072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освiтнi програми

  1. Міжнародний банківський бізнес
  2. Фінанси та фінансовий менеджмент
  3. Податкова та митна справа
Бакалавр
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма  Податкова та митна справа

Стислий опис і актуальність Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття студентами поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок у сфері податкової та митної справи; ефективне виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень; розуміння механізму здійснення податкових та митних правовідносин і розрахунків, податкової та митної відповідальності. Робиться акцент на здатності здійснювати організаційно-економічну та управлінську діяльність у сфері оподаткування та митного проходження товарів.
Знання та вміння Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями з податкової та митної справи, навичками застосування сучасних механізмів формування дохідної бази бюджетів усіх рівнів для цілей прийняття ефективних управлінських рішень.  Бакалаври одержать знання з методики розрахунку податків і митних платежів та  порядку їх сплати юридичними і фізичними особами; особливостей здійснення податкової та митної діяльності суб’єктів господарювання; здійснення планування, формування та виконання дохідної частини місцевих і державного бюджетів; напрямів оптимізації фінансової роботи суб’єктів господарювання тощо. Одержані знання стануть у пригоді для  вирішення практичних завдань у галузі оподаткування та митної справи, розробки пропозицій щодо формування і вдосконалення фінансової, бюджетної, податкової та митної політики держави з урахуванням необхідності ефективного використання фінансових ресурсів.
Майбутні професіі Первинні посади, пов’язані з плановою (в т. ч. прогнозною) аналітичною, проектною діяльністю та управлінням фінансами на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: фінансовому; постачання; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; а також в органах державного управління всіх рівнів, у навчальних закладах, науково-дослідних установах тощо для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань, здійснення складних економічних розрахунків, керування фахівцями нижчого посадового рівня, проведення наукових досліджень. Випускники зможуть працювати  в органах Державної податкової служби та Державної митної служби України, в органах Державної казначейської служби України, в місцевих органах державної влади України, у фінансових органах України, на підприємствах усіх форм власності, в банківських установах.

072 Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною. Наші студенти отримують знання з теорії та практики фінансів та міжнародного банківського бізнесу, податкової та митної справи, фінансових технологій, фінансового менеджменту, страхування, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку.

Навчання сприятиме формуванню професійних компетенцій з фінансів, банківської справи та страхування. Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та працюють у Національному банку України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій та митних службах, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ, комерційних банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, на фінансових, валютних, товарних біржах, тощо.

ОП «Міжнародний банківський бізнес»  

Освітня програма «Міжнародний банківський бізнес» розроблена у відповідь на динамічні зміни, що відбуваються на світовому фінансовому ринку. Швидкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій нівелює часові та географічні кордони, що вимагає від сучасного банкіру чіткого розуміння особливостей проведення банківської діяльності у міжнародному масштабі.

Освітня програма «Міжнародний банківський бізнес» дозволяє студентам оволодіти теоретичними знаннями, практичними навичками та soft skills, необхідними для розуміння механізмів роботи фінансових ринків, банківського бізнесу, державного регулювання. Також студенти вивчають окремі напрями міжнародного банківського бізнесу – інвестиційний банкінг, кредитування зовнішньоекономічної діяльності, фінансові технології та цифрові валюти, організація роботи з клієнтами та продажі банківських продуктів, аналіз та планування діяльності банку, операції центрального банку тощо.

Отримані знання та навички сприятимуть формуванню професійних компетентностей для роботи менеджерами, керівниками, консультантами міжнародних та українських банків, фінансових компаній (їх філій і зарубіжних представництв), а також у сфері національного й міжнародного фінансового регулювання та банківського нагляду (центральні банки, Міжнародний валютний фонд тощо)

ОП «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Освітня програма «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» дозволяє студентам оволодіти знаннями з теорії та практики фінансів, податкового регулювання підприємницької діяльності, фінансового менеджменту, фінансового та страхового бізнесу, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку.

У результаті навчання за освітньою програмою «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування» студенти набудуть ключових компетенцій з фінансового бізнесу, оволодіють новітніми фінансовими технологіями та інструментами, логікою процесу управління фінансовими відносинами.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи у фінансових установах, комерційних банках, страхових компаніях, Державній податковій службі, фінансових підрозділах органів місцевого самоврядування, міжнародних компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тощо.

ОП «Податкова та митна справа» 

Підготовка бакалаврів за  освітньою програмою «Податкова та митна справа» зумовлена потребою органів Державної податкової та митної служб України та інших суб’єктів господарювання у висококваліфікованих фахівцях у сфері оподаткування, митної справи та планово-аналітичної роботи.

Освітня програма «Податкова та митна справа» дозволяє студентам отримати знання щодо механізмів розрахунку та сплати податків і митних платежів, особливостей переміщення та пропуск через митний кордон України товарів, застосування методів тарифного і нетарифного регулювання, регулювання і контролю за  надходженням податків та митних платежів, тощо.

Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій для роботи у органах Державної податкової та митної служб України, органах Державної аудиторської служби України, на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності, фінансових та нефінансових компаніях, міжнародних організаціях тощо.

 

Михайло Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету;

Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду від України;

Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Вадим Мороховський;

Гончаренко Олена – декан фінансово-економічного факультету;

Худіяш Людмила – голова Правління АБ “Південний”;

Кузнєцова Людмила – завідуюча кафедри банківської справи;

Цивінська Олена – генеральний директор “Odessa Port Cargo Transshipment Complex”;

Канікаєв Юрій – директор юридичної фірми CLS ELITE Co.LTD. Юрист, правозахисник, журналіст;

Чернеженко Марина – керівник одеського представництва страхової компанії “QBE – Україна”;

Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій – АБ “Південний”;

Колесникова Ольга – член Правління “МТБ БАНК”, начальник Управління фінансового моніторингу;

Христін Артем – виконавчий директор компанії «Форт Бір Плюс»;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

О. М. Дода – фінансовий директор групи торгівельних компанії «Авіс»;

О. Довгопол – директор та засновник ТА «Хороший отдых».

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Середня заробітна плата у даній галузі коливається від 7000 грн до 21000 грн.

Фінансова сфера:

Головний державний фінансовий інспектор (Південний офіс Держаудитслужби): 8000 – 10000 грн

Менеджер з продажів (фінансові ринки): 30000 грн

Фінансовий директор: 20000 – 35000 грн

Заступник фінансового директора: 8000 – 28000 грн

Фінансовий менеджер 10000 – 15000 грн

Економіст – аналітик: 13000 грн

Бізнес-аналітик: 30000 – 40000 грн

Фінансовий аналітик: 15000  – 25000 грн

Фінансовий контролер: 11000 грн

Економіст по заробітній платі: 14000 – 20000 грн

Аналітик по роботі з інтернет-площадками: 10000 – 15000 грн

Бізнес-тренер (фінансова сфера): 17000 – 24000 грн

Головний спеціаліст відділу декларування, проведення спеціальних перевірок: 10 600 грн

Митний брокер, декларант: 15 000 – 25000 грн

 

Сфера страхування

Начальник регіонального управління страхової компанії: 18000 грн

Спеціаліст зі страхування: 10000 – 14000 грн

Брокер: 55000

Банківська сфера

Менеджер з кредитування: 10000

Менеджер по роботі з фізичними особами у банку: 10000 – 25000

Кредитний консультант: 7000 – 9000

Менеджер по залученню клієнтів середнього та малого бізнесу: 15000

Менеджер по продажам фінансових продуктів: 15000

📌1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті наша студентка була нагороджена дипломом ІІІ ступеня✔

1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Наша студентка, Кравченко Ганна, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

📌29 жовтня 2018 року студенти ФЕФу відвідали з екскурсією одеський морський порт🌊

Одеський морський порт… Як всі знають, Одеса зароджувалася саме звідси. І лише проїхавши по всій території, можна відкрити для себе феномен Одеського порту – мабуть, головної визначної пам’ятки міста. Ось і наші студенти ФЕФ вирішили зануритися в життя порту, який таїть в собі стільки загадкового і цікавого, при тому, що всі можуть бачити його. Екскурсія проходила в комфортабельному автобусі, з якого можна було переконатися в тому, що порт – це музей під відкритим небом зі збереженими по сьогоднішній день архітектурними і скульптурними пам’ятниками історії. Це міні-містечко у великому місті з розвиненою інфраструктурою: дорожніми розв’язками, вулицями, набережними, скверами і площами, бюветами, поліклінікою, навчальним центром, спорткомплексом, автозаправної і навіть дендропарком. Плюс до цього всього, там так само можна спостерігати вітають з морських хвиль чорноморських дельфінів.

Після пізнавальної екскурсії, наших студентів запросили на оглядовий майданчик, щоб побачити  всю красу порту з висоти сьомого поверху. Вони зробили висновок, що це дійсно гарний і цікавий міні-містечко зі своїми традиціями і династіями.

📌Нещодавно студенти фінансово-економічного факультету відвідали Центр біржових технологій та Управління національного банку України в Одеській області🏦

«Національний банк України»

Студенти фінансово-економічного факультету в межах дисципліни «Вступ до фаху» 18 жовтня 2018 року відвідали Управління національного банку України в Одеській області. Студентам було проведено екскурсію по історичній будівлі Управління національного банку, проведено цікаву та пізнавальну лекцію представником НБУ в Одеській області Підіпригорою В. В. завдяки якій, студенти дізнались про основні функції  та завдання Управління національного банку.

«Центр біржових технологій»

Нещодавно студенти фінансово-економічного факультету відвідали Центр біржових технологій в межах співробітництва з фінансово-економічним факультетом Одеського національного економічного університету.
Студентам було проведено цікаву лекцію представником Центру біржових технологій Троцько Б. С. Слухачам дійсно дуже сподобалось, тому що були приведені приклади зі свого життя, перші досягнення та пораски. Також були підказки від представника центру, з чого краще починати, на що звертати увагу та як правильно розставити свої пріоритети, завдяки цьому, студенти дізнались про основи біржової торгівлі, специфіку фінансових ринків та перспективи роботи фінансовим аналітиком.

📌21 вересня 2018 року представники Національного банку провели лекції для викладачів та студентів на теми «Управління змінами» та «Монетарна політика Національного банку»📝

21 вересня в 1 корпусі Одеського національного економічного університету представники Національного банку провели лекції для викладачів та студентів університету на теми «Управління змінами» та «Монетарна політика Національного банку». Спікери розповіли про трансформацію НБУ, реформу фінансового сектору, проектне управління та стратегію Національного банку України. Спікерами лекцій виступили директор департаменту стратегії та реформування – Відякін Михайло Миколайович та заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу – Лепушинський Володимир Олександрович.

Висловлюємо подяку Іваненко Тетяні Ігорівні з департаменту управління зв`язків з громадкістю та фінансовою обізнаності за цікавий, високоякісний, продуктивний, насичений захід, вдале поєднання науково-теоретичної і практичної частини семінару. Абсолютно виправдана ідея, що всі учасники лекції мали змогу прийняти участь у дискусії. Дуже насичені по інформації лекції з яких підчерпнули багато нового та дозволило по-новому поглянути на стан банківського сектору та перспективи його розвитку. Даний захід був організований деканатом кредитно-економічного факультету.

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт 

Вагові коефіцієнти 
1. Українська мова та література 0,30
2. Математика 0,30
3. Історія України або іноземна мова,  або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30