестиційних, фінансових компаній та державних органів;
 • керівники і провідні фахівці комерційних банків та фінансових компаній;
 • керівники, їх заступники та провідні фахівці міжнародних аудиторських і консалтингових компаній;
 • провідні фахівці аналітичних та фінансово-економічних підрозділів компаній реального і фінансового сектора;
 • керівники економічних підрозділів і служб підприємств та організацій малого і середнього бізнесу різних галузей;
 • фахівці науково-дослідних інститутів та наукових організацій;
 • керівники громадських організацій.

Освітня програма «Управління персоналом і економіка праці»

Мета освітньої програми:

 • придбання системного погляду на управління соціально-трудовими процесами на макро- та мікрорівні;
 • набуття практичних навичок в області менеджменту персоналу;
 • засвоєння сучасних методів та підходів до аналізу соціально-економічних показників праці та людських ресурсів

Кого готуємо за освітньою програмою:

 • Керівники HR-відділів (департаментів)
  • HR-директор
  • директор з корпоративного PR
  • керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
  • керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу
 • Професіонали в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства
  • хедхантер
  • HR аналітик
  • корпоративний іміджмейкер
  • експерт з тімбілдінгу
 • Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів
  • рекрутер, IT – рекрутер
  • експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу
  • фахівець з аутстафінгу, аутсорсингу та лізінгу персоналу
 • Менеджери
  • HR-менеджер
  • коучер
  • івент-менеджер
  • тренінг-менеджер
 • Економісти
  • економіст з планування
  • економіст-статистик
  • економіст з праці

Унікальні переваги освітньої програми:

 1. Поєднання класичної економічної освіти з сучасними технологіями і методами підготовки фахівців у галузі управління людськими ресурсами
 2. Формування освітньої програми з ураховуванням вимог професійних стандартів та рекомендацій роботодавців
 3. Багатовекторність отриманих знань та сформованих компетенцій дозволяє випускникам вибудовувати різноманітні кар’єрні траєкторії на ринку праці
 4. До проведення занять активно залучаються практики, представники бізнес-спільноти

Освітня програма “Комп’ютерні та  Інтернет-технології в бізнесі”.

Освітня програма “Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі” спрямована на  підготовку фахівців, спроможних вирішувати економічні задачі на базі математичних моделей і методів з використанням новітніх інформаційних технологій, сучасних комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень.

В рамках освітньої програми студентам надаються відповідні знання та вміння щодо:

 • володіння математичним апаратом, методами математичного моделювання та їх застосування в економіці (iThink, AnyLogic, MatLab, MathCad)
 • використання новітніх інформаційних технологій і систем (BAS-Підприємство, МЕДОК, YouControl,  Бітрікс 24, Deductor Studio, Контур Стандарт та ін.)
 • забезпечення  роботи на фінансових та валютних ринках (Meta Trader 5)
 • опанування мов програмування та моделювання (CSS, java, UML, HTML, SQL, BPMN)
 • розробки Web-сайтів (CMS WordPress, Tilda, Joomla, Jimdo)
 • застосування сучасних систем підтримки прийняття рішень
 • дослідження і вдосконалення бізнес-процесів компаній тощо.
 • робота на фінансових ринках

Майбутні професії і перспективи працевлаштування

 • Аналітик та розробник систем обліку та аналізу в банках, страхових, консалтингових та ІТ-компаніях
 • Фахівець з інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data)
 • Фахівець з застосування сучасних Інтернет-технологій (електронна комерція, електронне урядування, хмарні обчислення, блокчейн)
 • Дилер на ринку FOREX
 • Фахівець з побудови експертних систем та їх використання для підтримки прийняття рішень.
 • Фахівець в галузі обчислень (комп’ютеризації)
 • Менеджер в сфері надання інформації та комунікаційних технологій
 • CRM менеджер
 1. Стислий опис, особливості і конкурентні переваги кожної освітньої програми

Освітня програма “Комп’ютерні та Інтернет-технології в бізнесі” має інтегроване спрямування, базується на системному підході до підготовки фахівців та складається з 3-х основних блоків:

 • блок загальноекономічних дисциплін, таких як мікро- та макроекономіка, міжнародна економіка, фінанси, основи менеджменту, маркетинг, облік і аудит, гроші та кредит,  економічний аналіз тощо;
 • блок дисциплін, які реалізують засоби комп’ютерного та математичного моделювання в економіці, а саме економічна кібернетика, моделювання економіки, економіко-математичні методи і моделі тощо;
 • блок дисциплін, які розглядають питання функціонування інформаційних систем і технології перетворення інформації,  а саме  економічна інформатика, інформаційні технології в управлінні економікою, системи підтримки прийняття рішень, технології штучного інтелекту, електронний бізнес, експертні системи та ін.

Така особливість використання сучасних теоретичних знань і практичних навиків дозволяють спеціалісту даного спрямування стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці.

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет»,Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу.

Важина
Євгенія Олекландрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та інтернет провайдер. Керівник відділу кадрів

Смелянець
Тетяна Віталівна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аєропорт “Одеса”. Головний економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сиклум», датська компанія (аутсорсінг та розробка програмного забезпечення). Керівник програми з навчання та розвитку менеджерів

Пасечка-Терані
Анна Вікторівна
2008 р/в
ТОВ “Фоззи-Фуд”. Менеджер з персоналу мережі супермаркетів “Сильпо”
Керівник тендерного відділу.

Пачесная
Ольга Анатоліївна
2011 р / в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000р / в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р / в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керівник

Збрицька
Тетяна Петрівна
1999р / в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Павлова
Юлія Олександрівна
2011 р / в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Шаповалова
Катерина Юріївна
2018 р / в,
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Спеціаліст відділу підбору персоналу

Заробітна плата HRів

 • Директор по персоналу – від 50 000 грн
 • Бізнес тренер – від 24 167 грн
 • HR-директор – від 17 719 грн
 • Спеціаліст з навчання персоналу, коуч – від 16 000 грн
 • Психолог бізнес-тренер – від 15 500 грн
 • Фахівець відділу персоналу – від 13 333 грн
 • Помічник рекрутера – від 11 500 грн
 • Економіст з праці – від 10 404 грн
 • Бухгалтер-економіст – від 10 000 грн
 • Менеджер-рекрутер – від 9 000 грн
 • IT-рекрутер – від 9 000 грн
 • Економіст-менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Заробітна плата фахівців зі спеціальності «Економіка»

 • Економіст з праці – від 15 000 грн
 • Головний економіст – від 12 900 грн
 • Економіст з фінансової роботи – від 12 200 грн
 • Помічник економіста – від 10 000 грн
 • Старший економіст – від 10 000 грн
 • Економіст у банк – від 10 000 грн
 • Бухгалтер економіст – від 9 000 грн
 • Економіст менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

📌YIII Международная научно-практическая конференция “Мониторинг, менеджмент, моделирование эмерджентной экономики”(М3Е2 – 2019)

YIII Международная научно-практическая конференция “Мониторинг, менеджмент, моделирование эмерджентной экономики”(М3Е2 – 2019). Одесса, 22-24 мая 2019 г. Пансионат “Мирный”

📌17-19 квітня 2019 року, наші студенти показали дуже високі результати і гідно представили університет на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»✔

Наші студенти, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка приходила 17-19 квітня 2019 року в Донецькому національному університеті (м. Вінниця) показали дуже високі результати і гідно представили університет!

Вітаємо студента 5 курсу Мініна Владислава з першим місцем серед магістрів! Це дуже серйозна та заслужена перемога!🏆🏆🏆

Також вітаємо учасниць олімпіапи серед бакалаврів – студенток 4 курсу Франчук Тетяну і Беспятов Зою! Дякуємо за сміливість і прагнення до перемоги!

Бажаємо всім учасникам подальших успіхів, віри в себе та свої сили і знання!

Ми пишаємося такими студентами!!!🎓

 

📌9 квітня 2019 року на Факультеті Міжнародної Економіки ОНЕУ проходив традиційний щорічний день науки для студентів📑

На секції кафедри “Управління персоналом і економіка праці” з доповідями виступали студенти 2-5 курсів. Усі доповідачі продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та представляли цікаві теми.

Особливо хочеться відзначити нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, який відбувся 4-5 квітня в Тернопільському національному економічному університеті. Наша гордість – студентки 5 курсу:

– Недолужко Сніжана – 1 місце (керівник – к.е.н., доцент кафедри Тетяна Петрівна Збрицька)

– Лучкина Олена та Даниско Юля, роботи яких потрапили в список 20 кращих серед студентів України, за що були відзначені почесним грамотами.

Вітаємо всіх, хто брав участь у конференції та наших переможців!

Бажаємо подальших успіхів і перемог!

📌14 вересня 2018 року відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ»📑

14 вересня 2018 року відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». Загальна тема конференції: «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації».

Ähnliches Foto

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова та література 0,40
2. Математика 0,20
3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30