Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Семенова
Валентина Григорівна
завідувач кафедрою, д.е.н., професор

Кафедра здійснює підготовку
за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

молодших бакалаврів  (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 2 роки)

бакалаврів  (ОПП «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності» – 4 роки)

магістрів  (ОПП «Економіка та стратегія розвитку підприємства» – 2 роки)

докторів філософії (PhD)  (ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 4 роки)

Кафедра ЕП та ОПД спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних створити та розвинути власний бізнес або стартап, а також займати управлінські посади на провідних підприємствах будь-якої форми власності та розміру.

Кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

Кафедра має коопераційні угоди з університетом Фрай (м.Берлін) та Флорентійським університетом. Студенти кафедри мають пріоритет при участі в конкурсі на отримання стипендій від Erasmus, участь в програмах обміну та наукового співробітництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється підбору баз практики. Студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах. Кафедра співпрацює з ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель», ТОВ «Телекарт – прилад», КМД “Камбіо”,  ТОВ «Стікон», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ПрАТ «Нова лінія», ПАТ «Одеський припортовий завод» тощо.

В процесі навчання активно використовується навчально-тренінгове підприємство на базі програми 1-С: Підприємство 8.2. 

Виконуючи розроблені спеціальні завдання, які максимально наближені до реального функціонування підприємства, студенти послідовно відпрацьовують навички та вміння практичної роботи, ознайомлюються з сучасними проблемами оперативної роботи підприємств та вчаться приймати управлінські рішення.

Освітній процес на кафедрі спирається на широке використання тренінгів, роботи у віртуальному підприємстві, ділових ігор, кейсів під час навчання; використовується практичний досвід провідних лекторів під час проведення майстер-класів за окремими темами курсів навчальних планів.

За рахунок отриманого грантового фінансування викладачами кафедри О.С. Літвіновим та Р.В. Грінченко у 2019 році було створено та впроваджено на базі ОНЕУ проект STARTUP UNIVERSITY. Головна місія проекту полягає у створенні платформи для генерації та розвитку ідей, отриманні необхідних знань та практичних навичок з метою започаткування молоддю власного бізнесу.

Використовуються новітні технології навчання, такі як комплекс активних та тренінгових методів: ділові ігри, розігрування ролей, аналіз господарських ситуацій, проблемні лекції, проблемно орієнтовані дискусії, мозкові атаки, презентації, та ін.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність з практичною роботою та практикою у європейських університетах, завдяки цьому студенти набувають практичного вміння, навичок та іноземного досвіду.

Випускники кафедри підготовлені працювати на різноманітних посадах, в т.ч.: керівників та заступників керівників підприємств різних форм власності та розмірів; бізнес-аналітиків, керівників проектів, виконувати функції провідних фахівців економічних підрозділів підприємства; створювати та керувати власним бізнесом.

Літвінов
Олександр Сергійович

проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент

С. Капталан

Капталан
Сергій Михайлович
к.е.н., ст. викладач

Орленко О.М.

Орленко
Ольга Михайлівна

к.е.н., ст. викладач

Іванова
Надія Валентинівна

старший лаборант

галузь знань

07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

спеціальність

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Назва ОПП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» «ЕКОНОМІКА ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»
Рівень освіти початковий рівень

(короткий цикл)

вищої освіти

перший рівень

(повного циклу)

вищої освіти

другий рівень

(повного циклу)

вищої освіти

Освітній ступінь молодший бакалавр бакалавр магістр
Кваліфікація молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності бакалавр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності магістр з підприємництва, торгівлі та  біржової діяльності
Термін навчання 2 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

4 роки

(на основі повної загальної середньої освіти)

2 роки
Опис Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань, умінь та базових практичних навичок, необхідних для  ідентифікування та вирішування типових професійних задач та практичних проблем підприємницьких, торгівельних та біржових структур.

 

Програма орієнтована на спеціальну підготовку сучасних ініціативних фахівців з підприємницької діяльності,  здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища.

 

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності.

Орієнтована на глибоку професійну підготовку  сучасних фахівців,  підприємців, товарознавців, аналітиків, фахівців у сфері захисту прав споживачів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує  сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання двох спеціалізацій. Формує фахівців управлінців з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Науково-дослідна робота кафедри ЕП та ОПД  з початку її заснування проводилась за такими основними напрямами:
  • економічні проблеми науково-технічного прогресу;
  • удосконалення економічної роботи на підприємствах промисловості з метою підвищення ефективності їх діяльності;
  • впровадження госпрозрахунку в підрозділах підприємств.

Комплексні теми кафедри:

«Теоретико-методичні та організаційні основи управління конкурентоспроможністю підприємств України» (ДР № 0113U000655 2013-2017 роки)

«Стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств» (ДР № 0118U000816, 2018-2022 рр.)

Тематика госпдоговірних тем кафедри: 

– розробка стратегій соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад;

– розробка плану економічного розвитку об’єднаних  територіальних громад;

– розробка економічного профілю об’єднаних територіальних громад;

– розрахунок економічно обґрунтованих тарифів;

– розробка інвестиційних планів та бізнес-планів.

Основні монографії за результатами наукової роботи кафедри:

  1. Семенова В. Г. Управління інтелектуальною власністю підприємств : теорія та практика : моногр. / В. Г. Семенова. О. : Атлант, 2015. 321 с.
  2. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Монографія за заг.ред О.Г. Янкового. Одесса Атлант, 2017. 514 с.
  3. Літвінов О. С. Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, оцінка, розвиток : монографія. Одеса : Астропринт, 2019. 392 с.
  4. Кошельок Г.В. Грошові потоки підприємства: теорія, методологія, практика. Монографія. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. 392 с.

З 2012 р. кафедра проводить щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”  за підтримки Білоруського державного економічного університету, Вармінсько-мазурського університету (Польща), Університету прикладних наук (Німеччина), Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Основні публікації НПП кафедри представлені:

Під керівництвом доцента В.І. Охлоповської проводились дослідження за кафедральною науковою темою «Ефективність використання основних фондів машинобудування». Результати досліджень впроваджувались на підприємствах машинобудування м. Одеси та інших регіонів СРСР. Значна частина викладачів кафедри постійно працювала над виконанням госпрозрахункових тем в рамках створених при Одеському інституті народного господарства науково-дослідних лабораторій (НДЛ): НДЛ Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості та галузевої НДЛ Міністерства легкої промисловості України. Всередині 60-х та на початку 70-х років минулого сторіччя викладачі кафедри разом зі співробітниками лабораторії приймали активну участь у підготовці підприємств для переходу на нові умови планування і економічного розвитку.

У подальшому наукову школу  кафедри очолив професор В.І. Осипов. Одним з найважливіших напрямків наукових досліджень, здійснюваних під керівництвом професора В.І. Осипова, пов’язаний з розвитком теоретичних і організаційних основ управління ефективністю промислового підприємства.

У другій половині 90-х років зазнало радикальних змін відношення до планування як функції управління підприємством, причому, як в науковому середовищі, так і в інститутах державної влади. Так, ряд викладачів активно підключився до роботи по формуванню сучасного механізму обґрунтування планових рішень, адекватного умовам ринкової економіки.

У 1991-1999 рр. наукова робота кафедри здійснювалась в рамках держбюджетних тем «Економічні основи розвитку підприємницької діяльності в Україні», «Особливості господарських підприємств у приватизаційний та постприватизаційний період». У 1993 р. кафедра проводила дослідження проблеми приватизації державного майна в Україні за госпдоговірною темою «Проблеми теорії та практики приватизації державного майна в Україні». Вказані роботи сприяли становленню наукової школи, яка остаточно сформувалась на кафедрі в кінці 90-х років.

Розширення  та оновлення професорсько-викладацького складу кафедри в період 2000-2007 рр. зумовило значну активізацію її наукової діяльності. В межах держбюджетної теми «Організаційно-економічні умови підвищення ефективності реструктурованих господарських систем» здійснювався широкий спектр наукових досліджень, направлених на формування дієвого механізму управління ефективністю діяльності підприємств в нових умовах господарювання.

Початок третього тисячоліття характеризується стрімким розвитком інтеграційних процесів по входженню України в світовий економічний простір. Підготовка України до входження в СОТ висунула на перший план завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що зажадало від українських учених посилення роботи по вдосконаленню методологічних, методичних і організаційних засад управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації економіки. Змістивши акценти в своїй науковій діяльності до рішення вказаних завдань, викладачі кафедри активно підключилися до цього напряму.

Новий поштовх у розвитку науково-дослідної діяльності кафедра отримала в 2008 р., коли її очолив професор О.Г. Янковий, який успішно захистив у 1993 р. докторську дисертацію на тему «Методи оцінки факторів та резервів підвищення продуктивності праці у промисловості України». Захисту вказаної роботи передував вихід наукової монографії «Продуктивна сила і інтенсивність праці в промисловості», в якій були представлені результати досліджень трудових показників у промисловості на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. Вказані роботи започаткували виникнення нового напряму наукової школи кафедри, пов’язаного з використанням кореляційно-регресійного, таксономічного, кластерного,факторного аналізів у дослідженнях різноманітних техніко-економічних показників промислових підприємств.

В останній час наукову естафету підхопила професор В.Г. Семенова, очоливши кафедру 2019 р. Вона успішно захистила у2016 р. докторську дисертацію на тему «Управління інтелектуальною власністю підприємства: процесний підхід», опублікувавши наукову монографію «Управління інтелектуальною власністю підприємств: теорія та практика», в якій були представлені результати досліджень показників інтелектуальної власності у промисловості на основі методів процесногоаналізу. В цій же науковій області проводить дослідження доцент О.С. Літвінов, який у 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Управління розвитком Інтелектуального капіталу підприємства». Він у тому ж році опублікував монографію «Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, оцінка, розвиток», є одним із очільників проекту StartupUniversity.

Наукова школа, яка діє на кафедрі:  «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України»

Рік утворення: 2008 р.

Кількість: докторів наук – 3; кандидатів наук – 15.

Підготовлено: докторів наук – 2; кандидатів наук – 17.

 


Програма академічна мобільність і програма подвійних дипломів:

Університет прикладних Наук М. Міттвайда 

(http://www.htwm.de ) навчання німецькою мовою

Школа економіки та менеджменту (М. Загреб, Хорватія)

(http://www.zsem.hr) навчання англійською мовою

Програма академічна мобільність:

Магдебурзький університет ім. Отто фон Гуеріке (м. Магдебург, Німеччина) (https://www.ovgu.de) навчання німецькою / англійською мовою

Університет економіки-Варна (м. Варна, Болгарія)       

(https://www.ue-varna.bg) навчання англійською мовою

Програми стажувань та культурних обмінів:

ERASMUS+ 

KA1-Mobility for learners and staff-Higher Education Student and Staff Mobility

На постійній основі діє єдина в університеті спільна українсько-німецька магістерська програма, при успішному закінченні якої випускник отримує дипломи Одеського національного економічного університету і Hochschule Mittweida (Німеччина).

В рамках співпраці з Freie Universität Berlin (Німеччина) та за підтримки фонду Ейлера магістри та аспіранти останнього року навчання мають можливість отримати фінансову підтримку для завершення магістерської або дисертаційної роботи, а також для стажування в Freie Universität Berlin (Німеччина).

Завдяки прямим контактам з Вармінсько-Мазурським Університетом (м.Ольштин, Польща) і з Університетом р. Домброва-Гурніча магістри та аспіранти кафедри можуть отримати грант фонду Вишеградської четвірки для навчання в Польщі.

Групові студентські поїздки

Кафедра має коопераційну угоду з Флорентійським університетом (Італія) з 2010 року.  Щороку група студентів ФЕУП під керівництвом викладачів кафедри відвідує Флорентійський університет.  
Щорічно талановиті студенти під керівництвом доцента кафедри В.О Літвинової беруть участь у міжнародному конкурсі студентської самодіяльності в університеті м.Жешув (Польща).

Завдяки грантам Німецької академічної служби обмінів та міністерства закордонних справ Німеччини групи студентів  під керівництвом доцента кафедри О. О. Дегтярьової здійснюють освітні та ознайомчі поїздки в різні університети Німеччини.

Також відбуваються групові візити студентів та викладачів до європейських бізнес-інкубаторів з метою вивчення їх досвіду

Викладачі кафедри також постійно підвищують свою кваліфікацію у навчальних закладах Німеччини, Польщі, США,  Італії, Іспанії тощо, а також є грантоотримувачами в рамках європейських проектів.

Радулов Дмитро директор департаменту ОДА

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації:

2010-2011рр. – головний спеціаліст;

2012р. – начальник відділу;

2013р. – заступник начальника департаменту;

2014р. – директор Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

З 2017р. – директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

Моспанок Сергій
Директор ТОВ «Цемент»

ТОВ “Цемент” :

2010-2012рр. – економіст;

2012-2019рр. – начальник комерційного відділу;

З 2019р. – директор.

Друмов Вадим
директор комп’ютерної школи Hillel

2010р. – радник Одеського міського голови;

2011-2013рр. – директор КП «Паляниця»;

З 2014р. – директор комп’ютерної школи Hillel.

 

 

 

 

Літвінов Георгій
старший консультант IBM, Німеччина

IBM, Німеччина:

2016-2018рр. – SAP консультант автомобільної індустрії;

З 2019р. – старший консультант по впровадженню систем управління ресурсами підприємства SAP.

 

 

 

 

Борисов Юрій
Директор ТОВ «КМД« Камбіо»

2009р. – економіст завод «ОЗОМ»;

2012-2014рр. – провідний економіст АТ «Промінвестбанк»;

ТОВ «КМД« Камбіо»;

2014р.– економіст;

3 2015р. – директор.

Кавун Анатолій власник ресторанів, соціальний діяч

з 2000р. ФОП:

– власник двох ресторанів, івент-агенства;

– платформа «Добра справа», через яку реалізується соціальні ініціативи.

 

 

Шилова Ольга
виконавчий директор
ТОВ “Камбіо-Інвест”

ТОВ “Камбіо-Інвест”:

2006-2010рр. – провідний економіст;

2010-2019рр.– директор з економіки;

З 2019р. – виконавчий директор.

Перемоги студентів кафедри ЕП та ОПД

ПІБ студента та керівника Конкурс
Студентка: Новікова Юлія

Науковий керівник: к.е.н., доц.Дегтярьова О.О.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Харків, 2017р.
Студентка: Дутка Аліна

Науковий керівник: д.е.н., проф.Семенова В.Г.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Харків, 2017р.
Студентка: Рибченко Олександра

Науковий керівник: к.е.н., доц.Кошельок Г.В.

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства», м. Дніпро, 2017р.
Студентка: Журенко Антоніна

Науковий керівник: к.е.н., доц.Літвінов О. С.

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства», м. Дніпро, 2017р.
Студентка: Мельник Анна Науковий керівник:

к.е.н., доц. Гамма Т.М.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», м. Харків, 2017р.
Студентка: Аратовська Маргарита

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», м. Харків, 2017р.
Студентка: Походіна Юлія

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Єгупов Ю.А.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», м. Харків, 2017р.
Студентка: Чаплинська Олена

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», м. Харків, 2018р.
Студентка: Ніколаєва Антоніна

Науковий керівник: д.е.н., доц. Літвінов О.С.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», м. Київ, 2018р.
Студентка: Павлішена Катерина

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», м. Харків, 2018р.
Студентка: Колібабчук Ольга

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Грінченко Р.В.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», м. Київ, 2019р.
Студентка: Малишко Анна

Науковий керівник: к.е.н., доц.Танасюк І.М.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво», м. Житомир, 2019р.
Студентка: Жамбей Тетяна

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Харків, 2019р.
Студентка: Закар’ян Єлізавета

Науковий керівник: к.е.н., доц. Єгупов Ю.А.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Харків, 2019р.
Студентка: Нейкович Наталія

Науковий керівник: д.е.н., проф.Семенова В.Г.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», м. Харків, 2019р.
Студентка: Ніколаєва Антоніна

Науковий керівник: д.е.н., доц.Літвінов О.С.

Всеукраїнський конкурс студентських дипломних робіт зі спеціалізації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», м. Одеса, 2019р.
Студентка: Рибченко Олександра

Науковий керівник: к.е.н. Пудичева Г.О.

Всеукраїнський конкурс студентських дипломних робіт зі спеціалізації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» м. Одеса, 2019р.
Студентка: Біда Анастасія

Науковий керівник: д.е.н., проф.Янковий О.Г.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі»,   м. Харків, 2019р.
Студентка: Малишко Анастасія

Науковий керівник:

д.е.н.,доц. Літвінов О.С.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», м. Київ, 2019р.
Студентка:Жамбей Тетяна

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс студентських дипломних робіт зі спеціалізації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», м. Одеса, 2020р.
Науковий керівник:

к.е.н., доц. Єгупов Ю.А.

Студентка: Закар’ян Є.Ж.

Всеукраїнський конкурс студентських дипломних робіт зі спеціалізації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Одеса, 2020р.
Студентка: Кушнір Діана

Науковий керівник:

д.е.н., доц. Літвінов О.C.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих закладів освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «бакалавр», м.Харків, 2020р.
Студентка: Стельмах Валерія

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Літвінова В. О.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Автомобільний транспорт», м.Харків, 2020р.
Студентка: Єргієва Іванна

Науковий керівник: д.е.н., доц. Літвінов О.C.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Автомобільний транспорт», м.Харків, 2020р.
Студент: Шевченко Дмитро

Науковий керівник:

к.е.н., доц. Кошельок Г.В.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі»,   м. Харків, 2020р.
Студентка: Кузнецова Катерина

Науковий керівник: д.е.н., доцент Літвінов О.С.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства». м. Київ, 2020р.
Вітаємо з успішним проходження акредитації та отриманням СЕРТИФІКАТУ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальності  076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
початкового рівню (короткий цикл). Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми – 01.07.2026 р.

Запрошуємо нових студентів!

Сьогодні вкрай необхідним є створення сприятливих умов для розвитку сильного та конкурентоспроможного сектору малого і середнього підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової підтримки та значні виклики, що постали перед країною.

Викладачі кафедри ЕП та ОПД завжди працьовиті, активні і енергійні не лише в університеті, але й поза його межами. Тому провідний доцент нашої кафедри Літвінова Вікторія Олександрівна ввійшла до складу конкурсної комісії з проведення відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси.

18 квітня 2021р. відбулося урочисте засідання присвячене 100-річному ювілею ОНЕУ, на якому були нагороджені члени кафедри.

Viva, Alma Mater!

17 травня 2021р.  викладачі нашої кафедри прийняли участь у  XIX Міжнародній науково-практичній ювілейній конференції «Наукові проблеми господарювання» з нагоди 100 річчя університета.

Вітаємо усіх з 100 літнім ювілеєм нашого університету!

Бажаюємо усім міцного здоровя, творчих планів та успіхів!

Пропонуємо вашій увазі репортаж про нагородження переможців і фіналістів “Startup Battle” до 100-річчя ОНЕУ, до речі студентів нашої спеціальності:  https://youtu.be/7K8swPCjmnA

Так, стартап студенток 3 курсу нашої спеціальності Кравчук Дарини, Исмаиловой Лейли і Иваненко Ірини Ho – Chu зайняв 2 місце в конкурсі стартапов і 1 місце в конкурсі промо роликів. Стартап “Ho-Chu” – паназиатська кухня на колесах.

Сердечно поздоровляємо з блискучим захистом докторських дисертацій Кошельок Галину Володимирівну, Дегтяреву Ольгу Олександрівну, Гринченко Раїсу Володимирівну, а Горлову Олену Павлівну – із захистом кандидатської дисертації! Радіємо і гордимося! Бажаємо подальших творчих успіхів і яскравих наукових відкриттів!

В рамках дисципліни «Комерційна діяльність підприємства» ми розглянули ситуаційне завдання щодо поліпшення результатів комерційної діяльності фабрики морозива СП «Умка».

У процесі виконання завдання нами були відвідані різні майстер-класи від провідних експертів. Наприклад, в рамках майстер-класу Startup University ми побували на зустрічі з дистриб’ютором ТМ «Біла бярёза» в Одесі та республіці Болгарія. Ця фірма є дистриб’ютором номер 1 в Україні в своєму сегменті з 2013 року і по нині. Ми занурилися в світ бізнесу морозива, дізналися через які труднощі проходять малі підприємства. Так само ми взяли участь в марафоні бізнес-кейсів від компанії Business Inside. Марафон був присвячений розбору можливостей CRM Бітрікс 24 у використанні в таких нішах бізнесу, як виробництво і продаж.

Спочатку наше підприємство було збитковим, мало безліч проблем. Для вирішення поставлених завдань, ми об’єдналися в команди і запропонували ряд заходів щодо поліпшення комерційної діяльності підприємства, обгрунтували шляхи їх вирішення. Кожен з членів команди вніс значний вклад для досягнення поставлених цілей. Всі пропозиції дозволять підвищити ефективність діяльності підприємства і вивести його на міжнародний рівень.

Велике спасибі нашим викладачам і кафедрі за такий захоплюючий кейс. Це було дуже корисно і цікаво. Інформацію, отриману завдяки цьому кейсу, ми можемо використовувати в подальшій роботі. Це відмінний досвід для бізнесменів-початківців.

Ми раді, що вступили до магістратури і отримуємо корисні знання і досвід.

З вдячністю і найкращими побажаннями, 56 група ФЕУП.

Добрий день!

Нас звати Куманова Поліна та Куманова Катерина. Ми студенти 5 курсу спеціальності «Економіка підприємства». Ми раді розповісти про свою участь у програмі Erasmus+ та поділитися враженнями про навчання у Вільному Університеті Берліна, Німеччина. Як відомо, Берлін – місто високих стандартів освіти та широких можливостей для відпочинку. Саме з цих причин багато студентів з різних країн їдуть вчитися до берлінських університетів.

Ми проживаємо у гуртожитку, який знаходиться у одному з найзеленіших та найбільш благополучних районів міста – Зелендорфі. Поруч багато парків, затишні вулички з гарними будинками та розвинута інфраструктура. Територія гуртожитку дуже велика та облаштована всім необхідним: на усій території є доступ до wi-fi; навчальним процесом доволі комфортно займатися не тільки в кімнаті, а й в облаштованих куточках зі столами та лавочками на вулиці; власна пральня; 2 супермаркети у пішій доступності (5 хвилин). Умови проживання дуже комфортні: кімнати для кожної окремої людини, спільна кухня з необхідним обладнанням та 2 ванні кімнати у кожному блоці (6 кімнат у одному).

У зв’язку з карантинними обмеженнями в умовах епідемії коронавірусу, усі навчальні заклади Німеччини працюють у онлайн-форматі. У Вільному Університеті Берліна заняття проходять в режимі онлайн на платформі Cisco Webex Meetings. Усі викладачі та співробітники університету дуже швидко реагують на усі запитання та прохання, тому ніяких складнощів у процесі навчання в такому форматі не виникає.

Звісно ж, ми також приділяємо час прогулянкам містом та знайомству із однією із найгарніших столиць країн Європейського Союзу. Транспортне сполучення у Берліні дуже розвинене, тому досить зручно пересуватися містом. Проте зараз усі заклади, окрім супермаркетів, аптек та книжкових магазинів закриті. Сподіваємось, що вакцинація на національному рівні прискорить процес  переходу до менших карантинних обмежень і ми все ж таки зможемо відвідати багато цікавих місць.

Участь у програмі Erasmus+  дає можливість познайомитися із представниками багатьох національностей, як в процесі навчання, так і під час проживання у студентському гуртожитку. Практикуватися та покращувати свої мовні здібності – надзвичайно корисний досвід.

Ми раді можливості приймати участь у програмі на грантових умовах. Умови гранту передбачають щомісячну виплату стипендії, суми якої вистачає на покриття усіх витрат для проживання у місті. Тому якщо ви все ще вагаєтеся, зараз саме час наважитися та прийняти участь у програмі Erasmus+! Отримайте мільйон нових вражень та незабутній досвід! Це того вартує 🙂

З повагою,

Поліна Куманова та Катерина Куманова

17 березня 2021р студенти 3 курси нашої спеціальності на тренінгу Start up перевіряли свої бізнес-ідеї на життєздатність, а допомагав їм в цьому наш випускник, Гліб Максименко, засновник бізнес-проекту “Ламакорн”. Завдяки цьому хлопці пропрацювали свої бізнес-ідеї, деякі повернули їх в нове русло і усі отримали цінний практичний досвід.

1 березня 2021р. відбулася цікава екскурсія 29м, 36, 37 ФЕУП до КМД “Камбіо”

Комбінат малоповерхового домобудівництва «Камбіо» входить до складу Промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест». На базі підприємства організований процес з розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів для малоповерхового і котеджного домобудівництва.

Ряд великих підприємств в різних сегментах будівельної галузі, що виконують повний спектр робіт, а саме: видобуток корисних копалин, виробництво будівельних матеріалів, проектування і укладання промислового дорожнього покриття, виконання будівельно-ремонтних робіт, запуск нових IT-проектів об’єднує ПБГ «Камбіо-Інвест».

19 лютого викладачі, аспіранти та докторанти кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності вязли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні читання“, присвяченій 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, проведеній у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

16 лютого завдяки компанії Бізнес Інсайд (інтегратор з досвідом в галузі побудови відділу продажів) студенти 5 курсу у рамках дисципліни “Комерційна діяльність підприємств” прийняли участь у марафоні кейсів “CRM в нішах виробництво + продажi“.

Марафон був присвячений розбору можливостей  Бітрікс24 в застосуванні до таких ніш бізнесу, як виробництво і продажі. А потім по результатам марафону студенти обговорили використання CRM українськими підприємствами та як саме CRM допоможе посилити їх результати. Дякуємо за нові та  корисні знання!!

11 лютого 2020р. наші студенти 5 курсу, вивчаючи дисципліну “Комерційна діяльність підприємств”, віртуально опинилися в унікальному китайському місті-заводі, де живуть і працюють 17 000 працівників. Промислова революція досягла тут невизначених раніше масштабів. А потом вони перенеслися до комбінату малоповерхового домобудівництва “Камбіо” в Одесі.

Захист дипломів – завжди хвилюючий момент, не тільки для студентів, а й викладачів!
Особливо, коли випускаються студенти, які довгі роки були і будуть гордістю кафедри і університету!
Навряд чи знайдеться ще така група, в якій 7 студентів були переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових і дипломних робіт (і це не рахуючи грамот і перемог в різних номінаціях), зібралися разом голова профкому, студдекан, голови цілої низки секторів студради, були підприємці, успішно запустили свій стартап і вже допомагають новому поколінню.
Вітаємо студентів і, звичайно, викладачів з цими блискучими результатами!

Історія «КрАЗу» – це довгий і важкий шлях до автозаводу світового рівня. Підприємство за весь період свого існування, починаючи з 1945 року, тричі змінювало характер виробництва. Але, незважаючи на часту реорганізацію, «КрАЗ» – одне з небагатьох підприємств в країні, якому вдалося увійти в десятку лідерів автомобілебудування.

Саме тут опинилися віртуально молодші бакалаври 29гр ФЕУП разом з доцентом Кошельок Г.В.

Студенти 47 і 47 Т з задоволенням стежили за батл стартапів. І постараються розробити стратегії розвитку для найбільш вподобаних проектів.

В 30 хвилинах їзди на авто від центру Пуерто-Ріко знаходиться фабрика рому Bacardi, при фабриці є музей з документами про засновників компанії та переказ технологій виробництва рому і персоналу з Куби, після націоналізації. В рамках курсу “Вступ до спеціальності” доцент Бабій О.М. провів віртуальну екскурсію а також студенти дізналися про історію Bacardi і про еволюцію одного з найдорожчих торговельних марок “Летюча миша”.

На дистанційній лекції з “економіки підприємства” студенти 2 курсу ФЕУП спеціальності “підприємництво, торгівля і біржова діяльність” в рамках теми “Персонал підприємства і ефективність праці” зустрілися з потенційним роботодавцем – засновником франшизи і мережі турагенств ХО Олександром Довгополом.
На лекції говорили про значення персоналу в креативній економіці, про неможливість розраховувати тільки на інструкції / скрипти / протоколи дій – бізнесу необхідна корпоративна культура. Про значення підприємця-керівника для підвищення ефективності роботи окремого співробітника

В умовах карантину студенти 47 групи ФМЕ опинилися на заводі “Юппа” в Китаї, а потім перенеслися на завод з виробництва рому…правда екскурсії на завод виявилися віртіуальними. Так, використовуючи активні методи навчання, розглядалася тема, присвячена основним виробничим фондам.

Комбінат малоповерхового домобудівництва «Камбіо» входить до складу Промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест». На базі підприємства організований процес з розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів для малоповерхового і котеджного домобудівництва.
Завдяки нашим випускникам Шилової Ольги та Юрію Борисову, які займають тут керівні посади, відбулось знайомство з економікою успішно працюючого підприємства та налагодження контактів для проведення в майбутньому виїзних занять майстер-класів та тренінгів.

Екскурсії до ПАТ «Одеський кабельний завод « Одескабель »

Застосування ділових ігор в процесі навчання сприяє розвитку професійних компетенцій студентів, формує вміння аргументовано захищати свою точку зору, аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію, працювати в групі, сприяє отриманню певних соціальних навичок.

https://youtu.be/q0HScEpEiwI

Економічні концепції, теорії безглузді, якщо їх неможливо спостерігати і виміряти, що і відбувалося на діловій грі “Стратег-інвест” у рамках курсу Стратегія підприємства”.

Междісциплінарний тренінг на 6 курсі, як процес навчання, за своїм форматом  і призначенням, є практичним втіленням одного з основних законів діалектики пізнання  – переходу кількості знань у їхню якість.

11вересня 2020 р. кафедрою ЕП та ОПД була проведена
ІХ Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ».
Учасники конференції розглянули наступні питання:
1. Проблеми підвищення якості продукції та
конкурентоспроможності підприємства
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах
3. Стратегія розвитку підприємства
4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах
5. Сучасні технології управління на підприємстві
6. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства
7. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
       Найбільший інтерес викликали доповіді щодо якості продукції,  сучасної торгівлі, агропромислового бізнесу,  зеленої енергетиці.
До наступних наукових зустрічей!!

Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Перелік публікацій кафедри ЕП та ОПД

Монографія 2017 рік

Матерiали дев’ятої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали восьмої мiжнародної науково-практичної конференцiї

Матерiали сьомої мiжнародної науково-практичної конференцiї 

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Thesis of the IInd international conference “Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice” hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монографія “Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрямки підвищення” (2013 р.)

Для молодших бакалаврів

Економіка підприємства

Основи промислового та торговельного підприємництва

Методи ефективних продаж

Підприємницька діяльність у сфері послуг

Досвід бізнесу в Україні

Для бакалаврів

Вступ до фаху

Економіка підприємства

Економіка та організація діяльності торговельних підприємств

Інноваційні процеси у підприємництві

Економіка та організація біржової діяльності

Організація Стартапу

Логістика

Організація виробничих процесів

Формування та оцінка підприємницького потенціалу

Розробка бізнес-планів

Планування і контроль в підприємницькій діяльності

Стратегія підприємства

Методи ефективних продаж

Підприємницька діяльність у сфері послуг

Цінова політика підприємства

Еко-підприємництво

Економічна безпека підприємства

Інтернет підприємництво

Внутрішній економічний механізм підприємства

Управління підприємницькими ризиками

Управління витратами

Економіко-математичні методи в підприємництві

Управління ланцюгами поставок

Тренінг “Бізнес аналітика”

Тренінг “Організація Стартапу”

Навчально-економічна практика (Тренінг)

Тренінг “Управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем”

 


Для магістрів

Макроекономічні проблеми реального і фінансового сектора економіки в глобальному процесі реіндустріалізації

Математичні методи і моделі в управлінні підприємством

Стратегічне управління підприємством

Економіка та організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

Контролінг

Управління інтелектуальною власністю

Антикризове управління в бізнесі

Методи аналізу у біржовій діяльності

Економічна діагностика

Методологія наукових досліджень

Комерційна діяльність підприємства

Корпоративний тайм-менеджмент

Економічна психологія

Управління вартістю підприємства

Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства

Економіка та організація підприємницької діяльності

Управління ланцюгами поставок

Управління грошовими потоками субєктів підприємницької діяльності

Корпоративні фінанси

Економіка, організація та управління підприємствами міського господарства

Виробнича практика за фахом

Міждисциплінарний тренінг

 

Для аспірантів

Управління капіталом та ресурсами суб’єктів підприємницької діяльності

Інновації в реструктуризації та інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності

Математико-статистичні методи дослідження економічної інформації

Ведення бізнесу в Україні (іноземною мовою)

Економіка підприємтсва та підприємницької діяльності (іноземною мовою)

Сучасні теорії управління вартістю