Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Лоханова
Наталія Олексіївна 
завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту – одна з перших кафедр, які були засновані в ОНЕУ. З часів свого заснування вона безперервно розвиває всі форми академічного навчання й підтримує високий рівень наукових досліджень в області бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю та аудиту.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, оцінки, інформаційних обліково-аналітичних систем, оподаткування тощо.


Спеціальності кафедри та наукові рівні

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту в межах спеціальності 071 “Облік та оподаткування” здійснює прийом і підготовку за такими освітніми програмами:

– молодший бакалавр (освітня програма “Облік і оподаткування”) – 2 роки

– бакалавр (освітня програма “Облік і аудит”) – 4 роки

– магістр (освітня програма “Облік, аудит та оподаткування підприємницької діяльності”; освітня програма “Міжнародний облік, аналіз та аудит”) – 1 рік і 4 місяці

– доктор філософії (освітньо-наукова програма “Облік і оподаткування”) – 4 роки

 

Перспективи професійного розвитку

Професійні компетенції випускників кафедри належним чином оцінюють великі українські компанії різного галузевого спрямування, соціальні та фіскальні служби, органи державної влади та аудиторські компанії. Наші випускники працюють в міжнародних аудиторських компаніях, на великих вітчизняних та зарубіжних підприємствах.


Партнери

326

Затока
Тетяна Вікторівна 

к.е.н., ст. викладач

Яцунська
Олеся Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Фото 1 Новини — копия

Мілюкова
Людмила Анатоліївна  
зав. лабораторією

Слободянюк
Ілона Тарасівна
ст. лаборант

sadovskaya

Садовська
Наталя Леонідівна

старший лаборант

щщ

Кравець
Дар’я Дмитрівна

Аспірантка кафедри економічного аналізу

дд

Ніколов
Олександр Павлович

Аспірант кафедри економічного аналізу

Аналіз розвитку ринку праці в Україні і в світі вказує на те, що в сучасний період суттєво зростає попит на висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту і податкового консалтингу, які вміють приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері управління грошима, здійснювати аудиторську діяльність самостійно або в складі міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, володіють широкими знаннями і практичними навичками, необхідними для керівної роботи у відповідній сфері. 

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ у межах спеціальності 071 «Облік та оподаткування» здійснює прийом за такими освітніми програмами:

– бакалавр  (ОП «Облік і аудит») – 4 роки;

– магістр (ОП «Облік, аудит та оподаткування підприємницької діяльності») – 1 рік 4 місяці;

– доктор філософії (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування») – 4 роки.

Навчання за освітніми програмами кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» дозволяє отримати конкурентоспроможну професію, яка відкриває широкі можливості швидкого кар’єрного зростання в Україні та світі.

Переваги навчання за ОП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

– поглиблена фахова програма підготовки, що передбачає оволодіння знаннями і навичками в межах дисциплін, що мають чітко виразну практичну спрямованість і відображають сучасні міжнародні тенденції розвитку обліку, аудиту і оподаткування

– можливість отримати зарахування низки дисциплін для отримання диплому всесвітньо визнаної Міжнародної сертифікаційної програми підготовки бухгалтерів і аудиторів АССА (Британський інститут присяжних бухгалтерів), а також шляхом здачі одного іспиту на англійській мові отримати диплом СІМА Інституту привілейованих бухгалтерів Великобританії;

– можливість здійснити зарахування предметів, що вивчають на освітній програмі в системі атестації аудиторів України для отримання права займатися незалежною аудиторською діяльністю;

– якісна підготовка фахівців з урахування компетентнісного і студентоцентрованого підходу, що передбачає широкі можливості вибору дисциплін фахового спрямування з урахуванням інтересів здобувачів і потреб ринку праці;

– оволодіння в ході підготовки широким набором soft-skills, необхідних для роботи в умовах сучасного бізнес-середовища, а також методиками прийняття ефективних управлінських рішень у сфері обліку, аудиту, фінансів, оподаткування;

– залучення до викладання на ОП сертифікованих аудиторів; викладачів-докторів і кандидатів наук; фахівців-практиків, що мають сертифікати АССА, САР; осіб, що пройшли міжнародні стажування в провідних закладах вищої освіти Європи і США тощо;

– після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади фінансових директорів, головних бухгалтерів на підприємствах всіх форм власності, видів діяльності і організаційно-правових форм, працювати в міжнародних аудиторських фірмах, фіскальних органах, органах державного управління тощо.

Переваги навчання за ОП «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

– поглиблена фахова програма підготовки, що передбачає оволодіння знаннями і навичками в межах дисциплін, що мають чітко виразну практичну спрямованість і відображають сучасні міжнародні тенденції розвитку обліку, аудиту і оподаткування;

– можливість отримати зарахування низки дисциплін для отримання диплому всесвітньо визнаної Міжнародної сертифікаційної програми підготовки бухгалтерів і аудиторів АССА (Британський інститут присяжних бухгалтерів), а також шляхом здачі одного іспиту на англійській мові отримати диплом СІМА Інституту привілейованих бухгалтерів Великобританії;

– можливість здійснити зарахування предметів, що вивчають на освітній програмі в системі атестації аудиторів України для отримання права займатися незалежною аудиторською діяльністю;

– якісна підготовка фахівців з урахування компетентнісного і студентоцентрованого підходу, що передбачає широкі можливості вибору дисциплін фахового спрямування з урахуванням інтересів здобувачів і потреб ринку праці;

– оволодіння в ході підготовки широким набором soft-skills, необхідних для роботи в умовах сучасного бізнес-середовища, а також методиками прийняття ефективних управлінських рішень у сфері обліку, аудиту, фінансів, оподаткування;

– залучення до викладання на ОП сертифікованих аудиторів; викладачів-докторів і кандидатів наук; фахівців-практиків, що мають сертифікати АССА, САР; осіб, що пройшли міжнародні стажування в провідних закладах вищої освіти Європи і США тощо;

– після завершення навчання у магістратурі студенти можуть обіймати керівні посади фінансових директорів, головних бухгалтерів на підприємствах всіх форм власності, видів діяльності і організаційно-правових форм, працювати в міжнародних аудиторських фірмах, фіскальних органах, органах державного управління тощо.

 Перевагами навчання за ОНП «Облік і оподаткування» за третім рівнем вищої освіти з підготовки докторів філософії  (PhD):

– можливість стати фахівцем вищого рівня кваліфікації, здатним формулювати і розв’язувати наукові та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір;

– можливість стати фахівцем вищого рівня кваліфікації, здатним формулювати і розв’язувати наукові та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір;

– можливість займатися активними науковими дослідженнями в сфері обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в поєднанні теорії і практики;

– використання у навчальному процесі сучасних методів навчання, таких як: обґрунтування проєктів прийняття ефективних управлінських рішень; проведення наукових досліджень; вирішення кейсів з методики викладання та інноваційних технологій в педагогіці; 

– вивчення дисциплін, що охоплюють дискусійні і значущі з наукової і практичної точки зору питання щодо тенденцій розвитку обліку, аудиту, оподаткування в умовах глобалізації;

– можливість залучення до наукових досліджень кафедри і ознайомлення з світовим досвідом проведення наукових розробок, з підготовкою публікацій  англійською мовою;

– широкі перспективи участі у міжнародних програмах мобільності, а також програмах міжнародного співробітництва в межах проекту CESEENet (Central, East and South-East Eurorean PhD Network) тощо. 

 

 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

Рівень освіти Освітній ступінь Кваліфікація Термін навчання і передумови Опис
Освітня програма «Облік, аудит і податковий консалтинг» (бакалавр)
Перший рівень

(повного циклу) вищої освіти

бакалавр бакалавр обліку і оподаткування 4 роки (на основі повної загальної середньої освіти) Програма передбачає оволодіння базовими  знаннями та навичками щодо здійснення обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткування підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Програма акредитована в АССА і СIMA.

Навчання на ОП формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Освітня програма «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» (магістр)
Другий рівень

(повного циклу) вищої освіти

магістр  магістр обліку і оподаткування 1 рік 4 місяці (на основі першого рівня вищої освіти, ОКР спеціаліста чи освітнього ступеня «магістр» за іншою спеціальністю) Програма передбачає оволодіння поглибленими  знаннями та навичками з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування підприємств та інших суб’єктів господарювання, формування вмінь проведення наукових досліджень у цих напрямах

Програма орієнтована на прикладні аспекти діяльності у сфері обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

ОП акредитована в Міжнародних професійних організаціях – Британському інституті присяжних бухгалтерів (АССА) і СIMA (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія).

Успішне проходження навчання за ОП дозволяє зарахувати дисципліни в межах програми міжнародної сертифікації АССА, СІМА, а також в системі атестації аудиторів України відповідно до вимог Порядку зарахування теоретичних знань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 01 червня 2020 року № 256

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» (PhD)
Третій (освітньо-науковий) рівень доктор філософії  доктор філософії обліку і оподаткування 4 роки (на основі освітнього ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») Програма орієнтована на освітньо-наукові та теоретико-прикладні аспекти діяльності фахівців у сфері обліку та оподаткування. Програма дає змогу аспірантам самостійно обирати ряд дисциплін професійного спрямування, які адекватно співвідносяться з напрямом їх дисертаційних досліджень.

Педагогічна практика дозволяє набути практичних навичок викладацької роботи майбутніх докторів філософії, які необхідні для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у  закладах вищої освіти. Поєднання педагогічної практики та дослідницької складової сприяє розвитку аналітичних навичок та педагогічної майстерності аспірантів.

 

Основні стейкхолдери кафедри:

Роботодавці:

Одеська філія ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

ПП Аудиторсько-консалтингова фірма «ЮГТ ПЛЮС»

ТОВ «Центр керування проектами»

Консалтингова група «Свої люди»

ТОВ «Аудиторська компанія «Куланов енд Ко»

КП «Теплопостачання міста Одеси»

ТОВ «Телекарт-Прилад»

Територіальне управління Рахункової палати Рахункова палата по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, АР Крим і м. Севастополь (у м. Одеса)

АФ «Аксіома-Аудит» 

ТОВ «Одіс-Марін Груп» та інші

 

 

Академічна спільнота:

The Prague University of Economics and Business (VŠE) (Чехія)

Академія прикладних наук імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Львівський торговельно-економічний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та інші

 

Інші стейкхолдери:

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Аудиторська палата України

ГО Професійна організація аудиторів, бухгалтерів і викладачів обліково-контрольних дисциплін

Видання професійної газети «Все про бухгалтерський облік» та інші

 

Договори про співпрацю зі стейкхолдерами кафедри

Відгуки стейкхолдерів на освітні програми кафедри 

26.10.2023 року кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту організувала на платформі зум проведення лекції (на англійській мові) професора ANSB в Інституті соціальних наукдекана Соціально-економічного коледжу Академії прикладних наук ім. Стефана Баторія Перта Міллера на тему:  „An introduction to organizational Learning & Development. Why do we need an evidence-based L&D approach in business?” 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ,
БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»

Шановні науковці та фахівці!

Запрошуємо Вас 18 травня 2023 року до участі у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції».

На конференції планується обговорення напрямів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю, аудиту та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх удосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних науковців, слухачів магістратури, аспірантів, аудиторів, бухгалтерів, а також інших фахівців в сфері обліку та аудиту.

Участь у конференції безкоштовна.

Аудиторам буде надіслано сертифікат участі в короткострокових заходах безперервного професійного навчання.

Реєстрація здійснюється за посиланням:  https://forms.gle/Tvc5RPebeu6eJT3v5 

Робочі мови конференції: англійська, українська.

Детальна інформація про конференцію міститься у додатку до цього листа.

Додаток 1

Додаток 2

З повагою та надією на плідну співпрацю!

Організаційний комітет

13 квітня 2023 року к.е.н., доцентка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Ольга Бойко взяла участь у деканській годині як гостьовий лектор Академії прикладних наук імені Стефана Баторія. Проведено лекцію «Прийняття рішень». Студентів було ознайомлено з поняттям маржинального прибутку як основи для прийняття управлінських рішень, методикою розподілу обмежених виробничих ресурсів для максимізації прибутку компанії та умовами прийняття або відхилення спеціального замовлення. Лекція завершилася дискусійною панеллю, де студенти ставили запитання лектору.

Висловлюємо щиру подяку декану Соціально-економічного коледжу д-ру Пьотру Міллеру та студентам і сподіваємося на подальшу співпрацю.

1, 24, 28 лютого 2023 року в Одеському національному економічному університеті викладачами кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту к.е.н., доцентом Старенькою Ольгою Миколаївною та старшим викладачем Самострол Світланою В’ячеславівною було проведено тренінг на тему: «Облік та документальне оформлення гуманітарної допомоги» для керівників та фахівців територіальних громад Одеської області. Учасники тренінгу отримали відповіді на всі актуальні питання за даною тематикою.

Після проходження тренінгу всі учасники отримали сертифікати.

Висловлюємо подяку організаторам та учасникам тренінгу за корисне спілкування.

07 березня 2023 року в рамках профорієнтаційної роботи к.е.н., доцентом кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Старенькою Ольгою Миколаївною було проведено гостьову лекцію на тему: «Фахівець з обліку і аудиту – професія майбутнього» для учнів Одеського економічного ліцею. На лекції було детально розглянуто особливості діяльності фахівців з обліку та аудиту. Наголошено на тому, що спеціаліст зайнятий в цій сфері повинен мати профільну освіту. А необхідні знання та вміння він зможе здобути на ФМОІТ ОНЕУ вступивши на спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

19 та 23 листопада 2022 року в рамках Програми стажування в Державному університеті імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Республіка Польща) к.ю.н, доцентом кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ Антоном Старченком і к.е.н, доцентом кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ Наталією Сиротенко проведено в Microsoft Teams лекційні заняття. Зі здобувачами вищої освіти Польщі детально розглянуто «Правове регулювання ліцензування господарської діяльності в Україні» та «Особливості організації обліку в Україні». На лекціях також були присутні декан соціально-економічного коледжу Піотр Міллер, координатор з академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus +, д.е.н., професор Ханна Левандовська, колеги з Молдавської економічної академії – заступник декана факультету бухгалтерського обліку, д.е.н., доцент Майя Баян, д.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Людмила Грабаровська, д.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Ліліана Лазарі.

24.10.2022 року к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету Яцунська О.С.  взяла участь у обговорені можливостей спеціальної програми стипендій «MSCA4Ukraine».

Метою програми є надання підтримки переміщеним дослідникам з України, що дозволить зазначеним особам продовжувати свою роботу в академічних та неакадемічних організаціях у державах Європейського союзу, які асоційовані з Horizon Europe. 

Детальну інформацію про програму опубліковано на веб-сайті MSCA4Ukraine за посиланням:

www.sareurope.eu/msca4ukraine

15.06. 2022 року для студентів, що навчаються в Україні, була проведена лекція Нобелевським лауреатом, американським економістом, професором Чиказького університету Джеймсом Хекманом на тему : «Розробка теорії і методів для аналізу селективних вибірок». Лекцію відвідали студенти та аспіранти Одеського національного економічного університету, які навчаються на спеціальності 071 «Облік та оподаткування». Під час лекції студенти та аспіранти Одеського національного економічного університету отримали відповіді від Джеймста Хекмана щодо питань, які присвячені коректному здійсненню вибірок під час проведення аудиту фінансової звітності. Зокрема, були розглянуті такі питання:

1. Особливості використання кластерного аналізу під час формування аудиторської вибірки;
2. Виявлення відхилень в процесі застосування аудиторських процедур;
3. Екстраполяція результатів аудиторського тестування до генеральної сукупності аудиторської вибірки. Формування аудиторського висновку щодо всієї генеральної сукупності.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного університету та студенти й аспіранти кафедри щиро вдячні Джеймсу Хекману за корисні поради, які він надав, задля підвищення якості навчання професії аудитора!

07 червня 2022 року викладачкою кафедри бухгалтерського обліку та аудиту к.е.н., доц. Бойко О.С.  в межах курсу «Аудит на підставі міжнародних стандартів аудиту» булопроведено круглий стіл для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівняспеціальності 071 «Облік і оподаткування» з аудит директором Mazars UK ПавломЧередниченко. У межах зустрічі Павло розказав про особливості аудиторських перевірок у Великобританії, вимоги регулюючих органів, які займаються контролем якості аудиторськихпослуг, проблемні моменти, які постають перед аудиторською командою під час планування тапроведення аудиту. Окремо відзначено можливості сучасних програм для автоматизації аудитута необхідність застосовувати аналіз big data під час проведення аудиту. За результатамикруглого столу здобувачі дійшли висновку, що професія аудитора потребує постійногонавчання та розвитку.

Щиро дякуємо Павлу за приділений час та цікаву інформацію. Сподіваємося на подальшу співпрацю!

10 травня  2022 року здобувачі початкового та першого рівнів вищої освіти взяли участь у засіданні Студентського дискусійного клубу «Оblik Skills».

Тема: «Особливості удосконалення облікової політики вітчизняних підприємств».

Дякуємо всім учасникам на цікавий захід!!!

Prof. Ruslana Kuzina from the Odesa National Economic University (ONEU, Ukraine, visited the University of Economics – Varna with the purpose of teaching as a guest lecturer.

During her visit, Prof. Kuzina offered the international students on Erasmus+ mobility at UE-Varna his insights into the fields of accounting, Professional Ethics for accountants, auditing, etc. collected over years of practical experience working with global and Ukrainian companies, gained knowledge in her Humphrey program in US, internship in IFAC (NYC, US) .

 

Професор Руслана Кузіна з Одеського національного економічного університету (ОНЕУ), Україна, відвідала Економічний університет – Варна з метою викладання в якості запрошеного викладача.

Під час свого візиту професор Кузіна запропонувала студентам з мобільності Erasmus+ в ЕУ-Варна свої знання в сферах бухгалтерського обліку, професійної етики для бухгалтерів, аудиту тощо, зібраних за багаторічний практичний досвід роботи з світовими та українськими компаніями, отриманіх знаннь в програмі Хамфрі в США, стажування в IFAC (Нью-Йорк, США).

20 травня 2022 року в рамках навчально-економічної практики для студентів 3 курсу ФМОІТ, к.е.н., доцентом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Старенькою Ольгою Миколаївною було організовано та проведено дуже цікаву зустріч з представником ПП «РАСК.ІН-АГРО», щодо використання програм BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП.

Запрошеним фахівцем була Марина Мироненко, яка ознайомила студентів з програмними продуктами управлінського та бухгалтерського обліку BAS; провела дуже цікаву презентацію програм BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП. В якій детально було викладено організацію початку роботи з програмою, питання методики ведення обліку, від введення первинних документів і бухгалтерських операцій до отримання аналітичних звітів і підготовки бухгалтерської та податкової звітності. Велика увага приділилася загальним правилам роботи користувача у середовищі системи, розглядалися сервісні можливості програми. 

Доповідь фахівця дуже зацікавила студентів, бо базувалася на сучасних прикладах з практичної діяльності підприємств та надала повне уявлення про роботу з цим програмним забезпеченням.

Всі присутні брали активну участь у дискусії щодо використання програм BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП та одержали відповіді на всі свої запитання.

Організатор заходу, учасники висловлюють велику вдячність запрошеному фахівцю – Мироненко Марині за дуже цікавий матеріал, приділений час, корисні приклади, спілкування, мотивацію для наших студентів, можливість долучитися до обговорення актуальних питань сучасного бізнесу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

20 травня 2022 року в ОНЕУ за підтримки АПУ, ФПБАУ і ГО ПО аудиторів, бухгалтерів і викладачів ОКД була проведена Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті євроінтеграції”, яка поєднала учасників з різних куточків світу – аудиторів-практиків, науковців, інших фахівців! Цікаві доповіді і гостра дискусія довели, що професійна аудиторсько-бухгалтерська спільнота продовжує активно працювати, розвивати облік і аудит в Україні, відповідаючи на  виклики сьогодення! Дякую всім шановним учасникам конференції за інтерес, доповіді і цікаві ідеї!

20 квітня 2022 року кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту спільно з кафедрою економічного аналізу було проведено VІІI Міжнародну студентську науково-практичну Інтернет-конференцію «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу  в умовах глобалізації», присвячену 100-річчю від дня народження д.е.н., професора Л. М. Крамаровського.

У конференції взяли участь 110 здобувачів початкового, першого та другого рівнів вищої освіти з Одеського національного економічного університету, Університету банківської справи (м. Львів), Державного торговельно-економічного університету (м. Київ) та Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ).

Юні науковці презентували результати своїх досліджень щодо  перспективи розвитку обліку, звітності, контролю та аудиту; аналітичного апарату для прийняття управлінських рішень та сучасних інформаційних технологій в системі управління.

Дякуємо учасникам за участь та цікаві доповіді!

Шановні науковці та фахівці!

Запрошуємо Вас 20 травня 2022 року до участі у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції».

На конференції планується обговорення напрямів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю, аудиту та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх удосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних викладачів закладів вищої освіти, слухачів магістратури, аспірантів, аудиторів, бухгалтерів, а також інших фахівців в сфері обліку та аудиту.

Участь у конференції безкоштовна.

 Аудиторам буде надіслано сертифікат участі в короткострокових заходах безперервного професійного навчання.

Реєстрація здійснюється за посиланням: https://forms.gle/k5NHWiZxfrmy94QN6;

або за електронною поштою: conf_oneu_2022@ukr.net

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Детальна інформація про конференцію міститься у додатку до цього листа.

 

З повагою та надією на плідну співпрацю!

Організаційний комітет

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення II українсько-польсько-болгарської науково-практичної Інтернет-конференції 
«Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу» 

яка відбудеться 10–11 березня 2022 року

 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем та стратегічних перспектив розвитку сучасного бізнесу.

Форма проведення: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, болгарська

Напрями роботи конференції: 

 1. Теорія та практика управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
 2. Проблеми та перспективи організації малого та середнього бізнесу.
 3. Підвищення ефективності організації діяльності підприємств.
 4. Інформаційні технології як інструмент ефективного менеджменту.
 5. Інновації як фактор розвитку сучасного підприємства.
 6. Фінансування підприємств в умовах ринкової економіки.
 7. Економіка соціальної сфери (освіта, наука, страхування, туризм тощо)
 8. Теорія, практика та стратегія безпеки: бізнес, суспільство.
 9. Державне та міждержавне регулювання сучасного бізнесу.
 10. Інформаційно-технологічне забезпечення системи менеджменту.

Подробиці в інформаційному листі

🗓 26-27 листопада 2021 року у І студентській польсько-українській науково-практичній інтернет-конференції «Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства» 📚 взяли участь Шерстюк Марія – здобувачка ІІ року навчання магістерського рівня освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності»; Лі Денніс та Полтавцев Костянтин – здобувачі ІІІ року навчання бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». 

Юні науковці презентували  студентам України та Польщі результати досліджень міжнародного вектору розвитку національних облікових стандартів. 

Дякуємо Державному університету ім. Ст. Баторія, Державному університету “Житомирська політехніка” та Житомирському державному університету ім. І. Франка за співпрацю!!!

18 листопада 2021 року для студентів 1-4 курсів ФМОІТ було проведено лекцію Сергієм Фроловим, засновником мережевої оцінюючої компанії «Аргумент», головою всеукраїнської організації оцінювачів, оцінювачем із досвідом практичної роботи понад 20 років, визнаним європейським оцінювачем REV (Tegova).

Сергій у цій сфері вже 22 роки, а тому знає багато про одну з найдавніших професій – оцінювач майна, яка й зараз залишається дуже актуальною, адже має широку сферу застосування: від дій із майном державної чи комунальної власності до визначення збитків або розміру відшкодування за рішенням суду.

Головними напрямами доповіді стали: формування правильного уявлення про професію, освітлення основних напрямів всередині професії та перспектив кожного з них, розповідь про переваги й недоліки оцінювача майна та  необхідні для фахівця якості.

Оцінювач наголосив на тому, що станом на сьогоднішній день, дана сфера має великий попит на дійсно кваліфікованих робітників. Студенти дізналися, що для успішного кар’єрного зростання необхідно поєднання як професійних навичок, серед яких є знання законодавства та економічної ситуації в країні, так і особистісних якостей, наприклад, сміливість у прийнятті рішень та наявність лідерських здібностей.

А для тих, хто вирішив пов’язати свою професійну діяльність із сферою оцінки майна, існує три основних напрямів роботи: оцінка для фінансових установ, оцінка для бухгалтерської звітності та оцінка для цілей оподаткування. Сергій Фролов вбачає задоволення професійних амбіції у такій послідовності: робота в оціночній компанії — створення власного бізнесу — становлення глибоким фахівцем в одному напрямку (а таких фахівців, за словами Сергія, дуже бракує).

Ми дуже вдячні Сергію Фролові за дійсно цікаву та інформативну доповідь та нашому декану Володимиру Володимировичу за організацію лекції.

16 листопада 2021 року викладачами кафедри бухгалтерського обліку та аудиту: д.е.н., професором Кузіною Р. В., к.е.н., доцентом Старенькою О. М., к.е.н., доцентом Добрунік Т. П. в рамках навчальної дисципліни «ОПОДАТКУВАННЯ» було організовано та проведено дуже цікавий освітній захід: «Оподаткування для дорослих – Transfer pricing».

Запрошеним фахівцем була Богданова Ольга – радник заступника Міністра фінансів України, аудитор та керуючий партнер компаній Crowe Erfolg Ukraine
(член Crowe Global), Радник Голови по питаннях оподаткування Всеукраїнської аграрної Ради, заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових консультантів, член Громадської ради при ДПС, Голова ревізійної комісії Міжнародного товариства польських підприємців в Україні, член Експертної та Методологічної ради при Мінфіні.

На освітньому заході присутні дізналися більше про сутність трансфертного ціноутворення; оптимізацію податків у Facebook, Google, Amazon; сутність принципу “витягнутої руки”; методи доведення дотримання принципу “витягнутої руки”.

Доповідь фахівця дуже зацікавила студентів різних курсів та викладачів, бо базувалася на сучасних прикладах з міжнародної практики та надала повне уявлення про секрети трансфертного ціноутворення.

Всі присутні брали активну участь у дискусії щодо Кар’єри Transfer Pricing Advisor у міжнародній компанії.

Для студентів було запропоновано брати участь у заходах, що проводяться освітньо-дослідницьким центром щодо питань практичного оподаткування на базі групи компаній Crowe Erfolg Ukraine та можливість стажування в компаніях цієї мережі.

Організатори заходу, учасники висловлюють велику вдячність запрошеному фахівцю – Богдановій Ользі за дуже цікавий матеріал, приділений час, корисні приклади, спілкування, мотивацію для наших студентів, можливість долучитися до обговорення актуальних питань сучасного бізнесу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

11 листопада 2021 відбулася зустріч здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з аудиторами ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» Діаною Рибчак та Богданом Ласкорунським.

Майбутніх аудиторів було ознайомлено з організацією аудиторської діяльності, місією та цінностями компанії, поінформовано про правила та етапи працевлаштування в міжнародну аудиторську компанію «Бейкер Тіллі Україна»!

Здобувачі освіти проявили неабияку активність в обговоренні питань вимог до аудитора та можливостей стажування та подальшого працевлаштування в компанії, а отже мета заходу досягнута!

9 листопада 2021, для студентів ФМОІТ відбулася онлайн-зустріч із Тетяною Жигуненко, практикуючим аудитором, Senior-Auditor (Mальта), ACCA member, Malta institute accounting member.

На даній зустрічі всі охочі дізналися більше про переваги міжнародної кваліфікації ACCA, дізналися для чого взагалі потрібний сертифікат ACCA та з чого почати свій шлях, складнощі складання іспитів та як підготуватися до них, перспективи розвитку аудиту в Україні.

Також Тетяна розповіла про свій шлях від українського аудитора до успішного працевлаштування в Мальті на посаді аудитора та надала деякі поради слухачам:

 • вже сьогодні замислитися про складання іспитів ACCA
 • вірити у себе та у свої можливості
 • сумлінно працювати для досягнення своє мети.

Дякуємо Тетяні Жигуненко за передані знання, доступну та цікаву інформацію та сильну мотивацію для наших студентів.

Бажаємо нових звершень, здійснення всіх задумів!

4 листопада 2021 року відбулася онлайн-зустріч студентів ФМОІТ з Валентиною Кулановою, засновницею групи компаній “Куланов & Ко” і одночасно практикуючим аудитором.

На зустрічі студенти дізналися більше про професію аудитора, для чого взагалі потрібен аудит та з чого почати свій шлях, почули про складнощі роботи, про необхідні навички сучасного аудитора,  розвіяли деякі міфи про дану сферу діяльності, дізнались як побудувати успішну кар’єру аудитора і отримувати до 5-6 тисяч евро на місяць в Україні, та в три-чотири рази більше за її межами.

Також Валентина поділилась своїм досвідом перших кроків в сферу аудиту та надала поради студентам:

 • проводити вільний час за навчанням, тобто більше вчитися, ніж розважатись
 • вивчати іноземні мови. За словами Валентини Валентинівни, знання англійської мови обов’язкове, але набагато краще знати ще одну і більше мов ЄС)
 • бути впевненим у собі
 • бути готовим до постійної  та наполегливої праці

Дякуємо Валентині Кулановій за цікаву та детальну інформацію, напуття та мотивацію для наших студентів.

16 листопада 2021 року

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту запрошує студентів ОНЕУ та всіх бажаючих в рамках навчальної дисципліни «ОПОДАТКУВАННЯ» (викладачі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту: д.е.н., професор Кузіна Р. В., к.е.н., доцент Старенька О. М., к.е.н., доцент Добрунік Т. П.) відвідати освітній захід: 

 «Оподаткування для дорослих – Transfer pricing»

 

В рамках цього освітнього заходу  ви матимете змогу поглибити свої знання щодо наступного:

 • суть трансфертного ціноутворення
 • як оптимізують податки  Facebook, Google, Amazon
 • принцип “витягнутої руки“
 • методи доведення дотримання принципу “витягнутої руки“

А також подискутуємо щодо Кар’єри Transfer Pricing Advisor у міжнародній компанії – глобальні тренди. 

 

Тривалість заходу – 2 години

Дата: 16 листопада 2021 р.

Початок о 11:30

 

Формат – он-лайн. Приєднатися до заходу можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/86853831246?pwd=WlhzSnlzZ05lQ0xJc2JiODdXMTVxUT09

Meeting ID: 868 5383 1246

Passcode: 12345

 

Запрошений фахівець:

Богданова Ольга радник заступника Міністра фінансів України, аудитор і керуючий партнер компаній Crowe Erfolg Ukraine (член Crowe Global), Радник Голови по питаннях оподаткування Всеукраїнської аграрної Ради, заступник голови Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових консультантів, член Громадської ради при ДПС, Голова ревізійної комісії Міжнародного товариства польських підприємців в Україні, член Експертної та Методологічної ради при Мінфіні

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас 11.11.2021 р. в 11.30 на онлайн-зустріч з старшими аудиторами  ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» Діаною Рибчак та Богданом Ласкорунським
на тему: «Ваш успішний кар’єрний шлях з Міжнародною аудиторською компанією «BakerTilly»
Доступ:
https://us04web.zoom.us/j/5118979305?pwd=SlAvdE02SmcxUmlEM1ZlSU84SjRVQT09

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у І студентській польсько-українській науково-практичній інтернет конференції  “Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства”, яка відбудеться 26-27 листопада 2021 року.

Участь безкоштовна!

Інформаційний лист

30.01.2021 р.
Вітаємо!⚘⚘⚘

21.12.2020 – Тренінг-семінар для переможців проектів програми ЄС #ERASMUS

Був проведений тренінг-семінар для переможців проектів програми ЄС #ERASMUS+, в якому прийняли участь представники нашого Одеського національного економічного університету з проектом-переможцем по дуальній освіті, в тому числі завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Наталія Олексіївна.

12.12.2020 – Зустріч Дискусійного клубу “Oblik Skills”

Відбулась он-лайн зустріч Дискусійного клубу “Oblik Skills” за темою “Автоматизація та діджиталізація – вороги чи друзі бухгалтера та аудитора?”.

У зустрічі приймали участь студенти 1 та 2 курсів початкового та першого рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

Дякуємо всім учасникам за цікавий та корисний захід.

24.11.2020 – Участь у конференції «Актуальні питання розвитку аудиту: майбутнє професії»

Відбулась Конференція «Актуальні питання розвитку аудиту: майбутнє професії»
Професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. виступила на конференції з докладом, а також прийняла участь в її організації. На конференції були присутні більш ніж 700 осіб.

15.11.2020 – Міжнародний день бухгалтера

У зв’язку зі святкуванням Міжнародного дня бухгалтера, у викладача кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Кубів В.Д. взяли інтерв’ю на телеканалі OdessaLIVE.

12.11.2020 – Веб-дискусія в АПУ на тему “Консолідації фінансової звітності”

Відбулась веб-дискусія в АПУ з питань “Консолідації фінансової звітності”.
Завідувачка кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Н.О. виступила з доповіддю у веб-дискусії в АПУ з питань “Консолідації фінансової звітності”. В дискусії прийняли участь більше 238 спеціалістів професійної діяльності у сфері обліку та аудиту.

02.11.2020 – MASTER:Бухгалтерія

 

Студенти ще двох українських ЗВО вже практикують бухгалтерію у програмному продукті MASTER:Бухгалтерія. Це – Державний університет «Житомирська політехніка» (кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку) й Одеський національний економічний університет (кафедра бухгалтерського обліку та аудиту).

Викладачі ЗВО пройшли навчання в Академії MASTER-рішень та розпочали викладання і вже застосовують програмні продукти MASTER у суміжних дисциплінах. Студенти, в свою чергу, опановують бухгалтерію у програмному продукті MASTER:Бухгалтерія у самостійних і лабораторних роботах.

Партнерство MASTER з ЗВО передбачає придбання рішення «MASTER:Бухгалтерія» за 1 грн та безкоштовне проходження навчання в Академії MASTER-рішень. Викладачі ознайомлюються з програмою-платформою та програмними продуктами MASTER, набувають практичних знань і навичок для роботи з рішеннями та отримують сертифікацію від MASTER.

22.10.2020 – Форум “Професійна етика в дії”
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України за підтримки Аудиторської палати України провели форум “Професійна етика в дії”, який було присвячено Глобальному Дню Етики (Global Ethics Day). На форумі виступила професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. з доповіддю про вплив Covid-19 на роботу аудиторів, а саме у відношенні до основних етичних принципів.
В форумі прийняли участь як спеціалісти України так і інших країн.

29.09.2020 – Зустріч з українським економістом, професором університету Кейс Вестерн Резерв – Романом Шереметом

Роман Шеремет – один з найрейтингових українських економістів. Викладає в університеті у США, учень Нобелевського лауреата, відвідує університет вдруге. Для викладачів університету та студентів була проведена лекція на тему «Економіка постпандемії», в якій прийняли участь і члени кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

14.09.2020 – Посвята у студенти!

Сьогодні в стінах нашого університету відбулась зустріч з першокурсниками присвячена “Дню знань” 😌😍
Була організована зустріч першого курсу з керівництвом нашого факультету, зі студентським самоврядуванням і кураторами. Глави представили свої сектори і запросили першокурсників в подальшому бути частиною команди із запропонованих секторів.
Бажаємо Вам цікавого, насиченого та незабутнього студентського життя🎉🔥Легких Вам екзаменів та заліків📚
Зі святом❗️❗️❗️

02.09.2020 – “Облікова ресторація” 2020

 

За доброю традицією на ФМОІТ стартує тренінг для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на базі навчально-тренінгового підприємства “Облікова ресторація” з використанням програмного забезпечення “iiko”.

Irina Askerova приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Приветствие и знакомство с тренингом
Время: 3 сен 2020 09:30 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81655060887

Идентификатор конференции: 816 5506 0887

31.07.2020 – Вибір успішного професійного шляху: спеціальність 071 «Облік і оподаткування» в ОНЕУ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ запрошує абітурієнтів та їх батьків на онлайн-зустрічі з питань вибору професійного шляху і вступу 2020:
Підключитися до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79593416704?pwd=Nm1iNDhXWHBzQm82SmRxSS9QV0k2UT09#success
Ідентифікатор конференції: 795 9341 6704
Код доступа: 33YdGA

15.07.2020 – Найкращий лектор!

Студенти Факультету фінансів та банківської справи провели підсумки роботи за семестр та визначили кращих викладачів. Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Кубік В.Д. названа кращим лектором 3 курсу.

12.07.2020 – Молодший бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Не втрачай свій шанс здобути вищу освіту, склавши лише 2 ЗНО та навчаючись 2 роки!!!

11.06.2020 – Веб-дискусія в Аудиторській Палаті України
11 червня 2020 року була проведена зустріч Аудиторською палатою України, у рамках якої підіймалися питання Оновленої Концептуальної основи фінансової звітності. На зустрічі виступила д.е.н., проф. Лоханова Н.О. з доповіддю за темою зустрічі.

21.05.2020 – Захист кваліфікаційних робіт ЦЗФВН
Закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ЦЗФВН в он-лайн режимі. Захист пройшов на високому професійному рівні.

20.05.2020 – Міжнародна веб-конференція «Діяльність професійних організацій в умовах COVID-19: обмін досвідом і успішними рішеннями”.
Міжнародна конференція булі проведена Міжнародною федерацією бухгалтерів. Серед учасників була д.е.н., проф. Кузіна Р.В., яка виступила в однойменною доповіддю.

04.05.2020 – Презентація магістерських програм зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій запрошує абітурієнтів на презентації магістерських програм зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

 

У програмі зустрічі:

– Особливості вступної кампанії 2020;

– Презентації магістерських програм;

– відповіді на питання абітурієнтів.

Зустріч відбудеться 4 травня о 14.00 в Zoom.

 

Конференція Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86709248276?pwd=bE5UNi9pTlJHSnBWTS9QM0ZFNWhEdz09#success

Идентификатор конференции: 867 0924 8276

Пароль: 746496

30.04.2020 – Цікава інформація!!!

Тижневе навчання від найкращих експертів «Deloitte» в Україні, можливості спробувати себе у ролі аудитора та отримати роботу – реєстрацію на школу-інтенсив із аудиту та фінансів The Big Audit Theory 2020 відкрито!

Що буде на The Big Audit Theory 2020:
– лекції та практичні заняття від працівників «Deloitte» в Україні;
– групові тренінги для розвитку soft-skills;
– бізнес-гра — день роботи аудитора;
– підготовка до міжнародної сертифікації з бухгалтерського обліку IBK та можливість безкоштовно скласти міжнародний тест з бухгалтерського обліку.

📌 А по завершенню навчання – job-offers для найкращих учасників за результатами співбесіди

Це твій шанс, якщо ти студент/ка 3-6 курсу чи випускник/ця та:
— вивчав/ла в університеті економіку, фінанси, бухоблік, аудит, математику тощо;
— володієш англійською на рівні Intermediate та вище;
— розумієш, як звести debit credit так, щоб отримати літачок, як на картинці😉

Щоб стати учасником The Big Audit Theory 2020, необхідно:
1. Зареєструватися: https://forms.gle/UR8QzBEdi1Lxrwwf7
2. Пройти телефонну співбесіду
3. Виконати практичне завдання

Школа відбуватиметься влітку та є безкоштовною.

🚀 Деталі: https://www.facebook.com/events/543103726621777/

29.04.2020 – Презентація магістерських програм зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій запрошує абітурієнтів на презентації магістерських програм зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

У програмі зустрічі:
– Особливості вступної кампанії 2020;
– Презентації магістерських програм;
– відповіді на питання абітурієнтів.
Зустріч відбудеться 4 травня о 14.00 в Zoom.

Конференція Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86709248276?pwd=bE5UNi9pTlJHSnBWTS9QM0ZFNWhEdz09

Идентификатор конференции: 867 0924 8276
Пароль: 746496

15.04.2020 – Зустріч студентів 1 курсу з Regional Development Manager ACCA – Представництва АССА в Україні.
Сьогоднішній ранок розпочався з цікавої зустрічі студентів 1 курсу ОНЕУ, факультету менеджменту, обліку і інформаційних технологій, спеціальності “Облік і оподаткування” з Regional Development Manager ACCA – Представництва АССА в Україні – пані Вікторією Волотовською! Студенти дізналися про можливості отримання заліків за професійною кваліфікацією АССА, подвійні дипломи в закладах Великобританії і перспективи розвитку професії в сфері обліку, аудиту, фінансів і менеджменту! Дякуємо пані Вікторії за цікавий матеріал і приємну зустріч!!!!! Сподіваємось, співробітництво ОНЕУ з АССА дасть нові можливості кар’єрного зростання нашим студентам!

07.04.2020 – Веб зустріч Дискусійного клубу Аудиторської палати України.
Аудиторською палатою України була проведена веб-зустріч, на якій з доповіддю про типові помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ виступила доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В.

25.02.2020 – Семінар від АПУ на тему «Перша фінансова звітність за МСФЗ. Особливості аудиту»
Проведений перший безкоштовний семінар АПУ, на якому прийняла участь доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Кузіна Р.В. з докладом МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

12.02.2020 – Круглий стіл з Аудиторською палатою України в ОНЕУ
Щиро дякуємо, шановній Тетяні Олександрівни і Миколі Васильовичу за цікаву дискусію щодо напрямів розвитку аудиту в Україні, яка відбулася на Круглому столі, організованому Аудиторською палатою України і ОНЕУ в м. Одеса!

Цікаві і корисні практичні матеріали щодо контролю якості аудиторських фірм, безперервного навчання аудиторів і їх атестації, сподіваюсь, допоможуть аудиторським компаніям Південного регіону впоратись зі складними викликами і розвивати нашу чудову професію!

30.01.2020-31.01.2020 – Національне агентство із забезпеченні якості вищої освіти

Члени кафедри прийняли участь у новому етапі тренінгів для майбутніх експертів із забезпечення якості вищої освіти

18.12.2019 – Круглий стіл з д.е.н., доцентом Кузіною Р.В. за результатами міжнародного стажування

Перша зустріч з циклу Follw-up за результатами міжнародного стажування 2018-2019 Hubert H.Humphrey Fellow в Penn State університеті (США) на тему «Організація вищої освіти у США. Як встановити контакт зі стейкхолдерами, базуючись на теорії «Sense of belonging» (Почуття приналежності).»
На зустрічі були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку та інших кафедр. Зустріч була насичена та цікава.

07.12.2019 – День відкритих дверей ФМОІТ.
07 грудня 2019 року вперше відбувся День відкритих дверей ФМОІТ, в якому прийняли участь декан, викладачі випускних кафедр, в тому числі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, та студентський актив. Дякуємо абітурієнтам та їх батькам за проявлену зацікавленість.

04.12.2019 – Фінал кейс-чемпіонату з бухгалтерського обліку та аудиту “KPMG Audit Battle”.
Наші студентки, а саме: Толста Юлія, Новіцька Вікторія, Русєва Світлана, Шерстюк Марія, Кириленко Вікторія, під чітким керівництвом доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н. Шаровської Тамари Сергіївни взяли участь у фіналі кейс-чемпіонату з аудиту, який було проведено у м. Київ в офісі компанії KPMG.

01.11.2019 – ISAR 36 сесія ООН у Женеві
30.10.2019-01.11.2019 у Палаці націй відбулася 36 сесія UNCTAD-ISAR, на якій розглядалися поточні зміни міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в державних та приватних секторах, проведений семінар по розкриттю фінансової інформації де була присутня доцент кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н. Кузіна Р.В.

24.10.2019 – Засідання Науково-методичної комісії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у місті Львові
23-24.10.2019 року відбулося чергове засідання Науково-методичної комісії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у Львові, на якому була присутня завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту д.е.н., проф. Лоханова Н.О.. На засіданні опрацьовано проект стандарту вищої освіти з підготовки докторів філософії (phD) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

06.10.2019 – Захист докторської та кандидатської дисертації
Напередодні Дня працівника освіти відбувся захист одразу двох робіт: докторської дисертації доцента, к.е.н. Оксани Валентинівні Артюх і кандидатської дисертації аспіранта Євгенія Володимировича Слуцького під керівництвом професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. Лоханової Н.О.

21.09.2019 – ІІ Міжнародний воркшоп аспірантів країн Центральної Південно-Східної Європи «Економіка, менеджмент та фінанси»

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бойко О.С., Волчек Р.М та Яцунська О.С. відвідали Львівський університет ім. І. Франка та прийняли участь і міжнародному воркшопі аспірантів країн Центральної Південно-Східної Європи на тему: «Економіка, менеджмент та фінанси».

04.09.2019 – Міждисциплінарний тренінг та його гості
4 вересня 2019 року на обліково-економічному факультеті ОНЕУ для студентів другого року навчання магістерського рівня вищої освіти за спеціальності 071 «Облік і оподаткування» розпочато міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація» з використанням програмного забезпечення «iiko».

За доброю традицією факультету на відкриття заходу було запрошено представників ресторанного бізнесу – Марію Красоту (засновника мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Ігора Красоту (операційного директора мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Воронецьку Олену Михайлівну (випускницю ОЕФ, головного бухгалтера «100% бар»), якими було відзначено практичну цінність тренінгу для сучасних фахівців з обліку та оподаткування у сфері ресторанного бізнесу.

02.09.2019 – Вітаємо перший курс!
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету вітає першокурсників із Днем знань! Бажаємо успіхів та натхнення в навчанні.

📌Міжнародна акредитація СІМА навчальних програм провідних ВУЗів УКРАЇНИ

Переглянуто та приведено у відповідність до вимог СІМА програми підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Облік і оподкування» :

 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Одеський національний економічний університет
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

магістрів спеціальності «фінанси, банківська справа, страхування»

Академія праці, соціальних відносин і туризму СІМА акредитувала вищевказані програми підготовки бакалаврів та магістрів.

Затверджено спеціальну цінову пропозицію для випускників зазначених спеціальностей.
Обовязкові умови для виконання кандидатами на Диплом СІМА:

 • Реєстрація з СІМА
 • Успішна здача кейс-стаді СІМА (центри екзаменування є у 7 найбільших містах України)

📌Вітаємо наших бакалаврів та їх наукових керівників з блискучим захистом 10 червня 2019 року👏

Сьогодні, 10.06.2019 р. закінчився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на ОЕФ зі спеціальності “Облік та аудит”. Вітаємо студентів 4 курсу, а також викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кафедри економічного аналізу, кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки і Обліково-економічний факультет з цією важливою подією!

📌Вітаємо студента 1 курсу магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ з ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з  дисципліни “Управлінський облік”📑

Вітаємо студента 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОНЕУ НІКОЛОВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА з почесним ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Управлінський облік”, яка відбулася 15-17 травня 2019 р. в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

📌18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби💪

Спортивне студентське життя!!!

18 травня 2019 року на базі СОТ «Економіст» кафедрою фізичного виховання та БЖД було проведено першість ОНЕУ з легкої атлетики та кульової стрільби.

Вітаємо студентів ОЕФ, які посіли призові місця:

Самострол О.О., студента 51 групи ОЕФ – І місце з кульової стрільби;
Тропанця Д.І, студента 11 групи ОЕФ – ІІІ місце з штовхання ядра;
Шевченко К.В., студентку 12 групи ОЕФ – І місце з бігу на 60 м;
Хамутинську О.В., студентку 31 групи ОЕФ – І місце зі стрибків у довжину та ІІ місце з бігу на 60 м.

За загальними підсумками ОЕФ посів почесне І місце в програмі 69 Спартакіади ОНЕУ.

Висловлюємо щирі слова подяки від імені студентського самоврядування та деканату переможцям спортивного заходу та всім студентам, що підтримали команду обліково-економічного факультету ОНЕУ.

📌16 травня 2019 року студенти ОЕФ відсвяткували День вишиванки🎉

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв’язок поколінь.
Зі святом Вас, друзі!

📌6 травня 2019 року на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету👥

6 травня на Обліково-економічному факультеті пройшли вибори Голови студентської ради факультету. У результаті виборів перемогу здобула діюча Голова самоврядування – Паун Інна.

Вітаємо з перемогою, бажаємо подальших успіхів у діяльності та міцної і відповідальної команди в наступному навчальному році!

📌Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ “Youth business association” з успішним проходженням бізнес-гри “Корпорація ідей 6” у квітні 2019 року🎊

Вітаємо команду обліково-економічного факультету ОНЕУ “Youth business association” з успішним проходженням бізнес-гри “Корпорація ідей 6”. Дякуємо Департаменту у справах сімї, молоді та спорту Харківської міської ради та Харківскому інституту фінансів КНТЕУ за організацію заходу!

📌9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету до Дня української писемності та мови презентували школярам виставу✨

9 листопада 2018 року студенти обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету до Дня української писемності та мови презентували школярам Одеського ліцею «Європейський» виставу за мотивами твору І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я».

📌13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація»💻

13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація».
За результатами тренінгу власником ресторану «Папа Гиви» Чернявською Яною було відзначено практичну цінність та високий рівень здобутих студентами фахових компетентностей щодо організації управлінського обліку та аналізу у сфері ресторанного бізнесу.
Також ресторатором було запропоновано можливість подальшого працевлаштування та проходження виробничої й переддипломної практики майбутніх випускників у ресторані «Папа Гиви». За активну участь у тренінгу студенти були нагородженні 20% дисконтними картами до закладу ресторанного господарства.

Дякуємо керівництву університету та факультету за можливість реалізації тренінгових технологій в освітньому процесі!

📌26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

26 квітня 2018 року студенти Обліково-економічного факультету ОНЕУ відвідали Одеське управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, де спільно з кафедрою обліку та оподаткування в галузях економіки було проведено круглий стіл на тему «Професійна компетентність бухгалтерів: реалії, виклики та застереження».

У роботі круглого столу прийняли участь співробітники ДФС, студенти Обліково-економічний факультет, декан ОЕФ Москалюк Г.О. та завідуюча кафедрою обліку та оподаткування ОНЕУ Кузіна Р.В.

У ході зустрічі висвітлено найактуальніші питання, які виникають під час застосування Податкового кодексу України, розкрито інформацію відносно сучасних компетенцій представників економічних служб, а також проінформовано студентів о можливостях працевлаштування. Дякуємо організаторам та учасникам заходу!!!!

 

Міжнародна діяльність

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, КООРДИНАТОРАМИ ЯКИХ Є КАФЕДРИ

 

 1. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) з 2017 року.
 2. СІМА (Chartered Institute of Management Accountants) з 2017 року.
 3. Угода про наукову, навчальну і культурну співпрацю від 03.02.2020 р. з Державним університетом імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща (первісно договір укладено 01.10.2019 р. і переглянуто 03.02.2020 р.)
 4. CESEENet (Співтовариства PhD Центральної та Південно-західної Європи), від 29.09.2017 р., м. Краків, Польща.
 5. Загальний Меморандум про взаєморозуміння між Університетом «Universitat “Jaume I” та Одеським національним економічним університетом від 25.01.2023 р. (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія).
 6. Меморандум про взаєморозуміння між Одеським національним економічним університетом та Левенським католицьким університетом від 01.12.2022 р. (м. Левен, Бельгія).

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ, ВИКЛАДАЦЬКІЙ РОБОТІ, СТАЖУВАННЯХ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ З МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

 

 1. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. проф. Лоханова Н. О. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Празької вищої школи економіки (м. Прага, Чеська Республіка) з 10.02.2018 по 10.03.2018 р.
 2. К.е.н., ст. викл. Бойко О. С. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Празької вищої школи економіки (м. Прага, Чеська Республіка) з 10.02.2018 по 10.03.2018 р.
 3. К.е.н., ст. викл. Бойко О. С. та к.е.н., ст. викл. Яцунська О. С. – PhD Conference and Workshop «Organization of National and International scientific forums for the dissemination of the scientific output of the PhD students, post-doctoral students and lectures” та Meeting of the Executive Committee Members of the Central and South-East European PhD Network (Економічний університет, м. Варна, Республіка Болгарія) з 27.09.2018 р. по 28.09.2018 р.
 4. Д.е.н, доцент Кузіна Р. В. – Програма обміну фахівцями імені Г. Гамфри (2018-2019) в Пенсільванському державному університеті, США за напрямом: Адміністрування вищої освіти, Certificate of Achievement, has successfully completed all requirements for the 2018-2019 Hubert H.Humphrey Fellowship Programm, Certificate of Government of the USA (3 01.06.2018 по 20.06.2019 р.).
 5. К.е.н. ст. викл. Яцунська О. С. – Міжнародне стажування в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 02.11.2021 р. по 27.02.2022 р.
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – академічна мобільність в рамках Erasmus+, Економічний університет (м. Варна, Болгарія) з 09.05.2022 р. по 13.05.2022 р.
 7. К.е.н., доцент Бойко О. С. – зустріч в межах проекту «UKRENERGY Erasmus+»  (м. Генуя, Італія) 17-23 квітня 2023 року.
 8. К.е.н., доцент Сиротенко Н.А. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.10.2022 р. по 31.01.2023 р.
 9. К.е.н., доцент Москалюк Г.О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.10.2022 р. по 31.01.2023 р.
 10. К.е.н., доцент Муренко Т. О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р.
 11. К.е.н., доцент Волчек Р. М. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р.
 12. Д.е.н., професор Артюх О. В. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р.
 13. К.е.н., доцент Черкашина Т. В. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р.
 14. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – академічна мобільність,  Левенський католицький університетом (м. Левен, Бельгія) з 01.02.2023 р. по 16.04.2023 р..
 15. К.е.н., ст. викл. Яцунська О. С. – підвищення кваліфікації (стажування) в Університеті «Universidad Jaume I», Факультет права та економіки, кафедра фінансів та обліку (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія) з 17.10.2022 по 11.09.2023 року.
 16. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – Нетворкінг івент з Міністром освіти і науки України та Федеральним міністром освіти та досліджень Німеччини (Берлін, Німеччина),  19 листопада 2023 р.
 17.  Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – підвищення кваліфікації з отриманням сертифікату «Основи міжнародного оцінювання кваліфікації у закладах вищої освіти від NAFSA» (США) з 01.05.2023 р. по 02.07.2023 р.
 18. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – участь у круглих столах, що були організовані Європейською бухгалтерською асоціацією «Accountancy in Europe» «Підготовка до виконання зобов’язань із забезпечення сталого розвитку високої якості», 04.10.2023 та «Формування перспективної корпоративної екосистеми» 12.10.2023 (м. Брюсель, Бельгія).
 19. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., проф. Лоханова Н. О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 01.10.2023 р. по 26.01.2024 р.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ЗАХОДАХ КАФЕДРИ  

 

 1. Зеленка В. доцент кафедри фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки, к.е.н. (Чеська Республіка). Участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», 8-9 лютого 2018 р.
 2. Крумм Райнхард (голова офісу фонду Ф. Еберта у Відні), Вайсс Сімон (провідний аналітик офісу фонда Ф. Еберта у Відні), Рьотіг Марсель (голова бюро фонду Ф. Еберта в Україні). Круглий стіл «Форсайт «Україна-2027», 17.10.2018 р.
 3. Джозеф Виндспергер, координатор CESEENet, професор Університет Вени (Австрія) – зустріч щодо організації міжнародної конференції EMNet на базі ОНЕУ, 20.06.2019 р. та 20.09.2019 р.; проведення CESEENet Workshop, 16-17 вересня 2021 р.
 4. Чередниченко Павло, Директор MAZARS UK – гостьова лекція про особливості аудиторської діяльності в Великобританії, 07.06.2022 р.
 5. Вікторія Волотовська, менеджерка з розвитку бізнес відносин АССА в Польщі, Україні та країнах Балтії – гостьові лекції щодо перспектив професійного розвитку фахівців з обліку, фінансів та аудиту та отримання дипломів АССА, 27.05.2019 р., 25.10.2022 р. та 15.11.2023 р.
 6. Пioтр Міллер, Декан соціально-економічного коледжу Академії прикладних наук ім. Стефана Баторія, професор – гостьова лекція не тему «An introduction to organizational Leaning & Development. Why do We need an evidence-based L&D approach in business?», 26.10.2023 р.
 7. Хана Левандовська, Координатор академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus+, д.е.н., проф. Академії прикладних наук ім. Стефана Баторія, м. Скерневіце Польща –  спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій (Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»; Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського; ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Адміністрування та управління у формуванні сучасної економіки та суспільства» (27-28 листопада 2023 р. Польща, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія) та інші).
 8.  Лілія Григорой, Декан Факультету бухгалтерського обліку Молдавської економічної академії, к.е.н., доцент спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій (International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024), Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського).
 9. Ліліана Лазарь, Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу Молдавської економічної академії, к.е.н., доцент – спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій (International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024), Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»).

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ, НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ, СПІВВИКОНАВЦЕМ ЯКИХ Є КАФЕДРА

 

 1. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – з 2017 року.
 2. CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – з 2017 року.
 3. CESEENet (Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics) – з 2017 року.
 4. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., проф. Лоханова Н.О. – Міжнародний грантовий проект «Іntegrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine/COOPERA» № 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP (15.01.2021–14.01.2024).
 5. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – участь у ІІ семінарі з навчального курсу «Management of internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation 2022/2023» / «Менеджмент інтернаціоналізації та німецько-української академічної співпраці 2022/2023», Програма DAAD «Support for the internationalisation of Ukrainian higher education institution» з 15.03.2023 по 25.03.2023 р.
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – стипендія MSCA4Ukraine (в рамках фонду Марії Склодовської-Кюрі), яка фінансована Європейською Комісією у Katholieke Universiteit Leuven (Бельгія). Тема проекту: «Can the rehabilitation after the war be an opportunity to put sustainability more on the agenda in Ukraine?» / «Чи може відновлення після війни стати можливістю поставити питання сталого розвитку на порядок денний в Україні?» (2023-2025).
 7. К.е.н., ст. викладач Яцунська О. С. – співпраця з Дослідницькою групою з фінансів, обліку та економіки, Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку, Факультет права та економіки Університету “Universitat Jaume I” (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія). Грант для дослідників з України 2022/2023. Тема проекту: «The process of access to the audit profession:  evidence from Spain and Ukraine” / «Процес доступу до аудиторської професії: досвід Іспанії та України» (11.09.2022 – 11.09.2023).
 8. К.е.н., доцент Бойко О. С. – Міжнародний освітній проект UKRENERGY«Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock» / «Інноваційні магістерські програми щодо енергоефективності та зменшення вуглецевого сліду в будівельному фонді України» (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2) (01.04.2023 – 31.03.2026).

ДОПОВІДІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА КОРДОНОМ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, ФОРУМАХ

 

 1. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. проф. Лоханова Н. О. – участь у заході Співтовариства PhD Центральної та Південно-західної Європи (CESEENet). Доповідь «Odessa National Economic University: Doctoral study programmes» (29 вересня 2017 р., м. Краків, Польща).
 2. Д.е.н., доцент Кузіна Р. В.  – участь у Симпозиумі «Teaching and Learning with Technology». Доповідь «Higher Educational system in Ukraine» (квітень 2019, Пенсільванський державний університет, США).
 3. Д.е.н., доцент Кузіна Р. В.  – участь у Конференції Американської Асоціації бухгалтерів, AAA IAS mid-year conference. Доповідь «Integreted reporting: challenges for developing countries» (20 січня 2019, Майями, США).
 4. К.е.н. ст. викл.  Яцунська О. С. – Цикл лекцій «Aproximandonos a Ucrania: Guerra y testimonies de vida» (17, 24, та 31 травня 2023 року, м. Кастельон де ла Плана, Іспанія).
 5. К.е.н., доцент Бойко О.С. – гостьова лекція на тему «Decision making”, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія (13 квітня 2023 р., м. Скерневіце, Польща).
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – семінар на тему «Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів – останні зміни та застосування в бізнесі» для членів професійної організації APFM (27.04.2023-01.05.2023 р., м. Баку, Азербайджан).
 7. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – участь в якості спікера у семінарі U!REKA Connects! (Альянс міських наукових досліджень та освіти (U!REKA) — це активне партнерство вищих навчальних закладів (ВНЗ) по всій Європі, 30.05.2023-02.06.2023 р. (м. Амстердам, Нідерланди).
 8. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – доповідь на дослідницькому семінарі у Департаменті бухгалтерського обліку та фінансів (KU Leuven) – «Що ми вже знаємо про управління в умовах війни і які можливості досліджень на майбутнє», 23.11.2023, (м. Левен, Бельгія).

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

 1. Accounting.
 2. Accounting in foriеng countries.
 3. Audit.

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ БУЛО ПРОВЕДЕНО КАФЕДРОЮ

 1. Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції» (м. Одеса, ОНЕУ) – з 2009 року.
 2. Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського (м. Одеса, ОНЕУ) – з 2014 року.
 3. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Адміністрування та управління у формуванні сучасної економіки та суспільства» (27-28 листопада 2023 р/ Польща, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія).
 4. International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024) (5-6 квітня 2024 р., м. Кишинів, Молдова), 5-6 квітня 2024 року.
 5. International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2023) (9-10 березня 2023 р., м. Кишинів, Молдова).
 6. ІІ українсько-польсько-болгарська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу» (10-11 березня 2022 року).
 7. І студентська польсько-українська науково-практична Інтернет-конференція «Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства» (26-27 листопада 2021 року).
 8. CESEENet Workshop 2021 (Семінар Центрального, Східного та Південно-Східного співтовариства PhD з економіки, менеджменту та фінансів (16-17 вересня 2021 р.).

Ковальов Анатолій Іванович, 1975 рік випуску

Професор, д.е.н, ректор ОНЕУ

Коверда Анатолій Васильович, 1980 рік випуску

К.е.н, директор СУНП «ТВ-дом» ЛТД

Інна Чобан (Inna Choban de Sousa Paiva), 1999 рік випуску

Професор, спеціалізація Бухоблік в ISCTE Business School в університеті  ISCTE-IUL (ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa), Португалія.

Зам.декана з фінансових питань.

PhD Accounting Assistant Professor of ISCTE Business School.

Терновський Андрій, 1994 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Брендак Олена, 2002 рік випуску

Головний бухгалтер ТОВ “НВФ “ЦАТ”

Добровольська Наталя, 2002 рік випуску

Головний державний ревізор -інспектор Одеського відділу податків і зборів з юридичних осіб та камеральних перевірок податкової звітності Головного управління ДПС в Одеській області

Айшат Ісмаілова, 2002 рік випуску

Директор та засновник ТОВ «Ділове партнерство» (податковий консалтинг), сертифікований аудитор

Талпа Вікторія, 2002 рік випуску

Начальник Одеського управління офісу великих платників ДПС України

Митрофанов Максим, 2003 рік випуску

Консалтингова компанія «Свої люди» керівник та засновник

Бутова Ганна, 2004 рік випуску

віце-президент БО «Благодійний фонд «Фонд добрих сердець», директор Клубу успішних жінок (Одесса)

Вугельман Павло, 2005 рік випуску

заступник міського голови міста Одеси

Череднічєнко Павло, 2005 рік випуску

Audit Director at Mazars UK

Бондаренко Ірина, 2006 рік випуску

Головний бухгалтер ТОВ “ПОЛІМЕД”

Григор’єв Денис, 2005 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Проніна Людмила, 2006 рік випуску

начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»

Позднякова Ганна, 2007 рік випуску

депутат Одеської міської ради

Верлан Ірина Олександрівна, 2010 рік випуску
ТОВ НВП «ТЕНЕТ», економіст

Кушнір Дарія, 2011 рік випуску

Засновник та керівник ТОВ «РЕ.ПОРТ» (податковий консалтинг)

Слободянюк Вікторія, 2012 рік випуску

Головний бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Коршиков Євген, 2014 рік випуску

інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»

Савенко Вікторія, 2017 рік випуску

Бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Філіпов Сергій, 2015 рік випуску

генеральний директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»;

Станішевська Катерина Олександрівна,

2012 рік випуску, (ОЕФ) магістр
Керівник відділу рекрутингу в ІТ-компанії та спеціаліст з людських ресурсів (HR Generalist) в AgileEngine

Швець Аліна, 2017 рік випуску

Державний службовець, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління національної поліції в Херсонській області

Вишенько Людмила Степанівна,

2021 рік випуску (ЦВЗФН)

ФОП з надання  консультаційних послуг, незалежний податковий консультант

Юдкіна Анастасія Віталіївна,

2020 рік випуску, (ФМОІТ) магістр
Головний бухгалтер в Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАМАН ШИПІНГ»

Міжнародна діяльність

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, КООРДИНАТОРАМИ ЯКИХ Є КАФЕДРИ

 

 1. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) з 2017 року.
 2. СІМА (Chartered Institute of Management Accountants) з 2017 року.
 3. Угода про наукову, навчальну і культурну співпрацю від 03.02.2020 р. з Державним університетом імені Стефана Баторія у Скерневиці, Польща (первісно договір укладено 01.10.2019 р. і переглянуто 03.02.2020 р.)
 4. CESEENet (Співтовариства PhD Центральної та Південно-західної Європи), від 29.09.2017 р., м. Краків, Польща.
 5. Загальний Меморандум про взаєморозуміння між Університетом «Universitat “Jaume I” та Одеським національним економічним університетом від 25.01.2023 р. (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія).
 6. Меморандум про взаєморозуміння між Одеським національним економічним університетом та Левенським католицьким університетом від 01.12.2022 р. (м. Левен, Бельгія).

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ, ВИКЛАДАЦЬКІЙ РОБОТІ, СТАЖУВАННЯХ ТА ІНШИХ ЗАХОДАХ З МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

 

 1. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. проф. Лоханова Н. О. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Празької вищої школи економіки (м. Прага, Чеська Республіка) з 10.02.2018 по 10.03.2018 р.
 2. К.е.н., ст. викл. Бойко О. С. – наукове стажування на кафедрі фінансового обліку та аудиту Празької вищої школи економіки (м. Прага, Чеська Республіка) з 10.02.2018 по 10.03.2018 р.
 3. К.е.н., ст. викл. Бойко О. С. та к.е.н., ст. викл. Яцунська О. С. – PhD Conference and Workshop «Organization of National and International scientific forums for the dissemination of the scientific output of the PhD students, post-doctoral students and lectures” та Meeting of the Executive Committee Members of the Central and South-East European PhD Network (Економічний університет, м. Варна, Республіка Болгарія) з 27.09.2018 р. по 28.09.2018 р.
 4. Д.е.н, доцент Кузіна Р. В. – Програма обміну фахівцями імені Г. Гамфри (2018-2019) в Пенсільванському державному університеті, США за напрямом: Адміністрування вищої освіти, Certificate of Achievement, has successfully completed all requirements for the 2018-2019 Hubert H.Humphrey Fellowship Programm, Certificate of Government of the USA (3 01.06.2018 по 20.06.2019 р.).
 5. К.е.н. ст. викл. Яцунська О. С. – Міжнародне стажування в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 02.11.2021 р. по 27.02.2022 р.
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – академічна мобільність в рамках Erasmus+, Економічний університет (м. Варна, Болгарія) з 09.05.2022 р. по 13.05.2022 р.
 7. К.е.н., доцент Бойко О. С. – зустріч в межах проекту «UKRENERGY Erasmus+»  (м. Генуя, Італія) 17-23 квітня 2023 року.
 8. К.е.н., доцент Сиротенко Н.А. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.10.2022 р. по 31.01.2023 р. 
 9. К.е.н., доцент Москалюк Г.О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.10.2022 р. по 31.01.2023 р. 
 10. К.е.н., доцент Муренко Т. О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р. 
 11. К.е.н., доцент Волчек Р. М. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р. 
 12. Д.е.н., професор Артюх О. В. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р. 
 13. К.е.н., доцент Черкашина Т. В. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 03.03.2023 р. по 30.06.2023 р. 
 14. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – академічна мобільність,  Левенський католицький університетом (м. Левен, Бельгія) з 01.02.2023 р. по 16.04.2023 р..
 15. К.е.н., ст. викл. Яцунська О. С. – підвищення кваліфікації (стажування) в Університеті «Universidad Jaume I», Факультет права та економіки, кафедра фінансів та обліку (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія) з 17.10.2022 по 11.09.2023 року. 
 16. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – Нетворкінг івент з Міністром освіти і науки України та Федеральним міністром освіти та досліджень Німеччини (Берлін, Німеччина),  19 листопада 2023 р.
 17.  Д.е.н., проф. Кузіна Р. В.  – підвищення кваліфікації з отриманням сертифікату «Основи міжнародного оцінювання кваліфікації у закладах вищої освіти від NAFSA» (США) з 01.05.2023 р. по 02.07.2023 р.
 18. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – участь у круглих столах, що були організовані Європейською бухгалтерською асоціацією «Accountancy in Europe» «Підготовка до виконання зобов’язань із забезпечення сталого розвитку високої якості», 04.10.2023 та «Формування перспективної корпоративної екосистеми» 12.10.2023 (м. Брюсель, Бельгія).
 19. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., проф. Лоханова Н. О. – підвищення кваліфікації (стажування) в Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща) з 01.10.2023 р. по 26.01.2024 р. 

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ЗАХОДАХ КАФЕДРИ  

 

 1. Зеленка В. доцент кафедри фінансового обліку та аудиту Вищої школи економіки, к.е.н. (Чеська Республіка). Участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку», 8-9 лютого 2018 р.
 2. Крумм Райнхард (голова офісу фонду Ф. Еберта у Відні), Вайсс Сімон (провідний аналітик офісу фонда Ф. Еберта у Відні), Рьотіг Марсель (голова бюро фонду Ф. Еберта в Україні). Круглий стіл «Форсайт «Україна-2027», 17.10.2018 р.
 3. Джозеф Виндспергер, координатор CESEENet, професор Університет Вени (Австрія) – зустріч щодо організації міжнародної конференції EMNet на базі ОНЕУ, 20.06.2019 р. та 20.09.2019 р.; проведення CESEENet Workshop, 16-17 вересня 2021 р.
 4. Чередниченко Павло, Директор MAZARS UK – гостьова лекція про особливості аудиторської діяльності в Великобританії, 07.06.2022 р.
 5. Вікторія Волотовська, менеджерка з розвитку бізнес відносин АССА в Польщі, Україні та країнах Балтії – гостьові лекції щодо перспектив професійного розвитку фахівців з обліку, фінансів та аудиту та отримання дипломів АССА, 27.05.2019 р., 25.10.2022 р. та 15.11.2023 р. 
 6. Пioтр Міллер, Декан соціально-економічного коледжу Академії прикладних наук ім. Стефана Баторія, професор – гостьова лекція не тему «An introduction to organizational Leaning & Development. Why do We need an evidence-based L&D approach in business?», 26.10.2023 р.
 7. Хана Левандовська, Координатор академічної співпраці з країнами-партнерами Erasmus+, д.е.н., проф. Академії прикладних наук ім. Стефана Баторія, м. Скерневіце Польща –  спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій (Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»; Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського; ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Адміністрування та управління у формуванні сучасної економіки та суспільства» (27-28 листопада 2023 р. Польща, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія) та інші).
 8.  Лілія Григорой, Декан Факультету бухгалтерського обліку Молдавської економічної академії, к.е.н., доцент спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій (International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024), Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського). 
 9. Ліліана Лазарь, Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу Молдавської економічної академії, к.е.н., доцент – спільна участь в організації щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій (International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024), Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»).

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ, НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ, СПІВВИКОНАВЦЕМ ЯКИХ Є КАФЕДРА

 

 1. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – з 2017 року.
 2. CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – з 2017 року.
 3. CESEENet (Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics) – з 2017 року.
 4. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., проф. Лоханова Н.О. – Міжнародний грантовий проект «Іntegrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine/COOPERA» № 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP (15.01.2021–14.01.2024).
 5. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – участь у ІІ семінарі з навчального курсу «Management of internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation 2022/2023» / «Менеджмент інтернаціоналізації та німецько-української академічної співпраці 2022/2023», Програма DAAD «Support for the internationalisation of Ukrainian higher education institution» з 15.03.2023 по 25.03.2023 р.
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – стипендія MSCA4Ukraine (в рамках фонду Марії Склодовської-Кюрі), яка фінансована Європейською Комісією у Katholieke Universiteit Leuven (Бельгія). Тема проекту: «Can the rehabilitation after the war be an opportunity to put sustainability more on the agenda in Ukraine?» / «Чи може відновлення після війни стати можливістю поставити питання сталого розвитку на порядок денний в Україні?» (2023-2025).
 7. К.е.н., ст. викладач Яцунська О. С. – співпраця з Дослідницькою групою з фінансів, обліку та економіки, Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку, Факультет права та економіки Університету “Universitat Jaume I” (м. Кастельон де ла Плана, Іспанія). Грант для дослідників з України 2022/2023. Тема проекту: «The process of access to the audit profession:  evidence from Spain and Ukraine” / «Процес доступу до аудиторської професії: досвід Іспанії та України» (11.09.2022 – 11.09.2023).
 8. К.е.н., доцент Бойко О. С. – Міжнародний освітній проект UKRENERGY«Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock» / «Інноваційні магістерські програми щодо енергоефективності та зменшення вуглецевого сліду в будівельному фонді України» (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2) (01.04.2023 – 31.03.2026).

 

ДОПОВІДІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА КОРДОНОМ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, ФОРУМАХ

 

 1. Зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н. проф. Лоханова Н. О. – участь у заході Співтовариства PhD Центральної та Південно-західної Європи (CESEENet). Доповідь «Odessa National Economic University: Doctoral study programmes» (29 вересня 2017 р., м. Краків, Польща).  
 2. Д.е.н., доцент Кузіна Р. В.  – участь у Симпозиумі «Teaching and Learning with Technology». Доповідь «Higher Educational system in Ukraine» (квітень 2019, Пенсільванський державний університет, США).
 3. Д.е.н., доцент Кузіна Р. В.  – участь у Конференції Американської Асоціації бухгалтерів, AAA IAS mid-year conference. Доповідь «Integreted reporting: challenges for developing countries» (20 січня 2019, Майями, США).
 4. К.е.н. ст. викл.  Яцунська О. С. – Цикл лекцій «Aproximandonos a Ucrania: Guerra y testimonies de vida» (17, 24, та 31 травня 2023 року, м. Кастельон де ла Плана, Іспанія).
 5. К.е.н., доцент Бойко О.С. – гостьова лекція на тему «Decision making”, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія (13 квітня 2023 р., м. Скерневіце, Польща).
 6. Д.е.н., проф. Кузіна Р.В. – семінар на тему «Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів – останні зміни та застосування в бізнесі» для членів професійної організації APFM (27.04.2023-01.05.2023 р., м. Баку, Азербайджан).
 7. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – участь в якості спікера у семінарі U!REKA Connects! (Альянс міських наукових досліджень та освіти (U!REKA) — це активне партнерство вищих навчальних закладів (ВНЗ) по всій Європі, 30.05.2023-02.06.2023 р. (м. Амстердам, Нідерланди).
 8. Д.е.н., проф. Кузіна Р. В. – доповідь на дослідницькому семінарі у Департаменті бухгалтерського обліку та фінансів (KU Leuven) – «Що ми вже знаємо про управління в умовах війни і які можливості досліджень на майбутнє», 23.11.2023, (м. Левен, Бельгія).

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

 1. Accounting.
 2. Accounting in foriеng countries.
 3. Audit.

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ БУЛО ПРОВЕДЕНО КАФЕДРОЮ

 1. Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції» (м. Одеса, ОНЕУ) – з 2009 року.
 2. Щорічна Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації», імені Л.М. Крамаровського (м. Одеса, ОНЕУ) – з 2014 року.
 3. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Адміністрування та управління у формуванні сучасної економіки та суспільства» (27-28 листопада 2023 р/ Польща, Академія прикладних наук ім. Стефана Баторія).
 4. International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2024) (5-6 квітня 2024 р., м. Кишинів, Молдова), 5-6 квітня 2024 року. 
 5. International Scientific Conference on Accounting (ISSC 2023) (9-10 березня 2023 р., м. Кишинів, Молдова). 
 6. ІІ українсько-польсько-болгарська науково-практична Інтернет-конференція «Стратегічні перспективи розвитку сучасного бізнесу» (10-11 березня 2022 року). 
 7. І студентська польсько-українська науково-практична Інтернет-конференція «Адміністрування та менеджмент в функціонуванні сучасної економіки та суспільства» (26-27 листопада 2021 року).
 8. CESEENet Workshop 2021 (Семінар Центрального, Східного та Південно-Східного співтовариства PhD з економіки, менеджменту та фінансів (16-17 вересня 2021 р.).

вул. Пушкінська, 25 к.107

(048) 725-13-80

boa@oneu.ukr.education

Молодший бакалавр

Бухгалтерський облік

Вступ до фаху

Контролінг

Контроль і ревізія

Облік та оподаткування

Облік у зарубіжних країнах

Облікова політика підприємства

Організація та проведення наукових досліджень

Основи оподаткування

Основи оподаткування та податкової системи

Теорія економічного аналізу

Теорія контролю

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Бакалавр

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства

Аналіз діяльності підприємств туризму

Аудит

Бухгалтерський облік

Внутрішній аудит

Вступ до фаху

Економіко-математичні методи і моделі

Економічний аналіз

Звітність підприємств

Інформаційні технології в обліку та аудиті

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Облік в туризмі та ГРС

Облік в управлінні підприємством

Облік і аудит

Облік та оподаткування

Облік та оподаткування малого бізнесу

Облік у бюджетних установах

Облік у галузях

Облік у зарубіжних країнах

Облік у фінансових установах та суб’єктах фондового ринку

Облікова політика підприємства

Оподаткування

Оподаткування в галузях економіки

Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм

Організація і методика економічного аналізу

Організація та проведення наукових досліджень

Особливості обліку ЗЕД

Оцінка об’єктів у матеріальній формі

Податкове планування та звітність

Теорія фінансового контроля

Управлінський облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Магістри

Бухгалтерський облік і звітність в управлінні

Внутрішній аудит

Державний фінансовий контроль

Контроль міжнародних операцій

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Облік за видами економічної діяльності

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту на підставі МСА

Основи наукових досліджень

Особливості корпоративного обліку та консолідація звітності

Податкові ризики та податкове планування

Професійна етика в бізнесі

Стратегічний аналіз

Управлінський аналіз

Управлінські інформаційні системи в обліку та аналізі

Фінансовий аналіз 

 

Доктор філософії РhD:

Бізнес-аналіз суб’єктів господарювання

Економіко-математичні методи в аналізі бізнес-процесів

Матеріали для молодших бакалаврів

Методичні вказівки до написання курсової роботи за фахом

Методичні вказівки до НЕП (виробнича)

Методичні рекомендації для підготовки до кваліфікаційного іспиту

Програма кваліфікаційного іспиту

Матеріали для бакалаврів

Бланк заяви

Методичні вказівки до виконання курсової роботи за фахом

Методичні вказівки до проходження виробничої практики

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт

 

Матеріали для магістрів

Бланк заяви

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра

Програма виробничої практики

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки і РЗ до міждисциплінарного тренінгу на базі навчально-тренінгового підприємства «Облікова ресторація»

Методичні вказівки до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра

Партнер