Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Семенова
Валентина Григорівна
завідувач кафедрою, д.е.н., професор

Кафедра здійснює підготовку молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціалізаціями:

 • «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності»; 
 • «Економіка та організація торгівлі».

Підготовка магістрів здійснюється за програмою  «Економіка та стратегія розвитку підприємства».

Також кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів.

 Кафедра ЕП та ОПД прямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних створити та розвинути власний бізнес або стартап, а також займати управлінські посади на провідних підприємствах України.

Кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

Кафедра має коопераційні угоди з університетом Фрай (м.Берлін) та Флорентійським університетом. Студенти кафедри мають пріоритет при участі в конкурсі на отримання стипендій від Erasmus, участь в програмах обміну та наукового співробітництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється підбору баз практики. Студенти проходять виробничі практики на провідних підприємствах. Кафедра співпрацює з ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель», ТОВ «Телекарт – прилад», морськими портами,  ТОВ «Стікон», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ПрАТ «Нова лінія», ПАТ «Одеський припортовий завод» тощо.

В процесі навчання активно використовується навчально-тренінгове підприємство на базі програми 1-С: Підприємство 8.2. Виконуючи розроблені спеціальні завдання, які максимально наближені до реального функціонування підприємства, студенти послідовно відпрацьовують навички та вміння практичної роботи, ознайомлюються з сучасними проблемами оперативної роботи структурних підрозділів промислового виробництва, технологічних процесів, вчаться оформлювати бухгалтерські документи, проводити аналіз за даними фінансової звітності та приймати управлінські рішення у різних виробничих ситуаціях. 

Викладачами кафедри створена соціальна платформа Start up University для розвитку бізнес-ідей молоді, яка допомагає в розробці та реалізації стартап-проектів в різних сферах. Два рази на рік проводяться так звані Start up battle.

Використовуються новітні технології навчання, такі як комплекс активних та тренінгових методів: ділові ігри, розігрування ролей, аналіз господарських ситуацій, проблемні лекції, проблемно орієнтовані дискусії, мозкові атаки, презентації, та ін.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність з практичною роботою та практикою у європейських університетах, завдяки цьому студенти набувають практичного вміння, навичок та іноземного досвіду.

Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, біржа, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у закладах втщої освіти і, навіть, відкрити власну справу.

Випускники кафедри працюють керівниками підприємств, комерційними директорами, провідними фахівцями, економістами, менеджерами, начальниками планово-виробничого відділу, відділу контролінгу, розробниками стратегічних рішень підприємства, керівниками бізнес-проектів, є відомими вченими. Одержані знання повністю адаптовані до європейських стандартів.

Іванова
Надія Валентинівна

старший лаборант

Науково-дослідна робота кафедри ЕП та ОПД  з початку її заснування проводилась за такими основними напрямами:

 • економічні проблеми науково-технічного прогресу;
 • удосконалення економічної роботи на підприємствах промисловості з метою підвищення ефективності їх діяльності;
 • впровадження госпрозрахунку в підрозділах підприємств.

Під керівництвом доцента В.І. Охлоповської проводились дослідження за кафедральною науковою темою «Ефективність використання основних фондів машинобудування». Результати досліджень впроваджувались на підприємствах машинобудування м. Одеси та інших регіонів СРСР. Значна частина викладачів кафедри постійно працювала над виконанням госпрозрахункових тем в рамках створених при Одеському інституті народного господарства науково-дослідних лабораторій (НДЛ): НДЛ Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості та галузевої НДЛ Міністерства легкої промисловості України. Всередині 60-х та на початку 70-х років минулого сторіччя викладачі кафедри разом зі співробітниками лабораторії приймали активну участь у підготовці підприємств для переходу на нові умови планування і економічного розвитку.

 

У подальшому наукову школу  кафедри очолив професор В.І. Осипов. Одним з найважливіших напрямків наукових досліджень, здійснюваних під керівництвом професора В.І. Осипова, пов’язаний з розвитком теоретичних і організаційних основ управління ефективністю промислового підприємства.

У другій половині 90-х років зазнало радикальних змін відношення до планування як функції управління підприємством, причому, як в науковому середовищі, так і в інститутах державної влади. Так, ряд викладачів активно підключився до роботи по формуванню сучасного механізму обґрунтування планових рішень, адекватного умовам ринкової економіки.

У 1991-1999 рр. наукова робота кафедри здійснювалась в рамках держбюджетних тем «Економічні основи розвитку підприємницької діяльності в Україні», «Особливості господарських підприємств у приватизаційний та постприватизаційний період». У 1993 р. кафедра проводила дослідження проблеми приватизації державного майна в Україні за госпдоговірною темою «Проблеми теорії та практики приватизації державного майна в Україні». Вказані роботи сприяли становленню наукової школи, яка остаточно сформувалась на кафедрі в кінці 90-х років.

Розширення  та оновлення професорсько-викладацького складу кафедри в період 2000-2007 рр. зумовило значну активізацію її наукової діяльності. В межах держбюджетної теми «Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих господарських систем» здійснювався широкий спектр наукових досліджень, направлених на формування дієвого механізму управління ефективністю діяльності підприємств в нових умовах господарювання.

Початок третього тисячоліття характеризується стрімким розвитком інтеграційних процесів по входженню України в світовий економічний простір. Підготовка України до входження в СОТ висунула на перший план завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що зажадало від українських учених посилення роботи по вдосконаленню методологічних, методичних і організаційних засад управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації економіки. Змістивши акценти в своїй науковій діяльності до рішення вказаних завдань, викладачі кафедри активно підключилися до цього напряму.

Новий поштовх у розвитку науково-дослідної діяльності кафедра отримала в 2008 р., коли її очолив професор О.Г. Янковий, який успішно захистив у 1993 р. докторську дисертацію на тему «Методи оцінки факторів та резервів підвищення продуктивності праці у промисловості України». Захисту вказаної роботи передував вихід наукової монографії «Продуктивна сила і інтенсивність праці в промисловості», в якій були представлені результати досліджень трудових показників у промисловості на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. Вказані роботи започаткували виникнення нового напряму наукової школи кафедри, пов’язаного з використанням кореляційно-регресійного, таксономічного, кластерного,факторного аналізів у дослідженнях різноманітних техніко-економічних показників промислових підприємств.

В останній час наукову естафету підхопила професор В.Г. Семенова, очоливши кафедру 2019 р. Вона успішно захистила у2016 р. докторську дисертацію на тему «Управління інтелектуальною власністю підприємства: процесний підхід», опублікувавши наукову монографію «Управління інтелектуальною власністю підприємств: теорія та практика», в якій були представлені результати досліджень показників інтелектуальної власності у промисловості на основі методів процесногоаналізу. В цій же науковій області проводить дослідження доцент О.С. Літвінов, який у 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Управління розвитком Інтелектуального капіталу підприємства». Він у тому ж році опублікував монографію «Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, оцінка, розвиток», є одним із очільників проекту StartupUniversity.

Наукова школа, яка діє на кафедрі:  «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України»

Рік утворення: 2008 р.

Кількість: докторів наук – 3; кандидатів наук – 15.

Підготовлено: докторів наук – 2; кандидатів наук – 17.

 


Програма академічна мобільність і програма подвійних дипломів:

Університет прикладних Наук М. Міттвайда 

(http://www.htwm.de ) навчання німецькою мовою

Школа економіки та менеджменту (М. Загреб, Хорватія)

(http://www.zsem.hr) навчання англійською мовою

Програма академічна мобільність:

Магдебурзький університет ім. Отто фон Гуеріке (м. Магдебург, Німеччина) (https://www.ovgu.de) навчання німецькою / англійською мовою

Університет економіки-Варна (м. Варна, Болгарія)       

(https://www.ue-varna.bg) навчання англійською мовою

Програми стажувань та культурних обмінів:

ERASMUS+ 

KA1-Mobility for learners and staff-Higher Education Student and Staff Mobility

Для студентів спеціалізації «економіка підприємства» на постійній основі діє єдина в університеті спільна українсько-німецька магістерська програма, при успішному закінченні якої випускник отримує дипломи Одеського національного економічного університету і Hochschule Mittweida (Німеччина).

В рамках співпраці з Freie Universität Berlin (Німеччина) та за підтримки фонду Ейлера магістри та аспіранти останнього року навчання мають можливість отримати фінансову підтримку для завершення магістерської або дисертаційної роботи, а також для стажування в Freie Universität Berlin (Німеччина).

Завдяки прямим контактам з Вармінсько-Мазурським Університетом (м.Ольштин, Польща) і з Університетом р. Домброва-Гурніча магістри та аспіранти кафедри можуть отримати грант фонду Вишеградської четвірки для навчання в Польщі.

Групові студентські поїздки

Кафедра має кооперациону угоду з Флорентійським університетом (Італія) з 2010 року.  Щороку група студентів ФЕУП під керівництвом викладачів кафедри відвідує Флорентійський університет  
Щорічно талановиті студенти спеціалізації «економіка підприємства» під керівництвом доцента кафедри В.О Літвинової беруть участь у міжнародному конкурсі студентської самодіяльності в університеті м.Жешув (Польща).

Завдяки грантам Німецької академічної служби обмінів та міністерства закордонних справ Німеччини групи студ

ентів  під керівництвом доцента кафедри О. О. Дегтярьової здійснюють освітні та ознайомчі поїздки в різні університети Німеччини.

Також відбуваються групові візити студентів та викладачів до європейських бізнес-інкубаторів з метою вивчення їх досвіду

Викладачі кафедри також постійно підвищують свою кваліфікацію у навчальних закладах Німеччини, Польщі, США,  Італії, Іспанії тощо, а також є грантоотримувачами в рамках європейських проектів.

Юрій Борисов

2009р. – економіст завод «ОЗОМ»;

2012-2014рр. – провідний економіст АТ «Промінвестбанк»;

ТОВ «КМД« Камбіо»:

2014р.– економіст;

3 2015р. – директор.

 

 

 

Анатолій Кавун

з 2000р. ФОП:

– володар двох ресторанів, івент-агенства;

– платформа «Добра справа», через яку реалізується соціальні ініціативи.

 

 

 

Шилова Ольга, виконавчий директор ТОВ “Камбіо-Інвест”

ТОВ “Камбіо-Інвест”:

2006-2010рр. – провідний економіст;

2010-2019рр.– директор з економіки;

З 2019р. виконавчий директор.

Георгій Літвінов

IBM, Німеччина:

2016-2018рр. – SAP консультант автомобільної індустрії;

З 2019р. – старший консультант по впровадженню систем управління ресурсами підприємства SAP.

 

 

 

 

 

Вадим Друмов, директор комп’ютерної школи Hillel

2010р. – радник одеського міського голови;

2011-2013рр. – директор КП «Паляниця»;

З 2014р. – директор комп’ютерної школи Hillel.

 

 

 

 

Радулов Дмитро Дмитрович  Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації:

2010-2011рр. головний спеціаліст;

2012р. – начальник відділу;

2013р. – заступник начальника департаменту.

2014р. – директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

З 2017р. – директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Сергій Моспанок Генеральний директор ТОВ «Цемент»

 ТОВ “Цемент” :

2010-2012рр. – економіст;

2012-2019рр. – начальник комерційного відділу;

З 2019р. – директор.

Історія «КрАЗу» – це довгий і важкий шлях до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, починаючи з 1945 року, тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаючи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, якому вдалося увійти в десятку лідерів автомобілебудування. Так, доцент Кошельок Г.В. ознайомила студентів 29 групи ФЕУП з роботою цього провідного роботодавця та провела віртуальну екскурсію заводом.

На дистанційній лекції з “економіки підприємства” студенти 2 курсу ФЕУП спеціальності “підприємництво, торгівля і біржова діяльність” в рамках теми “Персонал підприємства і ефективність праці” зустрілися з потенційним роботодавцем – засновником франшизи і мережі турагентств ХО Олександром Довгополом.
На лекції говорили про значення персоналу в креативній економіці, про неможливість розраховувати тільки на інструкції / скрипти / протоколи дій – бізнесу необхідна корпоративна культура, а також про значення підприємця-керівника для підвищення ефективності роботи окремого співробітника

В 30 хвилинах їзди на авто від центру Пуерто-Ріко знаходиться фабрика рому Bacardi, при фабриці є музей з документами про засновників компанії та з технологіями виробництва рому і персоналу з Куби, після націоналізації. В рамках курсу “Вступ до спеціальності” доцент Бабій О.М. провів віртуальну екскурсію на цю фабрику, а також студенти дізналися про історію Bacardi і про еволюцію одного з найдорожчих торговельних марок “Летюча миша”.

Вітаємо студента 45 групи ФЕУП Шевченка Дмитра та його наукового керівника доцента кафедри ЕП та ОПД Кошельок Галину Володимирівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації”Економіка та управління у сфері торгівлі”. Бажаємо подальших успіхів!!!

В умовах карантину студенти 5 курсу спеціальності “економіка підприємства” віртуально опинились на стажуванні у відділі збуту  фабрики морозива “Умка”. Їх метою було проаналізувати проблеми у комерційній діяльності підприємства та обгрунтувати шляхи їх подолання разом з їх домашніми  улюбленцями та чашкою чая

Поздоровляємо студенток ФЕУП 54 спеціальності “економіка підприємства”:

–  Кушнір Діану та її наук.керівника Літвінову В.О. з перемогою на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт;

– Ольгу Колібабчук у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі спеціальності “Підприємництво” серед студентів закладів вищої освіти (наук.Керівник Грінченко Р.В.).
Дівчата, ви найрозумніші!!

ТРЕНІНГ В  УМОВАХ КАРАНТИНУ

 

Підготовка сучасних економістів неможлива без використання інформаційних технологій. Діджиталізація бізнесу, зокрема управлінських процесів, набирає темпів поширення у світових масштабах, а якість професійної підготовки майбутніх підприємців, керівників бізнесу та економістів будь-якого підприємства залежить від уміння використовувати на практиці відповідні програмні продукти. Одним із таких продуктів є система управління підприємством «SteERP»., яка впроваджена у одного з лідерів  по виробництву кабельно-провідникової продукції  в Україні – ПАТ «Одескабель».

Відповіддю на сучасний виклик бізнес-середовища, викладачами кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності розроблений та впроваджений у навчальний процес міждисциплінарний тренінг в умовах навчально-тренінгового підприємства «Супер-Нова 2» для студентів 4 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у співпраці з ПАТ «Одескабель», який проводиться вже третій рік поспіль.

У цьому році тренінг проводився в непростих умовах карантину й був організований дистанційно за допомогою платформи проведення онлайн-занять Zoom. Студенти були забезпечені методичними рекомендаціями з виконання завдань. Протягом тижня,  відповідно до розкладу ОНЕУ, викладачами кафедри Горловою О.П. і Кошельок Г.В. проводилися  заняття-відеоконференції з консультаціями студентам щодо виконання поставлених завдань та спільного обговорення різних питань.

Окремо висловлюємо подяку керівникам та спеціалістам IT-компанії «АРМКОМТЕХ» Дубілею О. М., Новожилову О.І., Дерменжі М.М.  за надану можливість встановлення програми «SteERP» на особисті ПК студентів, що дозволило проводити тренінг on-line.

Можливість скласти звіт щодо поточної діяльності підприємства, проаналізувати виконання виробничої програми підприємства, оцінити результативність і ефективність діяльності підприємства за поточний рік, сформувати комерційні пропозиції, розробити план виробництва на підставі прогнозу продаж дозволило студентам  підсилити практичну підготовку. За результатами виконаних завдань з тренінгу студенти склали звіти та отримали диференційований залік.

Завдяки доценту кафедри ЕП та ОПД  Дегтярьовой О.О. можна відвідати серію вебінарів для Південної та Східної Європи та для Центральної Азії на тему “Навчання у Німеччині” англійською мовою
Ви хочете довідатись більше про навчання в Німеччині?
Приєднуйтесь до нашої серії вебінарів та отримайте інформацію з перших рук та прямі особисті контакти представників німецьких університетів.
Серія вебінарів триває два дні:
Середа, 13 травня 2020 року
Четвер, 14 травня 2020 року
15:00-18:00 за київським часом
10 німецьких університетів зроблять свої онлайн-презентації (по 5 на день). Під час презентацій буде представлено університети та їхні навчальні програми. Мова презентацій – англійська. Повну програму та деталі про представлені університети можна завантажити за посиланням ‘Full Programme’.
Під час презентацій та панельних дискусій з експертами, що фокусуються на загальних аспектах навчання у Німеччині, буде виділено 2 години, щоби Ви могли напряму поставити свої запитання представникам німецьких університетів.
Для участі у серії вебінарів просимо зареєструватись. Після реєстрації Ви отримаєте детальну інформацію про доступ до заходу.
Більше інформації Ви знайдете за посиланням:

Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Економіка підприємства” студентку  45 гр.ФЕУП  Катерину Кузнецову – 1 місце (науковий керівник доц. Літвінов О.С.) та студентку 54 гр ФЕУП Анастасію Балахніну -2 місце (доц.Грінченко Р.В.).  Бажаємо подальших успіхів!!

Захист дипломів – завжди хвилюючий момент, не тільки для студентів, а й викладачів!
Особливо коли випускаються студенти, які довгі роки були і будуть гордістю кафедри і університету!
Навряд чи знайдеться ще така група, в якій 7 студентів були переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових і дипломних робіт (і це не рахуючи грамот і перемог в різних номінаціях), зібралися разом голова профкому, студдекан, глави цілої низки секторів студради, були підприємці, успішно запустили свій стартап і вже допомагають новому поколіню.

Історія «КрАЗу» – це довгий і важкий шлях до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, починаючи з 1945 року, тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаючи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, якому вдалося увійти в десятку лідерів автомобілебудування. Так, доцент Кошельок Г.В. ознайомила студентів 29 групи ФЕУП з роботою цього провідного роботодавця та провела віртуальну екскурсію заводом.

Студенти вивчають дистанційно економіку підприємства разом з пухнастими.

На дистанційній лекції з “економіки підприємства” студенти 2 курсу ФЕУП спеціальності “підприємництво, торгівля і біржова діяльність” в рамках теми “Персонал підприємства і ефективність праці” зустрілися з потенційним роботодавцем – засновником франшизи і мережі турагентств ХО Олександром Довгополом.
На лекції говорили про значення персоналу в креативній економіці, про неможливість розраховувати тільки на інструкції / скрипти / протоколи дій – бізнесу необхідна корпоративна культура, а також про значення підприємця-керівника для підвищення ефективності роботи окремого співробітника

В 30 хвилинах їзди на авто від центру Пуерто-Ріко знаходиться фабрика рому Bacardi, при фабриці є музей з документами про засновників компанії та з технологіями виробництва рому і персоналу з Куби, після націоналізації. В рамках курсу “Вступ до спеціальності” доцент Бабій О.М. провів віртуальну екскурсію на цю фабрику, а також студенти дізналися про історію Bacardi і про еволюцію одного з найдорожчих торговельних марок “Летюча миша”.

Олексій ДУБІЛЕЙ, директор з корпоративного управління та комунікацій ПАТ “Одескабель”: “Якісна освіта співробітника потрібна завжди. Говорячи про ОНЕУ, слід зазначити, що, в першу чергу, він випускає економістів. На “Одескабель” працює близько 300 чоловік ІТП, третина з яких, 44 людини — випускники Наргоспу різних років. Виходить, що близько 15% — це наші випускники, причому, серед ІТП не тільки економісти, а й інженери, технологи та інші. Думаю, що сильно не помилюся, сказавши, що серед економістів заводу-половина нархозівці.”
Так, у свій вихідний день допомогти студентам розібратися з таким складним питанням як впровадження ERP-системи на підприємстві може тільки фанат наргоспу і своєї справи, випускниця нашої кафедри Рита ДЕРМЕНЖІ –  інжинер ПАТ “Одескабель”.
Мы завжи радіємо екскурсіям до ПАТ “Одескабель” та таким зустрічам, як активним методам навчання.
Комбінат малоповерхового домобудівництва «Камбіо» входить до складу Промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест». На базі підприємства організований процес з розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів для малоповерхового і котеджного домобудівництва.
Завдяки нашим випускникам Шилової  Ольги та Юрію Борисову, які займають тут керівні посади, відбулось знайомство наших студентів та викаачів з економікою успiшно працюючого підприємства та налагодження контактів для проведення в майбутньому виїзних зайнять майстер-класів та тренінгів.

Застосування ділових ігор в процесі навчання сприяє розвитку професійних компетенцій студентів, формує вміння аргументовано захищати свою точку зору, аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію, працювати в групі, сприяє отриманню певних соціальних навичок.

https://youtu.be/q0HScEpEiwI

Економічні концепції, теорії безглузді, якщо їх неможливо спостерігати і виміряти, що і відбувалося на діловій грі “Стратег-інвест” у рамках курсу Стратегія підприємства”. 

Междісциплінарний тренінг на 6 курсі, як процес навчання, за своїм форматом і призначенням є практичним втіленням одного з основних законів діалектики пізнання – переходу кількості знань у їхню якість.

11 вересня 2020 р. кафедрою ЕП та ОПД була проведена ІХ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ».
Учасники конференції розглянули наступні питання:
1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах
3. Стратегія розвитку підприємства
4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах
5. Сучасні технології управління на підприємстві
6. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства
7. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
       Найбільший інтерес викликали доповіді щодо якості продукції,  сучасної торгівлі, агропромислового бізнесу,  зеленої енергетиці.
До наступних наукових зустрічей!!

Кафедра ЕП та ОПД запрошує Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 11-12 вересня 2020 р. на базі оздоровчого комплексу ПАТ «Одескабель», район Лузанівка.

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у формі збірника.

Тематичні напрямки конференції:
1. Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто- спроможності підприємства.
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
3. Стратегія розвитку підприємства.
4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
5. Сучасні технології управління на підприємстві.
6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, в тому числі, за рахунок відновлюваної енергетики.
8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі закладів вищої освіти, фахівці-практики в галузі економіки підприємства та підприємництва. Участь студентів у роботі конференції передбачається дистанційною лише за умови співавторства з їх науковими керівниками.
Для участі в роботі конференції необхідно до 01.08.2020 р. надіслати тези.
Захист кваліфікаційної роботи – останній крок перед присвоєнням кваліфікації бакалавра. І наші студенти блискуче впоралися.

Вітаємо студента 45 групи ФЕУП Шевченка Дмитра та його наукового керівника доцента кафедри ЕП та ОПД Кошельок Галину Володимирівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації”Економіка та управління у сфері торгівлі”.

Бажаємо подальших успіхів!!!

В умовах карантину студенти 5 курсу спеціальності “економіка підприємства” віртуально опинились на стажуванні у відділі збуту  фабрики морозива “Умка”. Їх метою було проаналізувати проблеми у комерційній діяльності підприємства та обгрунтувати шляхи їх подолання разом з їх домашніми  улюбленцями та чашкою чая.

Вітаємо студенток ФЕУП 54 спеціальності “Економіка підприємства”:

–  Кушнір Діану та її наук.керівника Літвінову В.О. з перемогою на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт;

– Ольгу Колібабчук у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі спеціальності “Підприємництво” серед студентів закладів вищої освіти (наук.Керівник Грінченко Р.В.)
Дівчата, ви найрозумніші!!

ТРЕНІНГ В  УМОВАХ КАРАНТИНУ

         Підготовка сучасних економістів неможлива без використання інформаційних технологій. Діджиталізація бізнесу, зокрема управлінських процесів, набирає темпів поширення у світових масштабах, а якість професійної підготовки майбутніх підприємців, керівників бізнесу та економістів будь-якого підприємства залежить від уміння використовувати на практиці відповідні програмні продукти. Одним із таких продуктів є система управління підприємством «SteERP»., яка впроваджена у одного з лідерів  по виробництву кабельно-провідникової продукції  в Україні – ПАТ «Одескабель».

Відповіддю на сучасний виклик бізнес-середовища, викладачами кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності розроблений та впроваджений у навчальний процес міждисциплінарний тренінг в умовах навчально-тренінгового підприємства «Супер-Нова 2» для студентів 4 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у співпраці з ПАТ «Одескабель», який проводиться вже третій рік поспіль.

У цьому році тренінг проводився в непростих умовах карантину й був організований дистанційно за допомогою платформи проведення онлайн-занять Zoom. Студенти були забезпечені методичними рекомендаціями з виконання завдань. Протягом тижня,  відповідно до розкладу ОНЕУ, викладачами кафедри Горловою О.П. і Кошельок Г.В. проводилися  заняття-відеоконференції з консультаціями студентам щодо виконання поставлених завдань та спільного обговорення різних питань

        Окремо висловлюємо подяку керівникам та спеціалістам ITкомпанії «АРМКОМТЕХ» Дубілею О. М., Новожилову О.І., Дерменжі М.М.  за надану можливість встановлення програми «SteERP» на особисті ПК студентів, що дозволило проводити тренінг on-line.

 Можливість скласти звіт щодо поточної діяльності підприємства, проаналізувати виконання виробничої програми підприємства, оцінити результативність і ефективність діяльності підприємства за поточний рік, сформувати комерційні пропозиції, розробити план виробництва на підставі прогнозу продаж дозволило студентам  підсилити практичну підготовку. За результатами виконаних завдань з тренінгу студенти склали звіти та отримали диференційований залік.

Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напряму «Економіка автомобільного транспорту» студенток кафедри ЕП та ОПД Іванну
Єргієву (ФЕУП-54, н.к. Літвінов О.С.) та Валерію Стельмах (ФЕУП 37Т, н.к. Літвінова В.О.).
Бажаємо подальших перемог, дівчата!

📌Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Економіка підприємства” студентку  45 гр.ФЕУП  Катерину Кузнецову – 1 місце (науковий керівник доц. Літвінов О.С.) та студентку 54 гр ФЕУП Анастасію Балахніну -2 місце (доц.Грінченко Р.В.).  Бажаємо подальших успіхів!!

📌Головна ціль викладачів кафедри ЕП та ОПД – бути корисними та цікавими для студентів. Використання формату ділової гри дозволяє студентам перевірити свої знання та інтуїцію, прокачати та розширити перелік професійних компетентностей,  вдосконалити. свої фахові навички, отримати новий досвід, відчувши себе справжніми підприємцями. Враження від гри- як завжди  позитивні, що і доводить відео, створена  студентами 45 групи ФЕУП.

📌14 лютого для студентів 15 групи ФЕУП не пройшло даром, тому що студенти та їх куратор доцент Кошельок Г.В. убили кількох зайців: провели кураторську годину, присвячену дню Валентина, привітали Беркар Юлю і Апостол Аліну з Днем народження і провели конкурси, від яких щеміло серце, адже їм гадав сам Валентин.

📌Студенти і викладачі кафедри ЕП та ОПД побували в університеті Вюрцбурга – одному з найстаріших університетів Німеччини, заснованому в 1402 році.

Професор університету Ганс Ленц представив презентацію про проблеми обліку та аудиту в Україні. Також вдалося відвідати підприємство з виробництва дронів. Директор підприємства Нільс Гагаек представив технологію виробництва коптеров і продемонстрував тестові зразки. Також була проведена екскурсія по бізнес-інкубаторах університету, в яких беруть активну участь студенти університету.

Хто де сьогодні вранці, а делегація студентів кафедри ЕП та ОПД під керівництвом доцентів Дегтярьової Ольги Олександрівни та Чернової Вікторії Вадимівни – в Німеччині. Програма надзвичайно насичена і цікава. Хлопці та дівчата вже виступили з доповідями, але ще на сьогодні запланована екскурсія на завод.

Наші студенти встигають усе!!!

Формат неформальних зустрічей студентів і викладачів кафедри ЕП та ОПД набирає надзвичайної популярності. Особливо цікаво, коли студенти 1-го курсу, крім знайомства в викладачами, мають можливість поспілкуватися зі студентами 5-го курсу. А 5-й курс має можливість повернутися в минуле і впізнати в першокурсники самих себе😁

Зустріч з цікавими професіоналами своєї справи – невід’ємний атрибут підготовки студентів кафедри ЕП та ОПД. Ось і сьогодні доцент нашої кафедри Кичук Оксана Сергіївна організувала студентам 2, 3 і 5 курсів ФЕУП екскурсію в Центр Біржових технологій, яку провів директор центру, практик, кращий фахівець у своїй галузі. Студенти залишилися в захваті!

Напередодні дня студентів куратор групи ФЕУП доцент Кошелек Галина Володимирівна провела веселу і інтерактивну кураторську годину зі студентами 1 курсу ФЕУП.

14.11. 2019 рамках вивчення дисципліни “Інтернет-торгівля” студенти 37т групи ФЕУП відвідали магазин “Фокстрот”. Директор магазину Дмитро Гурський розповів про особливості роботи магазину в цілому і конкретно напрямки інтернет-торгівлі. Студенти дізналися останні тенденції та особливості ребрендингу 🦊. А HR-менеджер Карина Мок розповіла про особливості роботи з персоналом в цій компанії.

Ділова гра, яка проводилася в рамка School Week ОНЕУ під керівництвом доцентів кафедри ЕП та ОПД, дозволила максимально цікаво, а головне легко, оволодіти економічними навичками і занурити школярів в безкрає море економіки.

9 жовтня 2019 року під керівництвом к.е.н., доцента кафедри ЕП та ОПД Грінченко Раїси Володимирівни студенти 37т групи ФЕУП (і не лише студенти) в рамках вивчення дисципліни “Економіка торгівлі” мали нагоду поспілкуватися з заступником фінансового директора гіпермаркету “Епіцентр” Карайван Андрієм та знайти відповіді на свої питання, а також дізнатися багато цікавого та корисного. А також довідатися, що багато інших наших випускників займають керівні посади в одному з найбільших торговельних центрів України.

17 жовтня о 11:30 в 1 корпусі ОНЕУ,  аудиторія 107, за підтримки кафедри ЕП та ОПД відбудеться зустріч з офіційним представником ДААД в Одесі.

Він розповість про стипендії, які дає ДААД, і можливості навчання в Німеччині. Запрошуються всі бажаючі

16-18 вересня в рамках програми ERASMUS + на факультеті ФЕУП за підтримки викладачів кафедри ЕП та ОПД пройшов майстер-клас професора Йоханнеса Штеллінга (Johannes N. Stelling) з партнерського університету прикладних наук у м. Міттвайда (Німеччина).

Після закінчення учасники отримали сертифікати.

17 вересня 2019 р. студенти кафедри ЕП та ОПД відвідали з екскурсією найбільше підприємство Одеси – “Одескабель”, для того, щоб дізнатися, як можна автоматизувати управління бізнесом.

В ході майстер-класу студенти ознайомилися з функціонуванням ERP (Enterprise Resourse Planing) – системи, розробленої фахівцями підприємства, в т.ч. нашими випускниками та викладачами.

Щиро дякуємо Олексію Дубіль, Вікторії Чернової і Риті Дерменжі за знайомство зі SteERP. Наші студенти були запрошені на практику-стажування, в т.ч. пов’язану з впровадженням ERP-систем, одним з найперспективніших напрямків в економіці підприємства. Попит на таких фахівців в бізнесі буде надалі зростати вибуховими темпами.

Кафедра ЕП та ОПД завжди відкрита до нових зустрічей та знайомств, до яких готова залучити і студентів.

16 вересня о 12:00 у МАЗі за сприяння докторанта кафедри ЕП та ОПД, доцента Дегтярьової Ольги Олександрівни, відбулася урочиста зустріч з професором Йоханнесом Штеллінгом (Johannes N. Stelling) та професором Сергієм Велеско (Serge Velesco), Університет прикладних наук, м. Міттвайда.

В рамках зустрічі німецькі фахівці презентували свої майстер-класи.

13-14 вересня 2019 року кафедрою ЕП та ОПД була проведена традиційна VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики».

Обговорення проблем та досягнень сучасної економічної науки та практики виявилися напродчуд продуктивними та цікавими.

Дякуємо усім учасникам та сподіваємося на нові зустрічі!

13-14 вересня 2019 року відбудеться VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики».

Кафедра Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності обіцяє цікаву та змістовну зустріч!

Вітаємо студентку 4 курсу кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Анастасію Малишко з 3-м місцем у Всеукраїнському студентському конкурсі “Young Scientist International”!!! Пишаємося та бажаємо успіхів і натхнення!

Викладачі кафедри ЕП та ОПД знайомили студентів Морського коледжу з перевагами навчання в нашому улюбленому ОНЕУ.

Вітаємо студенток кафедри ЕП та ОПД : Закар’ян Єлізавету з перемогою та Нейкович Наталію та Жамбей Тетяну з участю у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства” за ступенем вищої освіти “бакалавр”. Також хотілось би привітати їх наукових керівників: Єгупова Юрія Артемовича, Кошельок Галину Володимирівну та Горлову Олену Павлівну.

Окрема подяка Бабію Олегу Миколайовичу, який виступив експертом у даному конкурсі, та гідно представив кафедру ЕП та ОПД ОНЕУ в освітньому просторі України.

Вітаємо студентку 4 курсу кафедри ЕП та ОПД Малишко Анну та її наукового керівника кандидата економічних наук Танасюк Ірину Михайлівну з почесним 2-м місцем на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціалізацією “Підприємництво”!

Цей тиждень для кафедри ЕП та ОПД був дуже начинений і плідний. Студентки кафедри ЕП та ОПД 4 курсу Балахніна Анастасія та Кушнір Діана увійшли в число кращих за результатами Всеукраїнської олімпіади з “Економіки підприємства”. Вітаємо дівчат, а також викладацький колектив нашої кафедри і наукових керівників Літвінову Вікторію Олександрівну та Грінченко Раїсу Володимирівну.

Вітаємо студенток 4 курсу  кафедри ЕП та ОПД Анастасію Малишко  з отриманням Диплому I ступеня та Ольгу Колібабчук з отриманням Грамоти у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка підприємства”, який проходив у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьман. Окрема подяка та привітання їх науковим керівникам: доценту Літвінову Олександру Сергійовичу та доценту Грінченко Раїсі Володимирівні

Проводиться набір студентів ФЕУП 2-3 курсу в групу, яка відвідає 3 університету-партнера і підприємства в Німеччині з метою поглиблення знань з економіки підприємства.

Орієнтовні дати поїздки 27 листопада-7 грудня 2019 р. Оскільки планується отримати часткове фінансування поїздки від DAAD- німецької служби академічних обмінів, то термін подачі заявки на участь у групі, а також мотиваційного листа англійською мовою 10 квітня 2019 г.

«Слідами європейських стартаперів» або турне по європейських столицях

Цього року студенти та викладачі кафедри економіки підприємства і організації підприємницької діяльності отримали добру можливість поєднати корисне з приємним, навчання з подорожжю. Метою поїздки була участь у програмі співробітництва із провідними університетами Європи, а також огляд визначних пам’яток Парижа, Берліна і Кракова.

Перший пункт призначення – Freie Universität Berlin, Вільний університет Берліна ─ другий за величиною вуз Німеччини. Спочатку задуманий як центр інтернаціональної освіти і наукових досліджень міжнародного значення, Вільний університет на сьогоднішній день налічує понад 100 партнерів на всіх континентах, з якими у нього підписані угоди про співпрацю. За допомогою програми ERASMUS наші студенти і аспіранти можуть включено навчатися у Freie Universität Berlin. Ми дізналися про широкі можливості навчання за програмами включеного навчання і подвійних дипломів між нашими вузами.

Ми відвідали навчальні заняття студентів магістратури, познайомилися з особливостями практичного застосування Теорії ігор. Зі свого боку, ми підготували доповіді та презентації про проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємств. Доповіді викликали жвавий інтерес у студентів і викладачів університету Берліна, які задавали багато питань і з інтересом обговорювали особливості розвитку інтелектуального капіталу в Україні та Європі.

Також ми дізналися, як в Берлінському університеті організовують розважально-пізнавальні тренінги, присвячені розвитку студентських стартапів – «Funpreneur». Студенти за допомогою авторитетних викладачів дізнаються про те, як перетворити ідеї в реальний бізнес, а переможці, окрім задоволення, отримують ще й призи до 1200 євро.

Після цього ми вирушили на прогулянку по місту. Прогулянку ми почали з однієї з основних визначних пам’яток Берліна – Александерплатц – одна з центральних площ Берліна, на якій знаходиться найвища будівля в Берліні – телевізійна вежа висотою в 368 метрів – ще одна визначна пам’ятка міста. Куля вежі, на якій розташовано шпиль, виконаний з «шматочків» металу і в сонячну погоду переливається. Далі за маршрутом – екскурсія до знаменитого Рейхстагу з довгою чергою при вході. Навіть вночі туристи жадають потрапити всередину і забратися до спіралеподібного периметру прозорого купола на саму його верхівку – на оглядовий майданчик. На оглядовому майданчику перед нами розкрився приголомшливий вид на нічний Берлін. Після цього ми опинилися на бульварі під липами – відомому як Унтер ден Лінден (Unter-den-Linden). Дивимося направо. Ось і Бранденбурзькі ворота – візитна картка столиці, колишня межа між східним і західним Берліном. А ще ми були у залишків Берлінської стіни. Раніше вона оточувала весь Західний Берлін. Зараз її вже знесли, але залишили як нагадування невеликий фрагмент. З Стіни вийшла справжня галерея, і кожен малюнок – символ боротьби народу за свободу дій і думки. Тут завжди багато іноземців. Ми отримали  неймовірні враження від цього міста, але нас чекала наступна подорож в місто любові – Париж.

Хто не мріє побувати в Парижі? Можливо, деякі з вас вже і здійснили цю мрію. І все ж, я сподіваюся, всім буде цікаво дізнатися про це чудовому місті. Ах, це місто любові, місто романтики, пункт номер один в списку для відвідування у більшості людей.

Місто прекрасне у будь-який час року, в тому числі взимку. Ні для кого не стане сюрпризом, що першим, що ми побачили була Ейфелева вежа – символ Парижа, побудована геніальним інженером Густавом Ейфелем в 1889 році. Говорять, що це найбільш відвідувана пам’ятка в світі, і ось вона перед твоїми очима. Про її існування ти чув ще в дитинстві, бачив її в багатьох фільмах, на листівках і картинах, але радості стає більше, коли ти піднімаєшся нагору і бачиш цей шикарний вид на всю столицю Франції.

Метою нашого приїзду в Париж був Університет Париж-Дофін (Paris-Dauphine University). Університет Париж-Дофін – це державний вищий навчальний заклад Франції, основною спеціалізацією якого є управління і економіка. Утворився він після поділу університету Сорбонни. Свою нинішню назву він отримав від назви одних з середньовічних воріт в Париж «Порт Дофін», де розташовується головний навчальний кампус. Інші ж навчальні корпуси закладу розміщуються в центральній частині міста, в тому числі і в кварталі Дефанс (найбільш сучасний бізнес квартал Парижа, вважається найбільшим діловим центром Європи, його також називають «паризьким Манхеттеном»). Нам випала чудова нагода бути присутнім на заняттях разом зі студентами цього університету, які проводила випускниця ОНЕУ Нефедова Тамара. Ми з цікавістю дізналися про інноваційні методи залучення студентів в роботу на лекції за допомогою інтерактивного програмного забезпечення. Після занять нам провели екскурсію по університету і розповіли про міжнародні програми для бакалаврів і магістрів.

Також ми дізналися про те, як допомагають в університеті Париж-Дофін реалізовувати студентські бізнес-проекти. «Incubator Paris-Dophin» організовує для студентів мотивуючі лекції, тренінги, а також цікаві проекти «Startup Day», «Startup Weekend». Студенти протягом декількох днів мають можливість сформувати команди, отримати нові знання, поспілкуватися з бізнесменами і презентувати свої стартап-проекти. Кращі з проектів надалі отримують можливість підтримки в рамках «Incubator Paris-Dophin». Багато студентських стартапів стали вже успішними корпораціями, а їх засновники приходять і діляться своїм досвідом з сьогоднішніми студентами. Цікавим є і практика надання студентам-підприємцям або тим, хто задумався про свої стартапи, офіційного статусу «студент-підприємець», який дає право коригувати траєкторію навчання, проходити практику, писати курсові та дипломи на прикладі свого бізнес-пректу.

Париж по праву вважається туристичним центром світу. Пам’яток в Парижі безліч. І всі вони гідні уваги і, звичайно, особистого відвідування (краще один раз побачити!). Кожен, хто потрапив сюди вперше, буде прагнути оглянути “все” і побувати “всюди”. Величезне враження залишилося від відвідин собору Паризької Богоматері – Нотр-Дам де Парі. Це чудовий собор, який розташований в історичному центрі міста на острові Сіте. Супер-емоції залишилися після екскурсії в найвідвідуваніший музей світу – Лувр. Тут знаходяться всесвітньо відомі Венера Мілоська, “Джоконда” або Мона Ліза Леонардо да Вінчі, а також безліч інших творів світового мистецтва. Єлисейські поля, Тріумфальна арка, Монмартр, Мулен Руж, Пантеон і багато інших визначних пам’яток назавжди залишаться у нас в серці.

Не можна бути в Парижі і не відвідати Діснейленд – чудовий парк, порадує і дорослого, і дитину. Діснейленд справив незабутнє враження зі своїми цікавими, а часом страшними атракціонами. Я до сих пір з острахом згадую “Rock n Roller Coaster”, “Індіана Джонс”, “StarWars” – гірки з поворотом на 360 градусів змусять вас зірвати голос. Є, звичайно ж, і добрі, спокійні атракціони – “Піноккіо”, “Білосніжка і сім гномів”, “Пітер Пен”, “Пірати”, які створюють атмосферу казки, іноді втрачаєш зв’язок з реальністю і відчуваєш себе справді як в мультфільмі. День, а точніше 10 годин на Діснейленді, пролетіли дуже швидко і непомітно.

Париж – одне з найкрасивіших міст світу, а до того ж ще і центр моди і справжніх знижок. Він багатий на пам’ятки матеріальної культури і мистецтва та історичними пам’ятками, які залучають туристов з багатьох країн. Весело пройшли 5 днів в Парижі, сумно було нам залишати наші апартаменти і це місто. Але попереду нас чекав Краків !;)

У Кракові ми відвідали Ягеллонський університет і його «Академічний інкубатор». Ягеллонський університет у Кракові – один з найстаріших навчальних закладів Європи, який був заснований в 1364 році. Навчальний заклад незмінно займає провідні місця в освітніх рейтингах Польщі. Університет пропонує різні англомовні програми для бакалаврів і магістрів. Ось уже 10 років студенти Ягелонського університету можуть розраховувати на допомогу в своїх підприємницьких починаннях від платформи «Академічний інкубатор», який дає їм можливість почати свою діяльність без правових та адміністративних послуг оформлення. Також студенти отримують доступ до офісних приміщень і комунікацій інкубатора.

Нам дуже сподобався Краків і його унікальні пам’ятки: Маріацький костел з вежами різної висоти, масивний і страхітливий Вавельський замок, вогнедихаючий дракон, середньовічна площа, ринок і вузькі вулички. Ми спробували польські національні страви в затишних кафе, де підсумували і обговорили нашу маленьку і дуже насичену подорож. Закінчили ми наше турне у Львові в «Tech Startup School» Львівської Політехніки – проект-лідері розвитку студентського підприємництва в Україні. Нам є на кого рівнятися, тим більше, що скоро стартує проект «Startup University» в ОНЕУ, в якому дуже буде корисний досвід, отриманий в провідних ВНЗ Німеччини, Франції, Польщі та України.

Час пролетів дуже швидко, але кожен з нас пообіцяв неодмінно відвідати ці дивовижні міста і університети знову.

Настя Балахнина ФЕУП-45
Сніжана Цибуливская ФЕУП-11

14-15 вересня відбулася VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ», яка проводилася кафедрою ЕП та ОПД.

П Р О Г Р А М А

VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

ДОПОВІДІ

pdf-файл

Гонтарєва Ірина  Вячеславівна

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім Семена Кузнеця Особливості розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки
 

Літвінов

Олександр Сергійович

 

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

 

Економічне моделювання відтворення інтелектуального капіталу підприємства

Траченко Людмила Анатоліївна д.е.н., доцент кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету

 

Методологічні аспекти  формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 

Грінченко Раїса Володимирівна

 

 

к.е.н., доцент, докторант  кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

 

Голова:

 

 

 

Заступники голови:

 

 

 

 

 

 

Секретар оргкомітету:

 

Звєряков Михайло Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ

 

– Ковальов Анатолій Іванович, доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ

– Янковий Олександр Григорович, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

 

Семенова Валентина Григорівна – доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Члени оргкомітету:

 1. Батанова Т.В. – начальник НРВ ОНЕУ;
 2. Бабій О.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 3. Горлова О.П. – старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 4. Єгупов Ю.А. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 5. Карпов В.А. – канд. екон. наук, доцент, начальник НДЧ ОНЕУ;
 6. Корольова Т.С. – канд. екон. наук, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 7. Котова І.М. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 8. Кошельок Г.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 9. Літвінов О.С. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 10. Літвінова В.О. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 11. Павлова Т.В. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 12. Пудичева Г.О. – канд. екон. наук, викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 13. Танасюк І.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 14. Тащеєв Ю.В. – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

Представники організацій-засновників конференції:

Харічков С.К. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Гжибовська-Бжежіньська М. – доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині

Ліднер Г. – доктор економіки, професор університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 14 вересня 2018 року

9.00-10.00  

Реєстрація учасників (за адресою: готель «Вікторія»  м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А)

 

10.00-11.00  

Пленарне засідання

 

11.00-13.00 Секційні засідання
13.00-14.00  

Перерва на обід

 

14.00-18.00 Продовження секційних засідань

                                   

 

15 вересня 2018 року

 

 

11.00-12.00

 

 

Підсумкове пленарне засідання

 

12.00-14.00 Екскурсія містом

 

14.30 Від’їзд учасників конференції

 

ЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Виступ з доповіддю – до 20 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин

14-15 вересня 2018 року

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. Проблеми підвищення якості продукції та

конкурентоспроможності підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Кошельок Г.В.

Секретар: ст. викл. Горлова О.П.

 1. Гонтарева І.В. Хосин Канрі як метод підвищення якості продукції та послуг на підприємстві
 2. Князєва Т.В. Розвиток сегменту екологічно орієнтованих споживачів в Україні
 3. Бабець І.Г., Руда О.І., Логін Х.В. Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства: сутність і взаємозв’язок понять
 4. Кошельок Г.В., Жамбей Т.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
 5. Кунділовська Т.А., Неруца Л.В. Сертифікація органічної сільськогосподарської продукції як чинник конкурентоспроможності виробників
 6. Сисоліна Н.П., Шагіна А.В. Чинники підвищення якості продукції та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
 7. Соломаха І.В. Збереження якості зрізаних троянд за рахунок ефективної логістики
 8. Траченко Л.А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 9. Степанова Д.С., Степанова І.В. Реструктуризація як ефективний спосіб оздоровлення підприємства
 10. Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтованість як стратегічна конкурентна перевага підприємства
 11. Ярмоленко Ю.О. Якість аграрної продукції у контексті сталого розвитку
 12. Бабій О.М., Тимченко К.С. Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу виноробного підприємства
 13. Демченко К.В. Екологічна модернізація виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності виробників цементу

Секція 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Бабій О.М.

Секретар: к.е.н., викладач Капталан С.М.

 1. Баранник Л.Б. Податки та їх роль в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства
 2. Карпенко Л.М. Інструментальна база стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
 3. Квасницька Р.С. Фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства
 4. Рєпіна І.М. Аналіз інноваційної активності підприємств України
 5. Борейко В.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку промислового комплексу України
 6. Семенова В.Г. Підприємства платформи Іndustry 4.0 як перспективний напрямок інноваційного розвитку
 7. Довбня С.Б., Думбрава ТЛ. Комплексний підхід до визначення інвестиційної привабливості підприємства
 8. Жадько К.С., Носова Т.І. Інноваційні підходи формування звітності підприємницької діяльності: проблеми і переваги
 9. Швиданенко Г.О., Теплюк М.А., Будяєв М.О. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання
 10. Швиданенко Г.О., Кирилюк О.В. Асиметрія розвитку підприємства в контексті інноваційних технологічних змін
 11. Чуркіна І.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств
 12. Бабій О.М., Колодинський С.Б. Системна трансформація інноваційного підприємництва в Україні
 13. Воронжак П.В., Карпенко Л.М. Організаційні засади інвестиційного контролінгу у міжнародному бізнесі: перспективи розвитку
 14. Бойченко К.С. Підвищення ефективності управління інноваційним розвитком підприємства
 15. Гура О.Л., Гнатенко Д.О. Вплив інноваційного інвестування на розвиток економіки України
 16. Долгова Л.І. Інноваційні методи мотивації персоналу
 17. Коваленко С.И. Трансграничные кластеры как фактор инновационного развития предприятий морской отрясли
 18. Михайленко Н.О. Особливості оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
 19. Отливанська Г.А. Економічна цінність інвестиційної діяльності підприємства
 20. Суліма Н.М. Інноваційна діяльність аграрних підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності
 21. Павлова Т.В., Котова І.М. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємств на основі їх реструктуризації
 22. Конакова К.М. Пріоритети державного регулювання інвестиційної привабливості України

 

Секція 3. Стратегія розвитку підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Танасюк І.М.

Секретар: викладач Орленко О.М.

 1. Школьний О.О. Формування стратегії управління інтелектуальною власністю в контексті сприяння розвитку інноваційно-інтелектуальних технологій
 2. Ушачев И.Г. Приоритетные направления устойчивого социально-экономического развития АПК России
 3. Коваленко О.В., Тюхтій М.П., Шилкіна Г.С. Виробничий потенціал підприємства: структурні елементи та фактори впливу
 4. Довбня С.Б., Дрофа Є.А. Людський капітал як ключова складова системи збалансованих показників
 5. Карпенко Л.М., Пляцек І.Р. Особливості застосування стратегічного конкурентного та маркетингового аналізу
 6. Слободянюк О.В., Ротарь О.М. Стратегія розвитку НАСК «Оранта» в сучасних умовах
 7. Кизенко О.О. Бізнес екосистема платформ як стратегічний вибір компанії
 8. Головко О.Г., Ткаченко А.В., Жеваго Д.М. Стратегія управління прибутковістю підприємства
 9. Кичук О.С. Тренинги как современные направления развития трудового потенциала работников предприятия
 10. Літвінов О.С. Складові інтелектуального капіталу підприємства
 11. Передало Х.С., Процик І.С. Підходи до формування етичної поведінки у бізнесі
 12. Сабадирьова А.Л. Портфель стратегій капіталізації потенціалу підприємства
 13. Smachylo V.V. Formation of the strategy of management of personnel potential on the basis of clustering
 14. Танасюк І.М. Стратегія якості як основа створення конкурентних переваг підприємства
 15. Федосєєва Г.С. Окремі питання вибору конкурентних стратегій виробниками сільськогосподарської продукції в умовах їх функціонування на світовому ринку
 16. Янковець Т.М., Ковальова К.Л. Економічна сутність та структуризація людського капіталу підприємства
 17. Янковець Т.М., Палічева М.Р. Перспективи українських виробників на європейському ринку одягу
 18. Коренман Є.М. Сучасні напрямки розробки стратегії підприємства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром»
 19. Малікова І.П., Терещенко О.М. Власний капітал – основа самостійності та незалежності підприємства
 20. Парфентьєва О.Г. Стратегічний розвиток автотранспортних підприємств
 21. Партола А.І. Перспективи розвитку підприємств річкового транспорту в Україні
 22. Салавеліс Д.Є. Консалтинговий супровід бенчмаркінгу потенціалу підприємства
 23. Яворський С.В. Стратегічні напрямки вдосконалення управління фінансами підприємств енергетичної галузі

 

Секція 4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Єгупов Ю.А.

Секретар: к.е.н., викладач Чернова В.В.

 1. Пантелеєв В.П. Контрольна складова об’єднання компаній за прикладом країн ЄС
 2. Шалімова Н.С. Розгляд суб’єктом аудиторської діяльності скарг та звинувачень: політика та процедури як складова внутрішньої системи контролю якості
 3. Єгупов Ю.А. Розвиток підходів до здійснення балансових розрахунків виробничої потужності підприємства
 4. Єгупов Ю.А., Єгупова І.М. Щодо доцільності об’єднання плану продажів із виробничою програмою підприємства
 5. Чернова В.В., Комарніцька К.В. Організація контролінгу на підприємстві
 6. Ісаншина Г.Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України
 7. Іванова А.Г. Проблеми впровадження стратегічного планування на вітчизняних промислових підприємствах

 

 

Секція 5. Сучасні технології управління на підприємстві

Керівник: к.е.н., доцент Малишко В.С.

Секретар: к.е.н., викладач Пудичева Г.О.

 1. Янковий О.Г., Грінченко Р.В. Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств
 2. Коротаев С.Л., Немеровец А.В. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Беларуси: преимущества и риски
 3. Grzybowska-Brzezińska M., Горлова О.П. Теоретические подходы к моделированию интегрированной системы менеджмента предприятием
 4. Майорова І.М., Андрюсенко Г.М. Інтегроване управління логістичними витратами промислового підприємства
 5. Волот О.І. Віртуальні підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
 6. Voloshyna V. Self-leadership, dark-triad and leader motive profile theory: the mediation effect of power, achievement and affiliation
 7. Іванов А.М. Нестандартні маркетингові пропозиції як індивідуальність готелю
 8. Карташов С.В. Застосування Інтернет-маркетингу в практиці українських підприємств
 9. Кузьменко Г.І. Підходи до визначення та забезпечення ефективності податкової облікової політики як інструменту оптимізації оподаткування
 10. Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М. Особливості управління прибутком на вітчизняних підприємствах в умовах кризи
 11. Дутова Н.В., Коваль Х.О. Електронне документування облікової інформації
 12. Кірнос І.О. Готовність до праці у пенсійному віці: опитування персоналу
 13. Кошельок Г.В. Ефективне управління грошовими потоками підприємства
 14. Ланченко Є.О. Соціально-трудові відносини в державних сільськогосподарських підприємствах
 15. Ліхоносова Г.С. Простір регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємстві
 16. Скіцько В.І. Вплив цифрових технологій на життєздатність логістичних систем цифрової економіки
 17. Пудичева Г.О., Малишко В.С. Основні фактори використання реверсивної логістики
 18. Капталан С.М. Статичні економічні складові організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань
 19. Баран О.Р. Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі
 20. Горобец Т.А. Управление эффективностью деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
 21. Назарук О.М. Еволюція становлення державної регуляторної політики в АПК України

Секція 6. Математико-статистичні методи і моделі

в управлінні підприємством

Керівник: к.е.н., доцент Літвінов О.С.

Секретар: аспірант Буздиган М.О.

 1. Янковий О.Г., Мельник Н.В. Небезпека використання внутрішньої норми прибутку в якості критерію прийнятності інвестиційних проектів
 2. Гут Л.В. Моделювання ціни закупівлі товару та ефективності комерційних угод підприємствами торгівлі
 3. Мацкул В.М., Мацкул М.В. Оцінювання нерухомості за допомогою кваліметричного моделювання
 4. Милашко О.Г. Динаміка попиту та пропозиції закладів оздоровлення та відпочинку Одеської області
 5. Семенова К.Д. Аналіз тенденцій заробітної плати і продуктивності праці в Україні
 6. Ткач О.В. Аналіз ефективності інвестування для збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації
 7. Янковий В.О. Фондоозброєність підприємства і виробничі функції
 8. Rudzewicz A. Impact of trust on consumer loyalty
 9. Орленко О.М. Виявлення впливу факторів на продуктивність праці за допомогою математико-статистичного моделювання
 10. Буздиган М.О. Методика оцінки виробничої складової ділової активності підприємств

Секція 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств

Керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова О.О.

Секретар: викладач Тащеєв Ю.В.

 1. Дегтярьова О.О. Щодо порівняльної оцінки рівня енергоефективності
 2. Купінець Л.Є. Складові комерціалізації використання відновлюваної енергії на підприємствах агропродовольчого комплексу
 3. Дубровська В.В., Шкляр В.І., Пєлєвін А.С. Техніко-економічна оцінка використання міні ГЕС з різними типами гідротурбін
 4. Загарій В.К. Відновлювана енергетика України: сучасний стан та перспективи
 5. Шкляр В.І., Дубровська В.В., Рожок Р.В. Визначення економічної доцільності використання геліосистеми та теплового насосу для теплопостачання будівлі
 6. Тащеєв Ю.В. Оцінка частки відновлюваної енергії в заходах з енергозбереження
 7. Кирильчук І.Г., Тащеєв Ю.В. Потенціал енергозбереження первинних викопних ресурсів підприємств за рахунок сонячної енергетики

 

Секція 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Літвінова В.О.

Секретар: к.е.н., доцент Куклінова Т.В.

 1. Яковлєв А.І. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної економіки
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Generation “Z” on the labor market challenges for human resource managers
 3. Goncharuk A.G. What they really need: a study of the motivation of medical staff
 4. Мельник О.Г., Тодощук А.В., Адамів М.Є. Ключові проблеми митного середовища функціонування підприємств
 5. Пунько Б.М. Міжнародний бізнес ТзОВ «КПП-ЦЕНТР»
 6. Степанов В.Н. О внешней подсистеме экономической системы в контексте теории нелинейности
 7. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Dimensions of percepting of ecological attributes of food products in consumer elections
 8. Король С.Я. Зацікавлені і заінтересовані сторони як учасники економічних процесів
 9. Шандова Н.В. Використання сценарного підходу в дослідженні бізнес-середовища промислових підприємств
 10. Погорєлова Т.В. Ефективність розвитку агробізнесу в Україні
 11. Куклінова Т.В., Левченко С.П. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні
 12. Бошота Н.В. Економічна безпека туристичних підприємств
 13. Прунцева Г.О. Концепція сталого розвитку як інструмент реалізації основ фізичної економії
 14. Чухраєва Н.М. Сучасні технології для формування споживчої піраміди
 15. Паливода Т.В. Стратегія фінансового менеджменту елементів нематеріальної культурної спадщини України
 16. Петрушенко Н.В. Фактори впливу нестабільного зовнішнього середовища на розвиток туристичної галузі в Україні
 17. Поддубная В.Г. Аспекты развития розничного банка в условиях технологий Big Data
 18. Фролова Н.Л. Деструктивні фактори макрооточення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні
Кафедра Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності запрошує прийняти участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 14-15 вересня 2018 р. м. Одеса, на базі готеля «Вікторія»
Тематичні напрямки конференції:
1. Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто-спроможності підприємства.
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
3. Стратегія розвитку підприємства.
4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
5. Сучасні технології управління на підприємстві.
6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, в тому числі, за рахунок відновлюваної енергетики.
8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, фахівці-практики в галузі економіки підприємства та підприємництва. Участь студентів у роботі конференції передбачається дистанційною за умови співавторства з їх науковими керівниками.
З 25- 30 червня 2018 викладачі  кафедри ЕП та ОПД Танасюк Ірина Михайлівна і Кошельок Галина Володимирівна з викладачами інших кафедр нашого університету приймали участь в 19-му Міжнародному проекті “Сузір’я якості 2018”, присвяченому питанням конкурентоспроможності і мали нагоду познайомитися і поспілкуватися з лідером проекту – почесним президентом Міжнародної гільдії професіоналів якості Петром Калитою
Вітаємо студентку 54 ФЕУП кафедри ЕП та ОПД Павлішену Катерину з 3 місцем у Всеукраїнському конкурсі випускних бакалаврських робіт.
Окрема подяка керівникові – к..е.н., доценту  Кошельок Галині Володимирівні!
Поздравляем нашего мололого сотрудника Капталана Сергея Михайлович с присвоением научной степени – кандидата экономических наук. Желаем новых научных свершений и  побед!

В очередной раз Нархоз доказал, что он – БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!!! Семья умеет продуктивно работать и весело отдыхать. Иногда это получается объединить. Вот и 25.05.2018г.на прекрасной базе «Экономист» руководство, преподаватели и сотрудники нашего университета сумели организовать и провести выездное рабочее собрание профкома университета, а также прослушать интересную и полезную лекцию доцента Светланы Михайловны Киршо о студентоцентрическом образовании.

В дискуссии активное участие принимали Елена Николаевна Гончаренко, Анатолий Захарович Подгорный Балджи Марина Дмитриевна
Также нас Анна Ивановна познакомила с историей создания базы отдыха «Экономист», в которой, как выяснилось, принимали активное участие студенты-будущие преподаватели нашей кафедры и руководители ОНЭУ: Мартиросов Э.А., Ковалев А.И. А руководитель базы отдыха – Виктор Петрович рассказал о непростых, но порой очень веселых ее буднях и пригласил всех летом отдохнуть.

Выражаем признательность и благодарность руководству университета и сотрудникам профкома за прекрасно проведенное время!

Круглий стіл на тему “Перехід України від нестабільного розвитку до соціальної економіки” відбувся 23.05.2018 під керівництвом вченого-економіста, академіка НАН України, директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головного редактора наукових журналів «Економіка України» та « Економіка і прогнозування» – Гейця Валерія Михайловича.
Дійсно цікаво, актуально і змушує замислитися.

26-27 квітня 2018 року наша кафедра взяла активну участь в ХVI Міжнародній підсумковій науково-практичній конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»
Одеського національного економічного університету, академічних установ і вищих навчальних закладів.

На пленарному засіданні під керівництвом доцента нашої кафедри Ольги Олександрівни Дегтярьової виступив студент Ricardo Dominique Bergmann з Free University of Berlin, Germany з доповіддю “Development of Ukrainian markets: features, measurement, estimation”.

На Секція 2. “Економіка підприємства і організація підприємницької діяльності” під керівництвом завідувача кафедри, професора Олександра Григоровича Янкового обговорювалося безліч важливих і актуальних питань. Зокрема, з величезним інтересом ми вислухали і подискутували з нашим колегою і другом Яковлєвим Анатолієм Івановичем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») на тему “Визначення ефективності зовнішньо-економічної діяльності в умовах глобальної економіки “.

Викладачі кафедри ЕП та ОПД особливу увагу приділяють і завжди приділяли практичній підготовці студентів. Ось і нещодавно Олександр Сергійович Литвинов і Олена Павлівна Горлова разом зі своїми студентами відвідали лідера вітчизняної цементної галузі – підприємство “CRH”, на якому успішно працюють випускники нашої кафедри:

 • Сергій Моспанок – начальнику відділу збуту і логістики,
 • Тетяна Фурман – начальник відділу управління витратами,
 • Світлана Кравець – менеджер відділу маркетингу,

і багато інших…

Викладачі кафедри Економіки підприємства і організації підприємницької діяльностіОлександр і Вікторія Литвинова, і викладачі дружньої кафедри Міжнародних відносинОльга Сукач, разом зі студентами продовжили багаторічну традицію співпраці з викладачами та студентами університету Флоренції. Крім плідного обговорення проблем економічного й освітнього співробітництва між кафедрами родинних університетів, представники ОНЕУ познайомилися з історією та культурною спадщиною давнього Риму, колискою вищої освіти – Болоньєю, забутої середньовічної перлиною – Сієною, столицею епохи Відродження – Флоренцією і романтичної Венецією!

Чудово пройшла зустріч зі студентами ФЕУП: від 2 до 5 курсу. У теплій, дружній обстановці викладачі  кафедри ЕП та ОПД постаралися  описати перспективи, які відкриються перед студентами  при виборі нашої спеціальності.
Це і фундаментальна підготовка, яка базується та  враховує новітні тенденції та реалії життя підприємств, і екскурсії на сучасні підприємства, і можливість отримання подвійного диплому в європейських країнах, і серйозна наукова діяльність, можливість реалізувати свої творчі задатки.
Все це під силу студентам нашої кафедри: і сьогоднішнім, і майбутнім. До скорих зустрічей, друзі, в аудиторії і не тільки
 P.S. Окрема подяка нашим студентам за приємні сюрпризи і допомогу в організації цієї зустрічі

Поздоровляємо магістрів 54-ї групи ФЕУП із перемогою на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», який проходів у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана!

Ніколаєву Антоніну Володимирівну вітаємо із отриманням Диплому 1-го ступеня!

Чаплинську Олену Олегівну вітаємо із перемогою у номінації «За високий рівень наукового дослідження»!

Бажаємо натхнення, подальших успіхів та наукових перемог!

 

На першому Українсько-польському форумі “Неформальна освіта в роботі з молоддю”, що проводився 11-12 грудня 2017 року у м. Києві (організатори – Міністерство молоді та спорту України та Фонд Розвитку Системи Освіти Республіки Польща (FRSE)), було презентовано результати спільного міжнародного проекту “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” ОНЕУ та WSB (м. Домброва-Гурніча, Польща).

Керівник проекту Павел Ургач (WSB у м. Домброва-Гурніча) та координатор проекту Олена Горлова (ОНЕУ) поділилися досвідом реалізації міжнародного студентського проекту у м. Одеса. Тематика проекту дуже зацікавила та знайшла відгук серед інших учасників форуму. Вони підтримали ідею розвитку студентських соціальних проектів, націлених на дітей з обмеженими можливостями руху. Деякі з них поділилися своїм досвідом роботи з цією групою населення. Усі відзначили важливість такої діяльності з боку студентської молоді та порадили не зупинятися на реалізації одного проекту, а розвивати цю тематику далі. Щиро побажали успіху у продовжені співпраці ОНЕУ та WSB у підготовці та реалізації нових міжнародних проектів.

Павел Ургач та Олена Горлова приймали також активну участь в обговорені проблем, пов’язаних з підготовкою та реалізацією міжнародних проектів в Україні та Польщі, що фінансуються Польсько-українською радою обміну молоддю.


23.11.2017 Як чудово, коли випускники спеціальності “Економіка підприємства” діляться досвідом з молодшим поколінням. На цей раз студенти, які вивчають дисципліну “Інноваційна діяльність підприємства” , познайомилися з керівником “Tesla Eco Energy” Михайлом Котовим, який, до того ж, є нашим випускником. Від інновацій у студентів просто захопило дух. Будемо користуватися виключно енергозберігаючими технологіями, а їздити будемо тільки на електрокарах, вирішили вони. “Тетяна Вікторівна, Ви нас привели на екскурсію в майбутнє” – захоплено сказали студенти.


15 листопада 2017 року викладачі кафедри ЕП та ОПД разом з представниками керівництва ПАТ «Одескабель» – Дубілей О. М. – директор з корпоративного управління та комунікацій; Новожилов О.І. – керівник служби інформаційних технологій; Чернова В.І.. – керівник відділу управління та розвитку персоналу; Чернова В. В. – керівник відділу контролінгу, та іншіми викладачами університету представили сучасний програмний продукт ТОВ «ІТ компанії «АРМКОМТЕХ» «Система управління підприємством «SteERP», що використовується для обліку, аналізу та прийняття управлінських рішень на ПАТ «Одескабель». Система управління підприємством «SteERP» є повнофункціональною ERP – системою управління, що дозволяє отримувати інформацію про поточну діяльність підприємства і здійснювати планові розрахунки на перспективу, налагодити контроль бізнес-процесів на підприємстві та здійснити подальшу їх оптимізацію з урахуванням потреб підприємств.


Зміни починаються з кожного з нас. Ось і студенти кафедри “Економіка підприємства та організації підприємницької діяльності” в рамках проекту “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” зі своїми польськими колегами мали нагоду зробити трохи кращим цей світ, тим самим вдосконаливши і себе також – за рахунок опанування основ соціального проектування. Адже соціальні проекти – невід’ємна складова життя кожного цивілізованого суспільства. Постійна підтримка та турбота про найбільш незахищені верстви населення з боку сучасної молоді – доказ її прогресивності та свідомості. І наші студенти довели, що вони саме такі!!!


26 жовтня 2017 року, за ініціативою кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності і Центру сучасних освітніх технологій ОНЕУ, у малій актовій залі університету в рамках проекту «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», який виконується Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), відбулася презентація програмного забезпечення: «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ COMFAR III EXPERT».

Презентацію провели: національний координатор проекту Кирильчук Ігор Григорович і експерт проекту Радійчук Олег Володимирович.


Добіг кінця міжнародний проект “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики”. Протягом п’яти днів студенти кафедри “Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності” знайомились з різноманітними напрямами соціально-економічних проектів, які здійснюються на території Одеси та Одеської області, вивчали особливості роботи з окремими, найменш захищеними групами суспільства.

Лекції та тренінги для студентів було проведено фахівцями, що мають значний досвід у плануванні, підготовці та реалізації соціально-економічних проектів, зокрема спрямованих на роботу з дітьми сиротами, дітьми інвалідами, на реабілітацію воїнів АТО, а також на культурний розвиток населення, на розвиток туризму, на підтримку старт-апів у сфері малого та середнього бізнесу.

Цільовою групою соціального міні-проекту студентів було обрано дітей з ДЦП. Під керівництвом досвідчених інструкторів та консультантів студенти у складі малих робочих груп підготували проект для роботи з данною цільовою групою. Підготовлений проект студенти з успіхом реалізували для дітей різних класів одеської школи-інтернату №7 для дітей з ДЦП та наслідками поліомієліту.

Після завершення проекту учасники обох сторін були відзначені сертифікатами


Повним ходом триває міжнародний проект “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” за участю польських студентів та студентів спеціальності “Економіка підприємства”. Панує весела, творча та доброзичлива атмосфера. Вже встигли попрацювати нд власними проектами, відвідати Білгород-Дністровську фортецю та завітати з екскурсією на винний завод “Шабо”. Однак ще багато нового та цікавого попереду


Вперед в майбутнє. 12.10.2017 відбулось знайомство студентів спеціальності “Економіка підприємства” з сонячною енергетикою. Сонячна енергія здатна в перспективі витіснити традиційні енергоносії. За останні п’ять років глобальна встановлена ​​потужність сонячної енергетики (СЕ) виросла з 40 гігават (ГВт) до 303 ГВт. Для порівняння, всі українські потужності складають приблизно 53 ГВт. Темп зростання ринку сонячних електростанцій по всьому світу в 2016 році вперше перевершив темпи розвитку всіх інших напрямів енергетики, в тому числі вугільних електростанцій. Під час екскурсії студенти нашої спеціальності дізналися про способи її перетворення і накоплення.Познайомились з різними типами сонячних батарей і заодно згадали фізику.


Нові знайомства завжди приємні, але приємні подвійно, коли знайомишся з творчими і талановитими особистостями. Сьогодні випала нагода у самих юних наших студентів – першокурсників – себе показати і на інших подивитися. Не минуло й місяця навчання, а вони змогли підготуватися і прийняти участь у “Візитці груп” – заході, присвяченому знайомству першокурсників зі своїми однокурсниками і не тільки. Ось і 16 група ФЕУП зі своїм куратором – к.е.н. кафедри ЕП та ОПД Кукліновою Т.В. – представили свій варіант.


19.09.2017 на кафедрі ЕП та ОПД ОНЕУ відбувся науково-методичний семінар, присвячений обговоренню впровадження в навчальний процес тренінгу за фахом для студентів 4 курсу на базі програмного продукту “Система управління підприємством” SteERP””, який успішно використовується ВАТ “Одескабель”. У семінарі взяли участь представники ВАТ “Одескабель”: директор з корпоративного управління і комунікацій Дубилей Олексій Миколайович; начальник служби інформаційних технологій Новожилов Олександр Ігорович ; інженер-програміст бюро розробки та впровадження інформаційного забезпечення Таран Світлана Валеріївна ; інженер-програміст бюро розробки та впровадження інформаційного забезпечення Слинько Владислав Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ Кублікова Тетяна Борисівна, викладачі кафедр ЕП та ОПД , міжнародних економічних відносин , бухгалтерського обліку і аудиту, а також студентка-магістрант 54 групи ФЕУП Дерменджі Маргарита


У першій половині вересня Одеський національний економічний університет спільно з кафедрою економіки підприємства і організації підприємницької діяльності брав гостя за програмою Erasmus + з FreieUniversitätBerlin, Prof. TheocharisGrigoriadis.

Під час двотижневого візиту професор прочитав курс лекцій з предмету «Економіка енергетики» англійською мовою для студентів нашого університету. В кінці курсу, студентам була дана можливість підготувати і захистити свої презентації по темі прослуханого матеріалу. Студентам, які успішно пройшли іспит, будуть видані сертифікати від FreieUniversitätBerlin і Одеського національного економічного університету.

Також Prof. TheocharisGrigoriadis відвідав засідання кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, поділившись своїм досвідом і враженнями від відвідування нашого університету.

Також під час візиту з керівництвом нашого університету обговорювалася можливість різнобічного співробітництва в науково-освітній сфері між нашими університетами. Була узгоджена стратегія і намічені плани подальшої співпраці.

Під час свого візиту професор відвідав ряд заходів, що проходять в університеті.

Даний візит став можливий після того, як група наших дослідників під керівництвом доцента О. А. Дегтярьова в січні 2017 р відвідала FreieUniversitätBerlin.

Університет:

http://www.oei.fu-berlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html

Підрозділ Інститут:

http://www.oei.fu-berlin.de/en/index.html

Prof. TheocharisGrigoriadis (Професор Теохарис Григоріадис):

http://www.oei.fuberlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html


В рамках проекту ЮНІДО(UNIDO) «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України» http://www.reee.org.ua/, на базі Одеського національного економічного університету пройшов тренінг «Фінансовий аналіз інвестиційних проектів з використанням програмного забезпечення COMFAR III Expert». В навчальному заході брало участь 20 спеціалістів з різних містУкраїни.

COMFAR III Expert: це комп’ютерне програмне забезпечення, яке дозволяє користувачеві моделювати короткострокову і довгострокову фінансово-економічну ситуацію з інвестиційними проектами. Програмне забезпечення полегшує аналіз як промислових, так і непромислових проектів, будь то нові інвестиції, реабілітації, розширення, спільне підприємство або проекти приватизації. COMFAR також пропонує спеціалізовані модулі, наприклад, з Механізму чистого розвитку (МЧР), обліку екологічного менеджменту.

Проведення даного заходу стало можливим в результаті дружнього співробітництва між національним координатором проекту І. Г. Кирильчуком та викладачем кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Ю. В. Тащеєвим. Учасниками від кафедри у тренінгу стали д.е.н., проф. О. В.Сталінська та к.е.н., доц. О. О. Дегтярьова.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 22-23 вересня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

INFORMATION LETTER


Конкурс випускних робіт 2017 року в Харкові став для студентів кафедри Економіка предпрития і організація підприємницької діяльності та їх наукових керівників дуже успішним.

Імена наших переможців і їх наставників:

1 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»:

Стіблінскій Геннадій Ігорович (Малишка Валерій Семенович, к.е.н., доцент)

2 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Кільчевський Тетяна Олександрівна (Литвинов Олександр Сергійович, к.е.н., доцент)

3 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

Єрмоленко Лілія Геннадіївна (Сталінська Олена Вікторівна, д.е.н., професор)

Заохочувальні грамоти отримали також:

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»:

Аратовская Маргарита Владиславівна (Гаманець Галина Володимирівна, к.е.н., доцент)

Буток Анна Володимирівна (Молла Маріанна Георгіївна, к.е.н., ст .. викладач)

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Дутка Аліна Сергіївна (Семенова Валентина Григорівна, д.е.н., доцент)

Новікова Юлія Вікторівна (Дегтярьова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент)

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

Мельник Ганна Михайлівна (Гамма Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент)

Походіна Юлія Михайлівна (Єгупов Юрій Артемович, к.е.н., доцент)

Вітаємо, пишаємося. Так тримати!!!

Вітаємо студенток кафедри Економіка предпрития і організація підприємницької діяльності та їх наукових керівників з призовими місцями на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, який пройшов в Київському національному економічному університету імені В. Гетьмана:

Дмитрів Соломія – 54 група ФЕУП – 2-місце (науковий керівник Єгупов Юрій Артемович), Жамба Тетяна 34 група ФЕУП – 3-місце (науковий керівник Гаманець Галина Володимирівна)


Доводимо до відома студентів та всіх зацікавлених осіб, що 27 березня в Баварському домі стартує проект Конкурс бізнес-планів 2017

Студенти економічного університету зможуть отримати велику користь від участі


На нашій кафедрі відбулася чергова захист дипломних робіт !!!


15-16 вересня 2015р. відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводила кафедра економіки підприємства ОНЕУ.

У роботі конференції, окрім українських дослідників, також прийняли участь вчені з Канади, Польщі, Угорщини, Білорусі, Молдови, Іракського Курдістану.

В рамках конференції були представлені доповіді з наступних напрямків:
 1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства
 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства
 3. Стратегія розвитку підприємства
 4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах
 5. Сучасні технології управління на підприємстві
 6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством
 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, у тому числі, за рахунок відновлювальної енергетики
 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

За результатами роботи конференції було опубліковано 205 тез, з загальною кількістю учасників – 262 особи..

Зазначимо, що значну увагу учасників конференції викликала доповідь Сербінової К. Х. щодо тарифної політики міського господарства


15 вересня відбулось урочисте святкування Ювілею кафедри “Економіка підприємства” з нагоди її 50-річчя.

Дивитись відео на YouTube

Преображенська 8, к.201

(048) 723-29-80
k.ep@oneu.edu.ua

Монографія 2017 рік

Матерiали дев’ятої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали восьмої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали сьомої мiжнародної науково-практичної конференцiї 

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Thesis of the IInd international conference “Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice” hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монографія “Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрямки підвищення” (2013 р.)

Підготовка бакалаврів
Нормативні

Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності

Логістика

Основи промислового та торговельного підприємництва

Економіка підприємства

Вибіркові

Методи ефективних продаж

Підприємницька діяльність у сфері послуг

Досвід бізнесу в Україні

Пакет 1 “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності”
Організація виробничих процесів
Економіка та організація біржової діяльності
Підприємницька діяльність в торгівлі та сфері послуг
Планування і контроль в підприємницькій діяльності
Управління витратами
Управління інноваційними процесами в підприємництві
Бізнес-планування в підприємництві
Внутрішньо-економічний механізм підприємства
Стратегія підприємства
Управління підприємницькими ризиками
Економічна безпека підприємства
Формування та оцінка підприємницького потенціалу
Економіко-математичні методи і моделі в підприємництві
Інформаційно-програмне забезпечення підприємництва
Пакет 2 “Економіка та організація торгівлі”
Організація діяльності торговельних підприємств
Планування і контроль діяльності торговельних підприємств
Товарна біржа
Економіка торгівлі
Управління витратами
Управління продажами та мерчандайзинг
Бізнес-планування в підприємництві
Інтернет-торгівля
Стратегія підприємства
Управління підприємницькими ризиками
Логістика в торгівлі
Управління ланцюгами поставок
Економіко-математичні методи і моделі в підприємництві
Інформаційно-програмне забезпечення торгівлі

Підготовка магістрів
Нормативні
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика
Вибіркові
 • Економіка і організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
 • Комерційна діяльність виробничих підприємств
 • Контролінг
 • Проблеми конкурентоспроможності та якості діяльності підприємств
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств