Освітній центр “Крим-Україна”

Структура освітнього центру «Крим – Україна»:

уповноважений навчальний заклад

Одеський національний економічний університет

Графік роботи: з 04.06. до 28.09.2018 р.,

                                  з 1300-до 1600 год.  (субота та неділя – вихідний)

Державна підсумкова атестація в уповноваженому загальноосвітньому закладі проводиться з 12.07. до 19.07.

(дата уточнюється вступником з керівництвом школи)

Документи для вступу в уповноважений ВНЗ приймаються до: 18-00 год. 20.07.

Вступні випробування – з 21.07 до 23.07.

Зарахування – до 12-ї год. 26.07.

Уповноважений вищий навчальний заклад
Одеський національний економічний університет Подвальна

Наталія

Едуардівна

65082,

м. Одеса,

вул. Преображенська, 8

 

(048)7238073

Viber +38(067)-483-12-68

e-mail:abiturient@oneu.edu.ua

Уповноважена загальноосвітня школа
 

ЗОШ 118

 

 

Директор школи:

Єфімова

Наталія

Олегівна

65007,

м. Одеса

вул. Преображенська, 75

 

(048) 722-00-60

 

 

*Квота 2 – “Крим-Україна”

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ

НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

І. Загальні положення.

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної середньої освіти в інших адміністративно-теріторіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання; освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання на курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.

У цьому порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 1. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій Заявників:

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України у рік вступу.

 1. Заявники мають право на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту, прийом до ОНЕУ для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).
 2. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

ІІ. Організація діяльності.

 1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітньому центрі «Крим-Україна» Одеського національного політехнічного університету (далі – Центр).
 2. Центр створюється на базі Одеського національного економічного університету, якому Міністерством освіти і науки України надаються квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Одеської обласної державної адміністрації для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі – уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).

ОНЕУ забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщуються на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та ХДУ не пізніше 01 березня поточного року.

 1. Центр:
 • забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до ОНЕУ та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ОНЕУ;
 • сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ОНЕУ (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу або відмови в її наданні);
 • сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
 1. Центр працює з 19 червня до 30 вересня.

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту,необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти.

 1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.
 2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом керівника та за:
 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

 1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускників 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року № 157/26602.

 1. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу в довільній формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до ОНЕУ. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну середню освіту та додаток до нього.

IV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти.

 1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до ОНЕУ.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до ОНЕУ у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1. Правила прийому Заявників до ОНЕУ відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 (далі – Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до ОНЕУ (далі – Правила прийому).
 2. Особливості подання документів Заявником:
 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • документ, що посвідчує особу, чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року), довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу).
 • У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на основі документів, визначених у абзаці 3 частини 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 1. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 годин 20 липня, вступні іспити проводяться до 23 липня, рейтинговий список випускників оприлюднюється не пізніше 12.00 24 липня, а зарахування проводиться не пізніше 12 годин 26 липня.
 2. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року) (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
 3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного балу Заявника, у строки, встановлені Умовами прийому.

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України у межах двадцяти відсотків (але не менше 1 місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення;

 1. ОНЕУ оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища  вступників шифрують. Шифрування здійснюється наступним чином:

 • Кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді:

ХХХ-УУУУУУУ,

де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в ЄДЕБО;

УУУУУУУ відповідає коду фізичної особи вступника в ЄДЕБО.

 1. Зарахування Заявників здійснюється:
 • На денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому до ОНЕУ, але не пізніше 30 вересня.
 1. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії ОНЕУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з ОНЕУ.

 Програми державної підсумкової атестації (ДПА) :

 1. Історія України
 2. Українська мова та література

Додатки:

 1. Додаток 1
 2. Додаток 2
 3. Додаток 3

Якщо ти з Криму та бажаєш вступити до українського закладу вищої освіти (ЗВО), маєш усі можливості для цього!

 Дорожня карта для абітурієнтів

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

 

Якщо в тебе немає документа про загальну середню освіту (свідоцтва/атестата) державного зразка, але ти хочеш навчатися в державному ЗВО, скористайся додатковими можливостями – вступай за спрощеною процедурою через Освітні Центри «Крим-Україна»

УВАГА! Освітні Центри «Крим-Україна» працюватимуть з 4 червня до 28 вересня 2018 року

1.Обери ОЦ «Крим-Україна» (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах: Міністерства освіти і науки України, dostupnaosvita.com.ua)

2.Особисто подай заяву та заповни освітню декларацію в ОЦ – щоб навчатись на бюджеті за квотою – до 20 липня, за контрактом – до 28 вересня

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня.

Вступні іспити – до 23 липня.

Зарахування – до 12-ї год. 26 липня.

3.Склади на базі Центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. 

Твій помічник: сайт dostupnaosvita.com.ua. Тут для тебе – безкоштовні відеоуроки, презентації, тести. Реєстрація не потрібна.

4.Склади один профільний вступний іспит (встановлює ЗВО).

Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

Абітурієнти з Криму вступають до уповноважених вищих навчальних закладів на бюджетні місця у межах встановлених квот (20% від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями).

 

У 2018 році в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться 

Важливо!!!

Якщо ти маєш статус переміщеної особи і вступиш на бюджет, то держава надає тобі:

– соціальну стипендію;

– підручники на безоплатній основі;

– безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.

 

Якщо ти маєш статус переміщеної особи і вступиш до вишу на навчання за контрактом, то держава надає тобі:

– пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти

 

УВАГА! Якщо так сталося, що вступити до ЗВО на бюджетну форму навчання не вдалося, ти маєш змогу вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до коледжів, технікумів, училищ та професійно-технічних навчальних закладів.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів в технікуми, коледжі:

Прийом документів – до 18-ї год. 1 серпня.

Вступні іспити – до 7 серпня.

Зарахування – до 12-ї год. 8 серпня.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів в технікуми, коледжі, ПТНЗ:

Прийом документів – до 18-ї год. 14 липня.

Вступні іспити – до 22 липня.

Зарахування – до 12-ї год. 30 липня.

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.

 

ЗВИЧАЙНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

 1. Обери школу

Обери школу в Україні, де ти будеш здобувати загальну середню освіту екстерном або навчатися дистанційно і проходити річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Зверни увагу, що це може бути школа, в якій організовано екстернат чи дистанційне навчання (перелік шкіл є на сайті Міністерства освіти і науки України).

Перелік рекомендованих шкіл розміщено на сайті dostupnaosvita.com.ua.

Для уточнень телефонуй в Управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА +38 (0552) 45-52-96.

 1. Напиши заяву 

Попроси когось із своїх батьків або інших повнолітніх осіб написати заяву на ім’я директора обраної школи з проханням зарахувати тебе на навчання у формі екстернату (дистанційно). Також обов’язково вкажіть контактні телефони та електронні адреси. Надішли цю заяву до школи в письмовому або електронному вигляді. До заяви додай копію свого свідоцтва про народження та копії всіх документів про освіту, які маєш. Є питання? Телефонуй на гарячу лінію!

Подати заяву до школи можна впродовж навчального року без обмеження термінів

 1. Навчайся дистанційно в обраній школі

Твій помічник – сайт dostupnaosvita.com.ua Тут для тебе – безкоштовні відеоуроки, презентації, тести. Реєстрація не потрібна.

 1. Отримай документ про освіту державного зразка

У кінці навчального року особисто приїдь до школи та пройди річне оцінювання і державну підсумкову атестацію.

УВАГА! В один рік ти можеш пройти державну підсумкову атестацію за 9 та 11 класи. РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 9 КЛАС потрібно пройти лише з предметів: українська мова та література, історія України, географія України та правознавство.

Отримай документи про освіту державного зразка – свідоцтво про базову загальну середню освіту (за 9 клас) та/або атестат про повну загальну середню освіту (за 11 клас).

 1. Вступай до ЗВО: за звичайною процедурою або спрощеною (через Освітні Центри (ОЦ) «Крим-Україна»)

Якщо ти закінчив школу екстерном і маєш документ про повну загальну середню освіту:

– пройди ЗНО

з 3 до 21 травня   реєстрація на додаткову сесію ЗНО

з 2 до 11 липня – додаткова сесія ЗНО-2017 (видача атестатів – у липні)

– вступай до будь-якого ЗВО в Україні

 

Більше інформації про ЗНО – на сайті testportal.gov.ua 

Якщо ти закінчив школу екстерном, маєш документ про повну загальну середню освіту, здав ЗНО, проте маєш низькі бали – ти можеш вступати до ЗВО через Освітні Центри «Крим-Україна» (комбінувати ЗНО та іспити)

 

Дізнатися більше ти можеш за телефонами «гарячої лінії» Фонду «Відкрита політика»:

0 800 504 425безкоштовно!

+38 068 9512513 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

+38 050 5505411 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

 

Телефони «гарячої лінії» у Херсоні:

0 800 50 45 70 – безкоштовно!

+38 097 983 65 91

+38 095 875 74 99

 Консультаційні телефонні лінії працюють у робочі дні з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00.

 

За усіма новинами стежте на сайтах:

mon.gov.uadostupnaosvita.com.uaopenpolicy.org.ua.

#Освіту – кожному

Не зупиняйся перед своєю метою!

Детальніше на сайті:  http://dostupnaosvita.com.ua/


В УКРАЇНІ НЕ ВИЗНАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ – РОЗ’ЯСНЕННЯ МОН

Опубліковано 09 квітня 2018 року о 08:30

МОН України нагадує, що дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах світу. Відповідне роз’яснення Міністерство надає у відповідь на численні звернення громадян з цього приводу.

Водночас потрібно відзначити, що студенти, які почали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької та Луганської областей, що опинилась під окупацією Росії, можуть продовжити навчання у будь-якому виші України. Порядок поновлення визначений в наказі МОН №74 від 19.01.2017.

Студенти, які проходили навчання після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання. Порядок атестації визначений в наказі МОН № 537 від 19.05.2016.

Також у МОН нагадують, що вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. Для цього на базі зазначених вишів діятимуть освітні центри – планується, що цього року вони працюватимуть з 4 червня до 28 вересня.

Докладна інформація щодо вступу абітурієнтів з окупованих територій в українські університети – як за спрощеною процедурою, так і за звичайною – розміщена на сайті МОН.

 АБІТУРІЄНТАМ З КРИМУ І ДОНБАСУ: ОСВІТНІ ЦЕНТРИ ДЛЯ СПРОЩЕНОГО ВСТУПУ ПРАЦЮВАТИМУТЬ З 4 ЧЕРВНЯ ДО 28 ВЕРЕСНЯ

Опубліковано 23 квітня 2018 року о 13:21

Цього року освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» працюватимуть з 4 червня до 28 вересня – через них абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою. Відповідні зміни щодо періоду роботи центрів були внесені до наказів МОН та зареєстровані в Мін’юсті.

Змінилися також і дати, до яких потрібно подати документи вступникам з Криму та непідконтрольної частини Донбасу, що хочуть вступити на бюджет через освітні центри. Зокрема, вони будуть такими:

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня

Вступні іспити –  до 23 липня

Зарахування – до 12-ї год. 26 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня

Вступні іспити –  до 26 липня

Зарахування – до 12-ї год. 7 серпня.

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.

Спрощена система вступу – тобто без необхідності складати ЗНО – діятиме до тих вишів, на базі яких працюватимуть освітні центри. Переглянути їх перелік можна за посиланням https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/studentam/osvitni-centri