Притула Наталія Валеріївна

Притула Наталія Валеріївна к.е.н., старший викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: Одеський державний економічний університет, фінансово-економічний факультет (1999р.), аспірантура в Національній академії державного управління при Президентові України (2004р.)

Дисципліни, які викладаються: «Міжнародні фінанси», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Міжнародні комерційні угоди та розрахунки».

Напрямки наукових досліджень: Фінансові відносини в глобальній економіці; зовнішньоекономічна безпека підприємств.

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління, 25.00.04 – місцеве самоврядування, дисертація за темою: «Удосконалення управління місцевими фінансовими ресурсами», (2005 р.)

Основні наукові публікації:

 1. International Finance: training manual, 5th edition, revised and enlarged. – Edited by Yuriy Kozak. – Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi: CUL, 2015
 2. Міжнародні фінанси: навч.посіб / за ред. Ю.Г. Козака. – Київ: ЦУЛ, 2014.
 3. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. Видання 5-те, перероб. та доп. / за ред. Ю.Г. Козака. – Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016
 4. International Trade: training manual. – Edited by Yuriy Kozak. – Kiev-Chisinau-Katowice-New York-Tbilisi: CUL, 2016.
 5. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-те, перероб. та доп./ за ред. Ю.Г. Козака. – Київ-Катовіце-Краков: ЦУЛ, 2015.
 6. An Introduction to International Economic Relations – Edited by Yuriy Kozak. – Tbilisi: Publishing House “UNIVERSAL”, 2014.
 7. Essentials of International Economics: Questions and Answers – Edited by Yuriy Kozak. – Kiev: CUL, 2013.
 8. International Economic Relations – Edited by Yuriy Kozak. – Kiev: CUL, 2014
 9. Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Притула // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 36-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html
 10. Prytula N. Instruments of foreign trade policy of the European Union // Економіка: реалії часу, №2 (18). – О., 2015. – С. 162-166.
 11. Prytula N. The European Trade Policy Instruments in the Context of the Harmonization of Trade Relations between Ukraine and the European Union // “Socio-economic Research Bulletin”, Odessa National Economic University, 2013.
 12. Притула Н.В. Досвід забезпечення економічної безпеки в зарубіжних країнах // Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – О., 2014.
 13. Притула Н.В. Електронна міжнародна торгівля як сектор розвитку нової економіки // Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування: Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет конф. – О., 2014.